Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

§ 1. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Direktøren for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refererer til departementschefen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers opgaver, herunder afgørelse af sager, gennemførelse af tilsyn samt udfærdigelse af generelle forskrifter, efter følgende love:

1) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

3) Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

4) Lov om medie- og journalisthøjskolen.

5) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

6) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

7) Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).

8) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), for så vidt angår bestemmelser om SVU til videregående uddannelse.

9) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

10) Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

11) Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

12) Lov om uddannelsesopsparing.

13) Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser.

14) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, for så vidt angår bestemmelserne om videregående voksenuddannelse, diplomuddannelse og masteruddannelse for voksne.

15) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., for så vidt angår bestemmelser, der relaterer sig til de uddannelser, der er anført i lovens § 2, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2.

16) Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, for så vidt angår de videregående uddannelser.

17) Lov om maritime uddannelser.

18) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

19) Lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi.

20) Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Stk. 2. Styrelsen varetager opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til de i nr. 1-3 nævnte statsinstitutioner:

1) Arkitektskolen Aarhus.

2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

3) Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Stk. 3. Inden for rammerne af de i stk. 1 nævnte love varetager styrelsen på personaleområdet følgende opgaver:

1) Administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen.

2) Administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale.

3) Administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Stk. 4. Den nærmere afgrænsning af styrelsens opgaver fremgår af delegationsbekendtgørelser og af konkrete delegationer til styrelsen udstedt inden for de i stk. 1-3 nævnte områder.

Stk. 5. Departementschefen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan henlægge andre opgaver til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, herunder varetagelsen af funktionen som forsikringsenhed i forhold til arbejdsskadesager.

§ 3. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte sekretariatsbetjener:

1) Certificeringsrådet.

2) Følgegruppen for diplomingeniøruddannelser i Danmark.

3) Nævnet for Støtteberettigede Uddannelser i Udlandet.

4) Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

5) SU-rådet.

6) Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 6. juni 2012

Morten Østergaard

/ Jesper Schaumburg-Müller