Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

(Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, som ændret ved § 16 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 704 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »924.850 kr. i årligt grundbeløb« til: »1.212.164 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau)«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I perioden 1. januar 2011 – 31. marts 2012 udgør grundvederlaget 878.607 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1997-niveau). I perioden 1. april 2012 – 31. december 2015 udgør grundvederlaget 1.151.555 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).«

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Ved afgang fra en ministerstilling uden umiddelbar overgang til en anden ministerstilling har en minister ret til eftervederlag. Eftervederlag ydes i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister. Dog ydes der eftervederlag i mindst 18 måneder og højst 36 måneder. Eftervederlagsperioden kan ikke udløbe på et tidligere tidspunkt end udløbstidspunktet for eftervederlagsperioden fra en tidligere ministerperiode. Eftervederlag kan ikke ydes samtidig med vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2012.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3, har virkning for beregning af eftervederlagsperioder, der påbegyndes den 1. juni 2012 eller senere.

Stk. 3. De hidtil gældende regler i § 3, stk. 1, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre finder anvendelse for beregning af eftervederlagsperioder, der er påbegyndt før den 1. juni 2012.

Givet på Amalienborg, den 30. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjarne Corydon