Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

(Hæftelse m.v. for registreringsafgift, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, ændres »Skatteministeren kan bestemme, at et køretøj« til: »Skatteministeren kan fastsætte regler om, at køretøjer«.

2. § 9, nr. 3, ophæves.

3. I § 15, stk. 1, ændres »og udlevere nummerplader« til: », herunder til at udlevere nummerplader og modtage nummerplader retur«.

4. I § 15, stk. 2, indsættes efter »følgende betingelser«: », jf. dog stk. 3 og 7«.

5. I § 15, stk. 2, nr. 4, ændres »i betalingsstandsning eller under« til: »under rekonstruktion,«.

6. § 15, stk. 6, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skatteministeren fastsætter regler om betaling af godtgørelse til synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, for registrering og udlevering eller modtagelse af nummerplader vedrørende et køretøj, der ikke handles som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed eller en anden synsvirksomheds virksomhed eller handles, repareres eller leases som led i en virksomhed som nævnt i stk. 2, nr. 2, hvis virksomhedens omsætning har en sådan størrelse, at virksomheden kan autoriseres efter stk. 1. Synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, må ikke opkræve gebyr for at registrere og udlevere eller modtage nummerplader, medmindre registreringen m.v. vedrører et køretøj, der handles som led i en anden synsvirksomheds virksomhed eller handles, repareres eller leases som led i en virksomhed som nævnt i stk. 2, nr. 2, og virksomhedens omsætning har en sådan størrelse, at virksomheden kan autoriseres efter stk. 1.«

7. I § 15, stk. 7, 1. pkt., ændres »skatteministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

8. § 15, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse for således autoriserede virksomheder eller myndigheder.«

9. § 20 affattes således:

»§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, § 3 eller § 4 eller

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. I forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

Stk. 3. Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og en eller flere andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love eller forskrifter fastsat i medfør heraf.

Stk. 4. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og en eller flere andre love eller forskrifter udstedt i medfør heraf, og medfører overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf bødestraf, og medfører overtrædelsen af den eller de andre love frihedsstraf, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder med de begrænsninger, der følger af § 7 og §§ 10-10 b i straffeloven, også anvendelse på handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 6. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse over for den, der uden at overtræde nogen dansk forskrift i Finland, Island, Norge eller Sverige handler i strid med de der gældende regler vedrørende køretøjers registrering eller deres forsyning med nummerplader og nationalitetsmærke. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at 1. pkt. skal finde anvendelse med hensyn til overtrædelser begået i andre stater end de nævnte.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

10. § 21, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

11. I § 21, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller 2«.

§ 2

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 1. juli 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 399 af 9. maj 2012 og lov nr. 411 af 11. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 3 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For betaling af afgiften og renter efter stk. 2, 3, 7 og 8 hæfter leasingvirksomheden. Tillades overdragelse af en leasingkontrakt efter stk. 6, 3. pkt., hæfter erhververen af leasingkontrakten for betaling af afgift og renter.«

2. § 3 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Hvis leasingkontrakten ændres eller afbrydes eller det leasede køretøj ændrer afgiftsmæssig identitet, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Dette gælder dog ikke, hvis leasingtager udtræder af leasingaftalen og en anden samtidig indtræder som leasingtager i leasingaftalen på uændrede vilkår og leasingvirksomheden har meddelt identiteten af denne nye leasingtager og tidspunktet for skift af leasingtager til told- og skatteforvaltningen, inden skiftet sker. Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt tillade, når en portefølje af leasingkontrakter overdrages som led i en omstrukturering eller salg af leasingvirksomheden, og leasingkontrakterne i øvrigt forbliver uændrede, at overdragelsen ikke tillægges virkning efter 1. pkt. Afbrydes en leasingkontrakt som nævnt i 1. pkt., tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen den afgift med rente, der eventuelt er betalt for meget for leasingperioden.«

3. § 8, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. For nye motorcykler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr. For nye biler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 3.750 kr. For nye biler, der er forsynet med tre eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for tredje til sjette pude, og for nye biler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringssystem (ESC), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr. For nye personbiler med mindst fem stjerner efter Trafikstyrelsens retningslinjer for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.000 kr.«

4. § 19 affattes således:

»§ 19. Et køretøj kan ikke registreres eller omregistreres i Køretøjsregisteret, før registreringsafgiften er betalt. Dette gælder dog ikke i tilfælde som nævnt i § 17, stk. 1.

Stk. 2. Ved opkrævning af beløb efter denne lov finder opkrævningslovens § 6 og § 7 om gebyr og rente ved forsinket betaling tilsvarende anvendelse.«

5. § 20, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»For betaling af afgiften hæfter den, der ejer køretøjet på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Registreres køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden, er det den registrerede ejer, der som ejer hæfter for betaling af afgiften. Ejeren eller den registrerede ejer hæfter dog ikke, hvis køretøjet er taget i brug på færdselslovens område, uden at den pågældende vidste eller burde have vidst dette.

Stk. 2. For betaling af afgiften hæfter tillige en virksomhed, der erhvervsmæssigt handler med motorkøretøjer eller påhængs- eller sættevogne til motorkøretøjer, hvis virksomheden har solgt køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden.

Stk. 3. For betaling af afgiften af et importeret køretøj hæfter tillige importøren, hvis denne har bevirket eller medvirket til, at afgiftsgrundlaget er fastsat for lavt.

Stk. 4. For betaling af afgiften hæfter tillige en efterfølgende ejer af køretøjet, hvis den pågældende ved køretøjets erhvervelse vidste eller burde have vidst, at der ikke var betalt den afgift af køretøjet, som kræves efter denne lov.

Stk. 5. For betaling af afgiften hæfter tillige en fører eller bruger af køretøjet, hvis den pågældende bruger køretøjet med viden om, at der ikke er betalt den afgift af køretøjet, som kræves efter denne lov.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 6 og 7.

6. I § 20 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Hæftelsen efter stk. 1-7 gælder også eventuel rente eller gebyr for manglende rettidig betaling af afgiften.

Stk. 9. Stk. 1 og 2 gælder ikke i tilfælde som nævnt i § 3 a, stk. 5, § 3 b, stk. 4, og § 17, stk. 1.«

7. I § 27, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »overtræder«: »§ 3 b, stk. 6, 1. pkt.,«.

8. § 27, stk. 1, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 3 og 4, ændres »90 pct.« til: »87 pct.«

§ 4

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 75.000 m3 inden for samme lokalitet direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk. 1, hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 10 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens energiforbrug omfattet af denne lov bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme inden for samme lokalitet direkte leveret fra et kraft-varme-værk registreret efter stk. 5 eller fra en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 10 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen.«

§ 5

I lov om af afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme inden for samme lokalitet direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilag 1, fra et decentralt eller industrielt kraft-varme-værk registreret efter stk. 5 eller fra en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 8 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen.«

§ 6

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme, der er målt inden for samme lokalitet, og som er direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilag 1 eller fra en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 11 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. juni 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 3-6 træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Amalienborg, den 30. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen