Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer

(Justering af priser for registrering af køretøjer og nummerplader m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) 1.180 kr. for et sæt nummerplader og 590 kr. for en enkelt nummerplade, jf. dog nr. 2, stk. 2, og § 9.«

2. § 8, stk. 1, nr. 2 og 4, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

3. I § 9, nr. 1, ændres »6.200 kr.« til: »11.000 kr.«

4. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der skal ikke ske betaling, hvis et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.«

5. § 12 og § 13 affattes således:

»§ 12. For udstedelse af registreringsattest eller supplerende attest betales 100 kr. bortset fra tilfælde, hvor attesten udstedes i forbindelse med betaling for nummerplader efter § 8 eller betaling for registrering af ny ejer eller bruger efter § 11.

§ 13. For behandling af ansøgning om bevis for ret til kørsel på færdselslovens område med et køretøj, der er registreret i et andet land, betales 400 kr.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. juni 2012, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af § 8, stk. 1, nr. 4, i lov om registrering af køretøjer, jf. lovens § 1, nr. 2.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 12 i lov om registrering af køretøjer som affattet ved lovens § 1, nr. 5.

Givet på Amalienborg, den 30. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen