Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

(Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 17 af 15. januar 2012 og § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved lov nr. 268 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f.«

2. I § 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 21 f.«

3. Efter § 21 e indsættes før afsnit IV:

»Afsnit III a

Mindre intensiv indsats for visse persongrupper

Kapitel 7 a

Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud

§ 21 f. En person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv efter § 14 eller til jobsamtaler efter §§ 16-20 og 73 a eller af pligten til tilbud efter kapitlerne 16 og 17 eller § 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen

1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller

2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt eller ved brev.

Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at

1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud,

2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller

3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud.«

4. I § 73 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f.«

5. § 84, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 21 f, efter regler udstedt i medfør af § 91 eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a.«

6. I § 91 a indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Personer, som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter dette kapitel. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 21 f.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1539 af 21. december 2010 og senest ved § 15 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 5 og 6 og § 13 a«.

2. § 13, stk. 4, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

3. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Sygemeldte, der inden for de næste 6 uger forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller forventes at gå på barsel, skal ikke møde personligt op til opfølgningssamtaler efter § 13, stk. 4, 1. pkt. Opfølgningen sker i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. Sygemeldte skal heller ikke deltage i tilbud efter § 15 og § 15 a. Sygemeldte, som allerede deltager i tilbud, har ret til at færdiggøre tilbuddet.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, at en sygemeldt fortsat skal møde personligt op til opfølgningssamtaler og deltage i tilbud efter § 15 og § 15 a, hvis jobcenteret vurderer, at

1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at deltage i tilbud og møde personligt op til opfølgningssamtaler eller

2) det fortsat vil være til fordel for den sygemeldte at være omfattet af den almindelige opfølgning og dermed møde personligt op til opfølgningssamtaler og deltage i tilbud.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »integrationsloven«: », medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«.

2. I § 74 b, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », medmindre personen i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod tilbud,«.

§ 4

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og § 2 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og senest ved § 6 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »dele«: », idet § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats dog finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud«.

2. I § 20, stk. 1, indsættes som 8. pkt.:

»Ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, finder § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. § 21, eller kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. § 22, tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.«

§ 5

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1596 af 22. december 2010 og senest ved § 3 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der tilforordnes rådet 3 repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, 1 repræsentant for Finansministeriet, 1 repræsentant for Social- og Integrationsministeriet og 1 repræsentant for Børne- og Undervisningsministeriet.«

2. I § 35, stk. 1, udgår »og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«.

3. I § 35, stk. 1, nr. 4, ændres »beskæftigelsesindsatsen og« til: »beskæftigelsesindsatsen,«.

4. I § 35, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og rammer for international rekruttering og«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juni 2012.

Givet på Amalienborg, den 30. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen