Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 189 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 36, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 1. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Stk. 3. Rigspolitichefen kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 om de i stk. 1 og stk. 2 nævnte personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 eller stk. 2 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

2. I § 36, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: »-3«.

3. I § 36, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 1«: »-3«.

4. I § 36, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 1«: »-3«.

5. I § 36, stk. 5, der bliver stk. 7, indsættes efter »stk. 1«: »-3«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Justitsministeriet, den 31. maj 2012

Morten Bødskov

/ Carsten Madsen