Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven)

1

I vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven), som ændret ved vejledning nr. 94 af 25. november 2011, foretages følgende ændring:

1. Punkt 136 affattes således:

»Opgørelse af priskrav

136. Det følger af bekendtgørelsen § 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen mindst én gang om året fastsætter priskrav om personlig og praktisk hjælp. Den årlige fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem prisfastsættelsen og kommunens serviceniveau, som den bl.a. kommer til udtryk ved den årlige udarbejdelse af kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp. Med en årlig fastsættelse af priskravene tilgodeses tillige hensynet til prisstabilitet for en periode hos leverandørerne af personlig og praktisk hjælp.

Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis revidere priskravene, inden der er gået et år. Det kan være nødvendigt, hvis det konstateres, at de stillede priskrav til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af ydelserne. Ekstraordinære ændringer i kvalitetsstandarden, herunder kvalitetskravene, eller forventede effektiviseringer kan også begrunde en revision af priskravet inden 1 år, jf. bekendtgørelsen § 16, stk. 1 og 2.

Priskravene skal fastsættes på baggrund af timeprisen for henholdsvis personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Det betyder, at kommunens samlede omkostninger til personlig og praktisk hjælp skal sættes i forhold til en opgørelse af timeforbruget. Timeforbruget kan opgøres ud fra det anslåede eller det leverede antal timer.

I opgørelsen af den kommunale leverandørvirksomheds eller den private hovedleverandørs timeforbrug hos modtageren indgår den tid, som er anslået eller som bruges hos modtageren, sammen med modtageren eller f.eks. til indkøb eller lignende aktiviteter, der forestås fra hjemmet. Skal der beregnes særskilte priskrav i hjemmet i henhold til bekendtgørelsen § 13, stk. 3, opgøres timeforbruget særskilt for disse.

Anslået timeforbrug

Kommunens omkostninger kan eksempelvis sættes i forhold til den tidsramme, der afsættes til udførelse af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til modtagerne i henhold til afgørelsen om denne hjælp, jf. servicelovens §§ 88 og 90.

Priskravet opgjort pr. time personlig og praktisk hjælp kan illustreres således:

 
Samlede omkostninger for periode X
Pris pr. time =
–––––––––––––––––––––––––––––––
 
Det anslåede timeforbrug for periode X

Leverede timer

Opgørelsen af timeforbruget kan eksempelvis også ske ved en direkte registrering af de leverede timer eller ved at gennemføre en stikprøve ved brug af BTP-modellen som dokumentation for de leverede timer i hjemmet. BTP-modellen er tilgængelig på www.brugertidsprocent.dk og www.kl.dk.

Priskravet opgjort pr. time personlig og praktisk hjælp kan illustreres således:

 
Samlede omkostninger for periode X
Pris pr. time =
–––––––––––––––––––––––––––––––
 
Samlet antal leverede timer i periode X

For ydelser leveret uden for hjemmet fastsættes priskravet pr. ydelse. Denne bestemmelse er møntet på centrale ordninger som tøjvask, indkøb mv., jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 3.

For at sikre den fornødne fleksibilitet i forholdet mellem myndighed og leverandør kan der være behov for at definere en bagatelgrænse for, hvornår der er grundlag for at afvige i forhold til den afregningspris, der er begrundet i afgørelsen. I den forbindelse skal det fremhæves, at afregningstiden er baseret på et anslået tidsforbrug for levering af ydelser hos modtageren på baggrund af en gennemsnitsbetragtning, og at der må forventes mindre afvigelser herfra i perioder.

Det er op til kommunalbestyrelsen at definere en sådan bagatelgrænse, inden for hvilken der ikke ændres i afregningsprisen. Ved fastlæggelse af bagatelgrænsen bør kommunalbestyrelsen som minimum beskrive omfang og karakter af de ydelser, leverandøren må være indstillet på at levere uden ændringer i afregningen. Grænsen skal ses i sammenhæng med de krav, der stilles til leverandørerne om indberetning til kommunalbestyrelsen.«

2

Vejledningen angår regler, der har virkning fra den 5. januar 2012.

Social- og Integrationsministeriet, den 24. maj 2012

Karen Hækkerup

/ Eva Pedersen