Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0040
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Myndigheder mv.
Kapitel 3 Typegodkendelse mv.
Kapitel 4 Pligt til syn
Kapitel 5 Sammenkobling af køretøjer
Kapitel 6 Syn og omsyn
Kapitel 7 Gennemførelse af syn og omsyn
Kapitel 8 Afslutning af syn og omsyn
Kapitel 9 Syn efter indkaldelse
Kapitel 10 Periodisk syn
Kapitel 11 Syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer
Kapitel 12 Stikprøvekontrol med standardtypegodkendte køretøjer mv.
Kapitel 13 Frivillige syn
Kapitel 14 Syn med henblik på registrering på danske grænsenummerplader mv.
Kapitel 15 Klageadgang
Kapitel 16 Strafbestemmelser
Kapitel 17 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer1)

I medfør af § 1, § 4, stk. 1, § 5, § 12 og § 13, stk. 3-4, i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, og § 70, stk. 3, § 118, stk. 7 og 9, og § 124 q i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret ved lov nr. 165 af 28. februar 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Godkendelsespligt mv.

§ 1. Bil, motorcykel og knallert skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. § 1, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Det samme gælder påhængs- og sættevogn til bil og motorcykel samt campingvogn.

Stk. 2. Traktor, bortset fra dem, der er nævnt i § 3 i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, registreringspligtigt motorredskab og registreringspligtigt påhængskøretøj til disse samt andet registreringspligtigt påhængsredskab og blokvogn skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler om registreringspligtige og registrerede køretøjer gælder også for godkendelsespligtige og godkendte traktorer, jf. § 4 i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2010.

Kapitel 2

Myndigheder mv.

Trafikstyrelsen

§ 2. Trafikstyrelsen udsteder typegodkendelser og fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i relation til reglerne om syn af køretøjer og fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af disse virksomheder.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i denne bekendtgørelse.

Synsvirksomheder

§ 3. Synsvirksomhederne foretager syn af køretøjer. Synsvirksomhederne undersøger, om køretøjerne er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav. Undersøgelsernes formål er især kontrol af de dele af køretøjet, der har væsentlig betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

Stk. 2. Synsvirksomhederne kan tillige foretage omsyn af køretøjer, jf. § 4.

Stk. 3. Det kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen at foretage syn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Omsynsvirksomheder

§ 4. Omsynsvirksomhederne foretager omsyn af køretøjer. Ved omsyn forstås en teknisk kontrol af, om de ved syn konstaterede fejl ved et køretøj er udbedret.

Stk. 2. Det kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen at foretage omsyn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Køretøjsregisteret

§ 5. Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register (Køretøjsregisteret), der indeholder oplysninger om hvert enkelt køretøj, herunder om indkaldelse til syn og godkendelse ved syn. SKAT forvalter Køretøjsregisteret.

Stk. 2. SKAT kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i §§ 64 og 66.

Forsvarets køretøjer

§ 6. Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer, jf. § 4, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 3

Typegodkendelse mv.

Godkendelsesarter mv.

§ 7. Trafikstyrelsen udsteder følgende godkendelser:

1) Standardtypegodkendelse, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer. På grundlag af den tilhørende typeattest kan registreringspligtige køretøjer tages i brug uden syn.

2) Typegodkendelse, der omfatter flere ens chassiser, hvor hvert enkelt færdigopbygget køretøj skal synes inden ibrugtagning.

3) Godkendelseserklæring, der omfatter et enkelt køretøj eller chassis, hvor det færdigopbyggede køretøj skal synes inden ibrugtagning.

Stk. 2. Trafikstyrelsen udfærdiger desuden anmeldte EF-typegodkendelser, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer, der er EF-typegodkendte. På grundlag af den tilhørende typeattest kan registreringspligtige køretøjer tages i brug uden syn.

Stk. 3. Til standardtypegodkendelse, typegodkendelse og anmeldt EF-typegodkendelse kan der udstedes nyt optryk af godkendelsen indeholdende ændringen eller - efter Trafikstyrelsens bestemmelse - udstedes tillæg.

Syn og ibrugtagning uden typegodkendelse

§ 8. Følgende registreringspligtige køretøjer kan synes og tages i brug uden forudgående godkendelse:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet,

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg),

3) motorcykler,

4) stor knallert,

5) traktorer,

6) motorredskaber,

7) påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser,

8) påhængsvogne til traktorer og motorredskaber og

9) andre påhængsredskaber end campingvogne.

§ 9. En lille knallert, der er EF-typegodkendt, kan synes uden anden forudgående godkendelse på grundlag af en gyldig EF-overensstemmelsesattest, der dokumenterer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2. For knallert omfattet af stk. 1, der er taget i brug inden den 1. juli 2006, skal synsrapport, hvoraf det fremgår, at knallerten er ikke-registreringspligtig, medbringes under kørsel.

Ibrugtagning uden syn

§ 10. En lille knallert, der er EF-typegodkendt og taget i brug inden den 1. juli 2006, kan fortsat anvendes uden forudgående syn, hvis den er EF-typegodkendt med

1) en motoreffekt på højst 1 kW,

2) en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 25 km i timen og

3) pedaler.

Godkendelsesgrundlag

§ 11. Godkendelser udstedes efter ansøgning. Trafikstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelse af køretøjer, hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-direktiver.

Stk. 2. Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos Trafikstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet, ligesom dele af et køretøj kan kræves undersøgt på et af Trafikstyrelsen anerkendt prøvningslaboratorium. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.

Stk. 3. Godkendelse efter anmeldelse kan udstedes uden de i stk. 2 nævnte forudgående undersøgelser, medmindre der er grund til at antage, at køretøjet ikke opfylder kravene til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 4. Godkendelse kan kun udstedes uden forudgående undersøgelse, jf. stk. 2-3, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 14, stk. 3, erklærer sig indforstået med, at Trafikstyrelsen foretager efterfølgende kontrol med køretøjstypen som nævnt i § 12.

Stk. 5. Trafikstyrelsen bestemmer, hvilke oplysninger der skal gives, samt hvilken dokumentation i form af tegninger, godkendelser, erklæringer mv., der skal vedlægges en ansøgning eller anmeldelse efter stk. 1. Standardtypegodkendelse kan kun udstedes, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 14, stk. 3, afgiver en erklæring om, at køretøjet efter klargøring opfylder de gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 6. Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af Trafikstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan tages i brug.

Kontrol

§ 12. Trafikstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er godkendt uden forudgående undersøgelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Godkendelsesindehaveren kan tilsiges til at indlevere et eksemplar af køretøjstypen til Trafikstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet.

Stk. 3. Hvis der ikke indleveres et eksemplar til undersøgelse, efter at Trafikstyrelsen har erindret godkendelsesindehaveren om tilsigelsen, kan Trafikstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 4. Hvis det ved kontrol som nævnt i stk. 1 konstateres, at køretøjstypen ikke er i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr eller i øvrigt ikke efter klargøring vil opfylde gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Trafikstyrelsen tilbagekalde godkendelsen og bestemme, at godkendelsesindehaveren i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan opnå godkendelse uden forudgående undersøgelse af køretøjstypen.

Trykning af godkendelser

§ 13. Trafikstyrelsen sørger for trykning af det nødvendige antal eksemplarer af godkendelsen og/eller typeattesten eller offentliggør disse på styrelsens hjemmeside, www.trafikstyrelsen.dk. Udgifterne til trykning betales af godkendelsesindehaveren.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan dog tillade, at godkendelsesindehaveren sørger for trykning af typeattester.

Standardtypegodkendelser

§ 14. Følgende køretøjer kan standardtypegodkendes:

1) lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg), jf. dog stk. 6,

2) invalideknallerter,

3) campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser, jf. dog stk. 9, og

4) andre registreringspligtige påhængsredskaber til biler, hvis påhængsredskaberne er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Det er en forudsætning for meddelelse af standardtypegodkendelse, at de pågældende køretøjer i deres helhed er fremstillet i serieproduktion.

Stk. 3. Standardtypegodkendelse udstedes til en fabrikant eller til en repræsentant for en udenlandsk fabrikant.

Stk. 4. For registreringspligtige køretøjer udfærdiger fabrikanten eller dennes repræsentant efter udstedt standardtypegodkendelse typeattest for hvert fabriksnyt køretøj af den pågældende type. Det skal fremgå af typeattesten, om køretøjet ved udlevering fra fabrikanten eller dennes repræsentant er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Fabrikantens eller dennes repræsentants erklæring på typeattesten må ved anmeldelse til registrering eller fremstilling til syn ikke være over 1 år gammel. Medmindre køretøjet skal godkendes ved syn inden ibrugtagning, jf. § 19, stk. 2, skal typeattesten være forsynet med erklæring fra forhandleren, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand. Forhandlerens erklæring på typeattesten må ved anmeldelse til registrering ikke være over 1 uge gammel.

Stk. 5. Lille knallert skal:

1) standardtypegodkendes,

2) anmeldes EF-typegodkendt,

3) EF-typegodkendes og synes i henhold til § 9, eller

4) EF-typegodkendes og tages i brug i henhold til § 10.

Stk. 6. Fabrikanten eller dennes repræsentant må alene udlevere ikke-registreringspligtige knallerter, der er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen eller den anmeldte EF-typegodkendelse med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, og som efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 7. Fra de anførte datoer kan følgende biler og påhængskøretøjer dertil, der er omfattet af EF-direktiv 2007/46/EF, ikke standardtypegodkendes:

1) Lastbiler: 29. oktober 2010, dog 29. oktober 2012 for trinvis fremstillede køretøjer.

2) Campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber: 29. oktober 2012.

2) Standardtypegodkendelser udstedt inden disse datoer er gyldige indtil datoerne fastsat i § 19, stk. 6.

Typegodkendelse og godkendelseserklæring

§ 15. Tidligere udstedte typegodkendelser er gyldige indtil følgende datoer:

1) Lastbiler: 29. oktober 2012.

2) Påhængs- og sættevogne: 29. oktober 2012.

Stk. 2. Fra de i stk. 1 nævnte datoer kan de nævnte fabriksnye køretøjer ikke godkendes ved syn på grundlag af typegodkendelse.

§ 16. Følgende køretøjer skal godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre der udstedes en standardtypegodkendelse, en anmeldt EF-typegodkendelse eller en typegodkendelse:

1) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg),

3) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser,

4) sættevogne og

5) campingvogne, som er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

Brugte køretøjer

§ 17. Brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som har været registreret i mindst 3 måneder i udlandet, kan dog synes og tages i brug uden godkendelseserklæring, hvis det pågældende køretøj er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse. Det samme gælder for køretøjer, der tidligere har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer.

EF-typegodkendte køretøjer

§ 18. EF-typegodkendelse af registreringspligtige køretøjer og ikke-registreringspligtig lille knallert, der ønskes taget i brug uden syn, skal anmeldes til Trafikstyrelsen eller for registreringspligtige køretøjer til SKAT, jf. dog § 10. I øvrigt finder reglerne i §§ 13, 14 og 32 om proceduren for ibrugtagning tilsvarende anvendelse ved EF-typegodkendte, registreringspligtige køretøjer. Anmeldelse til SKAT foretages af fabrikanten eller dennes repræsentant i Køretøjsregisteret på grundlag af EF-overensstemmelsesattest.

Stk. 2. Med et EF-typegodkendt køretøj skal følge en gyldig EF-overensstemmelsesattest. Ved fremstilling til syn må fabrikantens erklæring på EF-overensstemmelsesattesten ikke være over 1 år gammel, medmindre attestens fortsatte gyldighed er bekræftet ved supplerende erklæring fra fabrikanten eller dennes repræsentant.

Stk. 3. EF-typegodkendelse af køretøjer, der er godkendelsespligtige efter reglerne i § 16, skal anmeldes til Trafikstyrelsen, inden køretøjet tages i brug. Dette gælder dog ikke for personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet, og med en teknisk tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der i deres helhed er EF-typegodkendt. Reglerne i §§ 7 og 13-16 finder tilsvarende anvendelse for disse anmeldelser.

Kapitel 4

Pligt til syn

Køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet

§ 19. Ethvert registreringspligtigt køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, samt køretøjer, der har været registreret til forsvaret eller redningsberedskabet, skal fremstilles til syn og godkendes inden køretøjet tages i brug.

Stk. 2. Et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj kræves ikke godkendt ved syn inden ibrugtagning. Køretøjet skal dog altid fremstilles til syn, hvis

1) det på ikke uvæsentlig måde afviger fra det godkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr,

2) det ønskes anvendt til

a) øvelseskørsel,

b) slæbning eller

c) udrykningskørsel, eller

3) det ønskes anvendt til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) ambulancekørsel eller

c) buskørsel, herunder rutekørsel, medmindre godkendelsen omfatter denne anvendelse.

Stk. 3. En personbil kan kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis bilen er anmeldt EF-typegodkendt.

Stk. 4. Registreringspligtige køretøjer, der er omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF, kan kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis køretøjet er anmeldt EF-typegodkendt.

Stk. 5. En traktor kan kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis den er anmeldt EF-typegodkendt.

Stk. 6. Fra de anførte datoer kan følgende biler og påhængskøretøjer dertil, der er omfattet af EF-direktiv 2007/46/EF, kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis køretøjet er anmeldt EF-typegodkendt:

1) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg): 29. oktober 2011, dog 29. april 2013 for trinvis fremstillede køretøjer.

2) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg): 29. oktober 2012, dog 29. oktober 2014 for trinvis fremstillede køretøjer.

3) Påhængs- og sættevogne: 29. oktober 2012, dog 29. oktober 2013 for trinvis fremstillede køretøjer.

4) Campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber: 29. oktober 2014.

Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet

§ 20. Et registreringspligtigt køretøj, der har været afmeldt i mere end 1 år eller senest har været registreret i udlandet, skal fremstilles til syn og godkendes, inden det tages i brug. En afmeldt knallert skal dog kun synes og godkendes, inden den tages i brug, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 3-6.

Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis det er omfattet af

1) § 55, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 55, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 55, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 55, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

3) der på køretøjet er foretaget ændringer, der medfører synspligt for et registreret køretøj, jf. §§ 22-24,

4) en synsvirksomhed har udstedt synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 52, stk. 2,

5) politiet ved en undersøgelse i medfør af færdselslovens § 77, stk. 1, har konstateret fejl ved køretøjet, der ville danne grundlag for indkaldelse til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller

6) køretøjets afmelding skyldes, at nummerpladerne er fjernet på grund af fejl ved køretøjet.

Stk. 4. Ved beregningen af de i stk. 2-3 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests eller synsrapports oplysninger til grund.

Stk. 5. Køretøjet kræves ikke synet, hvis afmelding sker samtidig med anmeldelse til registrering for samme ejer (bruger).

Ejerskifte (brugerskifte)

§ 21. Når et registreret køretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til snarest muligt og senest inden 3 uger efter ejerskiftet (brugerskiftet) at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, når dette følger af stk. 2-5, medmindre køretøjet afmeldes forinden.

Stk. 2. Ejerskifte (brugerskifte) kan ikke finde sted, hvis fristen for et indkaldt periodisk syn af køretøjet er overskredet.

Stk. 3. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, skal synes og godkendes, hvis det er omfattet af

1) § 55, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 55, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 55, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 55, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 4. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, skal bortset fra knallert synes og godkendes, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte køretøjer kræves ikke synet, hvis

1) ejerskifte (brugerskifte) sker mellem ægtefæller eller registrerede partnere,

2) en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles / registrerede partners navn,

3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år,

4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, hvis vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller

5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år før samlivsophævelsen.

Ændret indretning og udstyr mv.

§ 22. Hvis et registreringspligtigt køretøjs indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug,

1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,

2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet motorcykel, jf. dog stk. 4,

3) hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt ændres med mere end 50 kg eller

4) ved andre ændringer af registrerede tekniske data.

Stk. 2. Det samme gælder,

1) hvis ændringer i køretøjets køreklare vægt eller egenvægt på 50 kg eller derunder ønskes registreret eller

2) ved ændring af køretøjets tilladte vægte bortset fra nedsættelse af »påhængskøretøjs største totalvægt m/bremser«, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Stk. 3. Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 16, og der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse.

Stk. 4. Biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der monteres med tilkoblingsanordning, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke fremstilles til syn, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering.

Ændret art og anvendelse

§ 23. Hvis et registreringspligtigt køretøjs art er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug.

Stk. 2. Hvis køretøjets anvendelse er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug til

1) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

2) sygetransport,

3) ambulancekørsel,

4) buskørsel, herunder rutekørsel,

5) udlejning uden fører,

6) øvelseskørsel,

7) slæbning (kun for bjærgningskøretøj) eller

8) udrykningskørsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet om syn af udrykningskøretøjer gælder ikke for motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel.

Benyttelse til særlig transport

§ 24. Et køretøj skal, i det omfang det kræves i nedenstående bekendtgørelser, fremstilles til syn og godkendes, inden det benyttes til transport af

1) farligt gods, jf. bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, eller

2) dyr, jf. bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Kapitel 5

Sammenkobling af køretøjer

Fælles bestemmelser

§ 25. Bil må kun sammenkobles med registreringspligtigt påhængskøretøj, som bilen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 2. Motorcykel må kun sammenkobles med sidevogne og/eller med registreringspligtigt påhængskøretøj, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 3. Stor knallert må kun sammenkobles med registreringspligtig påhængsvogn, som knallerten er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Bestemte kombinationer

§ 26. En bil, der skal anvendes i forbindelse med et bestemt påhængskøretøj (fast kombination) eller flere bestemte påhængskøretøjer (variabel kombination), skal sammen med påhængskøretøjet(rne) fremstilles til syn og godkendes, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. Motorcykel, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere sidevogne eller et eller flere registreringspligtige påhængskøretøjer, skal sammen med disse køretøjer fremstilles til syn og godkendes.

Stk. 3. Stor knallert, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere påhængsvogne, skal sammen med disse fremstilles til syn og godkendes.

Stk. 4. Et påhængskøretøj, der er standardtypegodkendt og fabriksnyt, skal dog ikke fremstilles til syn.

Stk. 5. Synsvirksomheden kan tillade, at kun det ene af de køretøjer, der skal indgå i et vogntog, fremstilles til syn, hvis der for det andet køretøj er udstedt koblingsspecifikation, jf. § 46, og synsvirksomheden finder det forsvarligt, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen af køretøjerne afgøres, uden at begge køretøjer fremstilles til syn.

Stk. 6. Er der udstedt koblingsspecifikation for både det trækkende køretøj og påhængskøretøjet, kan synsvirksomheden tillade, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen afgøres, uden at hverken det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet fremstilles til syn.

Synsfri sammenkobling

§ 27. En bil eller et påhængskøretøj, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal godkendes hertil, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Kørsel med påhængskøretøjer, der er ensartede

§ 28. Synsvirksomheden kan under særlige omstændigheder tillade, at et trækkende køretøj godkendes til kørsel med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede. Køretøjet skal fremstilles til syn og godkendes hertil. Det afgøres af synsvirksomheden, om det er nødvendigt at kræve ét af påhængskøretøjerne fremstillet til syn sammen med det trækkende køretøj.

Kapitel 6

Syn og omsyn

Synsstedet

§ 29. Fremstilling til syn og omsyn kan ske hos en synsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage den pågældende type syn af den pågældende køretøjskategori.

Stk. 2. For følgende køretøjskategorier kan fremstilling til omsyn tillige ske hos en omsynsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage omsyn af den pågældende køretøjskategori:

1) Biler til højst 9 personer, føreren medregnet, og med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

2) Traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil.

3) Motorcykler, knallerter, påhængskøretøjer til motorcykler og påhængsvogne til stor knallert.

Fremstiller

§ 30. Såfremt køretøjet ikke fremstilles til syn eller omsyn af dets ejer (bruger), varetages ejerens (brugerens) interesse af den, der fremstiller køretøjet. Det samme gælder ved genfremstilling, jf. § 38.

Fremstilling

§ 31. Ved fremstilling til syn af et køretøj skal fremstiller medbringe dokumentation for køretøjets mærke, model, variant og stelnummer, jf. dog kapitel 10-13.

Stk. 2. Fremstiller skal desuden give oplysninger om køretøjets art, anvendelse, drivkraft, om køretøjet er nyt eller brugt, og om der er foretaget konstruktive ændringer i forhold til det senest godkendte.

Synsgrundlaget

§ 32. Ved fremstilling til syn af et køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer, skal fremstilleren aflevere:

1) Dokumentation, jf. § 31.

2) Typeattest, hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, men ikke kan tages i brug uden fremstilling til syn, jf. § 19, stk. 2. Typeattesten kræves ikke forsynet med forhandlererklæring, men hvis køretøjet afviger fra godkendelsen, skal fabrikant, dennes repræsentant, forhandler eller anmelder på typeattesten anføre, hvilke ændringer der er foretaget.

3) Den udenlandske registreringsattest eller anden dokumentation for køretøjets udenlandske registrering, hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet. Toldattest kan ikke anses som dokumentation herfor. Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, skal der vedlægges tilladelse fra SKAT til at syne køretøjet uden at fremlægge dokumentation for tidligere registrering.

4) Typegodkendelse eller godkendelseserklæring, hvis køretøjet efter §§ 15 eller 16, skal typegodkendes eller godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring. Hvis køretøjet er fabriksnyt, skal godkendelsen være forsynet med en erklæring fra den, som godkendelsen er udstedt til, om, at køretøjet (chassiset) er i overensstemmelse med typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, samt at de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, kan typeattest dog erstatte typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra godkendelsen med hensyn til styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller for påhængskøretøj tilkoblingsanordning.

5) EF-overensstemmelsesattesten for lille knallert, der er omfattet af § 9.

6) Vægtseddel fra vejning udført af en virksomhed akkrediteret til vejning. Synsvirksomheden kan dog frafalde kravet om aflevering af vægtseddel, hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt kan bestemmes med fornøden sikkerhed på grundlag af anden vejning eller synsvirksomhedens kendskab til det pågældende køretøjs type og udstyr.

Stk. 2. Synsvirksomheden kan desuden kræve dokumentation til belysning af forhold, der ikke kan undersøges med synsvirksomhedens normale udstyr, herunder dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr. Denne dokumentation kan fx bestå af en dataerklæring fra fabrikanten, dennes repræsentant eller et anerkendt prøvningslaboratorium eller af en gyldig EF-overensstemmelsesattest.

Stk. 3. Dokumentation for godkendelse ved periodisk syn i et EU- eller EØS-land, inden for den periode, der fremgår af § 55, hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet, og hvis fremstilleren ønsker, at det aktuelle syn ikke skal omfatte kontrol af vedligeholdelse, jf. § 35, stk. 8.

§ 33. Ved fremstilling til syn, bortset fra syn efter kapitel 10-13, af et køretøj, der er eller tidligere har været registreret her i landet, skal fremstilleren aflevere:

1) Dokumentation, jf. § 31, hvis køretøjet ikke er registreret her i landet.

2) Eventuelle supplerende attester. Registreringsattest eller tilladelse fra SKAT til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende.

3) Eventuel godkendelseserklæring efter § 16.

Stk. 2. Hvis der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. § 22-23, skal dette oplyses. Yderligere dokumentation kan kræves fremlagt i samme omfang som nævnt i § 32, stk. 2.

Dokumenter

§ 34. De øvrige ved synet afleverede dokumenter samt eventuelle nye attester, jf. §§ 44-46, udleveres til fremstilleren efter synet.

Stk. 2. Ved indberetning til SKAT af første registrering i Danmark, ændringer af art/anvendelse eller ændringer af tekniske data udleveres samtidig en udskrift af det indberettede registreringsgrundlag.

Kapitel 7

Gennemførelse af syn og omsyn

Undersøgelse af køretøjet

§ 35. Synsvirksomheden kontrollerer, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Et køretøj, der skal (om)synes, skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at synet kan gennemføres uden vanskelighed.

Stk. 3. Et påhængskøretøj skal altid fremstilles tilkoblet et egnet trækkende køretøj, selv om det kun er påhængskøretøjet, der skal (om)synes.

Stk. 4. Køretøjet kan kræves adskilt eller belæsset, hvis dette er nødvendigt af hensyn til (om)synets gennemførelse eller for bedømmelsen af køretøjets egenskaber.

Stk. 5. Under synet skal der som hovedregel foretages en prøvekørsel, hvor køretøjet føres af synsvirksomhedens personale. Fremstilleren kan deltage i prøvekørslen. Ved prøvekørsel med køretøj, der er registreret til transport af farligt gods, kan det kræves, at fremstilleren deltager i prøvekørslen.

Stk. 6. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal synsvirksomheden kontrollere, at det fremstillede køretøj er identisk med det senest registrerede. Hvis køretøjet er ombygget, skal det kontrolleres, om der herved er foretaget sådanne ændringer af køretøjet, at der indtræder registreringsafgiftspligt. Hvis dette er tilfældet, eller der er tvivl herom, skal køretøjet henvises til SKAT. Hvis køretøjet godkendes, før SKAT har truffet afgørelse, skal dette indberettes til SKAT.

Stk. 7. Ved syn af en brugt lastbil eller en brugt personbil til flere end 9 personer (bus), som skal være forsynet med hastighedsbegrænser jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, og som ikke er synet og godkendt inden for de seneste 6 måneder, skal synsvirksomheden kontrollere hastighedsbegrænserens funktion,

1) ved at modtage dokumentation for, at hastighedsbegrænseren er kontrolleret inden for 6 måneder før synsdatoen i form af en af Rigspolitiet godkendt attest udstedt af et værksted, der er autoriseret til at installere, justere og plombere hastighedsbegrænsere, eller

2) ved at afprøve hastighedsbegrænseren ved hjælp af et prøveapparat, der aflæser kontrolapparatets (fartskriverens) konstant og simulerer hastighedssignal.

Stk. 8. Hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet, og der er dokumentation for at køretøjet er godkendt ved syn, jf. § 32, stk. 3, skal synsvirksomheden alene kontrollere, at køretøjets konstruktion og udstyr opfylder gældende bestemmelser, men ikke køretøjets vedligeholdelsesstand.

Synsrapport

§ 36. Synsvirksomheden udsteder i forbindelse med syn, omsyn og genfremstilling en synsrapport, på hvilken ét af følgende synsresultater noteres:

1) Køretøjet er godkendt.

2) Køretøjet er betinget godkendt.

3) Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

4) Køretøjet er ikke godkendt.

Synsresultatet »Køretøjet er betinget godkendt« må dog normalt ikke benyttes ved omsyn og genfremstilling.

Stk. 2. Det skal fremgå af synsrapporten, om der er givet tilladelse til genfremstilling, om omsyn kun kan ske hos en synsvirksomhed, samt om der er stillet vilkår for kørsel eller er udstedt kørselsforbud. Hvis køretøjet er godkendt i henhold til § 35, stk. 8, skal dette anføres på synsrapporten.

Stk. 3. Alle konstaterede fejl ved køretøjet skal anføres i synsrapporten. Hvis køretøjet er i så dårlig stand, at en udtømmende opregning af samtlige konstaterede fejl vil være ekstraordinært tidskrævende, eller hvis en tilbundsgående undersøgelse vil kræve yderligere rengøring af køretøjet, skal dog kun de væsentligste og mest iøjnefaldende fejl anføres i synsrapporten. Synsrapporten skal i disse tilfælde indeholde oplysning om, at den ikke er udtømmende.

Stk. 4. Afgørelsen »Omsyn kan kun ske hos en synsvirksomhed« skal altid træffes for køretøjskategorier, der efter reglerne i § 29 kun kan omsynes hos en synsvirksomhed. Afgørelsen kan derudover kun træffes, hvis årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, er

1) manglende dokumenter,

2) fejl, som medfører, at synet ikke kan gennemføres, eller

3) fejl vedrørende regler, hvis opfyldelse er en forudsætning for køretøjets godkendelse med ændret indretning og udstyr mv. med ændret art og anvendelse eller til særlig transport, jf. §§ 22-24.

Stk. 5. Synsrapporten skal udleveres til fremstilleren af køretøjet umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 6. Oplysningerne i synsrapporten skal indberettes til Trafikstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Omsyn og genfremstilling

§ 37. Er køretøjet ved synet behæftet med så væsentlige fejl, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede fejl, kan synsvirksomheden tillade, at køretøjet inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen) fremstilles til et eller flere omsyn.

Stk. 2. Der kan dog ikke gives tilladelse til omsyn, hvis synsrapporten ikke er udtømmende, jf. § 36, stk. 3.

Stk. 3. Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn hos en omsynsvirksomhed, indberettes dette til SKAT.

§ 38. Er årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, kun manglende dokumenter, hvis indhold ikke skal sammenholdes med køretøjets indretning og udstyr, kan synsvirksomheden tillade genfremstilling hos en synsvirksomhed inden for en frist på 33 kalenderdage (regnet fra og med synsdatoen), jf. § 37, stk. 1.

§ 39. Ved omsyn og genfremstilling kan fristen fastsat af synsvirksomheden, jf. § 37, stk. 1, og § 38, ikke forlænges.

§ 40. Fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal ske inden for fristen fastsat af synsvirksomheden ved det seneste (om)syn, jf. § 37, stk. 1, og § 38.

Stk. 2. Ved fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal fremstilleren aflevere:

1) Synsrapporten fra det seneste (om)syn.

2) Eventuelle krævede dokumenter ifølge ovennævnte synsrapport.

Stk. 3. Ved genfremstilling kun som følge af manglende dokumenter, jf. § 38, skal køretøjet ikke medbringes.

§ 41. Ved fremstilling til omsyn hos en omsynsvirksomhed skal alle de ved det seneste (om)syn konstaterede fejl ved køretøjet være udbedret. Indtil dette er tilfældet, kan omsynsvirksomheden ikke afslutte omsynet og godkende køretøjet. Afslutning af omsynet og godkendelse af køretøjet kan dog ikke ske efter fristen for fremstilling til omsyn, jf. § 40, stk. 1.

Tilladt kørsel

§ 42. Et køretøj, der er betinget godkendt med påpegede fejl, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

Stk. 2. Det samme gælder et køretøj, som har tilladelse til omsyn efter § 37, stk. 1.

Stk. 3. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Kapitel 8

Afslutning af syn og omsyn

Køretøjet godkendes

§ 43. Hvis køretøjet godkendes, indberettes dette til SKAT, jf. dog kapitel 10-13. Godkendelsen er gyldig i 1 år til den anførte art og anvendelse mv.

Stk. 2. Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 36, stk. 1.

Stk. 3. Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten fra det seneste (om)syn. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af omsynsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

Stk. 4. Oplysning om køretøjets godkendelse skal indberettes til Trafikstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 5. Hvis køretøjet er betinget godkendt i henhold til § 35, stk. 8, indberettes dette samt datoen for det udenlandske syn til SKAT.

Stk. 6. Når et køretøj er blevet godkendt af en omsynsvirksomhed, skal køretøjet forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter, at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Trafikstyrelsen, jf. stk. 4. Hvis Trafikstyrelsen inden for de nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til stikprøvekontrol, jf. bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer, skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Trafikstyrelsen.

Supplerende attester

§ 44. Hvis et køretøj godkendes til speciel anvendelse eller med speciel indretning, skal synsvirksomheden udstede en eller flere supplerende attester, der angiver, hvad køretøjet er godkendt til. Det skal indberettes til SKAT, hvilke supplerende attester der er udstedt.

§ 45. Supplerende attest skal udstedes, når

1) en motorcykel godkendes til sammenkobling med flere sidevogne,

2) et trækkende køretøj godkendes til sammenkobling med flere bestemte påhængskøretøjer,

3) et trækkende køretøj under særlige omstændigheder godkendes til sammenkobling med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede, eller

4) et køretøj godkendes i flere udførelser.

Stk. 2. Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 1-3, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel med tilkoblet køretøj.

Stk. 3. Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 4, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel.

Koblingsspecifikation

§ 46. I forbindelse med godkendelsen af et køretøj til kørsel med tilkoblet (trækkende) køretøj skal synsvirksomheden efter anmodning på grundlag af oplysninger, der skal tilvejebringes af anmelderen, udstede en koblingsspecifikation, der skal indeholde oplysninger om køretøjets og tilkoblingsanordningens art. Specifikationen skal indeholde sådanne oplysninger, at det er muligt at afgøre, om køretøjet uden fremstilling til syn vil kunne godkendes til kørsel med bestemte andre tilkoblede (trækkende) køretøjer, jf. § 26, stk. 4 og 5.

Angivelse af fabrikationsår

§ 47. Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder for forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, og datoen for den tidligere første registrering ikke fremgår af dokumentationen for den tidligere registrering, indberetter synsvirksomheden køretøjets fabrikationsår til SKAT.

Stk. 2. For ikke-fabriksnye køretøjer, der ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, indberettes køretøjets fabrikationsår, der fastslås af synsvirksomheden om fornødent på grundlag af et skøn. Det samme gælder køretøjer fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj eller under anvendelse af dele fra flere ældre køretøjer under sådanne omstændigheder, at fornyet registreringsafgift skal betales ved dets registrering.

Midlertidig godkendelse af køretøj, der ikke opfylder de gældende forskrifter

§ 48. Hvis et køretøj på enkelte punkter ikke opfylder de gældende forskrifter for køretøjet, men synsvirksomheden skønner, at køretøjet uden fare kan benyttes midlertidigt, kan der undtagelsesvis meddeles en midlertidig godkendelse af køretøjet. Midlertidig godkendelse kan normalt ikke meddeles, hvis køretøjet afviger fra en typegodkendelse.

Stk. 2. Reglerne i §§ 43-46 finder tilsvarende anvendelse, dog må dokumenterne ikke udleveres til fremstilleren, før der til synsvirksomheden er afleveret en ansøgning om dispensation fra de ikke opfyldte forskrifter. Dispensationsansøgningen skal med synsvirksomhedens udtalelse indsendes til Trafikstyrelsen til afgørelse.

§ 49. Hvis Trafikstyrelsen giver afslag på ansøgning om dispensation i henhold til § 48, stk. 2, skal køretøjets ejer (bruger) inden 14 dage fra afslaget tage køretøjet ud af brug eller ændre køretøjet, så det opfylder forskrifterne og få det synet og godkendt.

§ 50. Hvis opholdet her i landet for ejeren (brugeren) af et fra udlandet indført køretøj, der er registreringspligtigt her i landet, må antages kun at vare kort tid ud over tidspunktet for registreringspligtens indtræden, kan køretøjet af synsvirksomheden godkendes midlertidigt. Dette gælder kun, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2. Hvis køretøjet godkendes til midlertidig anvendelse, indberettes det til SKAT, at køretøjet er midlertidigt godkendt i medfør af stk. 1.

Særlig godkendelse af veterankøretøj

§ 51. Hvis et køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel med prøvemærker, ikke opfylder de i henhold til færdselsloven fastsatte krav til dets indretning og udstyr mv., kan synsvirksomheden dog godkende køretøjet, hvis dette må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj. Ved godkendelsen kan synsvirksomheden fastsætte yderligere vilkår. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Køretøjet godkendes ikke

§ 52. Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået tilladelse til omsyn eller genfremstilling, indberettes dette til SKAT.

Stk. 2. Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 36, stk. 1, indberettes dette til SKAT.

Stk. 3. Et køretøj, der er omfattet af stk. 2, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Godkendelsesbetingelser ikke opfyldt

§ 53. Hvis det efter godkendelsens foretagelse konstateres, at godkendelsesgrundlaget ikke har været i orden, kan Trafikstyrelsen bestemme, at køretøjet skal indkaldes til syn, eller at dets godkendelse skal inddrages.

Kapitel 9

Syn efter indkaldelse

§ 54. Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn, jf. § 3, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 10

Periodisk syn

Synspligtige køretøjer

§ 55. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

2) Påhængs og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods.

4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 23, stk. 3.

5) Motorkøretøjer, der benyttes til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) sygetransport,

c) ambulancekørsel eller

d) buskørsel, herunder rutekørsel.

6) Registreringspligtige motorredskaber bortset fra minitruck, jf. bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck).

7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

Stk. 3. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Indkaldelse

§ 56. Trafikstyrelsen indkalder det enkelte køretøj til syn. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger). Indkaldelsen indeholder oplysning om den seneste dato for fremstilling af køretøjet til syn og udsendes senest 1 måned før denne dato. Trafikstyrelsen kan af hensyn til kapaciteten fastsætte den seneste frist for fremstilling af køretøjet til syn i tidsrummet fra 2 måneder før til 3 måneder efter datoen for første registrering. Trafikstyrelsen underretter SKAT om datoen for seneste frist for fremstilling af køretøjet.

Stk. 2. Indkaldelsen bortfalder, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, afmeldes. Hvis køretøjet registreres på ny uden syn, overføres synssagen til det nye registreringsnummer, og eventuel rykker og nummerpladeinddragelse fortsætter under dette registreringsnummer. Ejer (bruger) modtager meddelelse herom.

Stk. 3. Indkaldelsen bortfalder ikke, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, ejerskiftes (brugerskiftes), selv om køretøjet ejerskiftes (brugerskiftes) uden syn. SKAT orienterer den nye ejer (bruger) herom. Eventuel rykker sendes til den nye ejer (bruger).

Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel indkaldes ikke med synsfrist i perioden 1. november til 31. marts.

Ændring af synsfrist

§ 57. Når et køretøj, der er omfattet af § 55 om periodisk syn, godkendes ved syn, fastsættes den fremtidige synsfrist på grundlag af den dato, hvor køretøjet bliver godkendt af (om)synsvirksomheden. Indkaldelse til periodisk syn udsendes herefter på grundlag af den ændrede synsfrist, jf. § 55.

Stk. 2. Køretøjets synsfrist ændres dog ikke hvis:

1) køretøjet er registreret og ikke er fremstillet og godkendt ved det seneste periodiske syn køretøjet har været indkaldt til, eller

2) en person- eller varebil omfattet af § 55, stk. 3, er godkendt ved syn inden to år efter datoen for første registrering.

Stk. 3. Hvis køretøjet er godkendt i henhold til § 35, stk. 8, fastsættes synsfristen på grundlag af datoen for det udenlandske syn.

Udsættelse af periodiske syn for køretøjer

§ 58. Trafikstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 55 om periodisk syn, hvis

1) det relevante forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Trafikstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til køretøjets ejer/bruger, eller at stilstandsforsikringen ophører, i tilfælde hvor køretøjet er

a) betydeligt trafikskadet,

b) udsat for hærværk eller

c) under omfattende restaurering,

2) ejeren (brugeren) fremlægger dokumentation for, at køretøjet er blevet stjålet eller tilsvarende, der umuliggør godkendelse ved syn, herunder at køretøjet er på værksted og nødvendige reservedele er i dokumenteret restordre,

3) ved dokumenterede force majeure-situationer, der er kendt fra forsikringspraksis, hvor ejeren/brugeren er uden skyld eller indflydelse, eller

4) ejeren på tilsvarende måde uden egen skyld ikke kan undgå at overskride synsfristen.

Stk. 2. Der kan ikke gives fristudsættelse, hvis seneste frist for fremmøde til periodisk syn er passeret på ansøgningstidspunktet

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal vedlægges følgende dokumentation:

1) ansøgers identitet

2) køretøjets identitet, stelnummer og registreringsnummer,

3) begrundelse for ansøgningen, herunder dokumentation for det aktuelle forhold, som ligger til grund for ansøgningen, og

4) angivelse af den periode i hvilken synet ønskes udsat.

Synets gennemførelse mv.

§ 59. Periodisk syn skal gennemføres under overholdelse af reglerne i EF-direktiv 2009/40/EF samt de skærpede krav til køretøjer fastsat i danske regler.

§ 60. Ved fremstilling til periodisk syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester samt eventuel godkendelseserklæring efter § 16. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-30, § 32, stk. 2, og §§ 34-42 om fremstilling til syn og synets gennemførelse tilsvarende anvendelse på periodisk syn.

Stk. 2. Hvis et køretøj fremstilles til syn efter den i indkaldelsen anførte dato for, hvornår køretøjet senest skal være fremstillet, kan det ikke afvises fra syn.

Stk. 3. Hvis det ved et periodisk syn konstateres, at der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. §§ 22-23, som ikke er godkendt ved syn, gennemfører synsvirksomheden synet i overensstemmelse med reglerne for registreringssyn, jf. kapitel 6-8. Det periodiske syn og registreringssynet anses som ét syn.

§ 61. Hvis køretøjet godkendes, indberetter (om)synsvirksomheden oplysning om godkendelsen til Trafikstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen. Trafikstyrelsen videresender oplysningen til SKAT.

Stk. 2. Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 36, stk. 1.

Stk. 3. Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten fra det seneste (om)syn. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af omsynsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

Stk. 4. Når et køretøj er blevet godkendt af en omsynsvirksomhed, skal køretøjet forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter, at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Trafikstyrelsen, jf. stk. 1. Hvis Trafikstyrelsen inden for de nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til stikprøvekontrol, jf. bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer, skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Trafikstyrelsen.

§ 62. Hvis køretøjet har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 36, stk. 1, indberettes dette til Trafikstyrelsen, der videresender oplysningen til SKAT.

Stk. 2. Et køretøj, der er omfattet af stk. 1, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Stk. 3. Hvis et køretøj ikke fremstilles til periodisk syn inden den i indkaldelsen anførte seneste fremstillingsdato, erindrer Trafikstyrelsen køretøjets ejer (bruger) om tilsigelsen.

Kontrol

§ 63. Til brug for politiets kontrolindsats, jf. § 54, registrerer SKAT, om køretøjer, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt.

Kapitel 11

Syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer

Beslutning om syn

§ 64. Hvis der ved undersøgelse af et registreret eller godkendt køretøj i medfør af færdselsloven § 77, stk. 1, er fundet fejl, som ikke har medført inddragelse af nummerpladerne, men som betyder, at køretøjet bør indkaldes til syn til konstatering af, om fejlene er udbedret, underrettes SKAT. SKAT indkalder i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer med en kort frist køretøjet til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Stk. 2. Hvis et køretøj i øvrigt på grund af brand, færdselsuheld eller anden årsag skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Synets gennemførelse

§ 65. Reglerne i §§ 60-62 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelsen af disse syn. Fremstilleren skal tillige aflevere indkaldelsen til (om)synsvirksomheden.

§ 66. SKAT kontrollerer, at køretøjet fremstilles og godkendes inden for den fastsatte frist. I forbindelse hermed kan SKAT undtagelsesvis tillade en kort fristforlængelse. Hvis køretøjet ikke fremstilles og godkendes inden fristens udløb, skal SKAT straks anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Kapitel 12

Stikprøvekontrol med standardtypegodkendte køretøjer mv.

§ 67. Trafikstyrelsen kan foretage stikprøvevis kontrol ved at indkalde køretøjer, der er taget i brug uden syn på grundlag af typeattest, samt køretøjer, der er taget i brug til synsfri sammenkobling uden syn, til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Meddelelse til Trafikstyrelsen

§ 68. Synsvirksomheden meddeler resultatet af synet til Trafikstyrelsen.

Eventuel indkaldelse

§ 69. Hvis køretøjet ikke fremstilles til syn, afgøres det af Trafikstyrelsen, om køretøjet eventuelt skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. I så fald anmodes SKAT om at indkalde køretøjet til syn efter reglerne i §§ 64-66.

Godkendelsesindehavers og forhandlers ansvar mv.

§ 70. Hvis det konstateres, at indehaveren af en standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse gentagne gange har afgivet urigtig erklæring på typeattesten om, at det udleverede køretøj var i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfyldte gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Trafikstyrelsen tilbagekalde godkendelsen eller bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende godkendelsesindehaver i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 2. Hvis det konstateres, at fabrikanten eller dennes repræsentant gentagne gange har afgivet urigtig anmeldelse til SKAT om EF-typegodkendelse på grundlag af EF-overensstemmelsesattest, kan Trafikstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende fabrikant eller repræsentant i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at en forhandler gentagne gange har afgivet urigtig erklæring om, at det udleverede køretøj var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand, kan Trafikstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende forhandler i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 4. Hvis det konstateres, at en forhandler eller et værksted gentagne gange har afgivet den i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg nævnte erklæring med urigtige oplysninger, kan Trafikstyrelsen bestemme, at køretøjer fra den pågældende forhandler eller det pågældende værksted i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug til synsfri sammenkobling uden forudgående syn og godkendelse.

Kapitel 13

Frivillige syn

§ 71. Et registreret eller godkendt køretøj kan fremstilles til syn for en synsvirksomhed til frivillig kontrol af, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2. Ved fremstillingen til syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester samt eventuel godkendelseserklæring efter § 16. Registreringsattest eller tilladelse fra SKAT til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-30, § 33, stk. 2, §§ 34-43, §§ 48-49, §§ 51-52 og § 57 tilsvarende anvendelse på køretøjer, der fremstilles frivilligt til syn.

Kapitel 14

Syn med henblik på registrering på danske grænsenummerplader mv.

§ 72. Reglerne i §§ 19-20 samt §§ 29-52 finder tilsvarende anvendelse på syn af køretøjer, der ønskes registreret på danske grænsenummerplader.

Stk. 2. Et køretøj kan dog godkendes til registrering på danske grænsenummerplader, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, og det opfylder de i den internationale færdselskonvention af 8. november 1968 indeholdte krav til køretøjers indretning og udstyr. Synsvirksomheden skal i så fald indberette til SKAT, at køretøjet er godkendt i medfør af denne bestemmelse.

§ 73. Et køretøj, der er udført på danske grænsenummerplader, men på ny indføres her i landet efter at være blevet registreret i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv., godkendes på ny efter reglerne for køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet.

Stk. 2. Et køretøj, der på ny indføres her til landet uden at være blevet registreret i udlandet, og et køretøj, der har været registreret på danske grænsenummerplader under en udlændings midlertidige ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, godkendes på ny i samme omfang, som køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet. Et køretøj, der er godkendt i medfør af § 72, stk. 2, skal dog fremstilles til syn og godkendes til registrering på almindelige nummerplader.

Kapitel 15

Klageadgang

§ 74. Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed eller af SKAT efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan indbringes for Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk. 4. Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller for anden administrativ myndighed, jf. § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 16

Strafbestemmelser

§ 75. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1-2, § 9, stk. 2, § 10, § 11, stk. 6, § 14, stk. 4-5, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1-2, § 25, § 42, § 45, stk. 2-3, § 49, § 51, § 52, stk. 3, § 62, stk. 2, og § 73.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

Ikrafttrædelse mv.

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.

Trafikstyrelsen, den 1. juni 2012

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/40/EF, (EU-Tidende 2009, L 141, s. 12), som ændret ved Europa-Kommissionens direktiv 2010/48/EU, (EU-Tidende 2010, L 173, s. 47).