Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. oktober 2011 i sag 91.2010

A

v/ sekretær Bendt Egelund, Dansk Metalarbejderforbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), advokat Ane K. Lorentzen og faglig sekretær Jeanette R. Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, Dansk Industri, og sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metalarbejderforbund.

Mellem klageren, A, født den 29. juli 1988, og indklagede, B, blev den 6. marts 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som mekaniker med uddannelsesperiode fra den 6. marts 2007 til den 5. september 2010.

Denne sag drejer sig om overarbejdsbetaling.

A har ved sin organisation, Dansk metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 28. oktober 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 6.220,17 kr. med procesrente fra 28. oktober 2010.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. september 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A’s krav på overarbejdsbetaling, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 6.220,17 kr. med tillæg af procesrente fra den 28. oktober 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.