Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Det Kongelige Teater og Kapel
Kapitel 3 Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
Kapitel 4 (Ophævet)
Kapitel 5 (Ophævet)
Kapitel 6 Det Københavnske Teatersamarbejde
Kapitel 7 Egnsteatre
Kapitel 7 a Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner
Kapitel 8 Statens Kunstråd
Kapitel 9 Formidling af teaterforestillinger
Kapitel 10 Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater
Kapitel 11 Amatørteatre
Kapitel 12 Teateruddannelse
Kapitel 12 a (Ophævet)
Kapitel 13 Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8
Kapitel 13 a Regler for regnskab og revision for tilskudsmodtagere efter kapitel 7- 8
Kapitel 14 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer, der følger af § 18 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og lov nr. 445 af 23. maj 2012.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme scenekunst og det kulturliv, der knytter sig hertil i Danmark.

Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.

Kapitel 3

Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

§ 5. Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der

1) udbyder teater i den landsdel, hvor de er beliggende,

2) udbyder turnerende teater i hele landet,

3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,

4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet eller

5) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.

§ 6 Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.

§ 7. (Ophævet)

Kapitel 4

(Ophævet)

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

Det Københavnske Teatersamarbejde

§ 14. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative funktioner på vegne af teatrene.

Stk. 2. Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.

§ 14 a. Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.

§ 14 b. Det Københavnske Teatersamarbejde yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til kapitalindskud.

§ 14 c. (Ophævet)

§ 14 d. Det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde administreres af bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om størrelsen af tilskud til drift og produktion og om teatrets kunstneriske og repertoiremæssige profil. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til kapitalindskud.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos det enkelte teater delvis skal tilbageføres til Det Københavnske Teatersamarbejde og indgå i de midler, som fordeles mellem teatrene i ordningen samt til kapitalindskud.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 14 e. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde og de enkelte teatre i ordningen, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation, ledelse og alsidighed i repertoire, og om tilskudsformer og retningslinjer for tilsyn.

Kapitel 7

Egnsteatre

§ 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater for voksne, børn og unge. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Stk. 3. Statens Kunstråd afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1.

§ 15 a. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 2. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 3. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater, jf. dog § 15 d, stk. 2.

Stk. 4. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af kommuner, der ikke er omfattet af egnsteaterordningen.

Stk. 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimumbeløb, som fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud udgør dette minimumbeløb.

Stk. 6. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan stk. 5 fraviges i den første aftaleperiode.

Stk. 7. Statsrefusion af kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger dette maksimumbeløb. Hvis flere kommuner i fællesskab yder driftstilskud til et egnsteater, kan dette maksimumbeløb forhøjes i forbindelse med indgåelse af ny aftale, således at statstilskuddet udgør et beløb, der svarer til summen af de statstilskud, som det enkelte tilskud fra en tilsluttet kommune kan udløse. Ved sammenlægning af to eller flere allerede godkendte egnsteatre kan maksimumbeløbet forhøjes i forbindelse med indgåelse af en ny aftale. Beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør således et beløb, der svarer til summen af de kommunale tilskud til hvert af de godkendte egnsteatre, der indgår i sammenlægningen.

Stk. 8. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte egnsteater.

Stk. 9. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om beregning af refusion m.v.

Stk. 10. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-8.

§ 15 b. Staten kan yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 15 c. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstråd.

Stk. 3. Statens Kunstråd kan anvende dele af beløbsrammen efter stk. 1 til evaluering af egnsteatre.

Stk. 4. Afgørelse om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15 d. Statens Kunstråd kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.

Stk. 2. Statens Kunstråd kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16. (Ophævet)

Kapitel 7 a

Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner

§ 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.

Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de af kapitel 3 omfattede landsdelsscener og af kapitel 6 omfattede teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

§ 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.

Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4 og i § 16 a.

Kapitel 8

Statens Kunstråd

§ 17. Statens Kunstråd skal rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager angående scenekunstforhold. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende dansk scenekunstliv og fremsætte udtalelser herom.

§ 18. Statens Kunstråd kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til

1) stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere, inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet,

2) fremme af ny dansk dramatik,

3) anskaffelse af teknisk udstyr m.v. og i særlige tilfælde indretning af lokaler til scenekunstformål,

4) fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og

5) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstråd søge at tilgodese alle genrer inden for den professionelle scenekunst. Der skal lægges vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed, og den geografiske spredning af aktiviteterne skal søges fremmet. En væsentlig del af støtten skal anvendes til støtte til scenekunstvirksomhed, der henvender sig til børn og unge.

Stk. 3. Støtten efter stk. 1 kan ydes til løbende drift eller til enkeltstående projekter. Støtten ydes som tilskud, garanti eller lån.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for tilbagebetaling af tilskud ydet til anskaffelse af teknisk udstyr m.v.

§ 19. Statens Kunstråd har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.

§ 19 a. Statens Kunstråd følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Statens Kunstråd bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.

§ 20. (Ophævet)

§ 21. (Ophævet)

§ 22. (Ophævet)

§ 23. (Ophævet)

Kapitel 9

Formidling af teaterforestillinger

§ 24. Staten yder tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser.

Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 kan tillige anvendes til markedsføring og administration i forbindelse med nedbringelse af billetpriser.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for tildeling og anvendelse af tilskud til formidling af teaterforestillinger.

Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater

§ 25. Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 26. (Ophævet)

Kapitel 11

Amatørteatre

§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.

Kapitel 12

Teateruddannelse

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Der kan ydes støtte til anden teateruddannelsesvirksomhed.

Stk. 2. Støtten kan ydes som årlige driftstilskud eller som engangstilskud til kurser, seminarer og lignende.

Kapitel 12 a

(Ophævet)

Kapitel 13

Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8

§ 30. Drives teatervirksomhed af et selskab, en forening eller en selvejende institution eller som kommunal institution, skal selskabets, foreningens eller institutionens vedtægter godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 2. Det påhviler den i stk. 1 nævnte tilskudsyder at påse, at vedtægter for en selvejende institution enten indeholder bestemmelser, der opfylder kravene i lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger, eller bestemmelser, der kan danne grundlag for undtagelse fra denne lovgivning.

§ 31. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på institutioner, der modtager tilskud i henhold til § 5 og § 14, skal godkendes af finansministeren.

Stk. 2. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkning i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Kapitel 13 a

Regler for regnskab og revision for tilskudsmodtagere efter kapitel 7- 8

§ 31 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

§ 31 b. (Ophævet)

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991 med undtagelse af §§ 5-24, der først træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2. §§ 1-10, §§ 16 d og e, §§ 20-21, § 26,§ 30 og §§ 34-38 i lov om teatervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991. §§ 11-16 c, §§ 17-19, §§ 22-25, §§ 27-29 og §§ 31-33 i samme lov ophæves den 1. juli 1991. §§ 1-6 i lov om Det kongelige Teater og om oprettelsen af en kulturel fond, jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 103 af 28. februar 1996 om ændring af teaterloven og lov om regionale kulturforsøg (Nye regler for egnsteatre og små storbyteatre m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 1996.

Stk. 2. Indtil 1. januar 1997 ydes statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til driften af egnsteatre og små storbyteatre efter de hidtil gældende egnsteaterbestemmelser.

Stk. 3. Minimum for det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, fastsættes som en overgangsordning i 1997 til 50 pct. og i 1998 til 75 pct. af det beløb, der angives på de årlige finanslove.

Stk. 4. § 1, nr. 5 og 6, har virkning fra 1. juli 1997.


Lov nr. 366 af 2. juni 1999 om ændring af teaterloven (Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Teaterlovens kapitel 6 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 3. Ved lovens ikrafttræden omfattes følgende teatre af loven: Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater, Østre Gasværk, Rialto Teatret og Det Ny Teater.

Stk. 4. Indtil den 1. juli 2001 ydes tilskud efter de hidtil gældende regler.


Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.


Lov nr. 444 af 31. maj 2000 om ændring af teaterloven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.


Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Statens Kunstråd indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Statens Kunstråds repræsentantskab samt til Statens Kunstråd og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14. Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.


Lov nr. 1156 af 19. december 2003 om ændring af forskellige bestemmelser om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v:

§ 9

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser, hvor afgørelse om afskedigelse træffes efter lovens ikrafttræden, og i forbindelse med anden ændring af forholdene, der sker efter lovens ikrafttræden.1)


Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-7 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden den 1. januar 2007 har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) teaterlovens §§ 5-7 vedrørende Den Jyske Opera og Det Danske Teater,

2) teaterlovens §§ 8-10 vedrørende Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater,

3) teaterlovens §§ 11-13 vedrørende landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg,

4) teaterlovens §§ 15 og 16 vedrørende egnsteatre og

5) teaterlovens § 24 vedrørende teaterabonnementsordningen.

Stk. 3. Bestyrelsen for Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. §§ 8-10, må ikke fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af kulturministeren.

Stk. 4. Funktionsperioden for bestyrelser m.v., der er nedsat inden den 1. januar 2007, udløber dagen inden den 1. januar 2007. Amtsrådene skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmerne af bestyrelserne. Disse bestemmelser gælder for

1) Den Jyske Opera og Det Danske Teater, jf. teaterlovens §§ 5-7,

2) Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10, og

3) landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg, jf. teaterlovens §§ 11-13.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, dog således at den relevante dato er den 1. januar 2006.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 træder bestemmelserne om Hovedstadens Teater, jf. § 1, nr. 7-13, i kraft den 1. januar 2006. Med virkning fra samme dato overtager Hovedstadens Teater fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) de aktiver og passiver og ansatte, der udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Hovedstadens Teater indtræder endvidere samtidig i de rettigheder og pligter, som udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Kulturministeriet administrerer fra den 1. januar 2006 de af HUR afsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Beskikkelse af den første bestyrelse for Hovedstadens Teater kan ske med virkning fra den 1. juli 2005.

Stk. 7. Kulturministeren kan for at sikre en så hensigtsmæssig overgang til det ny regelsæt som muligt for de tilskudsordninger, der følger sæsonåret fra den 1. juli til den 30. juni, i relation til

1) Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10,

2) egnsteatre, jf. teaterlovens §§ 15 og 16, og

3) teaterabonnementsordningen, jf. teaterlovens § 24,

fastsætte regler om, at tidspunktet den 1. januar 2007 som nævnt i stk. 1, 3 og 4 ændres til den 1. juli 2007. Kulturministeren kan i så fald fastsætte de nærmere fornødne overgangsregler herom.


Lov nr. 459 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (Ændring af navn samt visse andre forhold vedrørende Hovedstadens Teater) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1, om ændring af navnet »Det Danske Teater« til: »folketeatret.dk« træder dog i kraft den 1. juli 2007.


Lov nr. 460 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (revision af egnsteaterordningen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Refusion til egnsteatre, der ydes i medfør af allerede indgåede aftaler, fortsætter uændret frem til aftalens udløb. Eventuel forlængelse af indgåede aftaler betragtes i denne sammenhæng som aftalefornyelse.

Stk. 3. Egnsteatre, hvor Statens Kunstråd ved lovens ikrafttræden har godkendt den indgåede egnsteateraftale, kan ikke fratages denne godkendelse med henvisning til § 15, stk. 1, heller ikke efter den indgåede egnsteateraftales udløb. Dette gælder dog kun, hvis det økonomiske og aktivitetsmæssige grundlag for den herefter indgåede aftale ikke reduceres i forhold til det grundlag, der gjaldt før lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 16, stk. 2, om egnsteaterkonsulenternes evalueringer af egnsteatrenes virksomhed finder også anvendelse for egnsteateraftaler, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden.

Stk. 5. Ved beregningen af refusionsprocenten efter § 15 a, stk. 2, medregnes ikke kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre, som i overgangsfasen, jf. stk. 2, er omfattet af egnsteateraftaler med en fast refusionsprocent på 50. Ligeledes medregnes ikke den del af den statslige bevilling på finansloven, der benyttes til refusion i medfør af disse aftaler.


Lov nr. 88 af 20. februar 2008 om ændring af teaterloven (Godkendelse af kollektive overenskomster for visse teatre) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2008.


Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. For så vidt angår de tilskudsmodtagere der ikke ved loven ikrafttræden opfylder bestemmelserne, finder §§ 3 og 5 anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere overgangsbestemmelser, herunder om indsendelse af budgetter, i forbindelse med lovens ikrafttræden.


Lov nr. 445 af 23. maj 2012 om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale af 21. juni 2011 om en række ændringer på teaterområdet m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Kulturministeriet, den 4. juni 2012

Uffe Elbæk

/ Ane-Kathrine Lærkesen

Officielle noter

1) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 19. december 2003 og trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen den 20. december 2003.