Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 379 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ønsker forældre, at deres barn optages i en skole beliggende i en anden kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, foretages henvisningen til specialundervisning, jf. stk. 2, efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i bopælskommunen. Skolekommunen kan ikke foretage henvisning til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, træffes af bopælskommunen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 16, stk. 5 og 6, og § 53, stk. 2, ændres »§ 40, stk. 2, nr. 4« til: »§ 40, stk. 2, nr. 5«.

3. I § 25, stk. 2, ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

4. I § 26 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

5. I § 36, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg efter 1. og 2. pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 4.«

6. I § 40, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Suspension, jf. § 36, stk. 3, 3. pkt., i ganske særlige tilfælde fra reglerne om optagelse i en af kommunens folkeskoler i medfør af § 36, stk. 3, 1. og 2. pkt.«

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

7. I § 40, stk. 5, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-7«.

8. I § 53, stk. 2, ændres »§ 40, stk. 2, nr. 4« til: »§ 40, stk. 2, nr. 5«.

§ 2

I lov nr. 335 af 18. maj 2005 om ændring af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser), som ændret ved lov nr. 476 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. august 2012.

 
 

Givet på Christiansborg Slot, den 4. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini