Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for Specialundervisning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1569 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 378 af 28. april 2012 og § 1 i lov nr. 379 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 51 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Klagenævnet for Specialundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan efter forhandling med social- og integrationsministeren bemyndige Ankestyrelsen til at varetage sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Specialundervisning.«

2. § 57 c affattes således:

»§ 57 c. Børne- og undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini