Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 379 af 28. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 20 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn og unge, der af bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini