Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 11 ændringsforslag til lovforslaget. Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1-4 og 6-11. Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. marts 2012 og var til 1. behandling den 20. marts 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og social- og integrationsministeren sendte den 19. januar 2012 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del – bilag 145. Den 14. marts 2012 sendte social- og integrationsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Den 28. marts 2012 genfremsendte social- og integrationsministeren høringssvarene til udvalget på grund af en teknisk fejl.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Humanistisk Samfund og Indre Mission og Luthersk Mission.

Social- og integrationsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Indre Mission og Luthersk Mission mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Samrådsspørgsmål

Udvalget har stillet 1 samrådsspørgsmål til mundtlig besvarelse til justitsministeren. Ministeren har besvaret spørgsmålet i et samråd med udvalget den 29. maj 2012. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 87 spørgsmål til social- og integrationsministeren, 1 spørgsmål til ministeren for ligestilling og kirke og 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

Andre møder

Udvalget har endvidere den 14. maj 2012 afholdt en offentlig høring om lovforslaget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF, EL og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget er enige i, at par af samme køn skal have adgang til at kunne indgå ægteskab både hos en borgerlig vielsesmyndighed og i et trossamfund med vielsesmyndighed. Med loven får medlemmer af folkekirken et retskrav på en kirkelig vielse af par af samme køn, og partierne har noteret sig, at dette også i praksis kan gennemføres, da der er præster i folkekirken, der ønsker at vie par af samme køn, og der er biskopper, som inden for rammerne af evangelisk–luthersk kristendom (jf. grundlovens § 4) vil udarbejde et vielsesritual, som ministeren for ligestilling og kirke ønsker at indstille til kongelig autorisation.

Et mindretal i udvalget (V) vil redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling. Mindretallet vil stemme for det af mindretallet stillede ændringsforslag og vil redegøre for sin stilling til de af KF stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af KF stillede ændringsforslag og vil redegøre for sin stilling til det af V stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at regeringsgrundlaget citeres i lovforslagets indledning, hvor det samtidig gøres klart, hvad der er lovens intention: »Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.«

En af lovens hovedintentioner er altså, at man vil føre det homoseksuelle ægteskab ind i kirken. Vi finder det stærkt kritisabelt, at regeringen – inden den almindelige ægteskabslovning overhovedet er på plads og inden retsvirkningerne af lovforslaget er kendt – altså pålægger folkekirken den kønsneutrale ægteskabslovgivning.

DF mener, at det er et overgreb på folkekirken og en utilstedelig indblanding i kirkens indre anliggender, dvs. i spørgsmål, der angår teologien. DF er tilhænger af, at det er regeringen og Folketinget, der lovgiver for folkekirken, men DF mener, at det er utilstedeligt, at regeringen og Folketinget spiller teologiske overdommere og vil blande sig i, hvad der er den sande udlægning af biblen og bekendelsesskrifterne i forhold til ægteskabet.

Det besynderlige er, at den teologiske og principielle begrundelse for at føre det homoseksuelle ægteskab ind i kirken slet ikke står at læse i lovforslaget, men i bemærkningerne til lovforslag nr. L 105. Lovforslag nr. L 105 handler bare ikke om det homoseksuelle ægteskab i kirken, men om præsternes frihed til at sige nej til at vie to personer af samme køn. Hvorfor ministeren for ligestilling og kirke i lovforslag nr. L 105 leverer begrundelser for lovforslag nr. L 106, forstår DF ikke, men det kan kun være på grund af det lovsjusk, der opstår, når en lov skal hastes igennem. Sagen er, at regeringen burde have delt lovforslaget op, så lovforslaget udelukkende handlede om den almindelige ægteskabslovgivning. Den kunne man have fået vedtaget først. Bagefter kunne man – hvis der i folkekirken blev udtrykt et behov – have bedt biskopperne om at lave et ritual og på den baggrund have indført loven om homoseksuelt ægteskab i folkekirken. Det ville have været ordentligt og redeligt. Man ville have respekteret, at folkekirken ikke blot er det danske folks kirke, men tillige er et selvstændigt trossamfund.

DF finder også grund til at kritisere bemærkningerne til lovforslaget for at være behæftet med fejl og urigtige oplysninger. I bedste fald er der tale om sjusk og upræcise formuleringer. I bemærkningernes pkt. 1.2. Baggrund står der: »I flere europæiske lande er der indført en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovgivningen. I lande som eksempelvis Belgien, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien og Sverige kan par af samme køn således indgå ægteskab med de samme retsvirkninger som et ægteskab indgået mellem par af forskelligt køn. I andre europæiske lande har par af samme køn fået mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dette gælder eksempelvis Finland, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland.«

Der er ikke sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovningen i alle de nævnte lande. Der er ikke sket nogen ligestilling af det homoseksuelle ægteskab med det almindelige ægteskab i kirken i Belgien, Portugal og Spanien. I de pågældende lande er man katolikker, og i den katolske kirke er ægteskabet et sakramente, som udelukkende angår forholdet mellem mand og kvinde.

På grund af de åbenlyse fejl har DF spurgt social- og integrationsministeren om følgende: »Ministeren anfører i bemærkningerne til lovforslaget (1.2), at »der er sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn« i flere europæiske lande. I hvilke europæiske lande er der sket en total ligestilling mellem det ægteskab, der indgås på rådhuset og i kirken? « Ministeren svarer bl.a.: »Ministeriet har ikke fuldstændige oplysninger om lovgivningen i samtlige europæiske lande, men jeg kan dog oplyse, at det i Island, Norge og Sverige er muligt for par af samme køn – efter lovgivningen i de pågældende lande – at indgå ægteskab på samme måde som par af forskelligt køn.« Det er ikke noget tilfredsstillende svar og giver indtryk af, at man blot har anført de pågældende europæiske lande for at få lovforslaget til at virke mere overbevisende. Det virker direkte besynderligt, at social- og integrationsministeren i sit svar kun nævner Island, Norge og Sverige. Hvad med Belgien, Holland, Spanien og Portugal? Hvis ministeren ikke kender lovgivningen i de pågældende lande, bør landene ikke nævnes i bemærkningerne til lovforslaget.

Et tredje mindretal i udvalget (KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag.

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget går ind for, at alle uanset køn kan blive viet i den danske folkekirke. KF går derfor ind for, at homoseksuelle ligesom heteroseksuelle har retskrav på vielse i kirken med de dermed følgende retsvirkninger, der er ens for begge former for vielse. Vielsen kan således være en vielse til ægteskab mellem personer af forskelligt køn eller vielse til livsfællesskab mellem personer af samme køn. Det er KF’s opfattelse, at det, som er forskelligt, skal respekteres som forskelligt, men behandles juridisk ens. I forbindelse med vielse til livsfællesskab har den enkelte præst ret til at afstå fra at forestå denne, således som det foreslås i lovforslag nr. L 105.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (DF):

1) I undertitlen ændres »Ægteskab« til: »Livsfællesskab«.

Til § 1

2) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I lovens titel indsættes efter »ægteskabs« ordene: »og livsfællesskabs«.«

[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]

3) I nr. 1 ændres »ægteskabsbetingelser« til: »betingelser for at indgå ægteskab og livsfællesskab«.

[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]

4) I den under nr. 2 foreslåede § 1 indsættes efter »køn og« ordene: »på livsfællesskab«, og efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestemmelser i denne lov, der omhandler ægteskab og ægtefæller, finder tilsvarende anvendelse på livfællesskab og livsfæller. Bestemmelserne i denne lov om vielse finder anvendelse på indgåelse af ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og på indgåelse af livsfællesskab mellem to personer af samme køn.«

[Ændring af lovens anvendelsesområde til også at omfatte livsfællesskab]

Af et mindretal (V):

5) I den under nr. 2 foreslåede § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forhindringerne for, at to personer af samme køn kan vies, ophæves, således at det herefter vil være muligt for to personer af samme køn at blive borgerligt eller kirkeligt viet. Vielsesmyndigheden tager herefter stilling til, om man ønsker at gøre brug af denne mulighed, og hvordan den i givet fald skal udføres.«

[Vielsesmyndigheden tager stilling til vielser af par af samme køn]

Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (DF):

6) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:

»02. I § 20, stk. 2, ændres »Parterne« til: »Personer af forskelligt køn«.

03. Efter § 20, stk. 2, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer af samme køn skal ved samtidigt møde på spørgsmål af vielsesmyndigheden erklære at ville indgå livsfællesskab med hinanden og derpå af denne forkyndes at være livsfæller.«

Stk. 3-4 bliver herefter til stk. 4-5.

04. I § 21, stk. 1, ændres: »bestemmelsen i § 20, stk. 2,« til »bestemmelserne i § 20, stk. 2 og 3,«.«

[Fremgangsmåden ved indgåelse af ægteskab og livsfællesskab og gyldigheden af ægteskab og livsfællesskab]

7) I den under nr. 7 foreslåede § 66 a ændres »ægteskab mellem to personer af samme køn« til: »livsfællesskab«.

[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]

Til § 2

8) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»05. I lovens titel indsættes efter »ægteskabets« ordene: »og livsfællesskabets«.«

[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]

9) I de under nr. 1 foreslåede § 53 b, stk. 1 og 2, ændres »ægteskab mellem to personer af samme køn« til: »livsfællesskab«.

[Retsvirkningerne af livsfællesskab]

Til § 3

10) Det under nr. 1 foreslåede § 448 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Endvidere kan sag om livsfællesskab behandles her i riget, når livsfællesskabet er indgået her og ingen af livsfællerne bor i et land med en lovgivning om livsfællesskab, der svarer til den danske.«

[International kompetence i sager om opløsning af livsfællesskab]

Til § 5

11) I paragraffen ændres to steder »ægteskab« til: »livsfællesskab«.

[Omdannelse af partnerskab til livsfællesskab]

Bemærkninger

Til nr. 1-4 og 6-11

Ændringsforslagene, der er stillet af Det Konservative Folkeparti, indebærer, at når to personer af samme køn vies, betegnes disse som livsfæller, og der vil være indgået et livsfællesskab, mens betegnelserne ægtefæller og ægteskab kun anvendes, når der er tale om vielser af to personer af forskelligt køn.

Til nr. 5

Venstre ønsker med ændringsforslaget, at forhindringerne for, at to personer af samme køn kan vies, ophæves, således at det herefter vil være muligt for to personer af samme køn at blive borgerligt eller kirkeligt viet. Vielsesmyndigheden tager herefter stilling til, om man ønsker at gøre brug af denne mulighed, og hvordan den i givet fald skal udføres.

Da social- og integrationsministeren har nægtet at give teknisk bistand til udarbejdelsen af dette ændringsforslag, jf. svar på spørgsmål 47, tages der forbehold for evt. lovtekniske uklarheder og konsekvensrettelser.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Julie Skovsby (S) Hans Vestager (RV) Liv Holm Andersen (RV) Andreas Steenberg (RV) Özlem Sara Cekic (SF) fmd. Annette Vilhelmsen (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF) Christian Langballe (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Tom Behnke (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 106

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra social- og integrationsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Kopi fra L 105 - Notat fra Indre Mission
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 20/3-12 fra Johannes Lee Nielsen, Vestbjerg
6
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 15/3.12 fra Jens Smedegaard Andersen
7
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 13/2-12 fra Mirjam Lumholdt
8
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 23/3-12 fra Erik Bertelsen
9
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 25/3-12 fra Ole Villadsen, Haslev
10
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 24/3-12 fra Andreas Peters-Lehm, Frederikssund
11
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 26/3-12 fra Riet van Dolderen, Ålsgårde
12
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 26/3-12 fra Knut Bjarne Jørgensen, Vejle
13
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 27/3-12 fra Bent Fomsgaard, Ballerup
14
Genfremsendelse af høringssvar, fra social- og integrationsministeren
15
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 29/3-12 fra Per Ørum Jørgensen, København
16
Kopi fra L 105 - Spm. 11-12
17
Kopi fra L 105 - Høringssvar fra gruppe organister ansat i folkekirken
18
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 29/3-12 fra Mirjam Lumholdt
19
Henvendelse af 9/4-12 fra Humanistisk Samfund
20
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 11/4-12 fra Jens Smedegaard Andersen
21
Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
22
Oplæg og program til udvalgets høring over L 106
23
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
24
Henvendelse af 27/4-12 fra Indre Mission og Luthersk Mission
25
Høring om ændring af ægteskabsloven - Ægteskab mellem to personer af samme køn
26
Status for høring d. 14/5-12 over lovforslaget
27
Oplæg fra høring om ændring af ægteskabsloven L 106 (Ægteskab mellem to personer af samme køn)
28
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 20/5- 12 fra Fællesskabet Kirkelig Fornyelse
29
Kopi fra L 105 - Henvendelse af 16/5-12 fra Torben Høegh Rask, Kolding
30
Kopi fra L 105 - Svar på spm. 1-10
31
Kopi fra L 105 - Svar på spm. 13-26
32
Brev til Karen Hækkerup fra Socialudvalget
33
Kopi fra L 105 - Svar på spm. 11-12
34
Kopi fra L 105 - Svar på spm. 27
35
1. udkast til betænkning
36
Brev til Socialudvalget, fra social- og integrationsministeren
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 106

Spm.nr.
Titel
1
MFU spm. om, hvorfor forslaget ikke alene drejer sig om indgåelse af registreret partnerskab i kirken, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
2
MFU spm. om, hvorfor regeringen ikke venter med at fremsætte lovforslag, til der kan gives de homoseksuelles ægteskab de samme retsvirkninger, som følger af de mange love, der vedrører ægteskab og retsvirkningerne heraf, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
3
MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at der skal ændres mere end 20 love, før der vil kunne opnås lige retsvirkninger for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtefæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
4
MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at registrerede partnere ikke kan blive gift uden først at blive »skilt«, og om hvad mener ministeren om denne del af lovforslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
5
MFU spm. , om ministeren mener, at lovforslaget er udtryk for ligestilling mellem medlemmer af folkekirken og medlemmer af andre trossamfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
6
MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at hensigten med forslaget netop er at indføre ligestilling for alle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
7
MFU spm. om, hvad begrundelsen er for, at regeringen i så høj grad har højprofileret det kirkelige ægteskab for homoseksuelle, i stedet for, som med loven om registreret partnerskab, først at lovgive om det borgerlige ægteskab og lade folkekirken om at drøfte kirkens anliggender, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
8
MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at det udvalgsarbejde, der er gennemført i folkekirken, alene vedrører registreret partnerskab, og at dette arbejde derfor ikke drøfter indgåelse af homoseksuelt ægteskab i folkekirken, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
9
MFU spm. , om ministeren vil oversende kommissoriet for det ovennævnte udvalgsarbejde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
10
MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren mener, at nærværende lovforslag kan påvirke donorlandes vilje til at sende børn til adoption i Danmark, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
11
MFU spm. om, hvad begrundelsen er for, at internationale overenskomster ikke finder anvendelse for homoseksuelle, og om ministeren vil nævne de vigtigste overenskomster, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
12
MFU spørgsmål om, hvorfor lovforslaget bestemmer, at forslaget kan sættes i kraft i Færøerne, og om ministeren har kendskab til debatten om dette spørgsmål i Færøerne og om hvorfor ministeren alligevel har foreslået, at forslaget skal kunne sættes i kraft i Færøerne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
13
MFU spm. om, hvorfor forslaget skal vedtages over stok og sten, når det ikke får ægteskabsretsvirkninger, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
14
MFU spm. , om ministeren ikke mener, at det strider mod Justitsministeriets forskrifter om lovgivningen at fremsætte et lovforslag, hvis konsekvenser ikke er påtaget i forslagets bemærkninger, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
15
MFU spm. , om ministeren kan nævne et andet lovforslag, hvor Folketinget ikke har kunnet få at vide, hvilke retsvirkninger forslaget vil indebære, og som en regering først langt senere vil løfte sløret for, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
16
MFU spm. , om ministeren gennem svar på dette spørgsmål vil korrigere de fejlagtige og vildledende bemærkninger, hvoraf det fremgår, at hensigten med forslaget er at lade homoseksuelle par indgå ægteskab i folkekirken, idet lovforslaget vel skal forstås på den måde, at ægteskab også skal kunne indgås på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
17
MFU spm. om, hvad baggrunden er for, at regeringen i den grad er mere optaget af, at homoseksuelle skal kunne blive gift i kirken end på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
18
MFU spm. om, hvorfor regeringen er mindre optaget af, at homoseksuelle kan indgå ægteskab på rådhuset, når de fleste ægteskaber indgås på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
19
MFU spm. om, hvad det er for »yderligere« tiltag regeringen vil undersøge, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
20
MFU spm. om, hvad regeringen forstår ved det kønsneutrale, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
21
MFU spm. , om det kønsneutrale betyder, at personnumrene skal ændres, eller om kønsneutraliteten ikke vil blive gennemført på det punkt, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
22
MFU spm. , om kønsneutraliteten betyder, at det ikke mere af de forskellige attester vil kunne ses, hvilke køn personerne har, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
23
MFU spm. , om ministeren, når ministeren i bemærkningerne henviser til total ligestilling i katolske lande, så med svar på dette spørgsmål vil korrigere disse oplysninger ved at gøre opmærksom på, at der netop ikke er kønsligestilling i katolske lande, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
24
MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at den fejlagtige henvisning til katolske lande som nævnt i ovenstående spørgsmål betyder, at statsmagten i de pågældende lande netop ikke har lovgivet om det kirkelige ægteskab, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
25
MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren i forbindelse med forberedelse af forslaget har gjort sig tanker om grundlovens § 4, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
26
MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren i forbindelse med forberedelse af forslaget har gjort sig tanker om forholdet mellem stat og kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
27
MFU spm. om, i hvilket omfang det kønsneutrale ægteskab er gennemført i den svenske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
28
MFU spm. om, i hvilket omfang det kønsneutrale ægteskab er gennemført i den norske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
29
MFU spm. om det, når ministeren i bemærkningerne nævner, at det skal være muligt i andre trossamfund at indgå et kønsneutralt ægteskab, så betyder, at det er et retskrav for borgeren, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
30
MFU spm. om, hvordan ministeren forestiller sig at der kan gennemføres et retskrav, uden dette kommer i strid med grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
31
MFU spm. om, i hvilket omfang biskoppernes høringssvar har givet anledning til ændringer i forslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
32
MFU spm. om, hvad ministeren vil foretage sig, hvis der ikke på ikrafttrædelsesdatoen foreligger et af dronningen resolveret ritual, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
33
MFU spm. , om ministeren er enig i, at det er umuligt både at gennemføre et retskrav på kirkelig vielse for alle borgere og samtidig respektere grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
34
MFU spm. , om ministeren ikke er enig i, at hvis man vil overholde grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, kan man nødvendigvis ikke give medlemmerne af trossamfundene et krav på ligestilling og kønsneutralitet, idet der vil være en række trossamfund, der slet ikke vil åbne for vielse af homoseksuelle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
35
MFU spm. , om ministeren vil oversende en liste over godkendte trossamfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
36
MFU spm. , om ministeren vil udarbejde en liste over trossamfund, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre en kirkelig vielse, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
37
MFU spm. om, hvordan ministeren mener, at den omstændighed, at folkekirken vil betjene sig af flere ritualer, sikrer ligestilling og kønsneutralitet, når der i læsningerne ved de fleste indgåelser af ægteskaber i folkekirken vil blive anvendt den uændrede ordning, hvor det under vielsen læses, at mennesket er skabt som mand og kvinde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
38
MFU spm. , om ministeren er enig i, at det ville være grundlæggende i strid med den folkekirkelige selvforståelse, hvis præsterne blev tvunget til at foretage vielse af homoseksuelle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
39
MFU spm. , om ministeren ikke er bekymret for, at den forøgelse og tydeliggørelse af forskellene mellem de forskellige trossamfund, som forslaget medfører, også vil tydeliggøre forskellen mellem flertallet og en række religiøse og etniske mindretal, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om kommentar til henvendelse af 9/4-12 fra Humanistisk Samfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om det vil medføre en opfattelse af de pågældende ægtefæller som kønsneutrale personer, når der med lovforslaget foreslås indført en kønsneutral ægteskabslovgivning, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. , om der i Sverige og Island, hvor der også er adgang til at indgå ægteskab for par af samme køn, er sket et skred i kønsopfattelsen af henholdsvis en mand og en kvinde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. , om det under en ansættelsessamtale med en præst vil være muligt at spørge om en ansøgers holdning til ægteskab for par af samme køn, til ministeren for ligestilling og kirke, og ministerens svar herpå
44
Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-12 fra Indre Mission og Luthersk Mission, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
45
MFU spm. , om ministeren vil respektere, at folkekirken ved vielse af to personer af samme køn anvender en anden betegnelse end ægtefæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. , om et trossamfunds stillingtagen til vielser af par af samme køn fremover vil få indflydelse på godkendelse af et trossamfund og på tildeling af vielsesbemyndigelsen til præster m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. , om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke er blevet gjort færdigt i forhold til følgelovgivningen m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. , om det er rimeligt, at der skal tages stilling til et lovforslag, der ændrer forståelsen af ægteskabet og familien så radikalt m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke er gjort færdig, inden man pålægger folkekirken den, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvilke andre love der vil skulle ændres, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. om, hvorfor ministeren i sin begrundelse for lovforslaget har fremhævet det som afgørende, at det homoseksuelle indføres i kirken, mens hele spørgsmålet om den borgerlige vielse træder i baggrunden, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. , om ministeren kan redegøre for, i hvilke andre europæiske lande staten har indført det homoseksuelle ægteskab m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
54
Spm. om, i hvilke europæiske lande der er sket en total ligestilling mellem det ægteskab, der indgås på rådhuset og i kirken m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, at det var den svenske kirke selv og ikke staten, der igennem det svenske kirkeråd sagde ja til vielse af homoseksuelle m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
56
Spm. om, hvor mange vielser af personer af samme køn, der har fundet sted i den svenske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, om der er sket vielser af homoseksuelle i den norske kirke m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
58
Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, om der findes et vielsesritual for de homoseksuelle i den norske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm. , om ministeren kan oversende de ritualer, som den svenske og norske kirke bruger i forbindelse med de homoseksuelle vielser, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
60
Spm. , om ministeren kan begrunde, hvorfor Spanien og Portugal er anført som eksempel på ligestillingen, når alle ved, at de er katolske lande m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
61
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvordan loven kommer til at virke på Færøerne og på Grønland m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
62
Spm. om, hvorfor folkekirken pålægges loven, mens det gøres til et tilbud for andre godkendte trossamfund med vielsesmyndighed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
63
Spm. , om ministeren vil sikre, at alle godkendte trossamfund med vielsesmyndighed stilles lige med hensyn til pålæg af det homoseksuelle ægteskab m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
64
Spm. om, hvorfor der ikke er lavet en ligeværdig høring om lovforslaget mellem de respektive ministre og repræsentanter for folkekirken m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
65
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at der før valget ikke er lavet høringer om den kønsneutrale ægteskabslovgivning m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
66
Spm. om, hvorfor der ikke er foregået nogen mundtlig offentlig høring om retsvirkningerne af forslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
67
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilke overvejelser man fra regeringens side har gjort sig med hensyn til § 4 i grundloven m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
68
Spm. , om det giver anledning til overvejelser, at regeringen og et folketingsflertal ved at indføre loven om de homoseksuelle vielser ikke respekterer folkekirken som evangelisk-luthersk og dermed bryder grundloven, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
69
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilken betydning lovforslaget får for det mellemkirkelige samarbejde, hvor både katolikker og ortodokse som bekendt indgår, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
70
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilke konsekvenser lovforslaget får i forhold til international lovgivning og samarbejde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
71
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvordan lovforslaget kommer til at påvirke muligheden for adoption fra bl.a. de afrikanske lande, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
72
Spm. , om ministeren kan lave en opgørelse over, hvor mange af de høringssvar, der er modtaget, inden udvalget skal afgive betænkning der er hhv. for, imod og ved ikke, (opgjort i procent) så det kan fremgå af betænkningen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
73
Spm. , om ministeren inden 2. -behandlingen kan redegøre for, hvor mange trossamfund i Danmark der ikke vil tage imod tilbuddet om at vie homoseksuelle m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
74
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvorfor man pålægger folkekirken lovforslaget, når der er så stor uenighed blandt biskopperne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
75
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren og regeringen ikke lytter til de biskopper, der ønsker, at lovforslaget sættes i bero m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
76
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvor mange biskopper der siger nej til lovforslaget og nej til at udarbejde et ritual m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
77
Spm. om, hvorfor ministeren haster en lovgivning igennem m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
78
Spm. , om det er vigtigere for ministeren og regeringen, at de første vielser af homoseksuelle foregår den 15. juni, end at folkekirken bliver splittet på spørgsmålet, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
79
Spm. om, hvorfor regeringen, inden lovforslaget overhovedet er blevet fremsat eller vedtaget, har sat en dato for ikrafttrædelsen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
80
Spm. , om det er vigtigere for regeringen, at loven bliver vedtaget den 15. juni, end at loven bliver vedtaget på et ordentligt og oplyst grundlag, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
81
Spm. om teknisk bistand til de nødvendige ændringsforslag, der indebærer, at når to personer af samme køn vies, betegnes disse som livsfæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
82
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at det med den nuværende kirkestruktur er folkekirken som institution, der alene kan forholde sig til implementering af loven m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
83
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at det i forhold til implementering af love vedrørende folkekirkens forhold er kirkeministeren, der handler på folkekirkens vegne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
84
Spm. om, hvilke instanser (kommuner og religiøse trossamfund) der i dag kollektivt har bemyndigelse til at forestå vielser af par af forskelligt køn m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
85
Spm. , om det vil være muligt rent juridisk at fritstille, hvordan borgerlige eller religiøse vielser kan gennemføres m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
86
MFU spm. om det, hvis man skal anvende to forskellige vielsesbetegnelser, forudsætter, at ægteskabslovens § 20, stk. 2 ændres m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
87
Spm. om, hvorfor ministeren i sin tidligere besvarelse ikke kan redegøre for de eksempler, som er anført i lovforslagets bemærkninger m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
88
Spm. om, på hvilken måde der er sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn i de pågældende lande, dvs. i Belgien, Holland, Portugal og Spanien, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
89
Spm. om talepapir fra samrådet 29/5-12 vedr. samrådsspm. A, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 106

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. , om ministeren kan redegøre for regeringsgrundlagets løfter om bedre lovkvalitet og for Justitsministeriets forskrifter om lovkvalitet m.v., til justitsministeren