Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve i 40 år

(godkendt af Dronningen den 1. maj 2012)

§ 1. Fortjensttegnet benævnes FORTJENSTTEGNET FOR GOD TJENESTE I FORSVARETS RESERVE I 40 ÅR og viser, præget i sølv, på aversen: Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs kronede navnetræk med omskrift: 16. april 2012 samt FOR GOD TJENESTE, og på reversen en egekrans med indskrift 40 år.

Stk. 2. Enhver, der tildeles fortjensttegnet, og som er uniformeret, bærer fortjensttegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Medaljen er ophængt i rødt krydsbånd med 2 brede hvide midterstriber, og kan bæres til civil påklædning.

§ 2. Tildeling af fortjensttegnet foretages af Forsvarets Personel Tjeneste og foregår årligt den 16. april.

§ 3. Adgang til at modtage fortjensttegnet har enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i forsvarets reserve i 40 år, når den pågældende i øvrigt opfylder de i stk. 2 anførte betingelser.

Stk. 2. Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i Forsvaret, sammenlagt udgør 40 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

§ 4. For at kunne få fortjensttegnet tildelt må den pågældende være kendt som en person, der gennem god tjeneste i Forsvarets reserve og ulastelig vandel har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

§ 5. Skulle Forsvaret få kendskab til, at nogen, til hvem fortjensttegnet er tildelt, skulle have udvist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde fortjensttegnet, skal der straks afgives indberetning herom til Forsvarets Personeltjeneste.

§ 6. Fortjensttegnet udleveres til ejendom, medmindre den pågældende gør sig skyldig i et sådant forhold, som ville have udelukket tildeling af fortjensttegnet, i hvilket tilfælde det inddrages.

§ 7. Nærmere bestemmelser fastsættes af Forsvarets Personeltjeneste, som tillige administrerer medaljen.

§ 8. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen.

Forsvarsministeriet, den 15. maj 2012

Anders Jakobsen