Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

(Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved § 1 i lov nr. 1518 af 27. december 2009 og § 14 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan desuden fastsætte regler om miljømål og servicemål, herunder om indregning og eventuel fordeling af driftsudgifter til gennemførelse af sådanne mål som tillæg til prisloftet.«

2. I § 19, stk. 1, udgår »samt aktiviteter omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov om naturgasforsyning«.

3. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et vandselskab skal holde aktiviteter forbundet med vandforsyning og spildevandsforsyning regnskabsmæssigt adskilt. Desuden skal aktiviteter forbundet med vandforsyning eller spildevandsforsyning holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov om naturgasforsyning.«

4. I § 27, stk. 2, ændres »Konkurrenceankenævnet« til: »Klagemyndigheden«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken