Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning

(Klimalokalplaner og forenkling af loven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1273 af 21. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.«

2. § 16, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Redegørelsen til lokalplanforslag, der har tilknytning til indgåelse af en aftale efter § 21 b og § 21 c, skal indeholde oplysninger om, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af bestemmelser har sammenhæng med aftalen.«

3. Overskriften til kapitel 5 a affattes således:

»Aftaler om udbygning af infrastruktur samt betaling for visse kommuneplantillæg og lokalplaner«.

4. I § 21 b, stk. 1, indsættes efter »byzone«: »eller sommerhusområde«.

5. I § 21 b, stk. 1, indsættes efter »nr. 1«: », samt for områder i landzone«.

6. § 21 b, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

7. Efter § 21 b indsættes i kapitel 5 a:

»§ 21 c. På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med grundejeren om, at omkostningerne til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udbygningsaftaler, jf. § 21 b, stk. 1-3, afholdes af grundejeren. § 21 b, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 23 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 2, skal træffes i et møde.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

9. I § 23 b ændres »§ 23 a, stk. 6« til: »§ 23 a, stk. 7«.

10. I § 24, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Samme ret har et udvalgsmedlem vedrørende planforslag, der vedtages af et stående udvalg eller økonomiudvalget.«

11. I § 31 a ændres »§ 23 a, stk. 1 og 6« til: »§ 23 a, stk. 1 og 7«.

12. § 33 affattes således:

»§ 33. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve

1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig, og

2) byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger. Beslutning efter stk. 1, nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse. Derudover skal der gives underretning til påtaleberettigede efter servitutter, som skønnes at blive berørt af forslaget. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse.

Stk. 3. Efter udløbet af fristen i stk. 2, 6. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse efter stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til miljøministeren og vedkommende ejere. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutningen om ophævelse efter stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og giver underretning om beslutningen i overensstemmelse med § 31, nr. 1 og 2, til eventuelle påtaleberettigede efter servitutter og til miljøministeren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som miljøministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

13. I § 34, stk. 2, nr. 3, og stk. 3, nr. 1, udgår »og«.

14. § 34, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) områder, som i en lokalplan er overført til byzone, og«.

15. I § 34, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som byzone.«

16. § 34, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde, og«.

17. I § 34, stk. 3, indsættes som nr. 3:

»3) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som sommerhusområde.«

18. § 58 b affattes således:

»§ 58 b. Klager vedrørende aftaler om udbygning af infrastruktur eller betaling for kommuneplantillæg og lokalplaner, jf. § 21 b og § 21 c, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken