Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

(Kontrolsyn af erhvervskøretøjer på firmaadressen, finansiering af tilsyn, videregivelse af data til kommercielle formål, bødestraf til ejer eller bruger for ikke at fremstille køretøj til syn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, som ændret ved lov nr. 255 af 30. marts 2011 og lov nr. 469 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Trafikstyrelsen kan som led i styrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder, indtil 4 uger efter at et erhvervskøretøj er blevet synet eller omsynet i en syns- eller omsynsvirksomhed, mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrolsyn af køretøjet på arealer, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 3. Som led i Trafikstyrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder kan der udføres kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden.«

2. Efter § 12 indsættes før overskriften før § 13:

»Videregivelse af data til kommercielle formål

§ 12 a. Trafikstyrelsen kan udlevere data fra styrelsens registre mod vederlag med henblik på modtagerens kommercielle udnyttelse af disse data.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af og betaling for udleverede data, jf. stk. 1.«

3. § 13, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, der ikke fremstiller køretøjet til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, og den registrerede ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Tilladelsesindehaverne skal betale et gebyr på 19 kr. pr. syn eller omsyn til staten. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, tillægges renter efter rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte gebyr reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Transportministeren bekendtgør eventuelle reguleringer hvert år, første gang pr. 1. januar 2013.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte gebyr skal dække udgifterne til Trafikstyrelsens syns- og omsynsaktiviteter, herunder til kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden og af erhvervskøretøjer, der befinder sig på et areal, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 4. Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyrets betaling og opkrævning, herunder regler om betaling for erindringsskrivelser.«

§ 2

I lov nr. 469 af 18. maj 2011 om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bødeforelæg og påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. § 11, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder alene anvendelse på erhvervskøretøjer, der er synet eller omsynet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen