Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

(Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Ministeriet for Børn og Undervisning

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved § 4 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 3, 1. pkt., udgår »frister,«, og 2. pkt. ophæves.

2. Efter § 44 indsættes før overskriften før § 45:

»§ 44 a. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. § 44, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand og modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, herunder om

1) indhold og udformning af ansøgninger,

2) frister for indgivelse af ansøgninger,

3) frister for indgivelse af oplysninger og

4) frister for udbetalinger af støtte.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012 og § 6 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a, stk. 3, 1. pkt., udgår »frister,«, og 2. pkt. ophæves.

2. I § 18 a indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. stk. 1 og 2, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand og modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, jf. stk. 4 og 5, herunder om

1) indhold og udformning af ansøgninger,

2) frister for indgivelse af ansøgninger,

3) frister for indgivelse af oplysninger og

4) frister for udbetalinger af støtte.

Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

§ 3

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010 og § 12 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Ansøgning, administration og digital kommunikation«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Henholdsvis uddannelsesinstitutionen og ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Ministeriet for Børn og Undervisning på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og dettes styrelser og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Ministeriet for Børn og Undervisning og dettes styrelser og institutioner skal ske digitalt.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini