Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

I medfør af § 41, stk. 6, § 53, stk. 9, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011 som ændret ved lov nr. 152 af 28. februar 2012, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

§ 1. Denne bekendtgørelse bruges ved arbejde mv. inden for EØS, i Schweiz og i det øvrige udland, dog ikke Færøerne.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i forhold til det enkelte EØS-land eller Schweiz, hvis landet har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen).

Stk. 3. Optagelse i en a-kasse forudsætter, at betingelserne i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) er opfyldt, jf. dog §§ 3 og 4. Kravet om bopæl i lovens § 41, stk. 1, nr. 1, fraviges for personer, der har bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz.

Ret til at medregne forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen eller Nordisk Konvention om Social Sikring

§ 2. En person, som ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men som har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan regne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz med til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Stk. 2. Personen skal inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz,

1) skriftligt søge om optagelse i en a-kasse og

2) begynde arbejde i Danmark, jf. stk. 3.

Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 296 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 148 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Løntimerne opgøres på baggrund af indberettede løntimer, jf. lov om et indkomstregister, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. En selvstændig erhvervsdrivende skal drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder, jf. reglerne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 5. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov, børnepasningsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 6. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

§ 3. En person, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan genoptages i en a-kasse og regne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz med til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven, jf. stk. 2.

Stk. 2. Det er et krav, at personen inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz,

1) har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, i loven, og

2) skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse.

Stk. 3. Lønarbejde og selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2, nr. 2, i tilfælde af barselsorlov, børnepasningsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år.

§ 4. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, som har været arbejdsløshedsforsikret og har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i et andet EØS-land eller Schweiz, kan blive optaget i en a-kasse.

§ 5. Forsikringsperioder kan regnes med til at opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, medmindre der har været afbrydelser i forsikringen, der overstiger i alt 8 uger inden for 12 måneder.

Stk. 2. A-kassen kan se bort fra afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz, der skyldes sygdom eller barselsorlov.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvor PD U1 eller N 301 endnu ikke er udstedt

§ 6. Dagpenge kan udbetales i op til 6 måneder, selv om PD U1 eller N 301 endnu ikke er udstedt, eller a-kassen endnu ikke har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis betingelserne i §§ 2-5 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har underskrevet en erklæring om eventuel efterregulering af dagpenge.

Stk. 3. Hvis PD U1 eller N 301 ikke er udstedt, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, om der fortsat kan udbetales dagpenge.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge efter artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/04

§ 7. A-kassen skal indberette til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, når den i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/04 har udbetalt dagpenge til et medlem, som forud for ledigheden var omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder.

Stk. 2. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 3 måneder frem, jf. artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 883/04.

Stk. 3. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 5 måneder frem, hvis medlemmet forud for udbetalingerne fra a-kassen har haft arbejde som lønmodtager, eller har drevet selvstændig virksomhed i 12 måneder inden for 24 måneder i et andet EU-land, jf. artikel 65, stk. 7, i forordning (EF) nr. 883/04.

Stk. 4. Oplysningerne skal sendes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering senest 1 måned efter den sidste udbetaling efter stk. 2 eller stk. 3. A-kassens krav på refusion bortfalder, og udbetalte dagpenge for op til 3 eller 5 måneder skal tilbagebetales, hvis a-kassen ikke indsender den relevante dokumentation inden for 1-måneds-fristen.

Ret til at blive optaget eller genoptaget under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode

Ved arbejde inden for EØS eller Schweiz

§ 8. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen eller efter Nordisk Konvention om Social Sikring (konventionen), kan optages i en a-kasse.

Stk. 2. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan optages i en a-kasse under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges, hvis personen har bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Optagelse efter stk. 2 kan kun ske, hvis lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og pågældende søger om optagelse senest 1 år efter skift af bopæl til det andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Udsendt til arbejde uden for EØS og Schweiz

§ 9. En person, der midlertidigt er udsendt til lønarbejde uden for EØS og Schweiz i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste, kan optages i en a-kasse, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og at personen skriftligt søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til udlandet.

Stk. 3. Lønarbejde i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Genoptagelse efter arbejdsløshedsforsikring i et EØS-land eller Schweiz og efterfølgende arbejde i eller uden for EØS og Schweiz

§ 10. En person kan genoptages i en a-kasse, hvis personen efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz begynder andet arbejde i et EØS-land eller Schweiz, hvor pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret. Det samme gælder, hvis personen begynder arbejde uden for EØS eller Schweiz. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse inden 8 uger, efter at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, og at personen har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år.

Stk. 3. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 i tilfælde af sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år.

Ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode

§ 11. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis medlemmet er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen eller efter konventionen, og medlemmet ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler.

Stk. 2. Et medlem, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, kan bevare medlemskabet.

Stk. 3. Et medlem, der arbejder uden for EØS eller Schweiz, kan bevare medlemskabet.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Uretmæssigt medlemskab under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz

§ 12. Et medlem har været uretmæssigt medlem af a-kassen, når medlemmet

1) skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz (fejlforsikring), jf. § 13, eller

2) samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz (dobbeltforsikring), jf. § 14.

Fejlforsikring

§ 13. Medlemskabet af a-kassen annulleres i perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret, jf. dog stk. 6. Perioder med fejlforsikring og arbejde i sådanne perioder kan ikke regnes med til at opfylde kravet om arbejde og medlemsperiode i § 53 i loven.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal optages som nyt medlem af a-kassen efter reglerne i lovens § 41.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor det seneste arbejdsforhold eller den seneste periode med drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt.

Stk. 4. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 5. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven. Det er dog en betingelse for ret til dagpenge, at personen opfylder beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 6. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Dobbeltforsikring

§ 14. Medlemskabet af en dansk a-kasse annulleres i perioder, hvor et medlem samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Hvis hyppige, kortvarige ansættelser giver unødig administration for a-kassen i forbindelse med udmeldelse og genindmeldelse, kan et medlem bevare medlemskabet af den danske a-kasse, selv om der herved opstår perioder med dobbeltforsikring. Bevarelse af medlemskabet forudsætter, at a-kassen efterfølgende annullerer perioderne med dobbeltforsikring. Forsikringsperioder, lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til § 53 i loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, skal opfylde betingelserne i § 1, stk. 3, og § 2, stk. 2 og 3, for at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt. Dette er også en betingelse for, at forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab af en dansk a-kasse.

Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land eller Schweiz

§ 15. Perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan ikke regnes med til § 53 i loven, jf. dog stk. 4. Ligeledes kan lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i disse perioder ikke medregnes.

Stk. 2. Et medlem, som har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 4. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløbet af PD U2

§ 16. Et medlem, der har tilmeldt sig som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, efter perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til dagpenge, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Stk. 2. Kravet om arbejde falder bort, hvis medlemmet på grund af arbejde er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Det er et krav, at arbejdet er påbegyndt inden udløb af perioden i PD U2.

Stk. 3. A-kassen kan i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1, hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Fristen forlænges med op til 4 uger.

Stk. 4. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1 i tilfælde af

1) sygdom,

2) barselsorlov, eller

3) uforudsigelige omstændigheder.

Stk. 5. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede.

Krav om arbejde for at få et nyt PD U2

§ 17. Et PD U2 kan af en dansk a-kasse udstedes for en periode af højst 3 måneder. Perioden kan ikke forlænges.

Stk. 2. Et medlem, hvor perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til et nyt PD U2, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Ikrafttræden mv.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 30. maj 2012

Jakob Jensen

/ Maria Nørby