Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. november 2011 i sag 105.2010

A

Blik- og Rør Arbejderforbundet

v/ forbundssekretær Kim Fusager

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Ane Kristine Lorenzen og advokat Martin Juul Christensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, TEKNIQ, og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 16. december 1971, og indklagede, B, blev den 20. marts 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS og energimontør med uddannelsesperiode fra den 20. marts 2006 til den 19. september 2009.

Denne sag drejer sig om pensionskrav.

A har ved sin organisation, Blik- og Rør Arbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 23. december 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 93.550,92 kr. for manglende pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. november 2011. A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde.

Sagsfremstilling

A´s krav er opgjort på grundlag af overenskomsten mellem Blik- og Rør Arbejderforbundet og TEKNIQ/Dansk VVS.

Det er i B´s svarskrift oplyst, at B igennem hele A´s ansættelsesperiode var bundet af den kollektive overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis har A krav på pension i medfør af den anførte overenskomst, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi stemmer derfor for at give A medhold i den nedlagte påstand.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder under henvisning til tidligere dissenser om fortolkning af erhvervsuddannelsesloven § 55, stk. 2, at A alene har krav på arbejdsgiverens pensionsandel.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B tilpligtes til A at betale 93.550,92 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage fra denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.