Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005D0734
 
32007D0598
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza1)

I medfør af § 32, § 34, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved opdræt, hold og samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved opdræt af fjervildt, jf. § 2, nr. 3.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande, udsætning til jagt, eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af fugle til disse formål.

2) Andre fugle i fangenskab: Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på udstillinger, skuer, konkurrencer, avl eller salg.

3) Opdræt af fjervildt: Landbrugsmæssigt opdræt af fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns samt gråænder med en årlig produktion på over 100 fugle eller 200 æg.

4) Samling: Samling med henblik på udstilling, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder.

Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger

§ 3. Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kan komme i kontakt med foder og vand, som er tiltænkt det pågældende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved fodring med friskt grønt.

§ 4. Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer, herunder opsamlet regnvand.

§ 5. Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som fjerkræ eller andre fugle i fangenskab har adgang til, skal være afskærmet eller tilsvarende således, at større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. Afskærmning kan ske ved udspænding af net eller tråd eller ved at anbringe udendørsbassiner under fast tag på et indhegnet område.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der er vaccineret i henhold til bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver.

§ 6. Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs, må sådanne dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Indhegninger, volierer, løbegårde, stalde, huse, drikkevand, foder, ventilationssystem, udmugningsanlæg, rugemaskiner, ægopbevaringsrum, æggebakker og lignende må ikke ved placering eller på anden vis udgøre en risiko for smitteoverførsel af aviær influenza virus mellem på den ene side ænder eller gæs og på den anden side andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 3. Der må ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj m.v. i løbegårde, stalde, huse og lignende, eller samme transportmidler og transportkasser mellem på den ene side ænder eller gæs og på den anden side andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, med mindre materiellet er blevet rengjort og desinficeret efter anvendelse.

§ 7. Ænder eller gæs må ikke tilføres en samling, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, jf. dog § 8.

§ 8. Samling af ænder eller gæs kan uanset § 7 ske samtidig med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, når det sikres, at der ikke kan ske smitteoverførsel af aviær influenza mellem på den ene side ænder eller gæs og på den anden side andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Det skal herunder sikres, at volierer med ænder eller gæs placeres samlet i en gruppe, og volierer med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab placeres samlet i en anden gruppe.

Stk. 2. Det påhviler arrangøren af samlingen at iagttage bestemmelserne i stk. 1, 1. pkt. ved ind - og udlevering af dyrene, ved placering af dyrene og ved håndtering af dyrene, herunder ved udstilling, skuer og konkurrencer at sikre, at:

1) ænder eller gæs ved bedømmelse håndteres samlet som kategori og tidsmæssigt forskudt fra bedømmelse af andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab,

2) dommeren foretager håndvask eller anvender og skifter engangshandsker mellem håndtering af henholdsvis ænder eller gæs og andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab,

3) dommeren foretager skift af kittel eller tilsvarende mellem håndtering af henholdsvis ænder eller gæs og andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og

4) publikum ikke berører dyrene omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Straf og ikrafttræden

§ 9. Med bøde straffes den, som overtræder § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, eller §§ 6-8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juni 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2008 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.

Fødevarestyrelsen, den 6. juni 2012

P.V.V.
Stig Mellergaard

/ Birgitte Beck Jørgensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko, EU-Tidende 2005 L 274, s. 105ff, med senere ændringer, samt dele af Kommissionens beslutning 2007/598/EF af 28. august 2007 om foranstaltninger for at forebygge spredning af højpatogen aviær influenza til andre fugle i fangenskab, der holdes i zoologiske haver og officielt godkendte organer, institutter eller centre i medlemsstaterne, EU-Tidende 2007 L 230, s. 20ff.