Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. maj 2011 i sag 90.2010

A

v/ uddannelseskonsulent Johnny Storm, 3F

mod

B

(ikke mødt)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Hans Henrik Kristensen (Dansk Byggeri) og uddannelseskonsulent Steen Boesen (3F).

Mellem klageren, A, født den 9. oktober 1987, og indklagede, B, blev den 17. december 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 19. december 2005 til den 27. marts 2009.

Denne sag drejer sig om pension og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, nu 3F, ved klageskrift modtaget den 27. oktober 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 38.454,48 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er sammensat af manglende pension, 28.454,48 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven med 10.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. april 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Der er ikke i uddannelsesaftalens pkt. 8 anført noget om kollektiv overenskomst. Fagforeningen fremsendte den 22. september 2009 krav til praktikvirksomheden om pension under henvisning til erhvervsuddannelseslovens § 56 med henvisning til overenskomsten mellem Dansk Byggeri og forbundet Træ-Indusstri-Byg.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Efter Tvistighedsnævnets praksis har A krav på pension i medfør af den anførte overenskomst, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi vil derfor give medhold i pensionskravet. Da den manglende betaling af pension har forårsaget tvist, og ansættelsesbeviset ved den manglende oplysning om overenskomsten inden for uddannelsesområdet har været vildledende, vil vi også give medhold i kravet om en godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Tre medlemmer udtaler:

Under henvisning til tidligere dissenser om fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, vil vi frifinde B for pensionskravet. Vi finder endvidere, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven skal fastsættes til et lavere beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 38.454,48 kr. med tillæg af procesrente fra den 25. februar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.