Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. juli 2011 i sag 70.2010

A

v/ advokat Peter Breum, HK/Privat

mod

B

v/ advokat Mette Klingsten, Tandlægeforeningen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Steen Modvig, Tandlægeforeningen og faglig sekretær Nini Joen Jacobsen, HK.

Mellem klageren, A, født den 1. februar 1989, og indklagede, B, blev den 8. april 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som klinikassistent med uddannelsesperiode fra den 9. april 2008 til den 8. oktober 2010.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen, seksuel chikane og efterbetaling.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 12. august 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 140.339,19 kr. til klageren med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er opgjort således:

Erstatning for uberettiget ophævelse efter funktionærlovens § 3 33.879,00 kr.

Godtgørelse for tab af uddannelsesgode 30.000,00 kr.

Godtgørelse for seksuel chikane 50.000,00 kr.

Feriefridagstimer 2.923,31 kr.

Fritvalgskonto 1.018,25 kr.

Feriegodtgørelse 2008 15.602,75 kr.

Feriegodtgørelse 2009 6.915,88 kr.

I den udstrækning, det efterfølgende måtte blive dokumenteret, at der er betalt nogen af de i punkterne 4 – 7 nævnte beløb behørigt, vil beløbet ikke blive opkrævet 2 gange.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb fastsat efter Tvistighedsnævnets skøn. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har indbetalt de påståede skyldige beløb til fritvalgslønkonto, og at feriefridage og feriegodtgørelse er afregnet.

Advokat Peter Breum har ved forhandlingen af sagen vedrørende feriepenge oplyst, at der ikke er indbetalt noget vedrørende 2008, og at der for 2009 er betalt 7.929, 94 kr. (netto).

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2011.

Sagsfremstilling

Indklagede ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 28. maj 2009. Den 23. juni 2009 skrev HK/Privat til Tandlægeforeningen og anførte bl.a., at A havde henvendt sig til afdelingen, da hun har følt sig chikaneret af B i løbet af sin elevtid.

Den 30. juni skrev Tandlægeforeningen til HK/Privat bl.a.:

»Vedr. ophævelsen af elevaftalen, skal jeg afvise, at den er usaglig. Tandlægen oplyser, at A’s opførsel og gentagne trusler på liv og legeme overfor det øvrige personale og ham selv er eskaleret så meget i løbet af maj måned, at der ikke var nogen anden udvej end at ophæve, idet han er ansvarlig for personalets sikkerhed.«

Den 2. juli skrev HK/Privat til Tandlægeforeningen og anførte om sexchikanen:

»Vedrørende den sexchikane, som A har været udsat for, kan vi oplyse, at det har foregået løbende under A’s ansættelse. Tandlægen har taget A på brysterne og numsen. Han har flere gange forsøgt at få A til at se sexfilm på computeren sammen med ham, og han har i forbindelse med lønudbetalinger sagt, at hun skulle have sex med ham, før han ville udbetale lønnen.

A har gentagne gange sagt, han skulle stoppe, og at hun ikke vil have noget med ham at gøre seksuelt, og at hun har en fast kæreste. Chikanen har fortrinsvis fundet sted på tirsdage og torsdage, hvor tandlægens kone ikke er på klinikken.«

HK/Privat har efter samtaler med A og mails fra hende udfærdiget en oversigt vedrørende seksuel chikane, hvoraf fremgår bl.a.:

»Han siger, du har en flot krop.

Han siger, du har store bryster.

Spurgt om jeg var jomfru.

Han har flere gange taget hånden ind på huden på brystet / arb. T-shirt.

Han har flere gange taget mig på numsen inden i bukserne.

Du kan ikke få din løn, før du har haft sex med mig

Har vist sexfilm på computeren 2 eller 3 gange.

Han bad mig mange gange, at komme hjem hos ham om fredagen, når han var hjemme og konen var på arbejde. Vi kan være alene hjemme og have sex.

B har en gang taget fat i mig om ryggen og forsøgt at kysse mig på munden og halsen.

Han har også foreslået at vi skulle gå ind på et hotel og bolle.«

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, B, V1, V2, V3 og V4.

A har forklaret bl.a., at hun er fra Syrien og kom til Danmark i 2001. I starten af ansættelsen var hendes forhold til B udmærket. Men så begyndte han at sige grimme ting til hende, f.eks. »Hvorfor har du så store bryster, hiver du i dem eller hvad?.« Det blev værre og værre. Han spurgte mange gange, om de skulle have sex sammen, og hun sagde altid nej. Han ville også have, at hun skulle se porno på hans computer. Han tog flere gange hånden ind på huden på hendes bryster og tog hende på numsen inde i bukserne. Hun har været udsat for alt det, der fremgår af den oversigt, som hun efter ophævelsen fik lavet sammen med HK/Privat i juli/august. Hun fortalte under ansættelsen B’s kone om det, men hun var ligeglad. Hun fortalte det også til sin søster, men hun kunne ikke hjælpe hende. Hendes forældre fortalte hun ikke om det, for det kunne i værste fald føre til drab fra deres side.

Da V1 blev ansat gik det godt dem imellem i starten, men senere fik de det dårligt sammen. Det er ikke rigtigt, at hun skulle have truet V1 med at få syre i ansigtet, eller fået nogen til at true V1 via telefon.

B sagde ikke noget til hende om, at hun skulle have truet nogen af de andre ansatte. Men han sagde, at han mistænkte hende. Det var efter, at hun og V1 havde skændtes. Da hun blev opsagt, sagde B, at det var fordi, hun havde truet V1. Hun har ikke efter ophævelsen truet B med at ville ødelægge ham og hans virksomhed. Efter ophævelsen ringede hun til B’s revisor, V4, for at få lønsedler. Hun har ikke været i virksomheden derefter for at få kopier af bilag.

B har forklaret bl.a., at han fik politisk asyl i Danmark i 2003. Han overtog den virksomhed, som han nu har, i 2007. A var fagligt dygtig, men socialt var hun besværlig. Hun blev nemt vred og ville ikke finde sig i kritik. Forholdet mellem A og de andre ansatte var ikke godt. Der var mange af dem, der blev bange for hende, fordi A var hård i sin adfærd. Han sagde flere gange til hende, at hun skulle behandle de andre ordentligt. V1 blev prøvet i starten af 2009 og ansat fra 1. maj 2009. V1 sagde, at A generede hende og var meget efter hende. A nægtede at have gjort noget og truede ham. Hun sagde, hun havde mange mænd bag sig. Han hævede A’s uddannelsesaftale på grund af de telefontrusler, som V1 var udsat for. V1 blev truet af en mand i telefon. Han gik ud fra, at det var A, der stod bag det, for A og V1 havde forinden været oppe at skændes. Den 22. maj 2009 kom A, der på det tidspunkt var på skole, ind i klinikken. Der opstod en konflikt mellem hende og V1. Det var så alvorligt, at V1 bagefter anmeldte A til politiet for trusler om syre i ansigtet. Og A bekræftede også over for V1, at det var hende, der stod bag telefontruslerne. Han kontaktede Tandlægeforeningen om det og blev rådet til at ophæve uddannelsesaftalen med A. Da han fortalte A om det, truede hun ham og sagde, at hun ville ødelægge ham og klinikken. Den 2. juni 2009 dukkede A op i klinikken og kopierede lønsedler og kontrakt. Hun sagde, at hun ville bagtale ham over for tandlægekonsulenter og Skat. Begge henvendte sig senere og sagde, at de havde fået anmeldelse fra en anonym person.

Han har ikke seksuelt chikaneret A. Han kan ikke genkende noget som helst af det, som hun har forklaret og fået skrevet i en oversigt. Det er ren fantasi og hævntogt fra hende. Hans kone har ikke sagt, at A har talt med hende om seksuel chikane.

V1 har forklaret bl.a., at hun var ansat hos B fra starten til slutningen af 2009. Hendes samarbejde med A i starten var fint. Men jo bedre hun selv blev til jobbet, jo mere irriteret blev A. Efterhånden var A efter hende hele tiden. Efter at A i begyndelsen af maj var kommet på skole, fik hun telefon-trusler. En mand sagde, at hun skulle holde sig på måtten, og at han ville holde øje med hende. Han sagde også, at det ikke var hendes arbejdsplads. Hun fik også opkald, mens hun var hjemme. Da A kom på besøg på klinikken fik de et skænderi, og det endte med, at A truede hende med syre i ansigtet og bekræftede, at det var hende, der stod bag telefontruslerne. Hun meldte det til politiet, men politiet sagde, at de ikke ville gøre noget ved A, hun skulle have en chance. Hun har ikke i sin tid som ansat hos B set nogen som helst seksuel chikane.

V2 har forklaret bl.a., at hun i alt var to uger sammen med A, mens hun var ansat hos B. Deres samarbejde var fint. Hun konstaterede, at der var problemer mellem A og V1. V1 fortalte, at hun var udsat for telefontrusler, og hun var meget rystet. Nogen truede hende med at blive slået ihjel. Hun har ikke i sin tid som ansat hos B set noget om seksuel chikane eller pornofilm.

V3 har forklaret bl.a., at A er hendes søster. A var ked af at være hos B. Hun fortalte mange gange, at B snakkede om sex med hende. B tog på A og ville se pornofilm sammen med hende. Han ville i seng med hende om fredagen. Hun og A kunne ikke tale med deres forældre om det.

V4 har forklaret bl.a., at han er B’s revisor. Han er også patient hos B. Han har ikke bemærket noget særligt vedrørende A og B. A ringede til ham i sommeren 2009 og fortalte, at hun havde været udsat for seksuel chikane. Han ved ikke, hvad der var hendes motiv til at tale med ham om det. Måske for at få hjælp.

Procedure

A har til støtte for påstanden vedrørende ophævelsen anført, at det er udokumenteret, at A skulle have optrådt på en måde, der kunne begrunde en ophævelse. Der er ikke givet hende nogen advarsel, selvom B har hævdet, at A truede ham i begyndelsen af maj. Og i så fald er det mærkeligt, at der først blev reageret i slutningen af måneden.

Vedrørende seksuel chikane har A anført, at hvis der er formodning herfor, har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at det ikke er rigtigt. Efter A’s detaljerede forklaring, der er understøttet af søsterens og revisorens forklaringer, må det lægges til grund, at der er formodning for, at A udøvede seksuel chikane. Og A har ikke godtgjort, at det ikke er tilfældet.

Vedrørende efterbetalingskravet henviser A til den fremlagte opgørelse.

B har vedrørende ophævelsen anført, at det må lægges til grund, at der var væsentlige samarbejdsproblemer mellem A og V1, og at A truede med vold m.m. Efter V1’s forklaring fik hun telefontrusler, og til sidst truede A hende med syre og indrømmede, at hun stod bag telefontruslerne. B blev selv også truet af A. B var derfor nødt til og berettiget til at ophæve A’s ansættelse.

Vedrørende seksuel chikane er der efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at der er formodning herfor. Det er reelt alene A, der hævder, at der var seksuel chikane, og det blev først gjort gældende efter ophævelsen af ansættelsen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen

Fire medlemmer udtaler:

A blev anmeldt til politiet af V1 for telefontrusler, men politiet besluttede ikke at rejse sigtelse mod A. Herefter og også efter bevisførelse i Tvistighedsnævnet, finder vi ikke grundlag for at antage, at det var A, der stod bag telefontruslerne. Vedrørende de øvrige forhold finder vi, at B i givet fald burde have givet A en advarsel før eventuel ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi finder således samlet set, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var berettiget.

Tre medlemmer udtaler:

Efter B’s og V1’s forklaringer finder vi det godtgjort, at A’s adfærd over for dem var så krænkende, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget.

Seksuel chikane

Fire medlemmer udtaler:

Efter en samlet vurdering af de afgivne forklaringer og bevisførelsen i øvrigt finder vi, at der ikke er formodning for at B skal have udøvet seksuel chikane over for A. Vi stemmer derfor for at frifinde B for denne påstand.

Tre medlemmer udtaler:

Det må efter A’s troværdige og detaljerede forklaring sammenhold med søsterens forklaring lægges til grund, at B udøvede seksuel chikane over for A som beskrevet af hende.

Erstatningskravet vedrørende ophævelsen

Fire medlemmer udtaler:

Efter Tvistighedsnævnets praksis har A alene krav på erstatning for uberettiget ophævelse efter funktionærlovens § 3, og altså ikke yderligere godtgørelse for tab af uddannelsesgode efter erhvervsuddanelsesloven.

Tre medlemmer udtaler:

Som anført i dissenserne vedrørende dette spørgsmål i andre tvistighedsnævnssager finder vi, at A har krav på både erstatning efter funktionærlovens § 3 og efter erhvervsuddannelsesloven.

Feriefridagstimer, fritvalgskonto og feriegodtgørelse

Efter advokat Peter Breums oplysning om, at A ikke har modtaget nogen betalinger vedrørende disse poster, lægges dette til grund. Såfremt det viser sig, at der er betalt, vil parterne tage hensyn hertil ved den endelige opgørelse. Herefter, og da der ikke under forhandlingen af sagen var nogen specifik gennemgang af uenigheden om opgørelserne, lægges A’s opgørelse til grund.

Der skal således af B samlet betales:

Erstatning for uberettiget ophævelse . 33.879,00 kr.

Feriefridagstimer 2.923,31 kr.

Fritvalgskonto 1.018,25 kr.

Feriegodtgørelse 2008 15.602,75 kr.

Feriegodtgørelse 2009 6.915,88 kr.

I alt 60.339,19 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 60.339,19 kr. med tillæg af procesrente fra den 12. august 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.