Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0016
 
32009L0065
 
32010L0043
 
32010L0044
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven1)

(Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., som ændret ved § 8 i lov nr. 155 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, § 4, stk. 1, § 80, stk. 1, § 138, stk. 2, og § 197 og to steder i § 43, stk. 3 og 4, ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

2. I § 1, stk. 5, 1. pkt., og § 139, nr. 2, ændres »investeringsforeningers« til: »danske UCITS’«.

3. § 3, stk. 1, nr. 5, litra a, affattes således:

»a) i henhold til aftale som investeringsfonde administreret af investeringsforvaltningsselskaber eller administrationsselskaber (i Danmark: værdipapirfonde),«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 5, litra c, indsættes efter »(i Danmark: investeringsforeninger«: »og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er)«.

5. I § 3, stk. 1, nr. 22, litra b, § 4, stk. 2, § 49, stk. 1 og 2, § 50, § 55, stk. 1, 1. pkt., § 106, stk. 1, 1. pkt., § 120, stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt., § 121, § 122, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 123, stk. 1, § 124, stk. 1 og 2, § 125, stk. 1 og 2, § 126, stk. 1 og 2, § 128, stk. 1 og 2, § 129, stk. 1 og 2, § 130, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt., § 131, stk. 1, 1. pkt., § 132, stk. 1 og 2, § 133, stk. 1 og § 135, stk. 1 og 2, og to steder i § 138, stk. 1 og 3, og § 141, stk. 1, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS«.

6. I § 3, stk. 1, nr. 22, litra b, ændres »§ 10, stk. 3« til: »§ 10, stk. 5«.

7. I § 3, stk. 1, nr. 26, § 13, stk. 1, 2. pkt., § 23, stk. 2, § 25, stk. 3, § 26, stk. 4, 3. pkt., § 30, stk. 2, 2. pkt., § 83, stk. 2, § 85, stk. 3, der bliver stk. 2, § 98, stk. 2, 2. pkt., § 117, stk. 1, 1. pkt., § 146, stk. 5, 1. pkt., § 151, stk. 4, 1. pkt., § 172, stk. 1, 2. pkt., § 189, stk. 1, 1. pkt., § 210, stk. 3, nr. 13 og 15, og § 212, stk. 1, nr. 13 og 15, og to steder i § 4, stk. 1, nr. 1, litra b, § 87, stk. 2, § 91, stk. 1, og § 173, stk. 1, ændres »medlemmer« til: »investorer«.

8. I overskriften til afsnit II ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

9. I overskriften til kapitel 3, før § 10, før § 13 og til kapitel 14 ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

10. I overskriften før § 4 ændres »Investeringsforeninger« til: »Danske UCITS«.

11. I § 4, stk. 1, nr. 2, § 6, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »et medlems« til: »en investors«, og »medlemmets« ændres til: »investorens«.

12. I § 4, stk. 3, § 5, stk. 2, § 86, stk. 1, og § 216, 1. pkt., ændres »Investeringsforeninger« til: »Danske UCITS«.

13. I § 4 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. SIKAV’er må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1 og 3 og § 17, stk. 1, og har eneret og pligt til at benytte betegnelsen SIKAV i selskabets navn i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på selskabets hjemmeside, jf. dog § 5, stk. 2. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er SIKAV’er.

Stk. 7. SIKAV’er, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, skal tilføje »(pengemarkeds-SIKAV)« efter deres navn, og afdelinger, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, skal tilføje »(pengemarkedsafdeling)« efter afdelingens navn. Hvis SIKAV’en tilføjer »(kort pengemarkeds-SIKAV)« eller en afdeling, der investerer i pengemarkedsinstrumenter, tilføjer »(kort)« til sit navn, skal SIKAV’en eller afdelingen opfylde betingelserne i de bestemmelser, som Finanstilsynet udsteder i medfør af § 127.

Stk. 8. Værdipapirfonde må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1 og 3 og § 17, stk. 1, og har eneret og pligt til at benytte betegnelsen »værdipapirfond« i værdipapirfondens navn i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på fondens hjemmeside, jf. dog § 5, stk. 2. Pligterne i 1. pkt. påhviler i medfør af § 9 b, stk. 4, det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer værdipapirfonden. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er værdipapirfonde.

Stk. 9. Værdipapirfonde, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, skal tilføje »(pengemarkedsfond)« efter deres navn, og afdelinger, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, skal tilføje »(pengemarkedsafdeling)« efter deres navn. Hvis værdipapirfonden tilføjer »(kort pengemarkedsfond)« eller en afdeling, der investerer i pengemarkedsinstrumenter, tilføjer »(kort)« til sit navn, skal værdipapirfonden eller afdelingen opfylde betingelserne i de bestemmelser, som Finanstilsynet udsteder i medfør af § 127.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 10.

14. § 5, stk. 1, affattes således:

»Danske UCITS skal ud over tilladelse efter § 4 have tilladelse af Finanstilsynet som feederinstitut, før de enkelte afdelinger i den danske UCITS kan investere mindst 85 pct. af deres formue i andele i en afdeling af en anden UCITS (masterinstitut). Finanstilsynets tilladelse skal omfatte tilladelse til, at den danske UCITS (feederinstituttet) investerer mere end 20 pct. af sin formue i det pågældende masterinstitut.«

15. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis en dansk UCITS indgår i en master-feederstruktur, skal følgende skriftlige aftaler indgås med henblik på investorbeskyttelse:

1) Bestyrelsen i en investeringsforening, en SIKAV eller i et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond, skal indgå aftale om, at masterinstituttet giver feederinstituttet alle de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige, for at feederinstituttet kan opfylde sine pligter efter loven og påse, at masterinstituttet overholder placeringsgrænserne.

2) Masterinstituttets depotselskab og feederinstituttets depotselskab skal, hvis institutterne har forskellige depotselskaber, indgå aftale om udveksling af oplysninger for at sikre, at begge depotselskaber kan udføre deres pligter.

3) Masterinstituttets og feederinstituttets valgte revisorer skal, hvis institutterne har forskellige revisorer, indgå aftale om udveksling af oplysninger for at sikre, at begge revisorer kan opfylde deres forpligtelser.«

16. I § 5, stk. 5, ændres »de to foreningers bestyrelse« til: »bestyrelserne i de to danske UCITS eller i det eller de pågældende investeringsforvaltningsselskaber eller administrationsselskaber«.

17. Overskriften før § 8 affattes således:

»Depotselskabers opbevaring af formue tilhørende danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger«.

18. § 8, 1. pkt., affattes således:

»Finansielle aktiver tilhørende danske UCITS, specialforeninger eller hedgeforeninger skal forvaltes og opbevares særskilt for de enkelte afdelinger i et depotselskab godkendt af Finanstilsynet.«

19. Overskriften før § 9 affattes således:

»Organisering m.v. af danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger«.

20. I § 9, stk. 1, 2. pkt., § 148, stk. 1, 2. pkt., og § 164, stk. 1, 1. pkt., ændres »medlem af« til: »investor i«.

21. I § 9, stk. 5, 1. pkt., ændres »Et medlem af« til: »En investor i«.

22. Efter § 9 indsættes før overskriften før § 10:

»§ 9 a. En SIKAV skal have en selskabskapital, der kan variere på de vilkår, som er fastsat i SIKAV’ens vedtægter, jf. § 14 a, nr. 19. Enhver, der ejer en andel i en afdeling i en SIKAV, er investor i SIKAV’en.

Stk. 2. En SIKAV kan oprettes af en eller flere stiftere. En stifter må ikke være under konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven. Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

Stk. 3. Stifterne skal underskrive et stiftelsesdokument, der skal indeholde oplysning om, fra hvilken dato stiftelsen skal have retsvirkning, og som skal indeholde SIKAV’ens vedtægter. Hvis der ikke i forbindelse med stiftelsen af SIKAV’en er foretaget valg af bestyrelse og revisor, skal stifterne senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet afholde generalforsamling til valg af bestyrelse og revisor.

Stk. 4. SIKAV’er skal organiseres med en eller flere afdelinger, hver baseret på en bestemt del af aktiverne efter vedtægternes bestemmelser herom.

Stk. 5. Hver afdeling i en SIKAV hæfter kun for sine egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 6. En afdeling i en SIKAV kan opdeles i andelsklasser efter vedtægternes bestemmelser herom.

Stk. 7. En investor i en SIKAV hæfter alene med den eller de andele, som investoren ejer af en afdelings formue. Enhver andel i SIKAV’ens eller en afdelings kapital skal medføre de samme rettigheder, jf. dog § 13 om andelsklasser, § 14 a, stk. 1, nr. 7, om andele uden ret til udbytte (ex kupon) og § 31 e om stemmeret.

§ 9 b. Værdipapirfonde skal bestå af en eller flere afdelinger, der er særskilte økonomiske enheder. Værdipapirfonde og disses afdelinger er ikke selvstændige juridiske personer. Værdipapirfonde kan alene etableres og administreres af investeringsforvaltningsselskaber, jf. § 10 i lov om finansiel virksomhed, eller administrationsselskaber, jf. denne lovs § 3, stk. 1, nr. 9. Enhver, der ejer en andel i en afdeling i en værdipapirfond, er investor i fonden.

Stk. 2. Hver afdeling i en værdipapirfond er baseret på en bestemt del af aktiverne efter fondsbestemmelsernes regler herom.

Stk. 3. Hver afdeling i en værdipapirfond hæfter kun for sine egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 4. I det omfang denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov pålægger værdipapirfonde eller disses afdelinger pligter, påhviler pligten det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, som administrerer fonden.

Stk. 5. En afdeling i en værdipapirfond kan opdeles i andelsklasser i henhold til fondsbestemmelserne.

Stk. 6. En investor i en værdipapirfond hæfter alene med den eller de andele, som investoren ejer af en afdelings formue. Enhver andel i en værdipapirfonds afdelings formue skal medføre de samme rettigheder, jf. dog § 13 om andelsklasser og § 14 b, nr. 8, om andele uden ret til udbytte (ex kupon).«

23. I § 10, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 4,«: »stk. 1-5 og 10,«.

24. I § 10, stk. 1, nr. 11, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

25. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Finanstilsynet tillader en SIKAV at udøve virksomhed, hvis

1) SIKAV’en er gyldigt stiftet i henhold til § 9 a, stk. 2-4,

2) kravene i § 4, stk. 1-3, 6 og 7, og, hvis SIKAV’en har søgt om tilladelse som feederinstitut, kravene i § 5 er opfyldt,

3) medlemmerne af SIKAV’ens bestyrelse opfylder kravene i § 39 og Finanstilsynet har godkendt SIKAV’ens valg af investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, jf. § 15 a,

4) Finanstilsynet har godkendt SIKAV’ens vedtægter,

5) Finanstilsynet har godkendt SIKAV’ens valg af depotselskab, jf. § 16,

6) SIKAV’ens aktivitetsplan, organisation, risikostyring, forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige,

7) der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 3, nr. 20, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,

8) lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,

9) SIKAV’en har hjemsted i Danmark og

10) ansøgningen om tilladelse opfylder kravene i stk. 6.

Stk. 3. Finanstilsynet tillader en værdipapirfond at udøve virksomhed, hvis

1) kravene i § 4, stk. 1-3, 8 og 9, og, hvis værdipapirfonden har søgt om tilladelse som feederinstitut, kravene i § 5 er opfyldt,

2) Finanstilsynet har godkendt fondsbestemmelserne for fonden,

3) Finanstilsynet har godkendt investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets administration af denne værdipapirfond,

4) Finanstilsynet har godkendt investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets valg af depotselskab, jf. § 16,

5) investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets aktivitetsplan vedrørende fonden er forsvarlig,

6) der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 3, nr. 20, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,

7) lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver og

8) ansøgningen om tilladelse opfylder kravene i stk. 6.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 4-11.

26. § 10, stk. 2, som bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En dansk UCITS, der søger tilladelse til at investere som feederinstitut eller til at investere i et nyt masterinstitut, skal indsende

1) sine egne og masterinstituttets vedtægter eller fondsbestemmelser,

2) prospekt og dokument med central investorinformation for den pågældende danske UCITS og for masterinstituttet,

3) investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets forretningsgange om administration af master-feeder-strukturen, jf. § 5, stk. 5, eller aftalen mellem feederinstituttet og masterinstituttet, hvis de ikke skal administreres af det samme selskab, jf. § 5, stk. 4, nr. 1,

4) de oplysninger, jf. stk. 5, der skal udleveres til investorerne, når feederinstituttet allerede har tilladelse som dansk UCITS,

5) den aftale om udveksling af oplysninger, som feederinstituttets og masterinstituttets depotselskaber indgår, jf. § 5, stk. 4, nr. 2, når de ikke har samme depotselskab,

6) den aftale om udveksling af oplysninger, som feederinstituttets og masterinstituttets revisorer indgår, jf. § 5, stk. 4, nr. 3, når de ikke har samme revisor, og

7) en erklæring på dansk, engelsk, norsk eller svensk fra de kompetente myndigheder i masterinstituttets hjemland, hvis instituttet ikke har tilladelse her i landet, om, at det ikke er et feederinstitut og heller ikke ejer andele i et feederinstitut.«

27. § 10, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet tillader feederinstitutter, jf. § 5, at udøve virksomhed, herunder at investere ud over 20-procents-grænsen i § 135, jf. § 124, når feederinstituttet har indsendt de i stk. 4 nævnte dokumenter og oplysninger og Finanstilsynet vurderer, at feederinstituttet, dets depotselskab og revisor samt masterinstituttet opfylder kravene i stk. 4 og 7 og § 5, herunder de regler, Finanstilsynet udsteder i medfør af stk. 8 og § 5, stk. 6.«

28. I § 10, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 4«.

29. § 10, stk. 5, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. En dansk UCITS, der allerede udøver virksomhed og herefter får tilladelse som feederinstitut, eller som har fået tilladelse til at investere i et nyt masterinstitut, skal senest 30 dage før datoen nævnt i nr. 3 udlevere følgende til sine investorer:

1) En erklæring om, at Finanstilsynet har givet tilladelse til den danske UCITS’ investering som feederinstitut i masterinstituttet.

2) Den i § 84 nævnte centrale investorinformation for feederinstituttet og masterinstituttet.

3) Oplysning om den dato, hvor den danske UCITS vil begynde at investere som feederinstitut i masterinstituttet, eller, hvis det allerede har investeret heri, den dato, hvor dets investeringer vil overskride grænsen i § 135, stk. 1 og 2.

4) En erklæring om, at investorerne i UCITS’en inden for en frist på 30 dage har ret til at forlange indløsning af deres andele uden andre omkostninger end omkostningerne i forbindelse med indløsningen. Denne ret til indløsning får virkning fra det tidspunkt, hvor feederinstituttet har udleveret oplysninger nævnt i dette stykke.«

30. I § 10, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

31. § 10, stk. 7 og 8, der bliver stk. 9 og 10, affattes således:

»Stk. 9. Når Finanstilsynet har givet tilladelse efter stk. 1 og 4, kan den pågældende danske UCITS, specialforening eller hedgeforening påbegynde sin virksomhed med at investere midlerne modtaget fra investorerne. En dansk UCITS, der har tilladelse som feederinstitut, kan dog først investere ud over grænsen nævnt i § 135, stk. 1, efter udløbet af perioden på 30 dage, der er nævnt i stk. 7.

Stk. 10. Finanstilsynet skal afslå ansøgningen om tilladelse, hvis den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening retligt, herunder på grund af vedtægterne eller fondsbestemmelserne, er forhindret i at markedsføre sine andele her i landet.«

32. I § 10 indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 11, som nyt stykke:

»Stk. 12. Afslår Finanstilsynet at give tilladelse til en SIKAV eller en værdipapirfond, skal det meddeles henholdsvis SIKAV’ens eller værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab senest 2 måneder efter ansøgningens modtagelse, eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 2 måneder efter at Finanstilsynet har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Finanstilsynet træffer under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 2 måneder efter modtagelse af en ansøgning om tilladelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan SIKAV’en eller værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, jf. § 9 b, stk. 4, indbringe sagen for domstolene.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 13.

33. § 10, stk. 10, der bliver stk. 13, affattes således:

»Stk. 13. Såfremt Finanstilsynet skal give en dansk UCITS afslag på en ansøgning om at blive et feederinstitut eller på at investere i et nyt masterinstitut, jf. stk. 4, skal Finanstilsynet give afslaget, senest 15 arbejdsdage efter at Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning.«

34. Overskriften før § 11 affattes således:

»Anmeldelser af investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger eller hedgeforeninger til Erhvervsstyrelsen«.

35. § 11, stk. 1-3, affattes således:

»Når Finanstilsynet har givet en investeringsforening, en SIKAV, en specialforening eller en hedgeforening tilladelse eller har godkendt ændringer i en forenings eller en SIKAV’s vedtægter, kan Erhvervsstyrelsen foretage de nødvendige registreringer, jf. stk. 3.

Stk. 2. Samtidig med anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen, jf. stk. 1, og ved anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer skal en forening eller en SIKAV sende et dateret og underskrevet eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige affattelse til Finanstilsynet. Når Finanstilsynet har givet foreningen eller SIKAV’en tilladelse eller har godkendt vedtægtsændringerne, videresender Finanstilsynet en kopi af vedtægterne med sin godkendelsespåtegning til Erhvervsstyrelsen og returnerer de påtegnede vedtægter til foreningen eller SIKAV’en.

Stk. 3. Kapitel 2, § 366, § 367, stk. 1 og 4, og § 371 i selskabsloven finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger og hedgeforeninger. Uanset § 9, stk. 1, i selskabsloven skal anmeldelse af vedtægtsændringer være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 4 uger efter at beslutningen om at ændre vedtægterne er truffet.«

36. I § 11, stk. 4, indsættes efter »foreningen«: »eller SIKAV’en«.

37. Overskriften før § 12 affattes således:

»Godkendelse af ændring af vedtægter og fondsbestemmelser for danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger samt tilladelse til nye afdelinger«.

38. I § 12, stk. 3, ændres »§ 10, stk. 2-5« til: »§ 10, stk. 4-7« og »§ 10, stk. 3, 2. pkt., og stk. 10« til: »§ 10, stk. 5, 2. pkt., og stk. 13«.

39. Efter § 12 indsættes før overskriften før § 13:

»§ 12 a. Finanstilsynet godkender ændring af vedtægterne for en SIKAV, når ændringerne er gyldigt vedtaget og er i overensstemmelse med denne lov.

Stk. 2. Finanstilsynet giver tilladelse til nye afdelinger i en SIKAV, når

1) afdelingen er gyldigt stiftet og

2) Finanstilsynet har godkendt vedtægtsbestemmelserne vedrørende afdelingen.

Stk. 3. Finanstilsynet giver tilladelse til, at nye afdelinger i en SIKAV, jf. §§ 4 og 5, investerer som feederinstitut, eller til, at en afdeling, der investerer som feederinstitut, investerer i et nyt masterinstitut, når Finanstilsynet vurderer, at kravene i § 5, stk. 1, og § 10, stk. 4-7, med de fornødne tilpasninger er opfyldt. Finanstilsynet træffer afgørelse, senest 15 arbejdsdage efter at Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, jf. § 10, stk. 5, 2. pkt., og stk. 13.

§ 12 b. Finanstilsynet godkender ændringer af fondsbestemmelserne for en værdipapirfond, når ændringerne er gyldigt vedtaget af bestyrelsen for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer værdipapirfonden, og er i overensstemmelse med denne lov. En ændring af fondsbestemmelserne kan ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet. Det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den pågældende værdipapirfond, skal underrette fondens investorer, så snart Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Stk. 2. Finanstilsynet giver tilladelse til nye afdelinger i en værdipapirfond, når afdelingen er gyldigt etableret og Finanstilsynet har godkendt fondsbestemmelserne vedrørende afdelingen.

Stk. 3. Finanstilsynet giver tilladelse til, at nye afdelinger i værdipapirfonde, jf. §§ 4 og 5, investerer som feederinstitut, eller til, at en afdeling, der investerer som feederinstitut, investerer i et nyt masterinstitut, når Finanstilsynet vurderer, at kravene i § 5, stk. 1, og § 10, stk. 4-7, med de fornødne tilpasninger er opfyldt. Finanstilsynet træffer afgørelse, senest 15 arbejdsdage efter at tilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, jf. § 10, stk. 5, 2. pkt., og stk. 13.«

40. § 13, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Når vedtægterne eller fondsbestemmelserne i en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening indeholder bestemmelser om, at den pågældende UCITS’ eller forenings afdelinger kan opdeles i andelsklasser, kan bestyrelsen efter vedtægterne eller fondsbestemmelserne etablere andelsklasser i en afdeling.«

41. I § 13, stk. 3, 3. pkt., ændres »Foreningen« til: »Den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«, og to steder ændres »foreningens« til: »den pågældende danske UCITS’, specialforeningens eller hedgeforeningens«.

42. I § 13, stk. 3, 4. pkt., ændres »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforeningen eller hedgeforeningen«.

43. I § 14, nr. 12, ændres »en anden forening« til: »en anden forening, SIKAV eller værdipapirfond«.

44. § 14, nr. 16, affattes således:

»16) hvorvidt andelene lyder på en nominel værdi eller udstedes som stykandele, og i førstnævnte tilfælde andelenes størrelse (pålydende) og udformning af eventuelle beviser,«.

45. Efter § 14 indsættes før overskriften før § 15:

»Vedtægter for SIKAV’er

§ 14 a. Vedtægter for SIKAV’er skal indeholde bestemmelser om

1) SIKAV’ens formål,

2) hvilken kategori af investorer SIKAV’en modtager midler fra,

3) SIKAV’ens navn og eventuelle binavne,

4) den kommune her i landet, hvor SIKAV’en har sit hjemsted (hovedkontor), jf. stk. 2,

5) SIKAV’ens opdeling i afdelinger og de enkelte afdelingers karakteristika, og om bestyrelsen kan etablere nye afdelinger,

6) hvorvidt SIKAV’ens afdelinger kan opdeles i andelsklasser, og om bestyrelsens mulighed for at etablere andelsklasser, herunder hvilke typer andelsklasser bestyrelsen kan etablere, og disse andelsklassers karakteristika, jf. § 13, stk. 1,

7) SIKAV’ens eventuelle udstedelse af andele uden ret til udbytte (ex kupon),

8) bestyrelsens valg af SIKAV’ens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab og udskiftning heraf,

9) valg og udskiftning af SIKAV’ens depotselskab,

10) indkaldelse til generalforsamlinger og tid og sted for disse,

11) hvilke anliggender der skal behandles på den ordinære generalforsamling,

12) stemmeretten og dennes udøvelse, herunder eventuelle begrænsninger i stemmeretten,

13) de regler, der gælder for vedtagelse af forslag på generalforsamlingen, herunder om ændring af vedtægter, SIKAV’ens opløsning og overflytning af afdelinger til en anden dansk UCITS,

14) bestyrelse og revision,

15) hvem der har ret til at tegne SIKAV’en, herunder hvem der udøver stemmeretten på SIKAV’ens værdipapirer,

16) hvorvidt den enkelte afdeling er bevisudstedende eller kontoførende eller begge dele, som følge af at afdelingen kan opdeles i andelsklasser,

17) hvorvidt andelene lyder på en nominel værdi eller udstedes som stykandele, og i førstnævnte tilfælde andelenes størrelse (pålydende) og udformning af eventuelle beviser,

18) hvorvidt andelene skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaver, og om der er begrænsninger i andelenes omsættelighed,

19) emission og indløsning af andele og mulighederne for at suspendere SIKAV’ens indløsning af andele,

20) hvorvidt afdelingernes overskud skal udloddes, herunder om der kan udloddes acontoudbytte flere gange årligt, eller om overskuddet skal akkumuleres, og om generalforsamlingen i udbyttebetalende afdelinger kan beslutte, at udlodningen helt eller delvis overføres til udlodning for efterfølgende regnskabsår,

21) hvorledes SIKAV’ens aktiver værdiansættes,

22) hvorledes emissions- og indløsningsprisen for andelene fastsættes,

23) hvilke omkostninger der påhviler de enkelte afdelinger, og et maksimum for, hvor stor en andel omkostningerne må udgøre af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret,

24) hvorvidt en afdeling kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent,

25) et eventuelt årligt bidrag på højst 2 pct. af en afdelings regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer, jf. § 17, stk. 2,

26) hvorvidt SIKAV’en kan optage lån på vegne af sine afdelinger, jf. § 49,

27) SIKAV’ens og de enkelte afdelingers investeringspolitik og de almindelige regler for den enkelte afdelings anbringelse af formuen, herunder hvilke markeder SIKAV’en eller den enkelte afdeling kan placere midlerne på, når Finanstilsynet ikke har godkendt det pågældende marked, og

28) angivelse af de stater, offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori en SIKAV agter at investere mere end 35 pct. af en eller flere afdelingers formue.

Stk. 2. En SIKAV har hjemsted (hovedkontor) der, hvor SIKAV’ens investeringsforvaltningsselskab har sit hjemsted (hovedkontor). Administreres en SIKAV af et administrationsselskab, har SIKAV’en dog hovedkontor der, hvor administrationsselskabet har hovedkontor. SIKAV’en skal, når den administreres af et administrationsselskab, indgå aftale med en repræsentant her i landet og have hjemsted i den kommune, hvor repræsentanten har adresse. Repræsentanten repræsenterer SIKAV’en i Danmark.

Fondsbestemmelser for værdipapirfonde

§ 14 b. Fondsbestemmelser for værdipapirfonde skal indeholde bestemmelser om

1) fondens formål,

2) hvilken kategori af investorer fonden modtager midler fra,

3) investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets navn og eventuelle binavne,

4) den kommune her i landet, hvor investeringsforvaltningsselskabet har sit hjemsted (hovedkontor), eller adressen på fondens administrationsselskab,

5) værdipapirfondens navn og eventuelle binavne,

6) værdipapirfondens opdeling i afdelinger og de enkelte afdelingers karakteristika, og om investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets bestyrelse kan etablere nye afdelinger,

7) hvorvidt fondens afdelinger kan opdeles i andelsklasser, og om bestyrelsens mulighed for at etablere andelsklasser, herunder hvilke typer andelsklasser bestyrelsen kan etablere, og disse andelsklassers karakteristika, jf. § 13, stk. 1,

8) fondens eventuelle udstedelse af andele uden ret til udbytte (ex kupon),

9) valg og udskiftning af fondens depotselskab,

10) de regler, der gælder for ændring af fondsbestemmelser, opløsning af fonden og overflytning af afdelinger til en anden dansk UCITS,

11) at det er investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet, der har ret til at tegne værdipapirfonden i overensstemmelse med selskabets tegningsregler, og hvem der udøver stemmeretten på værdipapirer tilhørende fonden,

12) hvorvidt den enkelte afdeling er bevisudstedende eller kontoførende eller begge dele, som følge af at afdelingen kan opdeles i andelsklasser,

13) hvorvidt andelene lyder på en nominel værdi eller udstedes som stykandele, og i førstnævnte tilfælde andelenes størrelse (pålydende) og udformning af eventuelle beviser,

14) hvorvidt andelene skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaver, og om der er begrænsninger i andelenes omsættelighed,

15) emission og indløsning af andele og mulighederne for at suspendere fondens indløsning af andele,

16) hvorvidt afdelingernes overskud skal udloddes, herunder om der kan udloddes acontoudbytte flere gange årligt, eller om overskuddet skal akkumuleres,

17) hvorledes fondens aktiver værdiansættes,

18) hvorledes emissions- og indløsningsprisen for andelene fastsættes,

19) hvilke omkostninger der påhviler de enkelte afdelinger, og et maksimum for, hvor stor en andel omkostningerne må udgøre af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret,

20) hvorvidt en afdeling kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent,

21) hvorvidt investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet kan optage lån på vegne af værdipapirfondens afdelinger, jf. § 49,

22) de enkelte afdelingers investeringspolitik og de almindelige regler for den enkelte afdelings anbringelse af formuen, herunder hvilke markeder den enkelte afdeling kan placere midlerne på, når Finanstilsynet ikke har godkendt det pågældende marked, og

23) angivelse af de stater, offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori en fond agter at investere mere end 35 pct. af en eller flere afdelingers formue.«

46. Efter § 15 indsættes før overskriften før § 16:

»Godkendelse af SIKAV’ers investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab

§ 15 a. Finanstilsynet godkender en SIKAV’s valg af investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, jf. § 33 a, stk. 2, når

1) SIKAV’ens bestyrelse har indgået en aftale om administration med et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab,

2) investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet har tilladelse til at administrere SIKAV’er,

3) investeringsforvaltningsselskabets direktion har erklæret, at selskabet har tilstrækkelige ressourcer og kvalificerede medarbejdere til at administrere SIKAV’en,

4) investeringsforvaltningsselskabet skal udføre så mange af SIKAV’ens opgaver, at det ikke blot fungerer som et tomt selskab, for så vidt angår den pågældende SIKAV,

5) administrationsselskabet, depotselskabet og SIKAV’ens bestyrelse har indgået en aftale om regulering af den informationsudveksling, der er nødvendig, for at depotselskabet kan udføre sine opgaver i henhold til § 106 i lov om finansiel virksomhed, når SIKAV’ens bestyrelse har indgået aftale med et administrationsselskab, og

6) Finanstilsynet ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Godkendelse af investeringsforvaltningsselskabers eller administrationsselskabers administration af værdipapirfonde

§ 15 b. Finanstilsynet godkender et investeringsforvaltningsselskabs eller et administrationsselskabs administration af en værdipapirfond, når

1) investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet har tilladelse til at administrere værdipapirfonde,

2) investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets direktion har erklæret, at selskabet har tilstrækkelige ressourcer og kvalificerede medarbejdere til at administrere værdipapirfonden,

3) investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet skal udføre så mange af værdipapirfondens opgaver, at det ikke blot fungerer som et tomt selskab, for så vidt angår den pågældende værdipapirfond,

4) administrationsselskabet og depotselskabet har indgået en aftale om regulering af den informationsudveksling, der er nødvendig, for at depotselskabet kan udføre sine opgaver i henhold til § 106 i lov om finansiel virksomhed, når værdipapirfonden administreres af et administrationsselskab, og

5) Finanstilsynet ikke har bemærkninger til ansøgningen.«

47. Overskriften før § 16 affattes således:

»Godkendelse af danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers valg af depotselskab«.

48. § 16 affattes således:

»§ 16. Finanstilsynet godkender en dansk UCITS’, specialforenings og hedgeforenings valg af depotselskab, når

1) der i medfør af vedtægterne eller fondsbestemmelserne er truffet en lovlig beslutning om at indgå aftale med depotselskabet, jf. § 14, nr. 8, § 14 a, stk. 1, nr. 9, eller § 14 b, nr. 9,

2) depotselskabet opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 12,

3) depotselskabets direktion eller den ansvarlige chef for depotfunktionen har erklæret, at depotselskabet kan yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

4) depotselskabets forretningsgange for depotselskabsfunktionen, jf. § 106, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, er betryggende,

5) depotselskabet for en dansk UCITS har indgået en aftale om regulering af den informationsudveksling, der er nødvendig, for at depotselskabet kan udføre sine opgaver i henhold til § 106 i lov om finansiel virksomhed, med

a) bestyrelsen og administrationsselskabet for en investeringsforening, der har delegeret den daglige ledelse til administrationsselskabet,

b) bestyrelsen og administrationsselskabet for en SIKAV, der har indgået aftale om administration med selskabet, eller

c) administrationsselskabet for en værdipapirfond,

6) depotselskabet har indgået aftale, jf. § 5, stk. 4, nr. 2, såfremt den danske UCITS er et feederinstitut, der indgår i en master-feeder-struktur, hvor masterinstituttet og feederinstituttet har forskellige depotselskaber, og

7) Finanstilsynet ikke har bemærkninger til ansøgningen.«

49. Overskriften før § 17 affattes således:

»Danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers adgang til at eje aktier i et investeringsforvaltningsselskab samt foreningers og SIKAV’ers adgang til at give bidrag til humanitære eller almennyttige organisationer«.

50. § 17 affattes således:

»§ 17. En dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening kan alene eller sammen med andre danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger samt professionelle foreninger og godkendte fåmandsforeninger eje et investeringsforvaltningsselskab, der udelukkende og kun på den eller de pågældende danske UCITS’ og foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 2. Foreninger og SIKAV’er kan, når det fremgår af vedtægterne, give et årligt bidrag på højst 2 pct. af den regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer, som foreningen har indgået aftale med herom.«

51. Overskriften før § 20 affattes således:

»Danske UCITS«.

52. I § 20, stk. 1 og 2, ændres »investeringsforening« til: »UCITS«.

53. I § 20, stk. 3, ændres »foreningers« til: »UCITS’«.

54. § 22, stk. 1, affattes således:

»Danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for deres respektive virksomhedsområder.«

55. I § 22, stk. 2, og § 79, stk. 7, og stk. 10, 1. pkt., ændres »foreninger« til: »danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger«.

56. I § 24, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller et medlem« til: »eller en investor«.

57. I § 25, stk. 2, ændres »Medlemmernes« til: »Investorernes«.

58. I § 25, stk. 3, nr. 1, ændres »årsrapport« til: »årsregnskab«.

59. I § 25, stk. 4, § 26, stk. 1, og stk. 3, 2. pkt., § 31, stk. 2, § 60, 2. pkt., § 61, stk. 1, § 82, stk. 1, 2. pkt., § 91, stk. 3, 3. pkt., § 101, stk. 5, § 107, stk. 6, § 111, stk. 3, § 173, stk. 3, 3. pkt., § 188, stk. 2, nr. 2, § 191, stk. 2, og § 192, stk. 1, og to steder i § 101, stk. 4, § 106, stk. 5, og § 107, stk. 5, ændres »medlemmerne« til: »investorerne«.

60. I § 25, stk. 5, og to steder i § 27, stk. 1, ændres »Ethvert medlem« til: »Enhver investor«.

61. I § 25, stk. 6, § 55, stk. 1, 1. pkt., og § 188, stk. 1, ændres »et medlem« til: »en investor«.

62. I § 26, stk. 4, 2. pkt., § 45, stk. 3, § 54, stk. 2, § 55, stk. 1, 2. pkt., og stk. 7, § 97, stk. 6, § 145, stk. 2, 2. pkt., § 150, stk. 1, 2. pkt., § 178, stk. 3, § 187, stk. 2, og § 188, stk. 4, og to steder i § 60, 2. pkt., og § 191, stk. 2, ændres »medlemmernes« til: »investorernes«.

63. I § 27, stk. 1, 3. pkt., § 148, stk. 4, nr. 3, og § 164, stk. 4, nr. 3, ændres »intet medlem« til: »ingen investor«.

64. Efter § 31 indsættes:

»Kapitel 6 a

Generalforsamling i SIKAV’er

§ 31 a. Indkaldelse til generalforsamling i en SIKAV skal være offentligt tilgængelig og i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal sendes til de investorer, som har anmodet herom.

§ 31 b. Har en SIKAV ikke en bestyrelse, eller undlader en SIKAV at indkalde til en generalforsamling, som skal afholdes efter loven, vedtægterne eller en generalforsamlingsbeslutning, indkaldes generalforsamlingen af Finanstilsynet efter anmodning fra et medlem af SIKAV’ens bestyrelse, den generalforsamlingsvalgte revisor eller en investor. Tilsynet kan fastsætte generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 2. En generalforsamling, som er indkaldt af Finanstilsynet, ledes af en person, som Finanstilsynet har bemyndiget dertil, og SIKAV’ens bestyrelse skal udlevere generalforsamlingsprotokollen og revisionsprotokollen. Udgifterne til generalforsamlingen udlægges af Finanstilsynet, men afholdes endeligt af SIKAV’en.

§ 31 c. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i en SIKAV.

Stk. 2. Investorernes ret til at træffe beslutning i SIKAV’en udøves på generalforsamlingen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. De beføjelser, der udøves af SIKAV’ens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en afdelings investorer, for så vidt angår

1) godkendelse af afdelingens årsregnskab, jf. § 63, stk. 1,

2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue,

3) afdelingens afvikling eller fusion og

4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

Stk. 4. De beføjelser, der udøves af selskabets generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen investorerne i en andelsklasse i en afdeling, for så vidt angår

1) ændring af andelsklassens specifikke karakteristika,

2) andelsklassens afvikling og

3) andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen.

Stk. 5. Enhver investor har ret til i overensstemmelse med vedtægternes regler herom at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal, når det forlanges af en investor og det efter bestyrelsens skøn kan ske uden væsentlig skade for SIKAV’en, meddele til rådighed stående oplysninger på generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og SIKAV’ens stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen.

§ 31 d. Medmindre vedtægterne bestemmer andet, kan SIKAV’ens bestyrelse beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at investorerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, dvs. at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. stk. 3-5. Beslutningen skal indeholde oplysning om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen. Beslutningen skal optages i vedtægterne. § 31 f finder anvendelse på beslutningen samt på ændringer heri.

Stk. 3. SIKAV’ens bestyrelse fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan investorerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

Stk. 4. Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at lovens krav til afholdelse af generalforsamlingen opfyldes, herunder investorernes adgang til at deltage i og ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke investorer der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer, og resultatet af afstemningerne.

Stk. 5. Har en SIKAV udstedt ihændehaverandele og ikke indført en registreringsdato, skal selskabet i indkaldelsen til deltagelse i generalforsamlingen oplyse, hvordan ejerne af sådanne andele skal dokumentere deres adkomst til at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling. Dette skal tillige fremgå af SIKAV’ens vedtægter.

§ 31 e. Enhver investor skal sikres stemmeret på generalforsamlingen i forhold til sin andel i SIKAV’en. Enhver investor skal dog mindst have én stemme. Det kan i vedtægterne bestemmes, at ingen investor kan afgive stemme for mere end en vis procentdel af selskabskapitalen eller for mere end et bestemt beløb.

Stk. 2. Er stemmeret betinget af notering i SIKAV’ens protokol, kan noteringsfristen ikke være længere end 1 uge.

§ 31 f. Beslutning om ændring af SIKAV’ens vedtægter er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Beslutning om ændring af vedtægterne skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne for SIKAV’en kan ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

§ 31 g. SIKAV’ens generalforsamling kan bemyndige bestyrelsen til at oprette afdelinger og andelsklasser, jf. § 14 a, stk. 1, nr. 5 og 6.

§ 31 h. SIKAV’en skal føre en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 2. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for investorerne på investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets kontor.«

65. I § 32, stk. 4, ændres »§§ 45-47« til: »§§ 45 og 46«.

66. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsen kan uanset stk. 2 ikke træffe beslutning om at delegere kerneopgaver, jf. stk. 9. Bestyrelsen kan indgå aftaler om porteføljepleje med en virksomhed, der opfylder betingelserne i § 45, stk. 1, og som ikke er depotselskab for foreningen eller et andet selskab, hvis interesser kan være i strid med den pågældende forenings og dennes investorers interesser.«

67. Efter § 33 indsættes før overskriften før § 34:

»Generelle bestemmelser om ledelse af SIKAV’er

§ 33 a. SIKAV’er skal have en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal varetage ledelsen af SIKAV’ens virksomhed. Bestyrelsen skal handle uafhængigt og udelukkende i SIKAV’ens interesse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal vælge et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, der administrerer SIKAV’en, jf. § 35 a, stk. 1, nr. 4. Bestyrelsen i SIKAV’en skal vurdere, at investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet er kvalificeret og i stand til at varetage administrationen. En administrationsaftale, som en SIKAV indgår med et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal være skriftlig.«

68. I overskriften før § 34 indsættes efter »investeringsforeninger,«: »SIKAV’er,«.

69. § 34, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af investeringsforeningens, specialforeningens, hedgeforeningens eller SIKAV’ens virksomhed i forhold til de opgaver, som bestyrelsen skal varetage for foreningen eller SIKAV’en. Virksomheden skal være i overensstemmelse med loven og vedtægterne. Bestyrelsen skal påse, at afdelingernes formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til afdelingens og foreningens eller SIKAV’ens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en måde, der efter foreningens eller selskabets forhold er tilfredsstillende.«

70. I § 35, stk. 1, nr. 3, ændres »risikoprofil og« til: »risikoprofil,«.

71. I § 35, stk. 1, nr. 4, ændres »medlemmers« til: »investorers« og »muligt.« til: »muligt, og«.

72. I § 35, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) vælge det depotselskab, der skal opbevare foreningens finansielle aktiver, medmindre andet fremgår af vedtægterne.«

73. I § 35 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver i overensstemmelse med den indgåede aftale. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

74. Efter § 35 indsættes før overskriften før § 36:

»§ 35 a. Bestyrelsen for en SIKAV skal

1) fastlægge den overordnede politik for selskabets virksomhed,

2) identificere de enkelte afdelingers og eventuelle andelsklassers væsentlige risici og fastlægge deres risikoprofil på grundlag af den i vedtægterne fastlagte investeringspolitik,

3) fastsætte en politik for identifikation og håndtering af bestyrelsens eventuelle interessekonflikter,

4) vælge det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der skal administrere SIKAV’en, og

5) vælge det depotselskab, der skal opbevare SIKAV’ens finansielle aktiver, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Stk. 2. Bestyrelsen skal løbende tage stilling til, om SIKAV’ens vedtægter og afdelingernes og eventuelle andelsklassers risikoprofil er forsvarlige i forhold til investeringernes størrelse, likviditet og kompleksitet samt de markedsforhold, som SIKAV’en er underlagt.

Stk. 3. På grundlag af vedtægterne skal bestyrelsen i en investeringsinstruks til investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet fastlægge de investeringsrammer, der skal gælde for SIKAV’en.

Stk. 4. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet varetager sine opgaver i overensstemmelse med den indgåede aftale og investeringsinstruksen, herunder om de foretagne investeringer og de opnåede resultater er i overensstemmelse med det aftalte. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.

Stk. 5. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver i overensstemmelse med den indgåede aftale. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen for en SIKAV i medfør af stk. 1-5.

Bestyrelsens opgaver i investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer værdipapirfonde

§ 35 b. Bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond, skal

1) fastlægge den overordnede politik for fonden og

2) identificere de enkelte afdelingers og eventuelle andelsklassers væsentlige risici og fastlægge deres risikoprofil på grundlag af den i fondsbestemmelserne fastlagte investeringspolitik.

Stk. 2. På grundlag af fondsbestemmelsernes rammer og bestyrelsens risikovurdering og de enkelte afdelingers og eventuelle andelsklassers risikoprofil skal bestyrelsen give direktionen skriftlige retningslinjer vedrørende værdipapirfonden, der som minimum skal indeholde

1) kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre de enkelte afdelinger og eventuelle andelsklasser,

2) principperne for opgørelse af de enkelte risikotyper,

3) regler om, hvilke dispositioner der kræver bestyrelsens stillingtagen, og hvilke dispositioner direktionen kan foretage som led i sin stilling, og

4) regler for, hvordan og i hvilket omfang direktionen skal rapportere til bestyrelsen om afdelingernes og eventuelle andelsklassers risici, herunder om udnyttelsen af rammerne i loven og i retningslinjerne for direktionen og om overholdelsen af grænser fastsat i loven og i fondsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestyrelsen skal løbende tage stilling til, om fondsbestemmelserne for værdipapirfonden og afdelingernes og eventuelle andelsklassers risikoprofil og retningslinjerne for direktionen er forsvarlige i forhold til selskabets ressourcer og størrelsen af værdipapirfondens investeringer, likviditet og kompleksitet samt de markedsforhold, som investeringsforvaltningsselskabet og værdipapirfonden er underlagt.

Stk. 4. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om direktionen varetager sine opgaver i overensstemmelse med fondsbestemmelserne for værdipapirfonden og den for afdelingerne og eventuelle andelsklasser fastlagte risikoprofil samt retningslinjerne for direktionen. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.

Stk. 5. Bestyrelsen skal vælge det depotselskab, der skal opbevare værdipapirfondens finansielle aktiver. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver i overensstemmelse med den indgåede aftale. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen og direktionen for et selskab i medfør af stk. 1-5.«

75. I overskriften før § 36 indsættes efter »investeringsforeninger,«: »SIKAV’er,«.

76. § 36, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen for en forening eller en SIKAV kan træffe beslutning om, at bestyrelsen holder fælles bestyrelsesmøder for flere foreninger eller SIKAV’er, der har samme bestyrelse.«

77. I § 36 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestyrelsen for en SIKAV kan, i det omfang det er forsvarligt, træffe beslutning om, at SIKAV’en og andre SIKAV’er, der har samme bestyrelse, kan have følgende fælles dokumenter:

1) Forretningsorden for bestyrelsen, jf. § 34, stk. 2.

2) Administrationsaftale.

3) Depotselskabsaftale.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

78. I § 36, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »stk. 5«: »eller 6«.

79. I § 36, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter »foreninger«: »eller SIKAV’er«, og efter »stk. 5« indsættes: »og 6«.

80. I overskriften før § 37 ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

81. § 37 affattes således:

»§ 37. Medlemmer af ledelsen af en SIKAV eller en forening, dens depotselskab og dens eventuelle investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab må ikke uden samtykke fra SIKAV’ens eller foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til SIKAV’en eller foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra SIKAV’en eller foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 2. Medlemmer af ledelsen af en værdipapirfonds depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab må ikke uden samtykke fra bestyrelsen i værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab overdrage værdipapirer eller andet til værdipapirfonden eller erhverve sådanne aktiver fra værdipapirfonden. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 3. Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem SIKAV’en eller foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand eller om aftaler mellem SIKAV’en eller foreningen og tredjemand, hvis medlemmet af ledelsen har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod SIKAV’ens eller foreningens.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør i en værdipapirfonds investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler, der vedrører værdipapirfonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand, eller om aftaler der vedrører værdipapirfonden og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod værdipapirfondens.«

82. Overskriften før § 38 affattes således:

»Pligten for danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger til at give Finanstilsynet meddelelse om særlige forhold«.

83. § 38 affattes således:

»§ 38. En investeringsforening, SIKAV, specialforening og hedgeforening eller dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens, SIKAV’ens eller en afdelings fortsatte drift. Det samme gælder investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet for en værdipapirfond.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for hvert medlem af ledelsen i en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening samt det enkelte medlem af bestyrelsen eller direktionen i et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, som administrerer en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening.

Stk. 3. Hvis et medlem af en investeringsforenings, specialforenings eller hedgeforenings bestyrelse eller direktion eller den eksterne revision må formode, at en afdeling ikke opfylder formuekravene i § 4, stk. 10, § 6, stk. 4, og § 7, stk. 4, skal den pågældende straks meddele det til Finanstilsynet.«

84. I overskriften før § 39 indsættes efter »investeringsforeninger,«: »SIKAV’er,«.

85. § 39, stk. 1, affattes således:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en investeringsforening, specialforening eller hedgeforening eller af bestyrelsen i en SIKAV skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling.«

86. I § 39, stk. 3, indsættes efter »forening«: »eller medlemmer af bestyrelsen i en SIKAV«, og efter »foreningens« indsættes: »eller SIKAV’ens«.

87. § 40 affattes således:

»§ 40. Hvervet som bestyrelsesmedlem i en investeringsforening, specialforening eller hedgeforening kan ikke forenes med stillingen som direktør, intern revisionschef eller vicerevisionschef i foreningen eller i dennes investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Dog kan bestyrelsen ved foreningens direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer til direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem i en SIKAV kan ikke forenes med stillingen som direktør, intern revisionschef eller vicerevisionschef i SIKAV’ens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab.«

88. I overskriften før § 43 ændres »Investeringsforeningers, specialforeningers og hedgeforeningers videregivelse« til: »Videregivelse«.

89. § 43, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsesmedlemmer, direktører, øvrige ansatte og revisorer i en forening eller en SIKAV eller i et depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, som foreningen eller SIKAV’en har indgået aftale med, må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelse af deres stilling eller hverv er blevet bekendt med.«

90. I overskriften før § 44 indsættes efter »investeringsforeninger,«: »SIKAV’er,«.

91. I § 44, stk. 1, ændres »forening« til: »investeringsforening, specialforening og hedgeforening«.

92. I § 44 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En SIKAV skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

93. I § 44, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

94. I § 44, stk. 3, nr. 3, der bliver stk. 4, nr. 3, indsættes efter »foreninger«: »og SIKAV’er«, og »interessekonflikter, og« ændres til: »interessekonflikter,«.

95. I § 44, stk. 3, nr. 4, der bliver stk. 4, nr. 4, ændres »selskab.« til: »selskab, og«.

96. I § 44, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som nr. 5:

»5) transaktioner, der indgås mellem en SIKAV eller dennes investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab og et selskab, som SIKAV’en eller dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab har indgået væsentlige aftaler med, eller andre selskaber, som er koncernforbundne med et sådant selskab.«

97. § 44, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Transaktioner foretaget i strid med de i medfør af stk. 4, nr. 4 og 5, fastsatte regler er ugyldige. Udbetalinger fra en forening eller SIKAV eller disses investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der er foretaget i forbindelse med transaktioner i strid med regler fastsat i medfør af stk. 4, skal tilbageføres tillige med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v.«

98. I § 48, stk. 1, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening og hedgeforening«.

99. I § 48, stk. 2, 1. pkt., § 54, stk. 2 og 3, § 55, stk. 5, 7 og 8, og §§ 57 og 90 ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

100. § 53 affattes således:

»§ 53. En investeringsforenings, SIKAV’s, specialforenings og hedgeforenings bestyrelse træffer beslutning om, hvornår en afdeling foretager emission af andele. For værdipapirfondes vedkommende træffes beslutningen af investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets bestyrelse.«

101. I § 54, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tegning kan ikke ske under forbehold eller til underkurs.«

102. § 55, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening kan udsætte indløsning af andele, når

1) den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforhold eller

2) hensynet til en lige behandling af investorerne fordrer, at den indre værdi først kan fastsættes, når de til indløsning af andele nødvendige aktiver er realiseret.«

103. I § 55, stk. 4, ændres »foreningen« til: »som den pågældende danske UCITS«.

104. I § 55, stk. 6, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS« og »foreningen« til: »den pågældende danske UCITS«.

105. § 56, stk. 1, affattes således:

»Såfremt en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening har begået fejl, som har medført en afvigelse på 0,5 pct. eller mere ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen, skal den danske UCITS, specialforeningen eller hedgeforeningen sørge for, at berørte investorer får underretning om fejlen, og offentliggøre oplysninger om fejlen. Den danske UCITS, specialforeningen eller hedgeforeningen skal, inden 3 hverdage efter at fejlen er opdaget, påbegynde berigtigelse af fejlen og indberette forholdet til Finanstilsynet. Indberetningen til Finanstilsynet skal indeholde en redegørelse for baggrunden for fejlen og en beskrivelse af, hvordan den danske UCITS, specialforeningen eller hedgeforeningen vil undgå lignende fejl i fremtiden.«

106. I § 56, stk. 2, ændres »foreningers« til: »danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers«.

107. I § 60, 1. pkt., og § 191, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert medlem« til: »hver investor«.

108. I § 60, 2. pkt., ændres »foreningen« til: »den pågældende danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

109. I § 61, stk. 1, 2. pkt., ændres »Foreningen« til: »Den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

110. I § 61, stk. 2, ændres »Medlemmerne« til: »Investorerne« og »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

111. § 62 affattes således:

»§ 62. Overdrages et investeringsbevis til eje eller pant, finder § 14, stk. 1 og 2, i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i henhold til en bestemmelse i den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings vedtægter eller fondsbestemmelser er taget utvetydigt og iøjnefaldende forbehold i investeringsbeviset lydende på, at det ikke er et omsætningspapir. Et til ihændehaveren udstedt investeringsbevis bliver ved med at være et ihændehaverpapir, selv om det forsynes med den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings påtegning om, at ejerens navn er noteret, hvis navnet ikke er påført beviset.

Stk. 2. På udbyttekuponer finder §§ 24 og 25 i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Mortifikation af investeringsbeviser uden dom kan kun ske, såfremt den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings vedtægter eller fondsbestemmelser og investeringsbeviser indeholder bestemmelser herom. Mortifikationsindkaldelse skal indrykkes i Statstidende i det første nummer i et kvartal med følgende varsel:

1) Mindst 4 uger ved mortifikation af investeringsbeviser, der ikke er omsætningspapirer.

2) Mindst 6 måneder ved mortifikation af andre investeringsbeviser.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på kuponer. Kuponark kan mortificeres uden dom sammen med det investeringsbevis, hvortil de hører, såfremt vedtægterne eller fondsbestemmelserne ikke bestemmer andet.«

112. I overskriften før § 63 ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

113. I § 63, stk. 1, ændres »Foreninger« til: »Danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger« og »foreningen« til: »den pågældende danske UCITS eller foreningen«.

114. § 64, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for investeringsforeningen, specialforeningen eller hedgeforeningen. Bestyrelsen skal aflægge årsrapport for SIKAV’en. For værdipapirfonde aflægges årsrapporten af investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse og direktion.«

115. I § 64, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »vedtægter«: », fondsbestemmelser«.

116. I § 65, stk. 1, og § 79, stk. 4 og stk. 8, 2. pkt., ændres »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

117. I § 65, stk. 1, nr. 2, og § 66, stk. 3, 2. pkt., og to steder i § 70, stk. 1, ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings«.

118. I § 65, stk. 1, nr. 3, ændres »foreningens og afdelingernes« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings og disses afdelingers« og »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforeningen eller hedgeforeningen«.

119. I § 66, stk. 1, 1. pkt., ændres »foreningens og de enkelte afdelingers« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings og disses afdelingers«.

120. § 71, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening skal sikre, at dattervirksomheder har samme regnskabsår som den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings og dattervirksomheders kontrol.«

121. I § 72, 2. pkt., ændres »foreningen« til: »den pågældende danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

122. I § 73, 1. pkt., ændres »foreningens« til: »den pågældende danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings«.

123. § 75, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Finanstilsynet videresender det ene eksemplar af en forenings eller en SIKAV’s årsrapport, jf. stk. 1, til Erhvervsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentligt tilgængelig efter de regler, som styrelsen fastsætter herfor.«

124. I § 75, stk. 4, § 83 stk. 2 og 3, og § 84, stk. 2, ændres »Foreningen« til: »Den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

125. I § 76 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for offentliggørelse af værdipapirfondes årsrapporter.«

126. I § 77 ændres »foreningernes« til: »de danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers«.

127. I § 78, stk. 1, 1. pkt., ændres »Foreningerne« til: »Danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger«.

128. I § 79, stk. 1, 1. pkt., ændres »Foreningerne« til: »De danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger«.

129. § 79, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Revisorerne for en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening skal tillige være revisorer i disses dattervirksomheder.«

130. I § 79, stk. 5, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening« og »forenings« til: »dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings«.

131. § 79, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan foranstalte en ekstraordinær revision i en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening eller i en af disses dattervirksomheder. Den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening kan påbydes at betale for revisionens udførelse. Finanstilsynet godkender honorarets størrelse.«

132. I § 81 ændres »foreningens eller en afdelings« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings og disses afdelingers« og »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

133. I overskriften før § 82 ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

134. § 82, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»En afdelings eller en andelsklasses overskud (nettoindtægt) skal enten udloddes til investorerne i form af udbytte eller henlægges til forøgelse af formuen i overensstemmelse med vedtægterne eller fondsbestemmelserne herom, jf. dog § 14, nr. 24, for så vidt angår investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger, og § 14 a, stk. 1, nr. 25, for så vidt angår SIKAV’er.«

135. I § 82, stk. 2, indsættes efter »Generalforsamlingen«: »i en forening eller SIKAV«.

136. I § 82 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår værdipapirfonde, kan bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet efter fondsbestemmelserne beslutte, at udlodningen opgjort efter stk. 1 helt eller delvis overføres til udlodning for efterfølgende regnskabsår.«

137. § 83, stk. 1, affattes således:

»Ved udbud af andele skal den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening offentliggøre et prospekt for den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening eller for hver afdeling eller gruppe af afdelinger under samme danske UCITS, specialforening eller hedgeforening.«

138. I § 84, stk. 1, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS«, og to steder ændres »foreningen« til: »den pågældende danske UCITS eller foreningen«.

139. I § 84, stk. 3, ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings«.

140. § 85, stk. 1 og 4, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

141. § 88 affattes således:

»§ 88. Ved enhver tegning eller indløsning af andele i en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening skal den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening eller formidlere give oplysning om prisen ved emissionen eller indløsningen til investor.«

142. § 89 affattes således:

»§ 89. En dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening, der har andelsklasser, skal på sin hjemmeside oplyse, hvilke andelsklasser der er oprettet, og herunder give oplysninger om de karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for fordeling af omkostninger.«

143. I overskriften til afsnit VIII indsættes efter »ophør af«: »danske UCITS,«.

144. I overskriften til kapitel 12 ændres »foreninger og afdelinger« til: »danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger og disses afdelinger«.

145. I § 91, stk. 2, indsættes efter »andelsklasse«: »i en investeringsforening, SIKAV, specialforening eller hedgeforening«, og »optaget medlemmer« ændres til: »haft investorer«.

146. I § 91, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes efter »andelsklasse«: »i en investeringsforening, specialforening eller hedgeforening«.

147. I § 91 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Beslutning om afvikling af en andelsklasse i en værdipapirfond træffes af bestyrelsen i det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer fonden. Inden beslutningen gennemføres, skal bestyrelsen orientere Finanstilsynet, som skal godkende afviklingen og vilkårene herfor. Hvis andelsklassens investorer ikke ønsker deres andele overført til en anden andelsklasse, gennemføres afviklingen, ved at afdelingen indløser samtlige andele, som er udstedt i andelsklassen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

148. I § 91, stk. 4, der bliver stk. 5, og § 91, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

149. I § 91, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

150. § 92 affattes således:

»§ 92. Finanstilsynet kan inddrage en dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings eller afdelings tilladelse, hvis den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening eller afdeling

1) anmoder herom,

2) ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelse,

3) ikke påbegynder virksomhed senest 12 måneder efter tilladelsens meddelelse,

4) ikke udøver virksomhed i en periode på over 6 måneder eller

5) gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler i denne lov eller af regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Finanstilsynet kan inddrage en investeringsforenings, specialforenings eller hedgeforenings tilladelse, hvis ikke alle foreningens afdelinger opfylder kravet om minimumsformue og afdelingerne ikke har tilvejebragt minimumsformuen inden for en frist fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 3. Finanstilsynet kan inddrage en investeringsforenings, specialforenings eller hedgeforenings afdelings tilladelse, hvis ikke afdelingen opfylder kravet om minimumsformue og afdelingen ikke har tilvejebragt minimumsformuen inden for en frist fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 4. Såfremt et investeringsforvaltningsselskabs eller et administrationsselskabs tilladelse til at administrere værdipapirfonden inddrages, skal Finanstilsynet udnævne en administrator, som tager værdipapirfonden under administration. Administrator skal være et investeringsforvaltningsselskab, som skal varetage værdipapirfondens og dens investorers interesser. Administrator skal uden ugrundet ophold sørge for, at værdipapirfonden overføres til et investeringsforvaltningsselskab, som kan overtage og videreføre administrationen af værdipapirfonden. Kan Finanstilsynet ikke udnævne en administrator, eller kan værdipapirfonden ikke overføres til et andet investeringsforvaltningsselskab, skal værdipapirfonden afvikles ved likvidation.

Stk. 5. Honoraret til administrator og andre omkostninger i forbindelse med administrationen udredes af det oprindelige investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Hvis dette selskab ikke råder over de fornødne midler, udredes de nævnte omkostninger af værdipapirfondens midler. Honorarets størrelse fastsættes efter forhandling med Finanstilsynet.«

151. I § 93 ændres »forenings« til: »dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings« og »foreningen eller afdelingen« til: »disse«.

152. Overskriften før § 94 affattes således:

»Afvikling af danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger i disse«.

153. § 94 affattes således:

»§ 94. Beslutning om afvikling af en investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller afdeling i en af disse træffes af generalforsamlingen, jf. dog § 98.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning om afvikling i henhold til stk. 1 skal angive, om afvikling skal ske ved likvidation eller ved forenklet afvikling. I en investeringsforening, specialforening, hedgeforening eller afdeling af disse kan der ikke træffes beslutning om forenklet afvikling, hvis kravet om minimumsformue ikke er opfyldt.

Stk. 3. Beslutning om afvikling af en værdipapirfond eller en afdeling i en værdipapirfond træffes af bestyrelsen i det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer fonden. Bestyrelsen skal i umiddelbar forlængelse af beslutning om afvikling orientere investorerne, og herunder oplyse, hvornår afvikling forventes gennemført.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutning om afvikling i henhold til stk. 3 skal angive, om afvikling skal ske ved likvidation eller ved forenklet afvikling.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for vedtagelse af en beslutning i henhold til stk. 1 og 3. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at afvikling skal ske ved likvidation, og udpege en likvidator.

Stk. 6. Finanstilsynet kan, hvis hensynet til en dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings investorer eller kreditorer taler herfor, bestemme, at afvikling skal ske ved likvidation.«

154. Overskriften før § 95 affattes således:

»Likvidation af danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger i disse«.

155. I § 95, stk. 1, indsættes efter »Generalforsamlingens«: »eller bestyrelsens«, og »bestyrelsens og direktionens« ændres til: »ledelsens«.

156. § 95, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen i stedet for eller sammen med den eller dem, der er valgt af generalforsamlingen eller bestyrelsen, såfremt hensynet til investorerne eller den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings kreditorer taler herfor.«

157. I § 96, stk. 1, indsættes efter »generalforsamlingens«: »eller bestyrelsens«.

158. I § 96, stk. 2, ændres »forening eller afdeling« til: »dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling af disse«.

159. I § 96, stk. 3, ændres »foreningens« til: »en dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings«.

160. § 96, stk. 6-8, affattes således:

»Stk. 6. Likvidator skal forestå, at der udarbejdes et likvidationsregnskab, der revideres af den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings revisor.

Stk. 7. Ved likvidation af en investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller en af disses afdelinger skal likvidationsregnskabet i revideret form godkendes af generalforsamlingen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab skal likvidator give meddelelse herom til Finanstilsynet vedlagt ét eksemplar af likvidationsregnskabet.

Stk. 8. Ved likvidation af en værdipapirfond eller en afdeling i en værdipapirfond skal likvidator, når der foreligger et revideret likvidationsregnskab, indsende ét eksemplar af dette til Finanstilsynet.«

161. Overskriften før § 97 affattes således:

»Forenklet afvikling af danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger i disse«.

162. § 97, stk. 1 og 2, affattes således:

»Finanstilsynet kan efter ansøgning fra en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening tillade, at den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening eller afdeling heraf afvikles ved forenklet afvikling, når Finanstilsynet skønner, at det er forsvarligt og i investorernes interesse.

Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt

1) en plan for, hvordan den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening ønsker at afvikle, og

2) en erklæring fra den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings depotselskab eller et andet pengeinstitut om, at instituttet vil hæfte for forfalden, uforfalden og omtvistet gæld.«

163. I § 97, stk. 4, ændres »forening eller afdeling« til: »dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf«.

164. I § 97, stk. 5, ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings« og »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

165. Overskriften før § 98 affattes således:

»Afvikling af investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger i disse uden investorer«.

166. I § 98, stk. 1 og 3, § 156, stk. 2, 1. pkt., § 167, stk. 2, 1. pkt., og § 173, stk. 2, ændres »optaget medlemmer« til: »haft investorer«.

167. I § 98, stk. 1, ændres »forening eller en afdeling« til: »investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller en afdeling heraf«.

168. I § 98, stk. 2, 2. pkt., ændres »foreningen eller afdelingen« til: »investeringsforeningen, SIKAV’en, specialforeningen, hedgeforeningen eller afdelingen heraf«.

169. I § 98, stk. 3, og stk. 4, 2. pkt., ændres »forening eller afdeling« til: »investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf«.

170. Før § 99 indsættes som ny overskrift:

»Finanstilsynets beføjelser og danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers pligter«.

171. I § 99 ændres »foreningernes« til: »danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers« og »foreninger og afdelinger« til: »danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger heraf«.

172. § 100 affattes således:

»§ 100. De for aktieselskaber gældende regler om konkurs finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger og afdelinger heraf.

Stk. 2. § 233, § 234, stk. 1-3, og § 235 om konkurs i lov om finansiel virksomhed finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og afdelinger heraf.

Stk. 3. Erklæres et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, som administrerer en værdipapirfond, konkurs, skal Finanstilsynet udnævne en administrator, som tager værdipapirfonden under administration. Administrator, som skal være et investeringsforvaltningsselskab, skal varetage investorernes interesser, idet investorerne kollektivt indtager en separatiststilling i konkursboet. Administrator skal sammen med kurator i konkursboet uden ugrundet ophold sørge for, at værdipapirfonden overføres til et investeringsforvaltningsselskab, som kan overtage og videreføre administrationen af fonden. Der kan ikke gøres individualforfølgning gældende mod aktiverne i værdipapirfonden. Kan Finanstilsynet ikke udnævne en administrator, eller kan værdipapirfonden ikke overføres til et andet investeringsforvaltningsselskab, skal kurator afvikle værdipapirfonden.

Stk. 4. Honoraret til administrator og andre omkostninger i forbindelse med administrationen udredes af værdipapirfondens midler. Honorarets størrelse fastsættes efter forhandling med Finanstilsynet.«

173. § 101, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»En dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf kan fusionere med en anden dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf.«

174. I § 101, stk. 2, ændres »foreninger eller afdelinger« til: »danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger eller afdelinger heraf«.

175. I § 101, stk. 4, 2. pkt., ændres »medlemmer af« til: »investorer i«.

176. § 102 affattes således:

»§ 102. I en investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf træffes beslutning om fusion i den ophørende enhed af generalforsamlingen og i den fortsættende enhed af bestyrelsen.

Stk. 2. Beslutning om fusion af en værdipapirfond eller afdeling heraf træffes af bestyrelsen for fondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab.«

177. Efter § 105 indsættes:

»§ 105 a. Beslutning om at fusionere grænseoverskridende træffes i en SIKAV eller investeringsforening eller afdeling heraf af generalforsamlingen, hvis SIKAV’en, investeringsforeningen eller afdelingen heraf er ophørende.

Stk. 2. Beslutning om at fusionere grænseoverskridende træffes i en SIKAV eller investeringsforening eller afdeling heraf af bestyrelsen, hvis SIKAV’en, investeringsforeningen eller afdelingen heraf er fortsættende.

Stk. 3. Beslutning om grænseoverskridende fusion af en dansk værdipapirfond eller en afdeling heraf træffes af bestyrelsen i værdipapirfondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab.«

178. I § 106, stk. 5, 2. pkt., § 107, stk. 5, 2. pkt., og § 150, stk. 3, 1. pkt., ændres »medlemmer af« til: »investorer i«.

179. I § 106, stk. 6, 1. pkt., ændres »medlemmerne af« til: »investorerne i«.

180. § 107, stk. 1-3, affattes således:

»En dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf kan spaltes. Forud for spaltningen skal den danske UCITS, specialforening eller hedgeforening offentliggøre en spaltningsplan.

Stk. 2. En spaltning af en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt spaltningen.

Stk. 3. En spaltning gennemføres, ved at en del af en dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings eller afdelings aktiver og forpligtelser overdrages til

1) en eller flere bestående danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger eller afdelinger eller

2) en eller flere nystiftede danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger eller afdelinger.«

181. I § 107, stk. 4, 2. pkt., ændres »forening eller afdeling« til: »enhed«.

182. § 108 affattes således:

»§ 108. I en investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller afdeling heraf træffes beslutning om spaltning af generalforsamlingen og beslutning om modtagelse af en del af en anden enheds aktiver og forpligtelser som led i en spaltning af bestyrelsen.

Stk. 2. Beslutning om spaltning af en værdipapirfond eller afdeling heraf eller modtagelse af en del af en anden enheds aktiver og forpligtelser som led i en spaltning træffes af bestyrelsen for fondens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab.«

183. § 111, stk. 1, affattes således:

»En afdeling i en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening kan overflyttes til en anden dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening.«

184. I § 111, stk. 3, ændres »forening« til: »danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

185. I § 112, stk. 1 og 2, ændres »forening« til: »investeringsforening, SIKAV, specialforening eller hedgeforening«.

186. I § 112 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For værdipapirfonde træffes de i stk. 1 og 2 omhandlede beslutninger af bestyrelsen i det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den pågældende værdipapirfond.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

187. § 113, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen i den afgivende og den modtagende investeringsforening, SIKAV, specialforening eller hedgeforening og bestyrelsen i det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den afgivende og modtagende værdipapirfond, skal, efter at overflytningen er blevet besluttet, sende anmodning om godkendelse af overflytningen til Finanstilsynet.«

188. § 113, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) en erklæring fra bestyrelsen i den afgivende forening eller SIKAV eller fra bestyrelsen for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den afgivende værdipapirfond, om, at afdelingen har betalt sin del af de fællesomkostninger, der vedrører den afgivende forening, SIKAV eller værdipapirfond.«

189. § 116 affattes således:

»§ 116. En dansk UCITS eller afdeling heraf kan ikke ændre status til et udenlandsk investeringsinstitut, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, eller afdeling heraf, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet.

Stk. 2. En dansk UCITS eller afdeling heraf kan kun omdannes til en anden type dansk UCITS eller afdeling heraf, hvis det sker som led i fusion, spaltning eller overflytning.«

190. I § 117, stk. 2, nr. 2, og § 118, stk. 1, nr. 3, ændres »foreningens« til: »instituttets«.

191. I § 117, stk. 2, nr. 3, og § 118, stk. 1, nr. 4, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS af samme type«.

192. § 117, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beslutning i henhold til stk. 2 træffes af generalforsamlingen i feederinstitutter, der er investeringsforeninger og SIKAV’er, og for feederinstitutter, der er værdipapirfonde, af bestyrelsen i det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer værdipapirfonden.«

193. I overskriften til afsnit IX ændres »Investeringsforeningers« til: »Danske UCITS’«.

194. I § 120, stk. 2, ændres »investeringsforeningens vedtægter, at foreningen eller afdelingen« til: »den danske UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser, at en afdeling af den danske UCITS«.

195. I § 123, stk. 2, nr. 3, ændres »investeringsforeningens« til: »den danske UCITS’«.

196. I § 123, stk. 3, og § 130, stk. 3, 1. pkt., ændres »investeringsforenings« til: »dansk UCITS’«.

197. § 123, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Danske UCITS skal indberette til Finanstilsynet, hvilke typer afledte finansielle instrumenter disses afdelinger har investeret i, de underliggende risici, de kvantitative begrænsninger og de metoder, som de danske UCITS anvender til at vurdere de risici, der er forbundet med transaktioner i afledte finansielle instrumenter.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes og hvor ofte de danske UCITS skal indberette efter stk. 4, og om indberetningernes indhold.«

198. Overskriften før § 124 affattes således:

»Andele i danske UCITS, specialforeninger og andre investeringsinstitutter«.

199. § 124, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) danske UCITS eller disses afdelinger,«.

200. To steder i § 124, stk. 2, ændres »foreninger« til: »danske UCITS, specialforeninger eller hedgeforeninger«.

201. I § 125, stk. 2, 2. pkt., ændres »Investeringsforeningen« til: »Den danske UCITS«.

202. I § 126, stk. 1, ændres »foreningen eller en afdeling« til: »en afdeling af den danske UCITS«.

203. § 127 affattes således:

»§ 127. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om

1) afdelinger af danske UCITS’ og specialforeningers placering af midler i finansielle instrumenter, herunder hvilke betingelser det enkelte finansielle instrument skal opfylde, og hvilke foranstaltninger den danske UCITS eller specialforeningen skal iværksætte, inden en afdeling heraf placerer midler i et konkret finansielt instrument,

2) hvilke kriterier et indeks skal opfylde, hvis det skal indgå i investeringspolitikken for en afdeling af en dansk UCITS, og hvilke foranstaltninger den danske UCITS skal iværksætte, inden en afdeling af den danske UCITS placerer midler i overensstemmelse med sammensætningen af et indeks, og

3) korte pengemarkedsforeningers, pengemarkeds-SIKAV’ers og pengemarkedsfondes afdelingers placering af deres midler.«

204. I § 128, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., og nr. 3, 2. pkt. ændres »forening eller en afdeling« til: »afdeling af en dansk UCITS«.

205. I § 128, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., og nr. 3, 2. pkt., og § 133, stk. 1, nr. 1 og 2, udgår »foreningens eller«.

206. I § 130, stk. 1, ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’«.

207. To steder i § 130, stk. 4, 2. pkt., ændres »foreningen« til: »den danske UCITS«.

208. I overskriften før § 135 indsættes efter »andre«: »danske UCITS,«.

209. § 136 affattes således:

»§ 136. Når en afdeling af en dansk UCITS investerer i andele i investeringsinstitutter og afdelinger heraf som nævnt i § 124, skal disses beholdninger af instrumenter ikke medregnes ved opgørelsen af placeringsgrænserne for afdelingens egen beholdning af instrumenter.«

210. § 137 affattes således:

»§ 137. En afdeling af en dansk UCITS’ investeringer efter § 128, stk. 1, og §§ 131-133 må sammenlagt ikke overstige 35 pct. af afdelingens formue, når disse instrumenter er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. Afdelingen skal dog altid overholde de enkelte grænser for investeringer, som er fastsat i § 128, stk. 1, og §§ 131-133. Dog må investeringer efter § 128, stk. 1, nr. 1, og §§ 131-133 fortsat sammenlagt ikke overstige 20 pct. af afdelingens formue, når disse instrumenter er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern.«

211. I § 138, stk. 1, ændres »investeringsforeningen« til: »den danske UCITS«.

212. § 140 affattes således:

»§ 140. De i § 120, stk. 4, eller i dette kapitel fastsatte grænser kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som den danske UCITS eller afdelingen ikke har indflydelse på, eller som følge af at den danske UCITS eller afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til instrumenter, der indgår i den danske UCITS’ eller afdelingens formue.

Stk. 2. Såfremt de i § 120, stk. 4, eller i dette kapitel fastsatte grænser overskrides af grunde som nævnt i stk. 1 og disse overskridelser ikke nedbringes senest 8 bankdage efter overskridelsen, skal den danske UCITS omgående indberette dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan i dette tilfælde undtagelsesvis meddele tilladelse til, at overskridelsen nedbringes over en længere periode, såfremt det er i investorernes interesse.«

213. § 144 affattes således:

»§ 144. En investeringsinstitutforenings afdeling må anbringe de modtagne midler i andele i afdelinger af danske UCITS, pengemarkedsforeninger og placeringsforeninger. Endvidere må afdelingen anbringe sine midler i de i §§ 18 og 19 nævnte udenlandske investeringsinstitutter og afdelinger heraf, når disse institutter investerer som de i 1. pkt. nævnte danske UCITS, pengemarkedsforeninger og placeringsforeninger. En investeringsinstitutforening eller en afdeling kan også have likvide midler i accessorisk omfang.

Stk. 2. En investeringsinstitutforenings afdeling må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en dansk UCITS, pengemarkedsforening eller placeringsforening eller et udenlandsk investeringsinstitut.«

214. I § 147, stk. 1, nr. 2, og § 161, stk. 1, nr. 2, ændres »et medlems« til: »en investors«.

215. I § 147, stk. 2, og § 161, stk. 3, ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

216. I § 148, stk. 1, 3. pkt., § 164, stk. 1, 2. pkt., § 192, stk. 2, og § 224, stk. 4, 1. pkt., ændres »Medlemmerne« til: »Investorerne«.

217. I § 150, stk. 3, 2. pkt., ændres »medlemmerne af« til: »investorerne i«.

218. I § 161, stk. 1, nr. 1, og § 224, stk. 1, 1. pkt., ændres »et eller flere medlemmer« til: »en eller flere investorer«.

219. I § 161 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kapitel 2, § 366, § 367, stk. 1 og 4, og § 371 i selskabsloven finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på fåmandsforeninger.«

220. I § 177, stk. 2, 2. pkt., udgår », og hvis interesser ikke kan være i strid med foreningens«.

221. § 196, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af danske UCITS’, specialforeningers, hedgeforeningers og fåmandsforeningers vedtægter eller fondsbestemmelser, når Finanstilsynet har godkendt vedtægterne eller fondsbestemmelserne.«

222. I § 196, stk. 1, 5. pkt., ændres »foreninger« til: »danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og fåmandsforeninger«.

223. I § 196, stk. 2, 1. pkt., ændres »forenings« til: »danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings og fåmandsforenings«.

224. I § 198, stk. 1, ændres »foreningernes« til: »de danske UCITS’, specialforeningernes, hedgeforeningernes og fåmandsforeningernes«, og efter »forening« indsættes: »eller danske UCITS«.

225. § 198, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter inspektion i en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening afholder Finanstilsynet et møde med deltagelse af den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings eller fåmandsforenings ledelse, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, eksterne revisor og den interne revisionschef, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder hos den danske UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.«

226. I § 198, stk. 3, ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings eller fåmandsforenings«.

227. I § 199, stk. 1, 1. pkt., ændres »Foreningerne« til: »Danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger og fåmandsforeninger«.

228. I § 199, stk. 2, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening«.

229. I § 199, stk. 3, ændres »forenings« til: »dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings og fåmandsforenings« og »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening«.

230. §§ 200 og 201 affattes således:

»§ 200. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om danske UCITS’, specialforeningers, hedgeforeningers og fåmandsforeningers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af den danske UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening og om, at Finanstilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før den danske UCITS, specialforening, hedgeforening og fåmandsforening.

§ 201. Finanstilsynet kan påbyde en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening at lade foretage og afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af et eller flere forhold i den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen eller en afdeling heraf, såfremt Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen eller afdelingen, og der ikke er tale om en for Finanstilsynet sædvanlig forekommende undersøgelse. Resultatet af den uvildige undersøgelse skal afgives i en skriftlig rapport, som skal foreligge inden for et af Finanstilsynet fastsat tidspunkt. Finanstilsynet kan bestemme, at de sagkyndige personer, jf. stk. 2-6, løbende skal foretage afrapportering til Finanstilsynet om forhold i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 2. Den uvildige undersøgelse skal foretages af en eller flere sagkyndige personer. Den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen udpeger de sagkyndige personer inden for en af Finanstilsynet fastsat frist. Finanstilsynet skal godkende de foreslåede sagkyndige personer.

Stk. 3. Den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen skal give de sagkyndige personer de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den uvildige undersøgelse.

Stk. 4. De sagkyndige personer skal udlevere en kopi af den skriftlige rapport om undersøgelsen til Finanstilsynet, senest samtidig med at rapporten udleveres til den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen.

Stk. 5. De sagkyndige personer skal straks give Finanstilsynet oplysninger om forhold, de bliver opmærksomme på i forbindelse med den uvildige undersøgelse, såfremt oplysningerne er af væsentlig betydning for den danske UCITS’, specialforeningens, hedgeforeningens eller fåmandsforeningens eller en afdelings risikoprofil eller forretningsmodel, og som kan medføre en ikke uvæsentlig risiko for, at disse forhold kan udvikle sig således, at den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen eller en afdeling vil miste sin tilladelse.

Stk. 6. Hvis den sagkyndige person på grund af dennes særlige forhold ikke kan videregive oplysningerne i henhold til stk. 4 og 5 til Finanstilsynet, kan underretning af Finanstilsynet ske af andre end den sagkyndige person, herunder af den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen.«

231. § 204 affattes således:

»§ 204. Finanstilsynet skal samarbejde med de kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, om at medvirke ved tilsynsaktiviteter, kontroller på stedet eller inspektioner her i landet, når det gælder udenlandske UCITS eller danske UCITS, der er underlagt dansk tilsyn, men opererer i andre medlemsstater.

Stk. 2. Såfremt en kompetent myndighed i en anden EU-medlemsstat eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, anmoder Finanstilsynet om at medvirke til en kontrol eller undersøgelse af en udenlandsk UCITS eller en dansk UCITS, jf. stk. 1, kan Finanstilsynet

1) gennemføre kontrollen eller undersøgelsen selv,

2) tillade, at den anmodende myndighed selv gennemfører kontrollen eller undersøgelsen, eller

3) lade en revisor eller anden ekspert gennemføre kontrollen eller undersøgelsen.

Stk. 3. Modsætter et dansk investeringsforvaltningsselskab sig en kompetent udenlandsk myndigheds undersøgelse, jf. stk. 2, kan undersøgelse kun foretages med Finanstilsynets medvirken.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.«

232. I § 207, stk. 1 og 2, og stk. 3, 3. pkt., ændres »forening« til: »investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening«.

233. I § 207, stk. 5, 1. pkt., ændres »foreningen« til: »investeringsforeningen, SIKAV’en, specialforeningen, hedgeforeningen eller fåmandsforeningen«.

234. I § 208 ændres »foreningsområdet« til: »investeringsområdet«.

235. § 209, stk. 1 og 2, affattes således:

»I tilfælde, hvor en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening eller en afdeling heraf er gået konkurs eller størstedelen af den danske UCITS’, specialforeningens, hedgeforeningens, fåmandsforeningens eller afdelingens drift er ophørt eller overdraget, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse for årsagerne hertil, hvis staten i forbindelse med eller i en kortere periode forud for dette har ydet garanti eller stillet midler til rådighed for den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, fåmandsforeningen eller afdelingen, dens kreditorer eller en erhverver af hele eller dele af den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, fåmandsforeningen eller afdelingen.

Stk. 2. Finanstilsynet skal offentliggøre redegørelsen i stk. 1. I forbindelse med offentliggørelsen finder § 210 ikke anvendelse, medmindre oplysningerne vedrører kundeforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde den pågældende danske UCITS, specialforening, hedgeforening, fåmandsforening eller afdeling.«

236. § 210, stk. 3, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer, jf. § 28, stk. 2, og § 31 f, og ændringer af fondsbestemmelser, jf. § 12 b, stk. 1.

3) Afgørelser vedrørende investeringsforeningers, SIKAV’ers, specialforeningers og hedgeforeningers administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer, jf. § 44, og afgørelser vedrørende den administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer i investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer værdipapirfonde, professionelle foreninger og fåmandsforeninger, jf. § 71 i lov om finansiel virksomhed.«

237. § 210, stk. 3, nr. 9 og 10, affattes således:

»9) Inddragelse af danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers tilladelse, jf. § 92, stk. 1, sletning af professionelle foreningers registrering, jf. § 154, og tilbagekaldelse af fåmandsforeningers godkendelse, jf. § 166.

10) Danske UCITS, specialforeningers, hedgeforeningers, professionelle foreningers og fåmandsforeningers placering af midler, jf. kapitel 13, 14, 15 og 16, og § 147, stk. 1, nr. 1, og § 161.«

238. § 210, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte danske UCITS, specialforening, hedgeforening, professionelle forening, fåmandsforening eller dens investorer kan identificeres.

Stk. 5. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening, fåmandsforening eller en afdeling heraf er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører investorernes forhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, den professionelle forening, fåmandsforeningen eller afdelingen.«

239. § 210, stk. 6, nr. 8, 1. pkt., affattes således:

»Folketingets stående udvalg vedrørende en dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings, fåmandsforenings eller afdelings generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger, når der træffes beslutning om, hvorvidt staten skal yde garanti eller stille midler til rådighed.«

240. § 210, stk. 6, nr. 10 og 11, affattes således:

»10) Interessenter, herunder myndigheder, involveret i forsøg på at redde en nødlidende dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening, godkendt fåmandsforening eller afdeling heraf, når Finanstilsynet har modtaget et mandat fra erhvervs- og vækstministeren, og under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor.

11) Kurator, skifteretten og myndigheder, der medvirker ved den danske UCITS’, specialforeningens, hedgeforeningens, den professionelle forenings, fåmandsforeningens eller en afdelings likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af en dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings eller fåmandsforenings regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.«

241. I § 210, stk. 6, nr. 16, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening eller fåmandsforening«.

242. I § 211, stk. 1, 3. pkt., ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforeningens, hedgeforeningens, den professionelle forenings eller fåmandsforeningens«.

243. I § 211, stk. 2, 1. pkt., ændres »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, den professionelle forening eller fåmandsforeningen«.

244. § 212, stk. 1, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer, jf. § 28, stk. 2, og § 31 f, og ændringer af fondsbestemmelser, jf. § 12 b, stk. 1.

3) Afgørelser vedrørende investeringsforeningers, SIKAV’ers, specialforeningers og hedgeforeningers administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer, jf. § 44, og afgørelser vedrørende den administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer i investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer værdipapirfonde, professionelle foreninger og fåmandsforeninger, jf. § 71 i lov om finansiel virksomhed.«

245. § 212, stk. 1, nr. 9 og 10, affattes således:

»9) Inddragelse af danske UCITS’, specialforeningers og hedgeforeningers tilladelse, jf. § 92, stk. 1, og tilbagekaldelse af fåmandsforeningers godkendelse, jf. § 166.

10) Danske UCITS’, specialforeningers, hedgeforeningers, professionelle foreningers og fåmandsforeningers placering af midler, jf. kapitel 13, 14, 15 og 16, § 147, stk. 1, nr. 1, og § 161.«

246. § 212, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finanstilsynet skal endvidere orientere offentligheden om navnet på en virksomhed, der overtræder forbuddet mod at udøve virksomhed som investeringsforening, SIKAV eller værdipapirfond uden tilladelse, jf. § 4, forbuddet mod at udøve virksomhed som specialforening uden tilladelse, jf. § 6, eller forbuddet mod at udøve virksomhed som hedgeforening uden tilladelse, jf. § 7.«

247. § 213, stk. 1-3, affattes således:

»Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den investeringsforening, SIKAV, specialforening, hedgeforening, professionelle forening, fåmandsforening, værdipapirfonds investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab eller det udenlandske investeringsinstitut, som Finanstilsynets afgørelse truffet i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I nedennævnte tilfælde anses en anden end de i stk. 1 nævnte tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører den pågældende:

1) Den, som overtræder lovens forbud mod at drive virksomhed som dansk UCITS, jf. § 4, stk. 1, 4, 6 og 8, specialforening, jf. § 6, stk. 1 og 3, eller hedgeforening, jf. § 7, stk. 1 og 3.

2) En virksomhed, som ansøger om tilladelse som dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening, jf. § 10, eller anmoder om registrering som professionel forening, jf. § 149.

3) Et medlem af ledelsen for en investeringsforening, specialforening, hedgeforening, SIKAV eller det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, som administrerer en værdipapirfond, når Finanstilsynet nægter at give tilladelse, jf. § 10, eller inddrager tilladelsen, jf. § 92.

4) Et medlem af ledelsen for en forening, når Finanstilsynet nægter at registrere foreningen som en professionel forening, jf. § 149, og et medlem af ledelsen for en professionel forening, når Finanstilsynet sletter foreningen, jf. § 154.

5) Et medlem af ledelsen for en fåmandsforening, når Finanstilsynet tilbagekalder godkendelsen, jf. § 166.

6) Revisor i en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening eller fåmandsforening, når Finanstilsynet afsætter denne eller påbyder denne at give oplysninger om den danske UCITS’, specialforeningens eller hedgeforenings forhold, jf. § 79, stk. 4 og 5, eller fåmandsforeningens forhold, jf. § 165, jf. § 79, stk. 4 og 5, og i sager, hvor de valgte revisorer for en dansk UCITS, specialforening eller hedgeforening, jf. § 81, og for en fåmandsforening, jf. § 165, jf. § 81, ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet.

7) Den, som Finanstilsynet indhenter oplysninger fra til afgørelse af, om den pågældende er omfattet af lovens bestemmelser, jf. § 199, stk. 3.

Stk. 3. Som part anses i øvrigt følgende fysiske personer, hvis Finanstilsynets afgørelse er rettet direkte mod den pågældende:

1) Et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i en investeringsforening, specialforening, hedgeforening eller et tilsvarende udenlandsk investeringsinstitut.

2) Et bestyrelsesmedlem eller en revisor i en SIKAV, en professionel forening, en fåmandsforening eller et tilsvarende udenlandsk investeringsinstitut.

3) En revisor i en værdipapirfond eller et tilsvarende udenlandsk investeringsinstitut.

4) Et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, der administrerer en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening, fåmandsforening eller et udenlandsk investeringsinstitut.«

248. Efter § 216 indsættes før overskriften før § 217:

»§ 216 a. SIKAV’er og værdipapirfonde, som er under tilsyn efter denne lov, betaler et gebyr ved stiftelse til Erhvervsstyrelsen. Gebyret dækker Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af cvr-nummer til SIKAV’er og SE-nummer til værdipapirfonde, afdelinger heraf og eventuelle andelsklasser i de pågældende afdelinger.

Stk. 2. SIKAV’er og værdipapirfonde betaler en årlig afgift til Erhvervsstyrelsen. Afgiften dækker Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre.

Stk. 3. Gebyret, jf. stk. 1, og afgiften, jf. stk. 2, kan reguleres årligt med omkostningsudviklingen i form af pris/lønregulering svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyret, jf. stk. 1, og afgiften, jf. stk. 2, hos henholdsvis SIKAV’en, det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer værdipapirfonden.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter størrelsen af gebyret ved stiftelse, jf. stk. 1 og 3, og den årlige afgift, jf. stk. 2 og 3, ved bekendtgørelse. Endvidere fastsætter Erhvervsstyrelsen nærmere regler om opkrævning af sådanne gebyrer og afgifter. Det kan herunder bestemmes, at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve ved for sen betaling.«

249. I § 221, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1-5« til: »§ 4, stk. 1-9«, »§ 10, stk. 5« til: »§ 10, stk. 7«, »§ 35, stk. 1-4« til: »§ 35, stk. 1-5« og »§ 91, stk. 3 og 5« til: »§ 91, stk. 3 og 6«.

250. I § 221, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 33, stk. 1, stk. 3, 1. pkt., og stk. 6 og 7,«: »§ 33 a,«, og efter »§ 35, stk. 1-4,« indsættes: »§ 35 a, stk. 1-5, § 35 b, stk. 1-5,«.

251. I § 221, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 31« til: »§§ 31 og 31 h« og »og § 44, stk. 1 og 2« til: »§ 44, stk. 1-3, og § 201, stk. 3 og 6«.

252. I § 221, stk. 3, indsættes efter »bøde«: »eller fængsel indtil 4 måneder«.

253. § 221, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undlader et medlem af en investeringsforenings, SIKAV’s, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings eller fåmandsforenings ledelse eller et medlem af ledelsen i investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet for en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening eller fåmandsforening at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

254. I § 221, stk. 5, ændres »forening« til: »dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening eller fåmandsforening«, og tre steder ændres »foreningen« til: »den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, den professionelle forening eller fåmandsforeningen«.

255. I § 222, stk. 1, ændres »forenings« til: »dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings eller fåmandsforenings«.

256. I § 223, stk. 1, 1. pkt., ændres »en forening« til: »en dansk UCITS, specialforening og hedgeforening«, og »pågældende forening« ændres til: »pågældende danske UCITS, specialforening eller hedgeforening«.

257. § 223, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den investeringsforening, SIKAV, specialforening eller hedgeforening eller en værdipapirfonds investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der ikke efterlever et påbud fra Fondsrådet eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Fondsrådet, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 616 af 14. juni 2011, § 14 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 155 af 28. februar 2012 og § 2 i lov nr. 273 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 26, litra a, ændres »administrationsselskaber« til: »investeringsforvaltningsselskaber eller administrationsselskaber (i Danmark: værdipapirfonde)«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 26, litra c, indsættes efter »(i Danmark: investeringsforeninger«: »og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er)«.

3. I § 30, stk. 3, nr. 1, og § 31, stk. 3, nr. 1, udgår »herunder investeringsforeninger, efter bestyrelsens delegation,«.

4. I § 43, stk. 5, og § 121, stk. 2, ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

5. § 52 affattes således:

»§ 52. Pengeinstitutter og filialer af kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som har fået godkendelse af Finanstilsynet som depotselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 12, i lov om investeringsforeninger m.v., for en dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening eller fåmandsforening, skal som disses depotselskab handle uafhængigt og udelukkende i den pågældende danske UCITS’ eller forenings interesse.«

6. § 54, stk. 1, affattes således:

»Når investeringsforvaltningsselskaber udfører porteføljepleje for UCITS, specialforeninger, professionelle foreninger, fåmandsforeninger, hedgeforeninger og andre kollektive investeringsordninger, herunder formidler værdipapirer for disse, er de pågældende UCITS og foreninger omfattet af den samme beskyttelse som kunder efter § 72.«

7. I § 54, stk. 2, og § 101, stk. 1, udgår »herunder investeringsforeninger,«.

8. I § 77, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 2. pkt., ændres »andele i investeringsforeninger« til: »andele i danske UCITS«.

9. § 98 affattes således:

»§ 98. Investorerne i de UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger og ikkegodkendte fåmandsforeninger, investorer i andre kollektive investeringsordninger, jf. § 195 i lov om investeringsforeninger m.v., og investorer, med hvem investeringsforvaltningsselskabet har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 4, jf. § 10, stk. 2, som et investeringsforvaltningsselskab administrerer, har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem af bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet. Investor- og forbrugerorganisationer har adgang til over for investorforummet at foreslå kandidater til bestyrelsen. Valget gennemføres på et valgmøde eller ved elektronisk afstemning efter regler fastsat i investeringsforvaltningsselskabets vedtægter. Investorerne kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.

Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabets vedtægter skal fastsætte, om investorerne kan stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som investeringsforvaltningsselskabet administrerer for UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger, ikkegodkendte fåmandsforeninger, investorer i andre kollektive investeringsordninger, jf. § 195 i lov om investeringsforeninger m.v., og investorer, med hvem investeringsforvaltningsselskabet har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 4, jf. § 10, stk. 2, eller om hver investor har én stemme uanset det investerede beløb. Stemmer investorerne efter deres relative andel af formuen, beregnes antallet af stemmer på grundlag af den indre værdi efter den sidst offentliggjorte kurs eller kursen på en forud fastlagt dato.

Stk. 3. Når et investeringsforvaltningsselskab alene administrerer investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger og professionelle foreninger, som ejer selskabet, jf. § 17, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., er selskabet undtaget fra kravet i stk. 1 om at etablere et investorforum, såfremt mindst ét medlem af den eller de administrerede foreningers og SIKAV’ers bestyrelser vælges som medlem af investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse.«

10. § 101, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) kunne påvise interessekonflikter, som kan skade en UCITS’ eller en forenings investorer,«.

11. I overskriften før § 102 indsættes efter »administration af«: »SIKAV’er, værdipapirfonde og«.

12. I § 102, stk. 1, indsættes efter »administrationen af en«: »SIKAV, værdipapirfond eller«.

13. § 102, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestyrelsen kan uanset stk. 1 ikke træffe beslutning om at delegere kerneopgaver, jf. stk. 7. Bestyrelsen kan indgå aftaler om porteføljepleje med en virksomhed, der opfylder betingelserne i § 103, stk. 1, og som ikke er depotselskab for SIKAV’en, værdipapirfonden eller den udenlandske UCITS eller et andet selskab, hvis interesser kan være i strid med den pågældende SIKAV’s, værdipapirfonds eller UCITS’ og dens investorers interesser.«

14. I § 102, stk. 3, indsættes efter »administration af den«: »SIKAV, værdipapirfond eller«.

15. I § 102, stk. 6, indsættes efter »administration af en«: »SIKAV, værdipapirfond eller«.

16. I § 103, stk. 2, indsættes efter »administrerede«: »SIKAV’er, værdipapirfonde eller udenlandske«.

17. § 103, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsens delegation af opgaver må ikke forhindre et effektivt tilsyn med investeringsforvaltningsselskabet og de administrerede SIKAV’er, værdipapirfonde eller udenlandske UCITS, og den må ligeledes ikke forhindre investeringsforvaltningsselskabet i at virke eller forhindre SIKAV’en, værdipapirfonden eller den udenlandske UCITS i at blive forvaltet i investorernes interesse.«

18. I § 104, stk. 2, indsættes efter »administrerede«: »SIKAV’s, værdipapirfonds eller udenlandske«.

19. I overskriften før § 106, ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

20. § 106, stk. 1 og 2, affattes således:

»Et depotselskab skal forvalte og opbevare en dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings og fåmandsforenings finansielle aktiver (formuen) særskilt for den danske UCITS’ eller foreningens afdelinger. Depotselskabet skal kunne yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet for den danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, den professionelle forening eller fåmandsforeningen.

Stk. 2. Depotselskabet skal påse, at

1) en dansk UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionel forenings eller fåmandsforenings emission og indløsning samt mortifikation af investorernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og vedtægterne eller fondsbestemmelserne,

2) finansielle instrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., der sælges for den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle forenings eller fåmandsforenings regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet,

3) betaling for finansielle instrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., der købes for den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle forenings eller fåmandsforenings regning, kun finder sted mod levering af de finansielle instrumenter til depotselskabet,

4) aktiver tilhørende den danske UCITS, specialforening, hedgeforening, professionelle forening eller fåmandsforening, som er stillet til sikkerhed for disses forpligtelser, tilbageleveres til depotselskabet, når den sikrede fordring er indfriet,

5) udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle forenings eller fåmandsforenings vedtægter eller fondsbestemmelser,

6) værdien af en dansk UCITS’, specialforenings eller fåmandsforenings beholdning af pantebreve ansættes i overensstemmelse med reglerne herom,

7) en dansk UCITS’, specialforenings eller hedgeforenings køb og salg af finansielle instrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., sker i overensstemmelse med § 51 i lov om investeringsforeninger m.v. og

8) køb og salg af andre aktiver, herunder pantebreve, foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien.«

21. I § 106, stk. 3, ændres »investeringsforening, hvis bestyrelse har delegeret den daglige ledelse til« til: »dansk UCITS, der administreres af«, og efter »investeringsforeningens« indsættes: »eller SIKAV’ens«.

22. I § 106, stk. 4, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS« og »foreninger« til: »enheder«.

23. I § 106, stk. 5, 1. pkt., og § 346 c, stk. 1, ændres »investeringsforening« til: »dansk UCITS«.

24. I § 106, stk. 6, nr. 1 og 4, ændres »foreninger« til: »danske UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger«.

25. I § 106, stk. 6, nr. 2, ændres »investeringsforening, der har delegeret den daglige ledelse til« til: »dansk UCITS, der administreres af«.

26. I § 107, 2. pkt., ændres »foreningens« til: »den danske UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, godkendte fåmandsforenings eller professionelle forenings«, og to steder ændres »foreningen« til »den danske UCITS, specialforening, hedgeforening, godkendte fåmandsforening eller professionelle forening«.

27. I § 141, stk. 1, ændres »foreninger samt udenlandske UCITS« til: »UCITS, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger«.

28. I § 157 og § 166, stk. 4 og 5, ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

29. I § 162, stk. 1, nr. 8, litra b og c, ændres »der gælder for investeringsforeninger« til: »der gælder for danske UCITS«.

30. I § 166, stk. 5, ændres »foreningers« til: »danske UCITS’, specialforeningers, professionelle foreningers og godkendte fåmandsforeningers«.

31. I § 346 a, 1. pkt., indsættes efter »administration af«: »danske UCITS og«, og efter »nævnte« indsættes: »UCITS og«.

32. I § 346 c, stk. 2, ændres »investeringsforening« til: »UCITS«.

33. I § 350, stk. 1, nr. 1, ændres »investeroningsforeningernes« til: »de danske UCITS’«.

34. § 355, stk. 2, nr. 14, affattes således:

»14) UCITS, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og andre kollektive investeringsordninger, når Finanstilsynet træffer afgørelse i en sag vedrørende det investeringsforvaltningsselskab, som administrerer den pågældende UCITS, specialforeningen, fåmandsforeningen eller den kollektive investeringsordning.«

35. I § 361, stk. 1, nr. 10, 3. pkt., ændres »investeringsforeninger« til: »danske UCITS«.

36. § 367 affattes således:

»§ 367. Danske UCITS, specialforeninger og fåmandsforeninger betaler årligt 4,4 pct. af differencen mellem Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 og 362.

Stk. 2. Afgiften fordeles mellem virksomhederne med 10.000 kr. pr. danske UCITS eller forening plus 3.000 kr. pr. afdeling. Den resterende afgift fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af de af stk. 1 omfattede virksomheders samlede balance.«

37. I bilag 6, nr. 1, ændres »markedsføring af investeringsforeninger« til: »markedsføring af danske UCITS«.

38. I bilag 6, nr. 7, indsættes efter »UCITS«: », der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område«.

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 1560 af 21. december 2010 og § 8 i lov nr. 118 af 7. februar 2012 og senest ved § 11 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »eller § 10 B« til: », § 10 B eller § 10 E«.

2. I § 9, stk. 1, og § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 10 B, stk. 1 og 2, «: »§ 10 E, stk. 1,«.

3. I § 9 A, stk. 1 og 3, ændres »eller § 11 G« til: », § 10 E eller § 11 G«.

4. I § 10 D indsættes efter »§ 10 B, «: »§ 10 E,«.

5. Efter § 10 D indsættes:

»§ 10 E. Administratorer af værdipapirfonde skal årligt indberette oplysninger, som skal indberettes efter §§ 8 H, 8 Q, 8 X, 9 B, 10 og 10 A, og oplysninger, som i medfør af § 10 B, stk. 1-4, er gjort indberetningspligtige, om de enkelte deltageres andele af værdipapirfondens aktiver og afkast heraf.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.«

6. § 11 H, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. § 11 H, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Administratorer af værdipapirfonde, som ikke er indberetningspligtige efter § 10 E, kan efter aftale med de enkelte deltagere i værdipapirfondene foretage indberetning af de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligterne i § 10, stk. 4, eller § 10 B.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 1 og 2 skal ske inden udløbet af fristen i § 9 A, stk. 1.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af de formidlere, der indberetter efter stk. 1 eller 2.«

§ 4

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 10 B«: », § 10 E«.

§ 5

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 19. august 2011, som ændret ved § 6 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 12 i lov nr. 118 af 7. februar 2012 og § 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 2, indsættes efter »§ 10 B«: », § 10 E«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Sohn

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet), EU-Tidende 2009, nr. L 302, side 32, Kommissionens direktiv 2007/16/EF af 19. marts 2007 om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner, EU-Tidende 2007, nr. L 79, side 11, Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 42-61, og Kommissionens direktiv 2010/44/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 28-41.