Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Godkendelse af og tilladelse til svømmebadsanlæg
Kapitel 4 Tilsyn og påbud
Kapitel 5 Kvalitetskrav til bassinvand m.v.
Kapitel 6 Anlægs- og driftskrav
Kapitel 7 Kontrol med bassinvandet m.v.
Kapitel 8 Dispensation og klageafskæring
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4a
Bilag 4b
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

I medfør af § 7 a, stk. 1, § 16, § 73, stk. 1, § 80, stk. 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010 og lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer kvalitetskravene og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg. Bekendtgørelsen fastsætter herunder regler om recirkulering, filtrering og desinficering af vand samt regler om svømmebadsanlæg med brug af overfladevand. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om tilsyn med kvalitetskravene til vandet i svømmebadsanlæg samt med hygiejnen i tilknyttede anlæg.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved svømmebadsanlæg forstås i denne bekendtgørelse svømmebassiner og varmtvandsbassiner, herunder spabade, badelande, morskabsbassiner og lignende med de dertil knyttede faciliteter, når der er offentlig adgang til anlægget, eller anlægget er etableret i regi af hospitaler, sanatorier, fysiurgiske centre, hoteller, campingpladser, skoler, feriekolonier og lignende med adgang for stedets brugere.

Stk. 2. Ved lavkloring af svømmebade forstås et indhold af frit klor i bassinvandet på mindst 0,4 og højst 0,8 mg pr. liter.

Stk. 3. Ved drikkevand forstås vand, der opfylder kvalitetskravene til vand fra vandforsyningssystemer, der forsyner mennesker med vand til husholdningsbrug, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Stk. 4. Ved overfladevand forstås vand fra hav, fjord, å eller sø.

Stk. 5. Ved returskyllevand forstås vand, der har været anvendt i processer til rensning af sandfiltre, membraner, tromlefiltre, precoat-filtre og lignende.

Kapitel 3

Godkendelse af og tilladelse til svømmebadsanlæg

§ 3. Svømmebadsanlæg må ikke opføres eller drives uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Svømmebadsanlæg må heller ikke bygnings-, anlægs- eller driftsmæssigt ændres uden forudgående godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i svømmebadsanlægget væsentligt, jf. dog § 4. Godkendelse af ændringer kan gives som tillæg til en gældende godkendelse.

Stk. 2. I godkendelsen fastsætter kommunalbestyrelsen vilkår for anlæggets etablering og drift. I godkendelsen skal der stilles vilkår om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en godkendelse som minimum fastsætte vilkår i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og kan i en godkendelse fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning tillade lavkloring i indendørs svømmebadsanlæg med vandtemperatur ≤ 34 °C, hvor dette er teknisk og hygiejnisk forsvarligt.

Kapitel 4

Tilsyn og påbud

§ 5. Kommunalbestyrelsen fører regelmæssigt tilsyn med overholdelse af kvalitetskravene til bassinvandet og returskyllevand, der genanvendes samt med de øvrige hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg, herunder med afløb, toiletter, brusebade, omklædningsrum og den almindelige renlighed.

Stk. 2. Såfremt der konstateres mangler med hensyn til kvaliteten af bassinvandet, returskyllevand, der genanvendes, eller med hensyn til de øvrige hygiejniske forhold, meddeler kommunalbestyrelsen de fornødne påbud om afhjælpning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal straks nedlægge forbud mod svømmebadsanlæggets benyttelse, hvis mangler med hensyn til kvaliteten af bassinvandet, returskyllevand, der genanvendes, eller de øvrige hygiejniske forhold ikke kan afhjælpes, eller benyttelsen af svømmebadsanlægget er forbundet med alvorlig sundhedsfare.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod svømmebadsanlæggets benyttelse, hvis svømmebadsanlægget ikke har opnået godkendelse, jf. § 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om der foreligger alvorlig sundhedsfare sker efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 5

Kvalitetskrav til bassinvand m.v.

§ 6. Vand til fyldning af svømmebadsanlæg samt spædevand skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand1), jf. dog § 7.

Stk. 2. Bassinvand i svømmebadsanlæg, skal overholde kvalitetskravene i bilag 1, jf. dog § 7.

Stk. 3. Bassinvand i svømmebadsanlæg med tilladelse til lavkloring efter § 4, skal i åbningstiden have et indhold af frit klor på mindst 0,4 og højst 0,8 mg pr. liter samt overholde de øvrige kvalitetskrav til bassinvandet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Vand til returskylning skal opfylde kvalitetskravene i stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Returskyllevand kan endvidere genanvendes som returskyllevand eller spædevand, hvis det efter behandling i overensstemmelse med bilag 4 a opfylder kvalitetskravene i bilag 4 b på anvendelsestidspunktet.

§ 7. I svømmebadsanlæg med brug af overfladevand, jf. § 2, stk. 4, skal indtagningsvandet og bassinvandet som minimum overholde de mikrobiologiske krav i bilag 3, vandet skal være klart, og vandet må i øvrigt ikke være forurenet2).

Stk. 2. Vand i svømmebadsanlæg med brug af overfladevand må ikke desinficeres.

Kapitel 6

Anlægs- og driftskrav

§ 8. Bassinvandet i svømmebadsanlæg, der ikke anvender overfladevand, skal recirkulere, filtreres og desinficeres. Filtrering og desinfektion af den til stadighed recirkulerende vandmængde skal ske kontinuerligt.

Stk. 2. Returskyllevand, der genanvendes, skal behandles og desinficeres som angivet i bilag 4.

§ 9. I svømmebadsanlæg skal desinfektion af bassinvandet foretages ved klorgas eller hypokloritopløsning, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 2. Desinfektion og pH-justering skal være automatisk styret.

§ 10. I svømmebadsanlæg, herunder svømmebadsanlæg, der har fået tilladelse til lavkloring, jf. § 4, skal bassinvandets omsætningstid som minimum opfylde driftskravene i bilag 2.

Stk. 2. I svømmebadsanlæg med brug af overfladevand, jf. § 2, stk. 4, skal bassinvandet udskiftes med en hyppighed, der som minimum svarer til driftskravene i bilag 2.

Stk. 3. I svømmebadsanlæg med brug af overfladevand skal bassinbunden kunne ses overalt.

Stk. 4. I svømmebadsanlæg, jf. stk. 1, kan bassinvandets omsætningstid dog sættes op uden for åbningstiden og ind til 1 time før åbning, hvis det er teknisk og hygiejnisk forsvarligt. Den cirkulerende vandstrøm skal dog altid være minimum 70 % af de normale driftskrav.

Kapitel 7

Kontrol med bassinvandet m.v.

§ 11. Kontrollen med bassinvandets kvalitet m.v. samt kvaliteten af returskyllevand, der genanvendes, udføres som egenkontrol for ejerens regning.

Stk. 2. Kontrol med kvaliteten af indtagningsvand og bassinvand i svømmebade med brug af overfladevand udføres mindst én gang om ugen i åbningsperioden.

Stk. 3. Kontrol med kvaliteten af returskyllevand, der genanvendes, udføres som anført i bilag 4b.

Stk. 4. Omfanget af egenkontrollen fastsættes af kommunalbestyrelsen som en del af godkendelsen.

§ 12. Resultaterne af egenkontrollen skal opbevares i mindst 2 år, og skal efter begæring fra kommunalbestyrelsen udleveres til denne.

Stk. 2. Hvis resultater af undersøgelser, som ejeren af et svømmebadsanlæg udfører eller lader udføre, viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskrav, skal anlæggets ejer dog straks underrette kommunalbestyrelsen.

Kapitel 8

Dispensation og klageafskæring

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at § 9, stk. 1, fraviges, således at der benyttes et andet desinfektionsmiddel i bassinvandet. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke fravige kravet om, at bassinvandet tilsættes desinfektionsmiddel.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i § 10, stk. 1, 2 og 4, fraviges.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade at andre bestemmelser fraviges, når det er nødvendigt for at gennemføre forsøg til udvikling af ny teknologi til svømmebade, og hvis det er teknisk og hygiejnisk forsvarligt. Tilladelsen kan meddeles for en periode på op til 2 år. Kommunalbestyrelsens tilladelse er betinget af, at Naturstyrelsen kan tilslutte sig fravigelsen. Naturstyrelsens afgørelse om fravigelse sker efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. Naturstyrelsen kan stille supplerende vilkår til sikring af hygiejne og dokumentation.

Stk. 4. Tilladelsen efter stk. 3, kan forlænges med op til 4 år eller gives permanent, hvis Naturstyrelsen kan tilslutte sig.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens og Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) anlægger, påbegynder eller driver et svømmebadsanlæg uden godkendelse, jf. § 3, stk. 1,

2) tilsidesætter vilkår fastsat i en godkendelse efter § 3, stk. 2 og 3 eller en tilladelse efter § 4 eller § 13,

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, stk. 2, 3 og 4,

4) overtræder krav fastsat i §§ 6 - 10,

5) undlader at foretage egenkontrol som fastsat efter § 11,

6) undlader at opbevare resultaterne af egenkontrollen i mindst 2 år eller ikke udleverer resultaterne til kommunalbestyrelsen på forlangende, jf. § 12, stk.1, eller

7) ikke straks underretter kommunalbestyrelsen i tilfælde af overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 458 af 28. april 2010 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger, der er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Afgørelser, der er meddelt efter hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. I indendørs svømmebade på mindst 25 meter med vandtemperatur ≤ 34 ºC, hvor godkendelse er meddelt i henhold til hidtil gældende regler, skal kvalitetskravene til bassinvandet som anført i bilag 1, samt driftskravene til omsætningstiderne som anført i bilag 2, senest overholdes den 1. juli 2017.

Miljøministeriet, den 13. juni 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Kvalitetskrav til bassinvand, jf. § 6, stk. 2 og 3

         
Parameter
Bassintype
Enhed
Kvalitetskrav
 
     
Minimum
Maksimum
 
Klarhed
Alle
     
Vandet skal være klart
pH
Alle
 
6,8*)-7,0
7,6
 
Frit klor
Indendørs bassiner
≤ 34 °C
mg/l
0,4**)
0,8**)-1,5
Målingerne skal foretages konti-
Frit klor
Svømmebade
> 34 °C,
alle udendørs bassiner samt spabade
mg/l
1,0
2,0
nuerligt
Bundet klor
 
mg/l
 
0,5
Indholdet bør være
Trihalomethaner
(THM)
Indendørs bassiner
≤ 34 °C
µg THM/l
 
25
så lavt som muligt
Trihalomethaner
(THM)
Svømmebade
≥ 34 °C,
alle udendørs bassiner samt spabade
µg THM/l
 
50
 
Kimtal ved
37 °C
Alle
/100 ml
 
500
 
Escherichia coli
Alle
/100 ml
 
< 1
Udføres hvis kimtal
Pseudomonas
bakterier
Alle
/100 ml
 
< 1
ved foregående undersøgelser har været >500/100ml
           
*) Driftsintervallet skal fastsættes således, at der ikke på noget tidspunkt er risiko for, at pH-værdien er lavere end 6,8 i bassinvandet.
**) I anlæg med tilladelse til lavkloring skal indholdet af frit klor være i intervallet 0,4 – 0,8 mg/l i åbningstiden


Bilag 2

Omsætningstid og fastsættelse af minimum cirkulerende vandstrøm, jf. § 10.

     
 
Omsætningstid*) v/bassindybde
Cirkulerende vandstrøm pr. badende**) målt som m3/time/person, der benytter bassinet inden for 1 time
Bassintemperatur
≤ 0,5 m
> 0,5 - < 1,5 m
≥ 1,5 m
 
≤ 29 °C
0,4 time
2 timer
5 timer
2,0
> 29 - ≤ 34 °C
0,3 time
1 time
2,5 timer
2,5
> 34 °C
0,3 time
0,5 time
1,25 timer
3,0
Spabade uanset temperatur
0,1 time
3,0
     
*) Omsætningstiden er den maksimale tid, som det teoretisk tager, før hele vandmængden i bassinet har passeret vandbehandlingsanlægget én gang
**) Disse krav skal være opfyldt samtidig med overholdelse af kravet til maksimal omsætningstid


Bilag 3

Kvalitetskrav til overfladevand, der anvendes i svømmebade, jf. § 7

 
Kvalitetskrav for ferskvand
Parameter
Indtagningsvand
Bassinvand
Intestinale enterokokker
(cfu/100 ml)
200*)
400*)
Escherichia coli
(cfu/100 ml)
500*)
1000*)
     
Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande
Parameter
Indtagningsvand
Bassinvand
Intestinale enterokokker
(cfu/100 ml)
100*)
200*)
Escherichia coli
(cfu/100 ml)
250*)
500*)
     
*) kontrolleres mindst én gang om ugen


Bilag 4a

Behandling af returskyllevand før genanvendelse, jf. § 6, stk. 5 og § 8, stk. 2

Genanvendelse af returskyllevand forudsætter en behandling, der effektivt forhindrer, at det genanvendte returskyllevand forurener bassinvandet med mikroorganismer samt salte og opløste organiske stoffer. Der skal minimum anvendes to barrierer, en mekanisk barriere og en desinfektionsmetode, som opfylder nedenfor nævnte krav.

 
Behandling af returskyllevand før genanvendelse, jf. § 8, stk. 2.
Mikroorganismer
Mekanisk barriere, der kan fjerne partikler ≥ 0,03 µm *)
Begge barriere-typer skal anvendes for at fjerne mikroorganismer
 
Desinfektionsmetode, der dræber klorresistente mikroorganismer*), som fx cryptosporidier
Ved behov skal der ske kontinuerlig desinfektion med klor af det behandlede returskyllevand, fx når det behandlede returskyllevand ikke straks genanvendes
Salte og opløste organiske stoffer
Vandbehandlingsystem, der kan reducere salte og opløste organiske stoffer, således at krav vedrørende NVOC og inddampningsrest i bilag 4 b overholdes*),
 
     
*) For at sikre at vandbehandlingssystemet fungerer korrekt, skal der forefindes metoder til at kontrollere systemet kontinuerligt.


Bilag 4b

 
Kvalitetskrav til returskyllevand, der ønskes genanvendt, efter behandling, jf. § 6, stk. 5.
Kimtal ved 37 °C *)
500 cfu/100 ml
Enterokokker*)
< 1/100 ml
Clostridium**)
< 1/100 ml
Pseudomonas *)
< 1/100 ml
THM**)
25 µg/l
Turbiditet *)
0,3 FNU
NVOC *)
4 mgC/l
Inddampningsrest *)
500 mg/l
   
*) Kontrolleres mindst en gang om måneden
**) Kontrolleres mindst fire gange om året

Officielle noter

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

2) Definitionen på forurening svarer til § 2, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1283 af 15. december 2011 om badevand og badeområder. Det vil sige, at der ikke må være forekomst af mikrobiologisk kontamination, vækst af cyanobakterier, makroalger, marin fytoplankton eller andre organismer eller affald, som påvirker badevandskvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for de badende. Der må heller ikke være et indhold af kemiske stoffer i vandet, der er til fare for sundheden.