Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. marts 2012 i sag 17.2011

A

v/ konsulent Johnny F. Storm, 3F byggebruppen

mod

B

v/ kurator Gert Nissen, Lett Advokatfirma

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Mogens Rold Sørensen, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren A, født den 16. januar 1974, og indklagede B, nu under konkurs v/kurator Gert Nissen, Lett Advokatfirma, blev den 21. november 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 27. november 2006 til den 24. september 2010.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn og feriepenge mv. samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, 3F Byggegruppen, ved klageskrifter modtaget den 8. marts 2011 og den 20. juni 2011, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal betale 24.922,80 kr., hvoraf 4.997,20 kr. vedrører manglende løn, pensionsbidrag og feriepenge for perioden fra den 26. april 2010 til den 30. april 2010, 8.286,60 kr. vedrører feriegodtgørelse og pension heraf fra den 21. december 2009 til den 23. april 2010, 1.639 kr. vedrører kompensation for ikke afholdte feriefridage og 10.000 kr. vedrører godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B, nu under konkurs v/kurator Gert Nissen, Lett Advokatfirma, har ikke givet møde under sagen, som har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. februar 2012.

Sagsfremstilling

Virksomheden tiltrådte den 9. august 2000 samtlige de til enhver tid gældende overenskomster indgået af DST, Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, nu 3F.

Uddannelsesaftalens pkt. 8 Kollektiv overenskomst er ikke udfyldt.

Virksomheden underskrev den 8. april 2010 en ophævelse af uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2010.

Af mæglingsmødereferat fra et den 8. april 2010 afholdt mæglingsmøde i Træfagenes Byggeuddannelse i medfør af Erhvervsuddannelseslovens § 63 fremgår bl.a.:

»Praktikvirksomheden ønskede ikke at fortsætte uddannelsesforholdet og ophævede uddannelsesaftalen ensidig fra d. 30/4 2010.

Praktikvirksomheden betaler kr. 28.684,25 kr. i kompensation for afbrudt uddannelsesforhold.

Praktikvirksomheden betaler feriepenge jf. ferieloven.

…«

Forklaringer

V1, der er tømrersvend og formand for fagkomiteen, har forklaret bl.a., at der på mæglingsmødet i sagen blev indgået forlig om, at virksomheden skulle betale sygeløn til A til den 30. april 2010 udover den aftalte kompensation for mistet uddannelsesgode og feriepenge mv., herunder for optjeningsåret 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende løn, feriepenge og pensionsbidrag

Virksomheden underskrev den 8. april 2010 en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2010. Efter forklaringen fra V1 lægges det til grund, at krav på løn mv. indtil denne dato ikke blev frafaldet under mæglingsmødet i sagen. Herefter, og da der i øvrigt ikke er grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af lønkravet mv., har A krav på løn, feriepenge og pensionsbidrag som påstået.

Vedrørende godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Fire medlemmer bemærker:

Uddannelsesaftalen indeholder ingen bestemmelser om, hvilken overenskomst der er gældende for ansættelsesforholdet. Under hensyn til, at manglerne har givet anledning til tvist og indebar risiko for tab af betydelige lønbeløb, finder vi, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven passende kan fastsættes til 10.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen er mangelfuld, men finder at en godtgørelse herfor maksimalt bør fastsættes til et beløb op til 1.000 kr.

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmeflertallet, således at B, nu under konkurs v/kurator Gert Nissen, Lett Advokatfirma, skal betale i alt 24.922,80 kr. til A.

T h i b e s t e m m e s:

B, nu under konkurs v/kurator Gert Nissen, Lett Advokatfirma, skal inden 14 dage betale 24.922,80 kr. til A.

Beløbet skal betales inden 14 dage fra tidspunktet for kendelsens afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.