Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26.marts 2012 i sag 18.2011

A

HK Danmark v/jurist Lisbeth Nørremark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Ane Kristine Lorentzen og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig chef Kim Jensen, HK.

Mellem klageren, A, født den 21. juni 1989, og indklagede, B, blev den 5. marts 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som salgsassistent uden profil, med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2008 til den 29. februar 2012.

Denne sag drejer sig om berettigelsen af elevens ophævelse af uddannelsesaftalen, herunder hvilke krav han i givet fald som funktionær kan rejse i anledning heraf, samt efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, HK Danmark, ved korrigeret klageskrift modtaget den 25. maj 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 151.927,37 kr. med procesrente af 122.556,40 kr. fra sagens anlæg og af 24.189,97 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstidspunkt.

Kravet er i klageskrift og replik opgjort som 50.000 kr. i godtgørelse for tab af uddannelsesgode, 49.229,40 kr. i erstatning efter funktionærlovens § 3 svarende til 4 måneders løn, 23.327,00 kr. i godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, svarende til 2 måneders løn, samt 24.189,97 kr. i efterbetaling af løn, fritvalgskonto og feriegodtgørelse.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. marts 2012.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at elevforholdet er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK.

Ved brev af 17. december 2010 til B ophævede HK Handel på vegne af A uddannelsesaftalen som følge af en påstået voldelig hændelse den 15. december 2010.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, lyder således:

»Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han havde arbejdet i butikken i et år, inden han påbegyndte elevforholdet. Han arbejdede 37,5 time pr. uge og fik ingen frokostpauser, idet han måtte spise sin mad ved kassen. Hvis han en dag kom senere eller gik tidligere, arbejdede han over på andre dage, herunder på søndage bortset fra i november og december 2010. B havde et alkoholproblem, og i det sidste halve år drak B hver dag og var typisk efter kl. 14 alt for fuld til at passe butikken. Deres tidligere venskab ophørte i løbet af efteråret, da drikkeriet blev værre, og han mødte kun på arbejde for at få sin uddannelse færdig. Onsdag den 15. december 2010 var B meget fuld og havde lagt sig til at sove i baglokalet. Han havde fri omkring kl. 17.30, men da der var kunder i butikken, kunne han ikke komme af sted. Da han sagde det til B, grinte B bare af ham, hvorefter han blev sur og smækkede døren til bagbutikken hårdt i. B kom farende efter ham, stillede sig ved kassen og gav ham ”en hård skulder”. B tog herefter fat i hans skulder, så han kom op og ligge på disken. Han skubbede B væk fra sig og prøvede at komme ud af butikken, men B tog fat i hans halstørklæde og skubbede ham meget hårdt op mod en glasdør. Han fik B lagt op ad en trappe, mens han råbte til ham, at han ikke ville finde sig i, at B tog fat i ham igen. Han forlod herefter butikken og søgte tilflugt i en nabobutik. Dagen efter kontaktede han HK, gik til lægen og anmeldte forholdet til politiet, hvilket dog ikke har ført til nogen sigtelse.

B har forklaret bl.a., at det er korrekt, at han i den periode drak for meget. Den 15. december 2010 var han beruset og havde lagt sig til at sove i baglokalet. Der var 5-10 kunder i butikken, da A lidt over kl. 17.30 kom ind i baglokalet og vækkede ham surt, fordi han skulle have fri på det tidspunkt. Han gik ud i butikken for at ekspedere kunderne, da A kom farende ud af baglokalet og råbte ”idiot” af ham, hvorefter han forlod butikken. Han har aldrig optrådt voldeligt over for A, heller ikke ved den lejlighed. Når A har fortalt denne historie om den 15. december 2010, er det nok fordi, A hellere ville lave noget andet end at stå i hans butik. A har altid kunne gå og komme, som han ville, og som elev arbejdede han aldrig om søndagen. Havde han anmodet om at få lov til at holde frokostpauser, ville han også have fået lov til det. Det var fordi de hyggede sig sammen, at A spiste frokosten i butikken. Det er korrekt, at den planlagte arbejdstid var 37,5 time. Al information om uddannelsesaftalen og elevforholdet har han fået fra uddannelsesinstitutionen, og han er aldrig blevet gjort opmærksom på, at lønnen ikke var korrekt, ligesom han også mener at have betalt alle girokort vedrørende feriepenge. Allerede fra 2009 var der økonomiske problemer, men han har holdt gang i forretningen af hensyn til As uddannelse. B er i dag lukket.

Procedure

A har anført, at han med rette ophævede uddannelsesaftalen som følge af den voldelige episode den 15. december 2010. I konsekvens heraf har han krav på godtgørelse for tab af uddannelsesgode efter erhvervsuddannelsesloven, som under hensyn til de krænkende omstændigheder passende kan fastsættes til 50.000 kr. Herudover har han, der tillige var omfattet af funktionærloven, krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden efter funktionærlovens § 3, og godtgørelse for usaglig opsigelse, jf. § 2b. Det er ubestridt, at han gennem hele elevforholdet har arbejdet ½ time mere om ugen end den i overenskomsten fastsatte arbejdstid. Han har efter overenskomsten krav på de lønandele, der er opgjort i denne sag.

B har anført, at han gennem hele elevforholdet har gjort alt for A og aldrig har opført sig voldeligt over for ham. Den 15. december 2010 skete der ikke andet, end at A blev sur over, at klokken var blevet mere end 17.30, før A kunne forlade butikken. Der er intet bevis for, at han skulle have optrådt således, som A har påstået. Det er helt uforståeligt, at HK har rejst sagen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad ophævelsen

Fire medlemmer bemærker:

B har erkendt, at han den 15. december 2010 var beruset. Herefter og efter As troværdige forklaring finder vi det tilstrækkeligt godtgjort, at B den pågældende dag optrådte på en måde, der indebar en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, og at As ophævelse af uddannelsesaftalen den 16. december 2010 som følge heraf var berettiget.

Efter Højesterets dom af 1. oktober 2008, gengivet i UfR 2009 side 97 H, har A herefter krav på erstatning efter funktionærlovens § 3, der bl.a. under hensyn til, at han efter sin forklaring var ansat i butikken i et år forud for elevforholdets begyndelse, dvs. siden foråret 2007, fastsættes til løn i 4 måneder, eller i alt 49.229,40 kr.

Under de givne omstændigheder, hvor en opsigelse fra virksomhedens side – hvis en sådan kunne have fundet sted - ikke ville have været rimeligt begrundet i As eller virksomhedens forhold, har han tillige krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, hvis størrelse passende kan fastsættes til et beløb svarende til 1 ½ måneds løn, eller i alt 17.494,50 kr.

Tre af disse medlemmer finder, at A tillige har krav på godtgørelse i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 65 for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, og at denne under de konkrete omstændigheder bør fastsættes til 50.000 kr.

Et af disse medlemmer finder efter Tvistighedsnævnets faste praksis ikke, at A tillige har krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet herom.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder ikke, at det alene på baggrund af As forklaring er bevist, at B den 15. december 2010 optrådte voldeligt over for A, og at ophævelsen af uddannelsesaftalen derfor var uberettiget. Allerede som følge heraf stemmer vi for at frifinde virksomheden for kravene om godtgørelse og erstatning i anledning af ophævelsen.

Vi bemærker i øvrigt, at såfremt ophævelsen af uddannelsesaftalen må blive kendt for uberettiget, findes der efter det oplyste ikke grundlag for at tilkende A en erstatning efter funktionærlovens § 3 på mere end 3 måneders løn.

Ad efterbetalingskrav

Alle medlemmer finder, at A har krav på efterbetaling af løn, feriepenge og frivalgkonto i overensstemmelse med overenskomsten, således som påstået, idet det efter den afgivne forklaring lægges til grund, at A fra marts 2008 til uddannelsesaftalens ophør arbejdede 37,5 time om ugen. I det omfang, det dokumenteres, at der er betalt feriegodtgørelse i overensstemmelse med overenskomstens og/eller ferielovens regler, nedsættes As krav herpå.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at A i anledning af ophævelsen af uddannelsesaftalen har krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden efter funktionærlovens § 3 med 49.229,40 kr. og godtgørelse efter funktionærlovens § 2b med 17.494,50 kr., og at han herudover har krav på efterbetaling af løn mv. med 24.189,97 kr.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage til A betale 90.913,87 kr. med procesrente af 66.723,90 kr. fra den 25. maj 2011, og af 24.189,97 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstid.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.