Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Overdrages helt eller delvist til en anden virksomhed, der har tilladelse efter § 10. Ved overdragelse kan varerne enten blive på samme toldgodkendte område eller flyttes til et andet toldgodkendt område i den samme havn eller lufthavn.«

2. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Overdragelse af et vareparti eller en del heraf, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, skal inden overdragelsen anmeldes elektronisk til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Overdrageren skal samtidig med anmeldelsen underrette den virksomhed, der overdrages til. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

Stk. 3. Overdragelse af varer under midlertidig opbevaring på toldgodkendte områder i toldhavne og lufthavne kan kun ske til virksomheder, der har tilladelse efter § 10.«

3. § 15 affattes således:

»§ 15. Pligten til standardfortoldning, ekspresfortoldning, genudførsel, opstart af forsendelse eller overførsel til midlertidig opbevaring på oplag påhviler den, der har tilladelse efter § 10, og som er angivet som ansvarlig i angivelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2012.

Skatteministeriet, den 11. juni 2012

Thor Möger Pedersen

/ Susse Meulengracht