Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 31. maj 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige

(Ændring af revisionsbestemmelse)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]

1. Ændringsforslag

Venstres, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. december 2011 og var til 1. behandling den 20. december 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 28. oktober 2011 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 61. Den 14. december 2011 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Høringer

Retsudvalget afholdt den 23. maj 2012 en høring om de danske logningsregler.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 50 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget, et flertal i udvalget, konstaterer, at logningsreglerne indebærer et indgreb i borgernes privatliv og personlige frihed, og at det er bydende nødvendigt for retsstatstankegangen, at sådanne indgreb altid begrænses til et minimum, overvejes grundigt og jævnligt evalueres. Bl.a. derfor blev der indført en revisionsbestemmelse i den oprindelige lov, som gennemførte logningsdirektivet i dansk ret. Flertallet understreger, at Folketinget og justitsministeren løbende bør sikre, at de danske logningsregler er udformet sådan, at der er balance mellem på den ene side hensynet til en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger og på den anden side hensynet til beskyttelse af borgernes privatliv og personlige frihed. Omfanget af registreringer af borgernes tele- og internetkommunikation og omkostningerne forbundet med logning bør ligeledes altid stå i rimeligt forhold til udbyttet for politi, anklagemyndighed og efterretningstjenester.

Justitsministeren har under behandlingen af lovforslaget oplyst (svar på spørgsmål 14), at Europa-Kommissionen i løbet af sommeren 2012 forventes at fremlægge et forslag til en revision af de EU-regler, som de danske logningsregler er baseret på.  Flertallet lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at Folketingets Retsudvalg vil blive tæt inddraget i det videre arbejde med Europa-Kommissionens forslag som led i den danske EU-procedure. Samtidig finder flertallet dog, at det er nødvendigt at fortsætte et selvstændigt arbejde med en revision og evaluering i Folketinget også, særlig med fokus på, hvorvidt logningsdirektivet er blevet overimplementeret i Danmark. Her tænkes særlig på den såkaldte sessionslogning, som er krævet efter logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4.

I den forbindelse mener flertallet, at det snarest muligt og senest ultimo 2012 bør undersøges, hvorvidt logningsdirektivet er overimplementeret i Danmark, samt, under henvisning til justitsministerens svar på spørgsmål nr. 18, hvilke andre regler end logningsreglerne der indebærer, at borgernes tele- og internetkommunikation registreres og opbevares, og hvilken betydning disse regler har. Det bør samtidig afklares, i hvilket omfang data opbevaret efter logningsreglerne kan kræves udleveret efter andre hjemler end retsplejeloven.

Desuden opfordrer flertallet justitsministeren til at sikre, at der fra politiets side i forbindelse med revisionen af reglerne fremlægges en kvalitativ og kvantitativ opgørelse over den hidtidige brug af logningsdata, som bør foreligge ultimo 2012. Flertallet vil desuden i forbindelse med revisionen overveje, om der for fremtiden bør fremlægges jævnlige kvantitative og kvalitative opgørelser over politiets brug af logningsdata.

Flertallet opfordrer desuden justitsministeren til at sikre, at der for efterretningstjenesternes vedkommende fremlægges en kvalitativ opgørelse over, hvor effektive de forskellige elementer af logning indtil nu har været i kampen mod terror og kriminalitet, så vidt dette er muligt uden at kompromittere efterretningstjenesternes arbejde.

Opgørelserne skal understøtte, at Folketinget løbende kan sikre, at der er balance mellem på den ene side hensynet til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og på den anden side hensynet til beskyttelse af borgernes privatliv og personlige frihed.

Flertallet lægger endvidere afgørende vægt på, at justitsministeren i besvarelsen af spørgsmål nr. 5 vedrørende lovforslaget har tilkendegivet, at de relevante myndigheder og organisationer m.v., herunder tele- og internetbranchen, vil blive inddraget i en kommende revision af logningsreglerne. Samtidig hæfter flertallet sig ved, at justitsministeren har tilkendegivet, at man vil inddrage de synspunkter og oplysninger, der kom frem i forbindelse med Retsudvalgets høring den 23. maj 2012 om logningsreglerne, herunder hensynet til borgernes privatliv og personlige frihed, og at indgreb i disse altid bør begrænses til det absolut nødvendige.

Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget lægger helt generelt vægt på, at politiet, anklagemyndigheden og Politiets Efterretningstjeneste har de redskaber til rådighed, der sætter dem i stand til at bekæmpe kriminalitet og imødegå terrortruslen effektivt. S, RV, SF og KF finder anledning til at understrege dette i lyset af den debat, der har været om nytteværdien af logningsreglerne i forbindelse med lovforslagets behandling, som kan efterlade det indtryk, at dette synspunkt ikke deles bredt i Folketinget.

Partierne fremhæver, at det er vurderingen hos Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, at de oplysninger om tele- og internetkommunikation, der registreres og opbevares i medfør af logningsbekendtgørelsen, generelt er af væsentlig og i nogle tilfælde afgørende betydning for efterforskning og retsforfølgning af alvorlige forbrydelser.

Politiets Efterretningstjeneste har i den forbindelse oplyst, at efterretningstjenesten anvender oplysninger om teletrafik i betydeligt omfang, navnlig i forbindelse med længerevarende efterforskninger inden for terrorområdet, og at sådanne oplysninger i flere tilfælde har været af afgørende betydning for at kunne afdække terrorrelationer i både ind- og udland. Politiets Efterretningstjeneste har endvidere oplyst, at stort set alle efterretningstjenestens målpersoner kommunikerer via internettet.

I forbindelse med lovforslagets behandling har justitsministeren oversendt kopi af sit brev af 8. maj 2012 til Europa-Kommissionen, der indeholder oplysninger om 10 konkrete sager, hvor data, som er blevet opbevaret efter logningsdirektivet, som logningsbekendtgørelsen er baseret på, har spillet en essentiel rolle i efterforskningen eller for sagens afgørelse. Det drejer sig om sager om bl.a. drab, drabsforsøg, organiseret narkotikahandel og hjemmerøveri.

Særligt for så vidt angår de spørgsmål, der under lovforslagets behandling har været rejst om såkaldt sessionslogning, finder partierne endvidere anledning til at fremhæve, at det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 43 vedrørende lovforslaget, at det er Rigspolitiets vurdering, at der bl.a. i takt med, at såvel private som virksomheder i stigende grad anvender »cloud services«, hvor brugerens data ligger på fremmede servere rundt om i verden i stedet for lokalt hos den enkelte, samtidig med at en stigende tilgængelighed og brug af kryptering modvirker politiets adgang til kommunikation og data, fremover vil være et stigende behov for at kunne dokumentere den mistænktes adgang til disse eller andre servere gennem teledata fra sessionslogning, der viser hvor ofte og hvordan mistænkte har tilgået en server eller en tjeneste, for derigennem at kunne indsamle det fornødne bevis. Som det endvidere fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 24 vedrørende lovforslaget, har Rigspolitiet tillige oplyst, at der i sager om børnepornografi ses en stigende anvendelse af internettet i forbindelse med kommunikation og udveksling af filer.

S, RV, SF og KF understreger samtidig, at det løbende bør sikres, at de danske logningsregler er udformet sådan, at der er balance mellem på den ene side hensynet til en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og på den anden side hensynet til beskyttelse af borgernes privatliv og personlige frihed. Registreringen af borgernes tele- og internetkommunikation og omkostningerne forbundet med logning bør altid stå i rimeligt forhold til udbyttet af, at politiet, anklagemyndigheden og Politiets Efterretningstjeneste har adgang til loggede oplysninger og derigennem kan forebygge og opklare terrorangreb og anden alvorlig kriminalitet.

Justitsministeren har under behandlingen af lovforslaget oplyst, at Europa-Kommissionen i løbet af 2012 forventes at fremlægge et forslag til en revision af de EU-regler, som de danske logningsregler er baseret på. Partierne finder, at en revision af de danske regler bør ske i lyset af Europa-Kommissionens forslag, og lægger endvidere vægt på, at justitsministeren i besvarelsen af spørgsmål nr. 5 vedrørende lovforslaget har tilkendegivet, at de relevante myndigheder og organisationer m.v., herunder tele- og internetbranchen, vil blive inddraget i en kommende revision af logningsreglerne. Samtidig har justitsministeren tilkendegivet, at ministeren vil inddrage de synspunkter og oplysninger, der kom frem i forbindelse med Retsudvalgets høring om logningsreglerne.

S, RV, SF og KF konstaterer, at ændringsforslaget til lovforslaget indebærer, at tidspunktet for revisionen af retsplejelovens § 786, stk. 4, ændres, så justitsministeren skal fremsætte forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 2012-13 i stedet for i folketingsåret 2013-14. Partierne bemærker i den forbindelse, at denne ændring mest sandsynligt vil indebære, at Folketinget igen i næste folketingsår vil skulle behandle et nyt lovforslag om udskydelse af revisionen af retsplejelovens § 786, stk. 4, til EU-reglerne er på plads. Det kan ikke afvises, at det vil kunne skabe usikkerhed for de berørte, herunder særligt tele- og internetbranchen.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et flertal (V, DF, EL og LA), tiltrådt af et mindretal (det øvrige udvalg):

1) I den under nr. 1 foreslåede ændring af § 8 ændres »2013-14« til: »2012-13«.

[Ændring af, hvilket folketingsår forslag om revision af bestemmelsen i retsplejelovens § 786, stk. 4, skal fremsættes i]

Bemærkninger

Til nr. 1

Forslagsstillerne ønsker med ændringsforslaget at fremrykke det tidspunkt, hvor justitsministeren skal fremsætte forslag om revision af bestemmelsen i retsplejelovens § 786, stk. 4, om teleudbyderes registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Forslagsstillerne finder ikke, at der er grundlag for at udskyde fremsættelsen af et sådant revisionsforslag til folketingsåret 2013-14. Forslagsstillerne mener derimod, at det på det foreliggende grundlag er nødvendigt, at revisionsarbejdet gennemføres, således at justitsministeren fremsætter revisionsforslag i folketingsåret 2012-13, og henviser samtidig til de politiske bemærkninger fra forslagsstillerne i indeværende betænkning, hvoraf det bl.a. fremgår, at et flertal i udvalget lægger afgørende vægt på, at Folketingets Retsudvalg vil blive tæt inddraget i det videre arbejde med Europa-Kommissionens kommende forslag på området, som led i den danske EU-procedure, og at det er nødvendigt at fortsætte et selvstændigt arbejde med en revision og evaluering i Folketinget også.

Jacob Bjerregaard (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Anne Baastrup (SF) Pernille Skipper (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Frank Aaen (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 53

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Foreløbig tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Oplæg til udvalgets høring om de danske logningsregler
5
Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Foreløbigt program til udvalgets høring om de danske logningsregler den 23. maj 2012
8
Kopi af Justitsministeriets brev til Europa-Kommissionen med oplysninger om 10 konkrete sager, hvor data, som er blevet opbevaret efter logningsdirektivet, har spillet en essentiel rolle i efterforskningen eller for sagens afgørelse
9
Program til udvalgets høring om de danske logningsregler den 23. maj 2012
10
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 53

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om fremsendelse af et eventuelt kommissorium eller en opgavebeskrivelse for den tværministerielle arbejdsgruppe, som p.t. arbejder på forslag vedrørende logning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om fremsendelse af eventuelle udkast eller færdigt materiale, forslag el. lign. fra den tværministerielle arbejdsgruppe, som p.t. arbejder med forslag vedrørende logning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om en redegørelse for, hvordan de udtræk, som årligt foretages på baggrund af logningsbekendtgørelsen, fordeler sig i forhold til de forskellige brancher og kategorier af udbydere, som er pålagt at foretage logning ifølge bekendtgørelsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om en redegørelse for, hvilke oplysninger teleselskaberne er forpligtet til at gemme, og i hvor lang tid, efter hhv. bogføringsloven og logningsbekendtgørelsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om en redegørelse for, hvilke EU-medlemsstater der på nuværende tidspunkt har undladt at implementere EU-direktivet om logning, og om muligt hvorfor, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om en redegørelse for, hvad politiet og PET har benyttet de oplysninger til, som man via logningsdirektivets bestemmelser har udtrukket i 2008, 2009 og 2010, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om en redegørelse for, i hvilket omfang og hvordan logningsbekendtgørelsen har bidraget til at opklare terrorisme m.v. i Danmark, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om kommentar til artiklen fra Kromann Reumert, »Kan SKAT kræve teleudbyderes teledata udleveret uden fremvisning af en retskendelse? «, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvor mange henholdsvis sigtelser og domfældelser som data udtrukket i medfør af logningsbekendtgørelsen og logningsdirektivets bestemmelser har bidraget til, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til artiklen fra CEPOS, »Logningsbekendtgørelsen bør suspenderes med retssikkerhedsmæssig revidering«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om ministeren mener, at de betydelige foranstaltninger, der foretages i medfør af logningsbekendtgørelsens bestemmelser, økonomisk såvel som retssikkerhedsmæssigt står i et rimeligt forhold til de loggede datas betydning for efterforskning og retsforfølgelse i forbindelse med forbrydelser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om en redegørelse for, hvad logningsbekendtgørelsen har kostet henholdsvis den danske stat og teleindustrien at implementere, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. , om praksis med at trække oplysninger op til efter 24 måneders opbevaring er lovlig, og hvor længe disse logningsdata kan opbevares lovligt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om, hvornår i 2012 Kommissionens forslag til reviderede europæiske regler for logning forventes fremlagt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. , om ministeren vil igangsætte en manuel gennemgang af de anmodninger og retskendelser, som ligger til grund for indhentning af oplysninger på baggrund af logningsbekendtgørelsen, således at det bliver muligt at foretage disse nærmere opgørelser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om en redegørelse for, hvad begrebet regnskabsmateriale indebærer, således at det bliver muligt at foretage en sammenligning af de oplysninger, der opbevares i 1 år, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. , om ministeren vil igangsætte en manuel gennemgang af de anmodninger og retskendelser, som ligger til grund for indhentning af oplysninger på baggrund af logningsbekendtgørelsen, således at det bliver muligt at lave nærmere opgørelser over antallet af straffesager, hvor sådanne oplysninger er indgået, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. , om ministeren vil tage initiativ til at indhente statistiske opgørelser over andre ressortmyndigheders indhentelse af oplysninger om teletrafik m.v., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. , om ministeren vil være indstillet på at opstille specifikke krav, i forhold til hvornår loggede data skal slettes hos teleudbydere m.fl., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om kommentar til, at forfatningsdomstole i Tyskland, Rumænien og Tjekkiet har dømt den nationale implementering af logningsdirektivet forfatningsstridig, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om, hvad den samlede godtgørelsesstørrelse, politiet m.fl. har udbetalt til teleudbydere for deres bistand i forbindelse med gennemførelse af konkrete indgreb i meddelelseshemmeligheden for 2010 og 2011, er, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om ministerens svar på spørgsmål 13 skal tolkes således, at ministeren mener, at det er lovligt for danske myndigheder, f.eks. politiet eller PET, at få udleveret data fra teleudbydere, selv om disse data er ældre end 12 eller 24 måneder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om, i hvilket omfang teleudbydere har ret til at registrere og i praksis registrerer indholdet af de kommunikationsdata, der logges, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. om en redegørelse for, hvad »teletrafik« dækker over, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. om, i hvor mange tilfælde myndighederne i 2010 har trukket oplysninger om internettrafik, e-mail og internettelefon i henhold til logningsbekendtgørelsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om en redegørelse for, hvilke teleoplysninger der kan siges alene at skulle opbevares som følge af logningsbekendtgørelsens bestemmelser og ikke efter andre regelsæt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om en redegørelse for, om PET på linje med Rigsadvokaten, fører statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om oversendelse af en opgørelse, der i videst muligt omfang viser, hvordan de samlede afholdte udgifter i 2010 og 2011 på henholdsvis ca. 77,5 mio. kr. og ca. 81 mio. kr. til indhentelse af teleoplysning, herunder aflytninger, fordeler sig på teleudbydere, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. , om politiet har indhentet indholdsoplysninger i form af selve indholdet af e-mail, sms og besøgte hjemmesider hos teleudbydere, og om ministeren har kendskab til at andre myndigheder indhenter sådanne oplysninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om en redegørelse for, hvad regeringen har tænkt sig at gøre i forhold til revision af de danske logningsregler, hvis lovforslag L 53 om at ændre tidsangivelsen i revisionsbestemmelsen fra 2011-12 til 2013-14 ikke vedtages, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. om kommentar til artiklen »Politiet på vildspor? Massiv overvågning af danskernes internet uden resultat« lagt på comon.dk den 18. maj 2012, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
32
MFU-spm. om, hvilke regler der gælder for internetudbydere angående Deep Packet Inspection og andre metoder til at aflæse indhold af de datapakker (TCP/IP-packets), som brugerne sender og modtager igennem udbyderens udstyr, og som ikke er nødvendige for internettets basale funktioner, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
33
MFU-spm. , om det ud fra henholdsvis en teknisk og en juridisk betragtning er muligt for internetudbydere at aflæse oplysninger i internettets datapakker om datapakkens afsender og modtager og eventuelt andre metadata (header), uden samtidig at aflæse datapakkens indhold (payload), til justitsministeren, og ministerens svar herpå
34
MFU-spm. om internettets datapakker (TCP/IP-packets) er underlagt reglen om meddelelseshemmelighed, jf. grundlovens § 72, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. , om en udlevering af trafikdata fra udbydere alene vil kunne ske til danske myndigheder efter dommerkendelse, hvis der ikke findes en særegen undtagelse med hjemmel til udlevering af trafikdata, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. , om det er korrekt forstået, at loggede data ifølge teleloven kun må udleveres til politiet og ikke til andre myndigheder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. , om der er andre EU-medlemsstater, der kræver logning og længerevarende opbevaring af de data, som er omfattet af logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om, hvor stor en andel af alle loggede data de data, der logges efter logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4, udgør, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. om, i hvor mange tilfælde politiet hidtil har krævet udlevering af data, der er logget efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om, hvilken sikkerhed Justitsministeriet har for, at alle internetudbydere i Danmark gennemfører logning efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om, hvad der registreres ved såkaldte sessionslogninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
42
Spørgsmål om en redegørelse for, hvor stor en del af den samlede mængde loggede data der er såkaldte sessionslogninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. om en redegørelse for, om der findes eksempler på forbrydelser, der er forhindret eller opklaret af enten politiet eller PET på baggrund af såkaldte sessionslogninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. , om ministeren vil bekræfte udtalelser under Retsudvalgets høring den 23. maj 2012 fra lederen af politiets Task Force Øst, hvoraf det fremgik, at politiet bruger såkaldte sessionslogninger i et meget begrænset omfang i efterforskningen, og at man langt hyppigere finder oplysninger om mistænktes internetaktivitet ved fysisk ransagning og beslaglæggelse af mistænktes computere, smartphones m.v., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om en redegørelse for, hvor »gamle« registreringerne er af indhentede historiske tele- og internetdata i de sagseksempler, som ministeren har fremsendt til Europa-Kommissionen i en redegørelse fra Justitsministeriet af 8. maj 2012, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. om ministeren kan bekræfte, at man i henholdsvis den såkaldte Glostrup-sag og den såkaldte Vollsmose-sag ikke har opklaret sagerne ved hjælp af oplysninger, der var registreret og gemt i medfør af logningsbekendtgørelsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. om en redegørelse for, om og eventuelt hvordan det er muligt som bruger at omgå logning af internetoplysninger via eksempelvis kryptering, installering af særlige programmer m.v., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
48
Spørgsmål om oversendelse af statistikken vedrørende logningsdirektivets anvendelse i 2011, som udarbejdes til brug for afrapportering til Europa-Kommissionen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at den såkaldte sessionslogning, som er krævet efter logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 5, stk. 4, ikke kræves efter EU’s logningsdirektiv, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. , om det er politiets vurdering, at indhentning af oplysninger om sessionslogning kan blive vigtigere i fremtiden, hvor aktiviteter på nettet i højere grad vil ske via cloud Computing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

Omtryksnote
  • 08-06-2012:
  • Præcisering af betænkningsbidrag fra S, RV, SF og KF.
  • Præcisering af betænkningsbidrag fra S, RV, SF og KF.