Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger

(Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, § 1 i lov nr. 105 af 20. februar 2006 og § 2 i lov nr. 402 af 21. april 2010 og senest ved lov nr. 603 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Det Europæiske Fællesskab« til: »Den Europæiske Union«, og »Det Europæiske Fællesskabs« ændres til: »Den Europæiske Unions«.

2. I § 4 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for markedsføring og salg af mærker, der bringes på markedet som egnet til opfyldelse af krav om mærkning fastsat i medfør af stk. 1, 2. pkt. Reglerne kan indeholde bestemmelser om, at mærket skal være godkendt, før det udleveres til isættelse i dyret.

Stk. 3. Ministeren kan påbyde producenten eller enhver, der har bragt mærker i omsætning, der ikke opfylder de krav, der er fastsat i medfør af stk. 2, at tilbagekalde mærk-erne fra de besætninger, hvor mærkerne er anvendt.«

3. I overskriften til kapitel 6 indsættes efter »infektioner«: »m.v.«

4. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Har dyr tilsigtet eller utilsigtet indtaget eller optaget eller er under mistanke for at have indtaget eller optaget kemiske stoffer, herunder radioaktive stoffer, gennem foder eller på anden måde i en koncentration, som kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, folkesundheden eller samfundsøkonomien, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af en sådan kemisk forurening fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, dele heraf eller animalske fødevarer, sæd, oocytter, embryoner af dyr samt gødning, hø, halm, dyrefoder og andre produkter og genstande, hvormed den kemiske forurening kan spredes.

Stk. 2. Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan bl.a. omfatte:

1) For dyrehold og vildtlevende dyr:

a) Særlige undersøgelser, herunder prøveudtagning med henblik på analyse,

b) tilsyn,

c) mærkning,

d) behandling,

e) isolation og

f) særlige betingelser for levering af dyr.

2) For produkter af dyr samt foder, gødning, slam og andet materiale, som kan være kontamineret:

a) Særlige undersøgelser,

b) behandling,

c) mærkning,

d) påbud om særlig anvendelse,

e) særlige betingelser for levering af mælk, æg og andre produkter af dyr,

f) desinfektion,

g) opbevaring og

h) bortskaffelse.

3) For ejendomme, virksomheder, anlæg, maskiner og transportmidler, der anvendes til dyrehold:

a) Særlige krav til indretning og drift,

b) rengøring og desinfektion,

c) tilbagekaldelse af godkendelse,

d) tilsyn,

e) afspærring,

f) tørlægning og

g) forbud mod tilledning og afledning af vand.

Stk. 3. Ministeren kan forbyde eller begrænse eller fastsætte regler om enhver samling og flytning af dyr og om flytning af produkter af dyr, foder og foderstoffer, gylle, gødning, slam, strøelse og andet materiale, som kan indebære risiko for udbredelse af kemiske forureninger, jf. stk.1.«

5. Efter § 36 indsættes i kapitel 6:

»§ 36 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om indberetning af laboratorieresultater fra de i § 30 a nævnte undersøgelser for kemiske forureninger og om offentliggørelse af resultater fra laboratorieprøver.

§ 36 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere af dyrehold og andre personer, herunder jægere, skal indberette resultater af diagnostiske laboratoriefund i forbindelse med undersøgelse for sygdomme hos dyr.«

6. § 62 affattes således:

»§ 62. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at prøver udtaget med henblik på bestemte undersøgelser kan undersøges med andet formål end det, hvortil de er udtaget, og uanset hvilken myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri der har udtaget eller påbudt prøven udtaget. Ministeren kan endvidere træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at analyseresultater opnået i forbindelse med bestemte undersøgelser kan anvendes til andre formål, uanset hvilken myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri der har rekvireret analysen.«

7. I § 70, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »efter«: »§ 4, stk. 3,« og efter »§ 30, stk. 1, 3 eller 4,«: »§ 30 a, stk. 1,«.

8. I § 70, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) undlader at efterkomme påbud om en supplerende veterinærfaglig vurdering efter § 34 b, stk. 1, eller påbud om reduktion af den maksimale belægningsgrad efter § 34 c, stk. 1.«

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 5-10.

§ 2

I lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 30. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Det Europæiske Fællesskab« til: »Den Europæiske Union«, og »Det Europæiske Fællesskabs« ændres til: »Den Europæiske Unions«.

2. Efter § 11 indsættes i kapitel 3:

»§ 11 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at dyrlæger skal indberette resultater af diagnostiske laboratoriefund i forbindelse med undersøgelse for sygdomme hos dyr.«

3. I § 13, stk. 1 og 2, ændres »voksent kvæg« til: »kvæg, for så vidt angår hundyr, der har kælvet, og handyr over 2½ år«.

4. § 14 affattes således:

»§ 14. Hvis ejeren af en svine- eller kvægbesætning har indgået skriftlig aftale om basismodulet i en sundhedsrådgivningsordning efter § 34 a, stk. 1 og 2, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen, hvis vedkommende har stillet diagnose for og påbegyndt behandling af det enkelte dyr, jf. § 12, stk. 1, ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til efterbehandling af

1) svin og

2) kvæg, for så vidt angår hundyr, der endnu ikke har kælvet, og handyr indtil 2½ år.

Stk. 2. I svine- og kvægbesætninger, der er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftales tilvalgsmodul 1, jf. § 34 a, stk. 3, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til

1) behandling af de af besætningens svin, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1,

2) behandling af de af besætningens kvæg, for så vidt angår hundyr, der endnu ikke har kælvet, og handyr indtil 2½ år, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1, og

3) efterbehandling af kvæg, for så vidt angår hundyr, der har kælvet, og handyr over 2½ år.

Stk. 3. I kvægbesætninger, der er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftales tilvalgsmodul 2, jf. § 34 a, stk. 3, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til behandling af de af besætningens kvæg, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om en anden aldersgrænse for kvæg, for så vidt angår handyr, i forbindelse med udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler end den i stk. 1, 2 og 5 anførte.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til besætningsejerens eller dennes repræsentants forudgående behandling og efterbehandling af kvæg, for så vidt angår hundyr, der har kælvet, og handyr over 2½ år, i besætninger, der ikke er omfattet af sundhedsrådgivningsaftaler, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at en dyrlæge i en besætning af andre dyr end dem, der er nævnt i § 34 a, stk. 1 og 2, i lov om hold af dyr, og som er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftale, kan ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til behandling af dyr i besætningen, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 7. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1-6, skal dyrlægen over for besætningsejeren eller dennes repræsentant nøje beskrive de kliniske symptomer, som skal være konstateret, før behandlingen påbegyndes.«

5. I § 24, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 4 og 5« til: »§ 14, stk. 4-6«.

6. Seks steder i § 24 og i § 25, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 1-5« til: »§ 14, stk. 1-6«.

7. I § 38, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 14, stk. 1-3 og 6« til: »§ 14, stk. 1-3 og 7«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Gjerskov