Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 7. juni 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2 og 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 19. april 2012 og var til 1. behandling den 3. maj 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Indfødsretsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af DF stillede ændringsforslag.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder det stærkt problematisk, at der endnu engang er en statsløs person på lovforslaget, som Politiets Efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed. V og KF forholder sig undrende over for, at et flertal i Folketinget ikke anerkender, at det er et problem, at FN’s konvention om begrænsning af statsløshed angiveligt tvinger Folketinget til at give statsborgerskab til personer, der kan være potentielle terrorister. Justitsministeren har i et svar til Indfødsretsudvalget under udvalgsbehandlingen af beslutningsforslag B 25 (om en ny fortolkning af statsløsekonventionen) bekræftet, at en sag om statsborgerskab ikke vil blive udsat, selv ikke i tilfælde, hvor personen, som skal tildeles statsborgerskab, er sigtet eller tiltalt for terrorisme, men endnu ikke er dømt for terrorisme. Omvendt afviser ministeren ikke, at en ankesag om terror vil have opsættende virkning for tildeling af statsborgerskab (B 25 – svar på spørgsmål 5). Begge dele af svaret finder V og KF yderst bekymrende.

V og KF er af den opfattelse, at Danmark skal efterleve internationale konventioner, ligesom partierne finder det vigtigt, at Danmark generelt medvirker til en begrænsning af statsløshed. V og KF vil derfor endnu engang opfordre regeringen og justitsministeren til at tage initiativ til en fælles fortolkning af FN’s konvention om begrænsning af statsløshed, så Folketinget i fremtiden kan nægte – eller i det mindste udsætte – tildeling af statsborgerskab i denne type sager uden at komme i konflikt med vores folkeretlige forpligtelser.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Hvis det af DF stillede ændringsforslag ikke vedtages ved 2. behandling, vil DF stemme imod lovforslaget ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF):

1) Nr. 28, 30, 121, 183, 220, 228, 268, 270, 271, 272, 303, 412 og 413 udgår.

[Udtagelse af personer]

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

2) Nr. 301 og 713 udgår.

[Udtagelse af personer]

Til § 2

3) Nr. 861 udgår.

[Udtagelse af person]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at de pågældende ansøgere udtages af lovforslaget. De pågældende har ikke kvalificeret sig til dansk indfødsret via beståelse af de krævede prøver, eventuelt ved dispensation fra Indfødsretsudvalget, men er sat på lovforslaget alene i henhold til FN’s konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed. Ifølge DF er dette et markant brud på grundlovens § 44, der siger, at »ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov«, og hvor det er Folketinget, der bestemmer, hvem der sættes på lovforslagene om indfødsrets meddelelse. Her er det en FN-konvention. Her er Folketingets suveræne afgørelse vedrørende tildeling af dansk indfødsret således sat ud af kraft, idet Folketinget underordnes FN. Det er ifølge DF uacceptabelt.

Til nr. 2 og 3

Ansøgerne under nr. 2 og 3 er behandlet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation.

Ansøgerne under nr. 2 og 3 foreslås udtaget af lovforslaget, da de pågældende ikke på nuværende tidspunkt opfylder retningslinjerne.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Lennart Damsbo-Andersen (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Troels Ravn (S) Zenia Stampe (RV) nfmd. Liv Holm Andersen (RV) Anne Baastrup (SF) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Preben Bang Henriksen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Nonbo (V) Christian Langballe (DF) fmd. Marie Krarup (DF) Merete Riisager (LA) Tom Behnke (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 163

Bilagsnr.
Titel
1
Fortroligt dokument
2
Fremsendelse af oversigt over personer på lovforslaget fordelt på nationalitet, fra justitsministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Fortroligt dokument
5
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Ændringsforslag, fra justitsministeren
7
Bilaget er taget tilbage
8
Udkast til betænkning