Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens udpegelse og opgaver
Kapitel 3 Eksamination og bevis
Kapitel 4 Betaling
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Omfang og indhold af eksaminer og repetitionseksaminer, jf. § 10, stk. 3, og § 11, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

I medfør af § 2, stk. 3, og § 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 8. september 2010, og § 18, § 21 h, stk. 1, 1. pkt., og § 22, stk. 6, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, og efter bemyndigelse fra transportministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, pålæsser, påfylder eller aflæsser farligt gods, jf. dog § 2.

Stk. 2. Endvidere gælder afsnit 1.8.3 i henholdsvis ADR og RID for virksomheder, jf. stk. 1, og for de af dem udpegede sikkerhedsrådgivere.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for:

1) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører transport af farligt gods i mængder, der pr. transporterende enhed (på vejområdet) eller vogn (på jernbaneområdet) ikke overstiger de grænser, der er fastsat i underafsnit 1.1.3.6 i henholdsvis ADR og RID,

2) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører farligt gods, som i henhold til bestemmelser i ADR eller RID, herunder de særlige bestemmelser i kapitel 3.3 i henholdsvis ADR og RID, ikke er omfattet af afsnit 1.8.3,

3) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører farligt gods, der er emballeret i begrænsede mængder, jf. kapitel 3.4 i henholdsvis ADR og RID,

4) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører farligt gods, der er emballeret i undtagne mængder, jf. kapitel 3.5 i henholdsvis ADR og RID,

5) land- og skovbrugsvirksomhed eller lignende virksomhed, hvis aktiviteter alene omfatter lejlighedsvis aflæsning af farligt gods,

6) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører transport af farligt gods, jf. §§ 7 og 10-12 i bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods, og

7) virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører transport af farligt gods, jf. §§ 5-6 i bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012 om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer.

2) Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge ADR og RID ikke, eller kun under visse betingelser må transporteres ad henholdsvis vej eller med jernbane.

3) Hændelse: En begivenhed (som ikke er en ulykke), der indtræder under eller i forbindelse med transport af farligt gods på jernbane eller ad vej, og som kan have indflydelse på transportens sikkerhed og resultere i skade på person, skade på ejendom, skade på miljø eller brand, brækage, spild, udsivning af væske eller stråling eller andet tegn på, at godsets emballage er blevet beskadiget.

4) RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes som bilag I til bilag C til konventionen om international jernbanebefordring (COTIF), med bilagene CIM og CIV.

5) Sikkerhedsrådgiver: Enhver person, der i virksomheden skal udføre de opgaver og varetage de hverv, der er anført i underafsnit 1.8.3.3 i henholdsvis ADR og RID, og som er indehaver af et gyldigt bevis i henhold til §§ 10-11.

6) Ulykke: En begivenhed, der indtræder under eller i forbindelse med transport af farligt gods på jernbane eller ad vej, når begivenheden resulterer i dødsfald, alvorlig skade på person eller større skade på ejendom eller miljø.

7) Virksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, sammenslutning eller gruppe af personer, der arbejder med eller uden gevinst for øje, samt ethvert organ, herunder offentlige myndigheder.

Kapitel 2

Sikkerhedsrådgiverens udpegelse og opgaver

§ 4. Virksomheden skal skriftligt udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere, og virksomheden er ansvarlig for, at sikkerhedsrådgiveren opfylder de forpligtelser, der er pålagt rådgiveren ifølge bekendtgørelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsrådgiverens opgaver skal tilpasses virksomhedens aktiviteter og fastlægges skriftligt i henhold til underafsnit 1.8.3.3 i henholdsvis ADR og RID.

Stk. 3. Såfremt der i en virksomhed udpeges flere sikkerhedsrådgivere, skal en af disse udpeges som koordinerende rådgiver.

§ 5. Hvervet som sikkerhedsrådgiver kan varetages af enhver i eller uden for virksomheden, når den pågældende opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte betingelser.

Stk. 2. Sikkerhedsrådgiveren skal gives mulighed for og reelt være i stand til at varetage sine opgaver i forbindelse med hvervet.

§ 6. Virksomheden skal til Beredskabsstyrelsen oplyse navn og personnummer på den eller de i virksomheden udpegede sikkerhedsrådgiver(e).

Stk. 2. Virksomheden skal endvidere til Beredskabsstyrelsen oplyse om ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplyse om tilfælde, hvor en sikkerhedsrådgiver ophører med at varetage hvervet i virksomheden.

Stk. 3. En sikkerhedsrådgiver kan ved meddelelse til Beredskabsstyrelsen afmelde sig som sikkerhedsrådgiver for en virksomhed, hvis han ikke længere varetager hvervet i virksomheden.

Stk. 4. Såfremt virksomhedens sikkerhedsrådgiver er indehaver af et bevis udstedt af en ADR- og RID-kontraherende stat, skal dette indsendes til Beredskabsstyrelsen i bekræftet kopi.

§ 7. Såfremt der sker en hændelse eller ulykke, skal sikkerhedsrådgiveren i den pågældende virksomhed indhente alle relevante oplysninger og forestå udarbejdelsen af en rapport til forelæggelse for virksomheden.

Stk. 2. En hændelses- eller ulykkesrapport, jf. stk. 1, skal foreligge senest 30 dage efter hændelsens eller ulykkens indtræden, dog senest 8 dage i tilfælde af en alvorlig ulykke med dødsfald eller alvorlige personskader.

§ 8. Sikkerhedsrådgiveren skal forestå udarbejdelsen af en årsrapport til virksomheden om virksomhedens aktiviteter, jf. § 1, i forbindelse med transport af farligt gods. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om sikkerhedsrådgiverens aktiviteter i virksomheden i det forløbne år.

Stk. 2. Årsrapporten skal omfatte en periode på 12 på hinanden følgende kalendermåneder. Rapporten skal foreligge senest 4 måneder efter udløbet af denne periode. Virksomhedens første rapporteringsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højest 18 måneder.

Stk. 3. Såfremt virksomheden inden for en rapporteringsperiode udpeger en ny sikkerhedsrådgiver, kan rapporteringsperioden opdeles i en forkortet periode, dækkende den afgående sikkerhedsrådgiver, og en ny periode på 12 måneder dækkende den tiltrædende sikkerhedsrådgiver. Den nye periode kan periodeforskydes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2.

§ 9. Virksomheden skal opbevare rapporterne, jf. §§ 7-8, i 5 år og skal på anmodning stille rapporterne til rådighed for de myndigheder, der i henhold til gældende lovgivning har bemyndigelse til at foretage tilsyn, undersøgelser m.v. af hændelser eller ulykker.

Kapitel 3

Eksamination og bevis

§ 10. Sikkerhedsrådgiveren skal være indehaver af et gyldigt bevis udfærdiget i overensstemmelse med modellen i underafsnit 1.8.3.18 i henholdsvis ADR og RID. Beviset skal angive indenfor hvilke(n) transportform(er) sikkerhedsrådgiveren har bestået eksamen.

Stk. 2. Beviset udstedes til personer, der ved en eksamen har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i underafsnit 1.8.3.11 i henholdsvis ADR og RID.

Stk. 3. Eksamenens omfang og indhold fastlægges i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 4. Bevis udstedt af andre ADR- og RID-kontraherende stater gælder i Danmark med de begrænsninger, der måtte følge af beviset.

§ 11. Gyldighedsperioden for beviset er 5 år.

Stk. 2. Bevisets gyldighed kan forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt sikkerhedsrådgiveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato har bestået en repetitionseksamen. Den nye gyldighedsperiode skal påføres beviset, og skal begynde ved bevisets udløbsdato.

Stk. 3. Repetitionseksamenens omfang og indhold fastlægges i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 12. Administrationen af eksamensordningen, herunder afholdelse af eksaminer og repetitionseksaminer samt udstedelse og fornyelse af beviser, jf. §§ 10-11, varetages af Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen i fællesskab.

Kapitel 4

Betaling

§ 13. For deltagelse i eksamen og repetitionseksamen betaler hver eksaminand et beløb til eksamensmyndigheden til dækning af omkostningerne i forbindelse med afholdelse af eksamenen og repetitionseksamenen samt administration af eksamensordningen. Beløbet fastsættes af eksamensmyndigheden.

Stk. 2. Deltagelse i eksamen og repetitionseksamen er betinget af rettidig betaling, jf. stk. 1.

Kapitel 5

Straf

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 1, 1. led, § 4, stk. 2-3, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1-2 og 4, og § 9.

Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den, der tilsidesætter pligten efter § 4, stk. 1, 2. led, jf. henholdsvis § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 10, stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Bestemmelserne om hændelses- og ulykkesrapporter, jf. § 7, finder anvendelse på ulykker og hændelser, der indtræffer efter den 1. ju1i 2012.

Stk. 3. Indtil den 31. maj 2013 afholdes der ordinær eksamen, jf. § 10, stk. 1, i transportformen jernbane. Efter denne dato vil det alene være muligt at gå til repetitionseksamen, jf. § 11, stk. 2, i transportformen jernbane.

Stk. 4. Fra den 1. juni 2013 afholdes der eksamen i henholdsvis transportformerne vej og vej/jernbane.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, ophæves.

Trafikstyrelsen, den 12. juni 2012

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Omfang og indhold af eksaminer og repetitionseksaminer, jf. § 10, stk. 3, og § 11, stk. 3

Eksamenens afholdelse:

1) Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen er ansvarlig eksamensmyndighed. Eksamensmyndigheden udfærdiger og formidler eksamensspørgsmålene samt fastsætter de nærmere bestemmelser om tidspunkt og sted for afholdelse af eksamenen.

2) Der afholdes eksamen i transportformerne vej og vej/jernbane.

3) Eksamenen er skriftlig og afholdes på dansk.

Besvarelse af spørgeskema:

4) Eksaminanderne skal besvare et spørgeskema. Skemaet består af mindst 20 åbne spørgsmål eller mindst 40 multiple choice spørgsmål eller en kombination heraf.

5) Spørgsmålene skal som minimum omfatte emnerne i underafsnit 1.8.3.11 i henholdsvis ADR og RID og skal relatere sig til den eller de transportformer, der eksamineres i.

6) Blandt disse emner skal der lægges særlig vægt på:

a) generelle forebyggelses- og sikkerhedsforanstaltninger,

b) klassificering af farligt gods,

c) almindelige betingelser for emballering, herunder krav til tanke, tankcontainere, tankbiler, m.v.,

d) farepåskrifter, -sedler og -tavler,

e) angivelser i transportdokumentet,

f) håndtering og stuvning,

g) personalets faglige kvalifikationer,

h) dokumenter, der skal ledsage køretøjet,

i) skriftlige anvisninger (sikkerhedskort), og

j) krav til transportmateriellet.

Undersøgelse af et konkret tilfælde:

7) Eksaminanden foretager en undersøgelse af et konkret tilfælde indenfor det i underafsnit 1.8.3.3 i henholdsvis ADR og RID nævnte opgaveområde og inden for den eller de transportformer, der eksamineres i. Ved en kombineret eksamen i vejtransport og jernbanetransport kan opgaven dog omfatte vejtransport eller jernbanetransport alene.

8) Opgaven skal vise, at eksaminanden har de fornødne kvalifikationer til at udføre en sikkerhedsrådgivers arbejdsopgaver.

Eksamenens varighed:

9) Varigheden af eksamenen og repetitionseksamenen fastlægges af eksamensmyndigheden.

Bedømmelse af eksamenen:

10) Eksamensmyndigheden retter spørgeskemaerne og bedømmer den konkrete undersøgelse.

11) Spørgeskemaet og den konkrete undersøgelse bedømmes med karakteren bestået eller ikke bestået.

12) For opnåelse af bevis skal både spørgeskema og den konkrete undersøgelse være bestået.

13) For at opnå karakteren bestået kræves, at eksaminanden har vist at have de nødvendige kvalifikationer til at udføre en sikkerhedsrådgivers arbejdsopgaver.

Særligt om repetitionseksamen:

14) Repetitionseksamenen skal følge ovennævnte krav til omfang og indhold, dog med følgende modifikationer:

a) der skal lægges særlig vægt på ændringer foretaget i gældende regler i løbet af de forudgående 5 år, og

b) ved repetitionseksamenen skal der ikke foretages undersøgelse af et konkret tilfælde.