Den fulde tekst

Lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister

(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juni 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, § 3 i lov nr. 494 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 628 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 11, 2. pkt., affattes således:

»Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.«

2. § 19, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. § 20 affattes således:

»§ 20. Er en forælder eller begge forældre døde, eller er en forælder ukendt, kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til.

Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til.«

5. I § 20 a ændres »der« til: »statsforvaltningen« og »fastsættes« til: »fastsætte«.

6. § 21 affattes således:

»§ 21. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan statsforvaltningen efter anmodning træffe afgørelse herom og fastsætte de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed.

Stk. 2. Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold.

Stk. 3. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves.«

7. I § 22, stk. 1, ændres »der træffes« til: »statsforvaltningen træffe«, og i stk. 3 ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 3«.

8. § 23, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

9. § 23, stk. 3 og 4, der bliver stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.«

10. I § 26, stk. 3, udgår », der er truffet af statsforvaltningen,«.

11. I § 26, stk. 3, nr. 1, ændres »det er« til: »statsforvaltningen har«.

12. § 29, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

13. I § 33, stk. 1, indsættes efter »undersøgelser«: »og indhente sagkyndige erklæringer om forældre«.

14. I § 33, stk. 2, indsættes efter »undersøgelse«: »eller anmodet om en sagkyndig erklæring om en forælder«, og »denne« ændres til: »undersøgelsen eller erklæringen«.

15. Overskriften før § 38 affattes således:

»Indhentelse af økonomiske oplysninger«.

16. § 38 affattes således:

»§ 38. Statsforvaltningen og social- og integrationsministeren kan til brug for behandlingen af sager om forældrenes fælles ansvar for transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved, efter denne lov få terminaladgang til de nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.«

17. Efter § 38 indsættes:

»Afvisning af ændringsanmodninger«.

18. § 39 affattes således:

»§ 39. En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises af statsforvaltningen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Dette gælder dog ikke anmodninger om ændring af forældremyndighed efter § 14, stk. 2.

Stk. 2. Statsforvaltningen indbringer afgørelsen om afvisning af en anmodning om ændring af forældremyndighed eller barnets bopæl for retten, hvis ansøgeren anmoder herom, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

19. § 41 affattes således:

»§ 41. Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til social- og integrationsministeren, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. En klage over en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 26 eller en afgørelse om ændring heraf efter § 30 afvises, hvis sagen om forældremyndighed eller barnets bopæl er indbragt for retten efter § 40.

Stk. 3. Afgørelser efter § 37, afgørelser om at afvise en anmodning om ændring af forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 39, stk. 1, afgørelser efter § 40, stk. 1 og 2, afgørelser om at imødekomme en anmodning efter § 40, stk. 3, og afgørelser om afvisning af at behandle en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 46, stk. 2, jf. stk. 1, kan ikke påklages.

Stk. 4. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan påklage en afgørelse efter § 23, stk. 2, til statsforvaltningen. Dette gælder dog ikke afgørelser truffet af sundhedsvæsenet. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Social- og integrationsministeren kan dog efter anmodning optage en sag til behandling, når det skønnes, at den har principiel eller generel betydning.«

20. § 42, nr. 2, affattes således:

»2) om forældrenes fælles ansvar for transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved,«.

21. I § 42, nr. 5, indsættes efter »undersøgelser«: », sagkyndige erklæringer om forældre«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, lov nr. 156 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og § 1 i lov nr. 325 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 448, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) sager om forældremyndighed,

3) sager om barnets bopæl,«.

2. I § 448 a, stk. 3, 2. pkt., ændres », jf. § 28 i lov om forældremyndighed og samvær« til: »eller barnets bopæl, jf. § 31, stk. 1, i forældreansvarsloven«.

3. I § 450 a, 1. pkt., udgår »eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær og anden kontakt«.

4. § 450 b, 1. pkt., affattes således:

»Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer om forældre.«

5. § 450 c affattes således:

»§ 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Parterne skal forud for afholdelsen af samtalen orienteres om samtalens karakter og betydning, medmindre det vurderes at være unødvendigt.

Stk. 2. Retten anmoder en børnesagkyndig om at afholde samtalen.

Stk. 3. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.«

6. Efter § 455 indsættes:

»§ 455 a. Sager, der indbringes for retten af statsforvaltningen efter forældreansvarslovens § 39, stk. 2, afgøres på skriftligt grundlag, medmindre retten finder, at der er grund til mundtlig behandling.

Stk. 2. Afgørelse i sager efter stk. 1 træffes ved kendelse.«

7. I § 535, stk. 3, indsættes efter »forældremyndighed«: », barnets bopæl«.

8. I § 536, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »forældremyndighedsindehaveren«: »eller bopælsforælderen«.

9. I § 537, stk. 2, ændres »1. og 3. pkt.« til: »stk. 1, 1. pkt., og stk. 3«.

10. I § 596, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

§ 3

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009, som ændret ved § 35 i lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 3, ændres to steder »§ 25, stk. 1« til: »§ 26, stk. 1«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 12 og 16, og § 2, nr. 1, 3 og 4, finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 18, finder ikke anvendelse for sager om forældremyndighed og barnets bopæl, som er modtaget af statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Lovens § 2, nr. 5, finder ikke anvendelse for sager, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden, hvis retten inden dette tidspunkt har afholdt en samtale med barnet efter den hidtil gældende § 450 c i retsplejeloven eller har indkaldt barnet til en sådan samtale.

Stk. 5. Forældreansvarslovens § 41, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, finder ikke anvendelse på klager, som statsforvaltningen har modtaget inden lovens ikrafttræden.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup