Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Underretning til fødevaremyndighederne, når virksomheder trækker fødevarer tilbage

Resumé

Fødevareregion Øst havde indskærpet en virksomhed, at de skulle underrette fødevareregionen, når de trak fødevarer tilbage, fordi de ikke overholdt krav til fødevaresikkerheden. Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at virksomheden havde trukket kager med mug tilbage fra virksomhedens butikker uden at underrette fødevareregionen.

Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede indskærpelsen. Pligten til at informere fødevareregionen opstår samtidig med, at virksomheden har pligt til at tilbagekalde fødevarerne, fordi de ikke overholder krav til fødevaresikkerheden. Kager med mug overholder ikke krav til fødevaresikkerheden i fødevareforordningens artikel 14 og skal derfor trækkes tilbage fra markedet. Samtidig skal virksomheden underrette fødevareregionen.

NN
Den 5. januar 2011
Sagsnr.: 6020/872
Ref.: KFAL
Tlf.: 33951411

Indskærpelse om underretning ved tilbagetrækning fastholdes

I har i brev af 14. juni 2010 klaget over indskærpelse af 17. maj 2010 fra Fødevareregion Øst vedrørende pligten til at underrette fødevareregionen om tilbagetrækning af fødevarer, der ikke overholder krav til fødevaresikkerheden. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder indskærpelsen.

Sammendrag

Fødevarerne overholdt ikke kravene til fødevaresikkerhed og skulle derfor trækkes tilbage.

Pligten til at informere fødevareregionen opstår samtidig med, at der er pligt til at tilbagekalde fødevarerne. Da I ikke informerede fødevareregionen, var indskærpelsen berettiget.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Fødevareregionen indskærper, at I skal underrette om tilbagetrækning af fødevarer

I brev af 17. maj 2010 indskærpede fødevareregionen jer, at fødevareregionen skal underrettes om tilbagetrækning af fødevarer, der ikke overholder krav til fødevaresikkerheden.

Det fremgår af indskærpelsen, at I trak mazarinkager tilbage fra NN’s butikker den 6. maj 2010 efter en klage den 1. maj 2010 over mug på kagerne til NN-butik samt til Fødevarestyrelsen.

Ved henvendelse til jer den 7. maj 2010 konstaterede fødevareregionen, at I havde tilbagekaldt mazarinkagerne fra butikkerne på grund af mug, men at I ikke havde informeret fødevareregionen om tilbagekaldelsen.

Fødevareregionen fik herefter kopi af hjemkaldelsen/tilbagetrækningen. Det fremgik heraf, at NN havde vurderet, at mazarinkagerne ikke overholdt kravene til fødevaresikkerheden, men ikke var sundhedsskadelige.

Fødevareregionen henviste til § 52 i fødevareloven og til artikel 19, stk. 1, i fødevareforordningen1).

Fødevareregionen vurderede, at mazarinkager med mug er uegnede som menneskeføde og ikke overholder krav til fødevaresikkerheden (artikel 14, stk. 2, bogstav b, og stk. 5-6, i fødevareforordningen).

Fødevareregionen uddyber indskærpelsen

Fødevareregionen uddybede indskærpelsen i brev af 17. juni 2010 efter anmodning fra jer.

Fødevareregionen oplyste, at ansvaret for den faglige vurdering altid ligger hos virksomheden. Hvis der i tilbagetrækningssager ikke er tid til at foretage analyser, skal virksomheden reagere på mistanke. Virksomheden skal reagere, når der er grund til at antage, at en fødevare er farlig.

Fødevareregionen præciserede, at hvis NN tilbagetrækker fødevarer fra en anden virksomhed – og dermed er 2. led – skal NN altid underrette fødevareregionen, så tilbagetrækning hos 1. led kan foretages.

Fødevareregionen præciserede, at skimmel stort set altid betragtes som farligt, da næsten alle arter danner giftige toxiner. Under alle omstændigheder er fødevarer med skimmelvækst uegnet som menneskeføde.

Fødevareregionen afslog samtidig jeres anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning.

I klager over indskærpelsen

Den 14. juni 2010 klagede I over indskærpelsen med bl.a. den begrundelse, at kagerne ikke var sundhedsskadelige eller farlige trods den konstaterede mug.

I skriver, at sagen formentlig er opstået som følge af en skrivefejl. I NN’s meddelelse til lagrene står, at varen ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed. Der skulle have stået, at varen ikke overholder kravene til fødevarelovgivning.

I fastholder, at vurderingen af farlighed af skimmelvækst baseres på erfaring med produkttype, holdbarhed og andre relevante faktorer.

I mener, at mazarinkagerne ikke er sundhedsskadelige efter artikel 14, stk. 2, bogstav a, og stk. 4 i fødevareforordningen. Der er fx ingen umiddelbare, kortsigtede eller langsigtede indvirkning på personer, der indtager fødevaren.

Analyser viser, at skimmelen er Aspergillus spp. Der er ikke udført analyse for mycotoksiner.

I mener endvidere, at mazarinkagerne ikke er farlige efter artikel 14, stk. 2, bogstav a, og stk. 3 i fødevareforordningen. Kagerne havde synlig skimmelvækst og smagte og lugtede dårligt. Forbrugeren kan ved at bruge sine sanser vurdere, at fødevaren er fordærvet.

I mener, at I ikke havde pligt til at underrette fødevareregionen. I begrunder dette med, at mazarinkagerne ikke var sundhedsskadelige eller farlige. I mener derfor, at informationspligten ikke gælder, da artikel 19, stk. 3, tydeligt angiver informationspligt ved sundhedsskadelige varer.

I klager ikke over fødevareregionens afgørelse af, at mazarinkagerne var uegnede til menneskeføde efter artikel 14, stk. 2, bogstav b. Det er uklart om fødevareregionen henviser til artikel 6 eller til artikel 14, stk. 6. (Fødevareregionen har efterfølgende oplyst, at de har henvist til artikel 14, stk. 6, for at fastslå, at det er hele partiet, der antages at have mug, medmindre en nærmere gennemgang kan afkræfte dette.)

I anmodede om, at jeres klage blev tillagt opsættende virkning, da indskærpelsen ville føre til en radikal ændring af jeres håndtering af denne type sager, og da sagen efter jeres opfattelse er af meget principiel karakter.

NN oplyser, at en svensk virksomhed har leveret kagerne

Det fremgår af e-mail af 7. maj 2010 fra NN til fødevareregionen, at mazarinkagerne er leveret af en virksomhed i Sverige, der er orienteret om tilbagetrækningen.

I sender pressemeddelelse ud

Den 7. maj 2010 sendte I en pressemeddelelse ud, der informerede forbrugere, der havde købt kagerne, om tilbagetrækningen og muligheden for at levere kagerne tilbage og få pengene retur.

Afslag på opsættende virkning

Den 17. juni 2010 sendte fødevareregionen jer en uddybning af indskærpelsen og afslog i samme forbindelse jeres anmodning om opsættende virkning af jeres klage.

Vi fastholdt i brev 23. juni 2010 fødevareregionens afslag af 17. juni 2010 på at tillægge klagen opsættende virkning.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Fødevareregionens indskærpelse var korrekt og proportional

Sekretariatet finder, at det var korrekt at indskærpe pligten til at underrette fødevareregionen om fødevarer, der er trukket tilbage, fordi de ikke overholder krav til fødevaresikkerheden.

Kager med mug opfylder ikke kravene til fødevaresikkerhed

Fødevare- og Veterinærklager finder, at spiseklare kager med mug ikke er acceptable som fødevarer og dermed er uegnede som menneskeføde (artikel 14, stk. 2, bogstav b, i fødevareforordningen).

Ved afgørelse af, om en fødevare er uegnet som menneskeføde, skal der tages hensyn til om fødevaren er uacceptabel til menneskeføde på grund af udefra kommende forhold eller på anden måde eller på grunde af forrådnelse, nedbrydning eller fordærv (artikel 14, stk. 5, i fødevareforordningen).

Vi finder, at mug på kager, gør fødevaren uacceptabel til menneskeføde efter denne bestemmelse. Kagerne er dermed uegnede til menneskeføde og betragtes som farlige (artikel 14, stk. 2, indledningen, i fødevareforordningen).

Farlige fødevarer opfylder ikke kravene i artikel 14 til fødevaresikkerheden. Krav til fødevaresikkerhed er defineret i artikel 14, i fødevareforordningen og sammenfattes i artikel 14, stk. 1, som farlige fødevarer. Se også overskriften til artikel 14: Krav til fødevaresikkerhed.

Kagerne må derfor ikke markedsføres som fødevarer (artikel 14, stk. 1, i fødevareforordningen).

Kager, der ikke må markedsføres, skal trækkes tilbage

Fødevarevirksomheder skal trække kager, der ikke må markedsføres, fordi de ikke overholder krav til fødevaresikkerheden, tilbage. NN skulle derfor – som sket – informere sine butikker og tilbagekalde mazarinkagerne (artikel 19, stk. 1, 1. punktum, i fødevareforordningen).

I skal informere fødevareregionen om tilbagetrækning

I skulle samtidig have informeret fødevareregionen om tilbagetrækning (artikel 19, stk. 1, 1. punktum, sidste led, i fødevareforordningen).

Informationspligten opstår samtidig med, at der er pligt til at tilbagekalde fødevarerne (side 18 i Kommissionens vejledning om gennemførelse af artikel 11, 12, 16, 17, 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning2) ).

Jeres bemærkninger om andre bestemmelser, end dem fødevareregionen har brugt

I mener, at mazarinkagerne ikke er farlige efter artikel 14, stk. 2, bogstav a, og stk. 3 i fødevareforordningen. Fødevareregionens indskærpelse vedrører ikke disse bestemmelser. Det er derfor i dette tilfælde ikke vurderet, om disse bestemmelser er overholdt.

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer.

2) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevareberedskab/Tilbagetraekning_af_foedevarer/Lovstof/forside.htm