Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Autorisation
Kapitel 3 Gebyr
Kapitel 4 Naturstyrelsens konsulenter
Kapitel 5 Klage og straf
Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 17, stk. 3, § 18, § 67, § 73, § 80, § 92, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forebyggelse og bekæmpelse af rotter: Effektiv forebyggelse og bekæmpelse, der udøves af en autoriseret person for at forebygge og udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden.

2) Erhvervsmæssig rottebekæmpelse: Firma eller person, som mod betaling foretager forebyggelse eller bekæmpelse af rotter eller yder vejledning herom.

3) Byzone, sommerhusområde og landzone: De områder, der efter gældende lovgivning er byzoner, sommerhusområder og landzoner.

4) Fødevarevirksomheder: Virksomheder, der behandler eller sælger madvarer, drikkevarer, nydelsesmidler og andre varer, der er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker.

5) Rottesikring af ejendomme: Foranstaltninger på bygninger, herunder brønde, stikledninger og grundarealer, så disse overalt er forsvarligt sikrede mod rotter.

6) Rottespærre: Mekanisk eller elektronisk anordning til indsætning i brønde i stik- og hovedledninger, som har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i en ledning.

7) Foderstation: Beholder af plast, metal eller træ, hvortil rotter kan have adgang, der kan indeholde gift, smækfælder eller ugiftige indikatorblokke.

8) Sikringsordning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter: En aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende.

9) Forekomst af rotter: Observation af rotter eller spor efter rotter.

10) Autoriseret person: En person, som har opnået autorisation i medfør af § 14 eller § 23, eller en virksomhed, der beskæftiger autoriserede personer.

Generelle pligter

§ 2. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

§ 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

Kommunalbestyrelsens pligter

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter foretage tilsynsbesøg. I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan lade bekæmpelse af rotter udføre af enten kommunens eget autoriserede personale eller ved at indgå en kontrakt om bekæmpelse af rotter med en autoriseret person.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, der har indgået kontrakt med en autoriseret person om kommunal bekæmpelse af rotter, skal føre tilsyn med, at bestemmelserne i kontrakten overholdes.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først.

Stk. 2. I tilfælde af, at kommunalbestyrelsen konstaterer resistens, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at deltage i undersøgelser foranstaltet af Naturstyrelsen med henblik på undersøgelse af resistens mod antikoagulanter hos rotter.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af de af Naturstyrelsen fastsatte minimumskrav, jf. bilag 1. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til eksisterende hospitaler.

Stk. 4. Adgangen i stk. 3 gælder tillige i forbindelse med byggemodning af hospitaler.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan desuden efter aftale med spildevandsforsyningsselskabet opsætte rottespærrer andre steder end angivet i stk. 1-4 eller anvende giftblokke som led i bekæmpelse af rotter i kloaknettet.

Stk. 6. Opsætning af rottespærrer og anvendelse af giftblokke skal fremgå af handlingsplanen, jf. § 6.

Stk. 7. Når der ved private byggemodninger af parcelhusgrunde er opsat rottespærrer, afgør spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med overtagelse af ledningsanlægget, om rottespærrer fortsat skal anvendes. Tilsvarende gælder ved kommunale byggemodninger af parcelhusgrunde, hvor forsyningsselskabet har forsyningspligten.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal lade alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone undersøge for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.

Stk. 2. Besøg på de i stk. 1 nævnte ejendomme sker på grundlag af de af kommunalbestyrelsen udarbejdede lister over ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone.

Stk. 3. De undersøgte ejendomme, jf. stk. 1, inddeles i to kategorier:

1) ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme.

2) ejendomme, hvor der er forekomst af rotter.

Stk. 4. På de i stk. 3, nr. 1, nævnte ejendomme skal kommunalbestyrelsen herefter foretage tilsynsbesøg hvert 2. år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilsynet af ejendomme sker i etaper med 6 måneders mellemrum i den 2-årige periode.

Stk. 5. På de i stk. 3, nr. 2, nævnte ejendomme skal kommunalbestyrelsen iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Derudover skal kommunalbestyrelsen foranstalte, at der med 6 måneders intervaller foretages tilsynsbesøg. Når en ejendom efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom være omfattet af reglerne for de i stk. 3, nr. 1, nævnte ejendomme.

Stk. 6. Tilsynsbesøg, der foretages i medfør af stk. 5, forudsætter, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede og bliver informeret om eventuel giftudlægning.

Stk. 7. Såfremt der på en ejendom, hvor der ikke er forekomst af rotter, jf. stk. 3, nr. 1, på et senere tidspunkt konstateres rotter, vil denne herefter være omfattet af reglerne for ejendomme i henhold til stk. 3, nr. 2.

Stk. 8. I byzoner og sommerhusområder foretager kommunalbestyrelsen bekæmpelsen efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal informeres om eventuel giftudlægning.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen er ved ethvert tilsynsbesøg såvel i byzone som i landzone, hvor der konstateres rotter, ansvarlig for at registrere oplysninger som angivet i bilag 2.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen.

§ 10. I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter samtidig med Fødevareregionens kontrol.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og Fødevareregionerne skal gensidigt underrette hinanden om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan meddele kommunalbestyrelsen påbud som nævnt i stk. 1, når kommunalbestyrelsen er grundejer.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt senest 1. april indsende beretninger om de foranstaltninger, der i det foregående år har været truffet i kommunen med hensyn til bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen skal give andre oplysninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som Naturstyrelsen måtte anmode om.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tillige indberette oplysninger, jf. § 18, stk. 2, til Naturstyrelsen én gang årligt senest den 1. april for det foregående år.

Kapitel 2

Autorisation

§ 13. Etablering af sikringsordninger samt forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 1, nr. 1, må kun foretages af en autoriseret person.

§ 14. Autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan kun opnås af personer med dokumentation for enten

1) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kommunal teknisk forvaltning,

2) minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab

3) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche,

4) minimum 6 måneders relevant ansættelse hos Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion eller

5) minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse.

Stk. 2. Autorisation meddeles, når ansøgeren har deltaget i det i § 16 nævnte kursus og over for Naturstyrelsen ved en prøve har dokumenteret at besidde fornøden viden om rotters levevis og deres forebyggelse og bekæmpelse samt lovgivning i relation til rotter, herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen. Denne viden skal omfatte kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssystemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler.

§ 15. Personer, der har fået ansættelse i en virksomhed som beskæftiger autoriserede personer, kan under en autoriseret persons instruktion og på dennes ansvar arbejde med bekæmpelse af rotter. Dog skal de pågældende personer, senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start, tilmeldes et autorisationskursus, jf. § 16, med henblik på at opnå autorisation. Autorisation skal være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start.

§ 16. Naturstyrelsen afholder kurser med henblik på aflæggelse af den i § 14 nævnte prøve. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.

Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning. Ansøgning indgives til Naturstyrelsen, jf. § 33, stk. 6.

Stk. 3. Kun personer, der opfylder betingelserne i § 14 eller § 15 kan optages på kurset.

Den autoriserede person

§ 17. Ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning skal den autoriserede person foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer, som gør, at rotter kan skaffe sig adgang til eller opholde sig de pågældende steder. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert 3. år. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver bygningens fejl og mangler i relation til sikring mod rotter. Grundejer eller lejer skal have udleveret en genpart af rapporten.

Stk. 2. Bygningsgennemgangen skal omfatte alle matrikler med tilhørende bygninger og afløbssystemer, som aftalen vedrører.

Stk. 3. Såfremt en grundejer eller en lejer indgår eller fornyer en aftale med en autoriseret person om en sikringsordning med rottebekæmpelse, skal den autoriserede person drage omsorg for, at aftalen straks anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal ændring og ophævelse af aftalen straks anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. De kommunale tilsynsmyndigheder kan forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og tilsynsrapporter, jf. stk. 1 og § 18, stk. 1, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse.

Stk. 5. Der må ikke indgås kontrakt om en sikringsordning så længe, der er forekomst af rotter på en ejendom.

Stk. 6. Den autoriserede person, der i henhold til stk. 1, indgår kontrakt om en sikringsordning, er forpligtet til at foretage effektiv bekæmpelse af rotter på ejendommen.

§ 18. Foderstationer med antikoagulerende gift, der opsættes som led i en sikringsordning, skal tilses mindst 4 gange årligt. Ved hvert tilsyn skal der udarbejdes en tilsynsrapport, der angiver forekomst af rotter, udlagt gift, samt eventuelle fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer eller tilhørende arealer.

Stk. 2. En autoriseret person, der anvender de i stk. 1 nævnte foderstationer, skal én gang årligt senest den 1. februar til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kg af de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler.

§ 19. Uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan en grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.

Stk. 2. Ved indgåelse af en aftale, som nævnt i stk. 1, skal et aftaleskema, jf. bilag 3, underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter i medfør af stk. 1, afholdes af grundejer eller lejer.

Stk. 4. Grundejere, der har indgået aftale om rottebekæmpelse i medfør af stk. 1, kan efterfølgende vælge at anmode kommunalbestyrelsen om at foretage den videre bekæmpelse på adressen.

§ 20. Kun personer, der i henhold til § 14 har opnået autorisation til at bekæmpe rotter, kan:

1) indgå kontrakter om sikringsordninger, jf. § 1, nr. 8,

2) foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse, jf. § 4, stk. 3,

3) opsætte rottespærrer i brønde i stik- og hovedledninger,

4) foretage bekæmpelse af rotter hos grundejer eller lejer, hvor der er indgået en aftale om en sikringsordning, og

5) foretage bekæmpelse uden for kommunal åbningstid, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 2. En autoriseret person må ikke i andre tilfælde end angivet i stk. 1, foretage bekæmpelse af rotter.

§ 21. Den autoriserede person, der indgår aftale om sikringsordning m.v. skal oplyse den relevante modtager af ydelsen (grundejer, lejer eller kommunen) om:

1) kontaktoplysninger til Naturstyrelsen, som har meddelt autorisation og fører tilsyn med den autoriserede,

2) de brancheorganisationer, som den autoriserede person er medlem af, og

3) hvis autorisationen er meddelt i et andet EU- eller EØS-land, i hvilket land autorisationen er meddelt.

Stk. 2. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale.

§ 22. En autoriseret person, der foretager bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter), skal anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først.

Stk. 2. I tilfælde af, at den autoriserede person konstaterer resistens, finder stk. 1, ikke anvendelse.

Autorisation af udenlandske ansøgere

§ 23. Naturstyrelsen meddeler personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et EU-, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv i udlandet, og som kan sidestilles med den i § 14 nævnte uddannelse og prøve, autorisation til at bekæmpe rotter.

§ 24. Personer som nævnt i § 23, der agter at etablere sig i Danmark, skal for at kunne få meddelt autorisation indgive skriftlig ansøgning til Naturstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet, og

2) bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af:

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervet som rottebekæmper, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og

b) dokumentation vedrørende eventuel erhvervserfaring, eller

c) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 3. Naturstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. stk. 2, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 4. Hvis et uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 23, stk. 1, nævnte lande omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Naturstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere:

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet.

§ 25. Personer, der er omfattet af § 23, og som agter midlertidig eller lejlighedsvist at udøve rottebekæmpelse, er undtaget fra uddannelseskravet i § 14.

Stk. 2. Med henblik på at undgå alvorlig skade for grundejeren eller den offentlige sundhed eller sikkerhed skal ovennævnte personer, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, underrette Naturstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 2 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for anmelderens nationalitet,

2) attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at udføre erhvervet som rottebekæmper, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt, og

3) bevis for anmelderens kvalifikationer, eller

4) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Anmelderen, jf. stk. 2, skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udføre erhvervet i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang, der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 6. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed eller sikkerhed, skal den pågældende over for Naturstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Naturstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Naturstyrelsen.

Stk. 7. Naturstyrelsen kan pålægge anmelderen betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøven eller eventuel supplerende uddannelse. Betalingens størrelse overstiger ikke de beløb, som opkræves i forbindelse med gennemførelse af undervisning, eksamination m.v. på det pågældende område. Betalingen fastsættes og opkræves af Naturstyrelsen.

Stk. 8. Afgørelse på baggrund af egnethedsprøve og de heraf nødvendige foranstaltninger træffes senest en måned efter, afgørelse om udførelse af egnethedsprøven er blevet truffet. Anmelderen kan påbegynde, erhvervet som rottebekæmper senest en måned efter, der er truffet afgørelse efter stk. 6.

Stk. 9. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 6 og stk. 8 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper.

§ 26. Naturstyrelsen behandler ansøgninger om autorisation efter § 23 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 24, stk. 2.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 eller stk. 2 må ansøgeren ikke påbegynde hvervet som rottebekæmper, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation.

§ 27. Naturstyrelsen skal inden for en måned kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. § 26, stk. 2,

2) oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde hvervet som rottebekæmper før, Naturstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation,

3) oplysning om, at Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men at der er mulighed for at anlægge søgsmål, jf. § 30, stk. 1, og

4) eventuel oplysning om tilsendelse af manglende dokumentation.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelder er etableret, for udførelse af erhvervet som rottebekæmper, som anmelderen foretager i Danmark, indhente de nødvendige oplysninger om de i § 24, stk. 4, nr. 2 og 3, nævnte forhold samt om anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.

Stk. 3. Naturstyrelsen kan videregive oplysninger til de myndigheder i de i § 23 nævnte lande til brug for behandling af klager over tjenesteyderens udøvelse af erhverv om rottebekæmper i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

§ 28. Naturstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 25, stk. 3, sin beslutning om ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal efter en fristforlængelse efter stk. 2 have truffet afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 4. Anmelderen må ikke påbegynde erhvervet som rottebekæmper, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 1 og stk. 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper.

Tilbagekaldelse af autorisation

§ 29. Naturstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis indehaveren heraf under udøvelse af sit erhverv med forebyggelse og bekæmpelse af rotter gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.

Stk. 2. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af minimum 1 år eller for bestandigt.

§ 30. Naturstyrelsens afgørelser efter § 23, § 25, stk. 8, og § 29, stk. 1, kan af ansøgeren eller autorisationsindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Naturstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Naturstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning herom. Naturstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Sagsanlæg som følge af Naturstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed har opsættende virkning. Den opsættende virkning omfatter tillige fristen på 4 uger, jf. stk. 1, 2. punktum.

§ 31. En person, der er autoriseret til at bekæmpe rotter, kan ved dom blive frakendt sin autorisation for et tidsrum af minimum 1 år eller for bestandigt, jf. § 30, stk. 1.

Kapitel 3

Gebyr

§ 32. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse.

Stk. 4. Gebyret kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

Kapitel 4

Naturstyrelsens konsulenter

§ 33. Naturstyrelsens konsulenter fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de i bekendtgørelsen nævnte pligter.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan efter forhandling med en kommunalbestyrelse dispensere fra forpligtelsen til at undersøge alle ejendomme i landzone.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal i samarbejde med kommunalbestyrelsen rådgive borgere i bekæmpelsesarbejdet.

Stk. 4. Naturstyrelsen kan påbyde kommunalbestyrelsen at opfylde dens forpligtelser og kan påbyde den at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne.

Stk. 5. Naturstyrelsen kan foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede områder efter særlige metoder med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Stk. 6. Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus, jf. § 16.

Kapitel 5

Klage og straf

§ 34. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 35. Med bøde straffes den, der:

1) Undlader at foretage anmeldelse, jf. § 2.

2) Undlader at udarbejde bygningsgennemgangsrapport, jf. § 17, stk. 1 og stk. 2,

3) Undlader at foretage anmeldelse af en sikringsordning med rottebekæmpelse, jf. § 17, stk. 3.

4) Indgår aftale om sikringsordning, jf. § 17, stk. 5.

5) Undlader at foretage tilsyn og udarbejde tilsynsrapport, jf. § 18, stk. 1.

6) Undlader at foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, jf. § 18, stk. 2.

7) Foretager bekæmpelse af rotter uden at have opnået autorisation, jf. § 13 eller § 15.

8) Foretager rottebekæmpelse i strid med § 19, stk. 1 og stk. 2.

9) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med § 20.

10) Undlader at give de i § 21 nævnte oplysninger.

11) Undlader at følge den af Naturstyrelsen vedtagne resistensstrategi, jf. § 5 og § 22.

12) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have indgivet ansøgning samt oplysninger i henhold til § 24.

13) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med § 25.

14) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med § 28, stk. 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1507 af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. ophæves.

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder efter denne bekendtgørelsens ikrafttræden udarbejde en handlingsplan som nævnt i § 6 samt iværksætte de i § 8 nævnte foranstaltninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have opsat rottespærrer på de i § 7 nævnte steder.

Stk. 3. Personer, der i henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 1507 af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. har foretaget bekæmpelse af rotter under en autoriseret persons instruktion og har arbejdet på dennes ansvar, skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have erhvervet autorisation til bekæmpelse af rotter. Ansøgning om optagelse på det i § 16 nævnte kursus skal dog være indsendt til Naturstyrelsen senest 18 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 4. Autoriserede personer, som har indgået aftaler om sikringsordninger, skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have udarbejdet en bygningsgennemgangsrapport, som nævnt i § 17, for samtlige eksisterende sikringsordninger. Grundejer eller lejer skal have udleveret en kopi af rapporten.

Miljøministeriet, den 26. juni 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Handlingsplanen, jf. § 6, skal indeholde følgende minimumskrav:

overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen

tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

ejendomme i landzone,

ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder,

fødevarevirksomheder,

kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer),

havnearealer,

kommunale genbrugsstationer,

lossepladser og deponier,

vildtfodringspladser.


Bilag 2

Oplysningsskema til brug ved tilsynsbesøg, hvor der konstateres rotter

       
1. Navn og adresse: …………………………………………………………………
 
2. Ejendomstype:
 
 
 
 
 
 
□ Landbrug
□ Beboelsesejendom
□ Fødevarevirksomhed
 
□ Anden industri
       
□ Andet (specificér): ……………………………
       
2. Rotter observeret
       
□ Levende
□ Døde
   
       
3. Ejendom kloakeret
□ Ja
□ Nej
 
       
4. Røgprøve foretaget
□ Ja
□ Nej (hvis nej, hvad er årsag? )…………………. . . . .
       
5. Årsag til rottetilhold
       
□ Brud på privat stikledning
   
□ Defekt vakuumventil
   
□ Usikret faldstammeudluftning
   
□ Defekt samlebrønd
   
□ Defekt tagnedløb
   
□ Defekt tagbrønd
   
□ Usikret gulvafløb
   
□ Defekt vandlås/manglende vandlås
   
□ Defekte ledninger under eller i bygninger og beboelse
□ Defekt kommunal ledning
□ Defekt kommunal samlebrønd
□ Usikret ydermur (gulvudluftning, rørgennemføring, sprækker, huller m.v.)
□ Utætte døre, porte og vinduer
□ Utæt tagkonstruktion
□ Espaliervækst m.v. op ad mur
□ Spiseligt affald udendørs
□ Fuglefodring
□ Dyrehold (kaniner, fugle m.m.)
□ Andet (specificér)………………………………………….
 
6. Bekæmpelse foretaget
 
□ Nej (hvorfor ikke? )………………………………………. .
 
□ Ja
 
□ Smækfælder
□ Levende fangende fælder
□ Elektriske fælder
□ Udlægning af gift (antikoagulanter)
□ Andet ( f.eks. skydevåben, hund m.m.)
 
Gifttype
□ Coumatetralyl
Antal kg:……………. . .
   
□ Bromadiolon
Antal kg:……………. . .
   
□ Difenacoum
Antal kg:……………. . .
   
□ Brodifacoum
Antal kg:……………. . .
   
□ Flocoumafen
Antal kg:……………. . .
   
□ Difethialon
Antal kg:……………. . .
   
       
Samlet giftforbrug på adressen:……………………………. . . kg
 
Beboer eller lejer informeret om giftudlægning?
 
Ja □
 
7. Opfølgning af bekæmpelse foretaget
 
1. Dato: …………….
 
2. Dato: …………….
 
3. Dato: …………….
 
4. Dato: …………….
 
8. Sag afsluttet
 
Bekæmpers underskrift / dato: ………………………………. .
 


Bilag 3

ERKLÆRING OM ROTTEBEKÆMPELSE UDEN FOR KOMMUNAL ÅBNINGSTID

(Indsendes straks til teknisk forvaltning i kommunen)

UDFYLDES AF BORGEREN:

       
Jeg erklærer herved, at jeg d.d. har indgået aftale med ………………….
(indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) om rottebekæmpelse på adressen………………………….
       
Jeg erklærer ligeledes, at jeg har kontaktet ……………………
(indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) uden for den kommunale rottebekæmpelses åbningstid.
       
Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.
       
…………………. . . (sted)
…………………. . . (dato)
   
       
Underskrift………………………………………. . . . .
   
       
       
UDFYLDES AF SKADEDYRBEKÆMPELSESFIRMAET:
       
Jeg erklærer herved, at …………………… (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) d.d.
indgået aftale med ……………………… (indsæt navn på kunde) om rottebekæmpelse på
adressen………………………
       
       
Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.
       
…………………. . . (sted)
…………………. . . (dato)
   
       
Underskrift………………………………………. . . . .
   

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, s. 22 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36.