Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven

(Nedlæggelse af Center for Energibesparelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 1. december 2010, som ændret ved § 28 i lov nr. 455 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 3 ophæves.

2. I § 17 a, stk. 3, udgår »jf. § 19, stk. 2,«.

3. I § 19, stk. 1, ændres »en under ministeriet oprettet institution eller en anden myndighed« til: »en under ministeriet oprettet institution, en anden myndighed, en virksomhed eller en anden sagkyndig institution eller organisation«.

4. § 19, stk. 2, ophæves.

5. § 20, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

6. I § 20, stk. 3, der bliver stk. 2, stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, og stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

7. I § 21, stk. 1, og § 22, stk. 1, nr. 1, udgår », Center for Energibesparelser«.

8. I § 21, stk. 1, ændres »som er nævnt i § 19, stk. 2,« til: »som er nævnt i § 19,«.

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 481 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, nr. 2, ændres »energisparebidrag« til: »energieffektiviseringsbidrag«.

2. I § 6, stk. 2, nr. 2, ændres »energisparebidrag« til: »energieffektiviseringsbidrag«.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. § 7 F, stk. 1, nr. 6, ophæves.

Nr. 7-12 bliver herefter nr. 6-11.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overtager ved lovens ikrafttræden alle Center for Energibesparelsers aktiver og passiver og indtræder i alle centerets rettigheder og forpligtelser. Ministeren afbeskikker centerets hidtidige bestyrelse og forestår afviklingen af centerets aktiviteter.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 3 om ophævelse af § 7 F, stk. 1, nr. 6, i ligningsloven finder ikke anvendelse for tilskud meddelt inden lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard