Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

(Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 35 indsættes i kapitel 6 efter overskriften »Pristillæg m.v. til vindmøller«:

»§ 35 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41.

Stk. 2. Der ydes pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 for summen af en elproduktion i 6.600 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.

Stk. 3. Pristillægget efter stk. 2 udgør 25 øre pr. kWh, dog således at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 58 øre pr. kWh.

Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.«

2. § 36, stk. 1, affattes således:

»Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller på land nettilsluttet i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2013 bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41. Herudover omhandler bestemmelsen elektricitet produceret på havvindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere bortset fra havvindmøller omfattet af § 37.«

3. I § 43, stk. 1 og 2, indsættes efter »§§«: »35 a og«.

4. I § 43, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »efter«: »§ 35 a, stk. 4,«.

5. Efter § 43 indsættes før overskriften før § 44:

»Pristillæg m.v. til biogas

§ 43 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse.

Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender gasser omfattet af stk. 1, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 79,3 øre pr. kWh.

Stk. 3. For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1 sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved gasser omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Ejeren af et elproduktionsanlæg kan med virkning fra et årsskifte vælge at modtage pristillæg efter stk. 3 i stedet for stk. 2. Valget er bindende, indtil der med virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter stk. 2. Anmodningen om valg af pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra årsskiftet. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer om tidsfrister m.v. for valg af pristillæg.

Stk. 5. Ud over de i stk. 2 og 3 nævnte pristillæg ydes et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh til elektricitet fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1. Pristillæggene reguleres efter § 43 e.

Stk. 6. Summen af pristillæg og markedspris som nævnt i stk. 2 og pristillæg som nævnt i stk. 3 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Stk. 7. Det er en betingelse for tildeling af pristillægget, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 b. Denne bestemmelse omhandler salg af biogas til brug for transport.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. solgt gigajoule (GJ) biogas til brug for transport.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. solgt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas til brug for transport. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til den, der sælger biogassen til transport til en slutbruger.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 c. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule (GJ) biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 d. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til energiudnyttelse, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Den, der anvender biogas til energiudnyttelse omfattet af stk. 1, er berettiget til et tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 3. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 e. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas nedsættes den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kroner pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ, jf. stk. 5. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges tilskuddet tilsvarende.

Stk. 2. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 26 øre pr. kWh reguleres den 1. januar hvert år fra 2013 med 1 øre pr. kWh for hver krone pr. GJ, det i stk. 1 nævnte tilskud reguleres.

Stk. 3. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 4. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 10 øre pr. kWh nedsættes årligt med 2 øre pr. kWh fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 5. Ved beregningen efter stk. 1 anvendes den gennemsnitlige markedspris på naturgas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige day ahead-slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi.

Stk. 6. Priser, tilskud og pristillæg nævnt i stk. 1-3, § 43 a, stk. 6, og § 44, stk. 4, beregnes med en decimal.

Stk. 7. Staten afholder udgifterne til tilskud til biogas efter bestemmelserne i §§ 43 b-43 e og omkostningerne forbundet med administration af ordningerne inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«

6. I § 44, stk. 1, udgår »biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse,«.

7. I § 44, stk. 2, ændres »74,5« til: »79,3«.

8. I § 44, stk. 3, ændres »40,5« til: »43,1«.

9. I § 44, stk. 4, ændres »2009« til: »2013«.

10. I § 47, stk. 1, nr. 2, ændres »§§ 44-46« til: »§§ 43 a og 44-46«.

11. I § 49, stk. 2, ændres »i 4 år« til: »til og med 2015«.

12. I § 50, stk. 1, indsættes efter »§§«: »43 a-43 e og«.

13. I § 50, stk. 2, indsættes efter »at pristillæg«: »og tilskud«, og efter »§§«: indsættes »43 a-43 e og«.

14. I § 50, stk. 4, indsættes efter »fremstillet som nævnt i«: »§ 43 a, stk. 3,«.

15. 50, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 a-43 e og 44-49. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herudover fastsætte regler med kriterier for bæredygtighed, og at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse kriterier. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvorledes pristillæg beregnes til VE-elproduktionsanlæg, som anvender forskellige brændsler.«

16. Efter § 50 indsættes før overskriften før § 51:

»§ 50 a. Denne bestemmelse indeholder fælles regler for tilskud efter §§ 43 a-43 e.

Stk. 2. Energinet.dk varetager administration af tilskud til biogas efter §§ 43 b-43 e, herunder beregning og udbetaling af disse.

Stk. 3. Enhver, der anmoder om tilskud efter §§ 43 b-43 d, skal lade sig registrere hos Energinet.dk og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af tilskuddet til Energinet.dk, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som Energinet.dk opretter.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om retten til og størrelsen af tilskuddet samt udbetaling m.v. heraf.

Stk. 5. Der kan kun ydes støtte for den samme mængde biogas efter enten § 43 a, § 43 b, § 43 c eller § 43 d. Er der ydet støtte efter en af bestemmelserne i §§ 43 a-43 d, er støttemodtageren eller eventuelle andre ansøgere ikke berettiget til støtte for samme mængde biogas efter andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tilskud efter §§ 43 a-43 d. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at Energinet.dk kan afslå at udbetale tilskud efter §§ 43 a-43 e, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling skal afholdes af tilskudsmodtager, og at målingen for tilskudsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.

Stk. 8. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 3 og for installation, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr. Energinet.dk kan endvidere fastsætte retningslinjer for, hvorledes den solgte eller anvendte biogas efter §§ 43 b-43 d skal måles og indberettes til Energinet.dk.«

17. I § 51, stk. 1, § 53, stk. 1, og § 55, stk. 1, ændres »§§ 36-50« til: »§§ 35 a, 36-43, 43 a og 44-50«.

18. I § 51, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »39-41,«: »§ 43 a, stk. 2,«.

19. I § 51, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 38« til: »§§ 35 a og 38«.

20. I § 52, stk. 1, indsættes efter »VE-elproduktionsanlæg omfattet af«: »§ 43 a, stk. 2,«.

21. I § 55, stk. 2, ændres »§§ 36-50« til: »§§ 35 a, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a«.

22. I § 55, stk. 2 og 3, indsættes efter »elproducenten«: »eller tilskudsmodtageren«.

23. I § 56, stk. 1, indsættes efter »elektricitet«: »og anvendelse af biogas«, og »§§ 36-50« ændres til: »§§ 35 a, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a«.

24. I § 56, stk. 4, indsættes efter »stk. 1-3«: », herunder om til hvem Energinet.dk med frigørende virkning kan udbetale tilskud til efter §§ 43 b-43 d«.

25. I § 57, stk. 1, ændres »36-53« til: »35 a, 36-43, 43 a, 44-50, 51-53«.

26. Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a. Klima- energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af gebyr til dækning af Energinet.dk’s omkostninger til administration af tilskud efter §§ 43 b-43 e, herunder afgørelser om udbetaling af tilskud og drift af registeret, jf. § 50 a, stk. 3 og 4.«

27. I § 66, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Herudover behandler Energiklagenævnet klager over Energinet.dk’s afgørelser i henhold til § 50 a, stk. 4, jf. §§ 43 b-43 e og regler udstedt i medfør af denne lov, i det omfang de vedrører §§ 43 b-43 e.«

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »og 36-49« til: », 35 a, 36-43, 43 a og 44-49«.

2. I § 8, stk. 2, indsættes efter »tariffer«: », medmindre omkostningerne er finansieret på anden måde, herunder af statsmidler«.

3. I § 8 a, stk. 1, ændres »36-50« til: »35 a, 36-43, 43 a og 44-50«.

4. I § 9 ændres »§§ 36-49« til: »§§ 35 a, 36-43, 43 a og 44-49«.

5. Efter § 58 b indsættes før overskriften før § 59:

»§ 58 c. Denne bestemmelse omhandler tilskud til elektricitet til industrielle kraftvarmeværker, som er tilsluttet elforsyningsnettet senest den 21. marts 2012. Tilskuddet ydes fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2020.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes og udbetales månedligt til værker omfattet af stk. 1 med udgangspunkt i en tolvtedel af grundbeløbet som nævnt i stk. 3. Når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i § 59, stk. 2, nr. 2, er 13,453 øre pr. kWh eller derunder, indekseres grundbeløbet med faktoren 1,7122. Grundbeløbet reduceres lineært ved en markedspris over 13,453 øre pr. kWh, således at det bortfalder, når markedsprisen er 41,582 øre pr. kWh.

Stk. 3. Grundbeløbet udgør 3 øre pr. kWh på baggrund af værkets elproduktion i 2011 med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktionen. Hvis der ikke har været elproduktion i mere end 4 uger i 2011, fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i 2010, hvis værket anmoder om dette.

Stk. 4. Ydelsen af tilskuddet er betinget af, at værket er driftsklart og til rådighed for driften af det sammenhængende elforsyningsnet. Desuden skal elektriciteten fra værket være fremstillet ved en højeffektiv kraftvarmeproduktion. Endvidere skal der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet for den elektricitet, som værket producerer. Tilskuddet ydes, uanset om der tillige ydes pristillæg efter regler i denne lov eller i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 5. Administrationen af tilskuddet, herunder beregning og udbetaling af dette, varetages af Energinet.dk.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at tilskuddet skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om beregningsmetoder efter stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 4 skal opfyldes.

Stk. 8. Staten afholder udgifterne til tilskud til industrielle kraftvarmeværker efter denne bestemmelse og omkostningerne forbundet med administration af ordningen inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«

6. I § 59, stk. 1, ændres », 58 a og 58 b« til: »og 58 a-58 c«.

7. I § 59, stk. 2, nr. 2, ændres »og 58 b« til: », 58 b og 58 c«.

8. I § 65, stk. 2, indsættes efter »pristillæg«: »eller tilskud«, og », 58 a og 58 b« ændres til: »og 58 a-58 c«.

9. § 65 a, stk. 1, affattes således:

»Energinet.dk udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg eller tilskud efter bestemmelserne i §§ 58 og 58 a-58 c og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg og tilskud.«

10. I § 89 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk i henhold til § 58 c og regler udstedt i henhold hertil.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

11. I § 89, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »til loven«: »og Energinet.dk’s afgørelser efter stk. 2«, og efter »stk. 1«: indsættes »og stk. 2«.

§ 3

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»En kommune kan endvidere deltage i produktion af biogas gennem et fælleskommunalt naturgasselskab, som eksisterede den 2. maj 2012.«

2. I § 6 indsættes efter nr. 17 som nyt nummer:

»18) Opgraderet biogas: Biogas, der opfylder de gældende krav til, at den teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet, jf. § 2, stk. 2.«

Nr. 18-26 bliver herefter nr. 19-27.

3. I § 9, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 14, stk. 1, nr. 2« til: »§ 14, stk. 1, nr. 3«.

4. I § 9 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Alle forbrugere, der er tilsluttet det sammenkoblede system eller et bygasnet, skal betale en forholdsmæssig andel af Energinet.dk’s nødvendige omkostninger til betaling af pristillæg efter § 35 c. Energinet.dk opgør omkostningerne efter 1. pkt. og fordelingen af disse på forbrugerne. På grundlag heraf opkræver distributions- og bygasselskaberne beløb fra forbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om forhold nævnt i stk. 4 og om Energinet.dk’s og distributions- og bygasselskabernes samarbejde i henhold til stk. 4.

Stk. 6. Energinet.dk’s administrationsomkostninger vedrørende betaling af pristillæg som nævnt i stk. 4 opkræves igennem Energinet.dk’s tariffer.«

5. I § 12, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »tilslutte«: »anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg),«.

6. I § 14, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »forbrugere«: »og anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg)«.

7. I § 14, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) sikre kvaliteten af den opgraderede biogas, der injiceres i distributionsnettet i dets bevillingsområde,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

8. I § 14, stk. 2 og 3, ændres »stk. 1, nr. 3« til: »stk. 1, nr. 4«.

9. I § 30, stk. 3, ændres »§ 14, stk. 1, nr. 2 og 3« til: »§ 14, stk. 1, nr. 3 og 4«.

10. Efter § 35 indsættes:

»Kapitel 6 a

Levering af opgraderet biogas til naturgassystemet

Tilslutning af biogasopgraderingsanlæg m.v.

§ 35 a. I områder, som er forsynet fra det sammenkoblede system, skal distributions- og transmissionsselskaber efter anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget tilslutte anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg) til naturgasforsyningsnettet.

Stk. 2. Distributions- eller transmissionsselskabet fastlægger tilslutningspunktet efter drøftelse med ejeren af opgraderingsanlægget og ud fra en økonomisk vurdering af de samlede omkostninger for tilslutningen og de løbende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas. Distributions- eller transmissionsselskabet skal i fornødent omfang drøfte valg af tilslutningspunktet med andre distributions- og transmissionsselskaber, før der træffes afgørelse. Afgørelsen om etablering af tilslutning af et opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, herunder om tilslutningspunktet og om fordeling af omkostninger, træffes af det selskab, til hvis net det er blevet besluttet at opgraderingsanlægget tilsluttes.

Stk. 3. Forvaltningsloven gælder for distributions- og transmissionsselskaber, i det omfang de træffer afgørelse efter stk. 2.

Stk. 4. Ejeren af opgraderingsanlægget skal afholde de direkte henførbare omkostninger forbundet med tilslutningen til det anviste tilslutningspunkt efter stk. 2 samt de efterfølgende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af distributionsselskabet, hvis omkostningerne vedrører distributionsnettet, eller af transmissionsselskabet, hvis omkostningerne vedrører transmissionsnettet.

Stk. 5. Distributions- og transmissionsselskaber har pligt til at give enhver, der anmoder om tilslutning af et opgraderingsanlæg, alle nødvendige oplysninger, herunder

1) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgningen om tilslutning,

2) et detaljeret skøn over de samlede omkostninger for tilslutningen og de løbende driftsomkostninger ved tilførslen af den opgraderede biogas og

3) en rimelig og vejledende tidsplan for nettilslutningen.

Stk. 6. Afgørelser efter stk. 2 kan påklages til Energitilsynet. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Klage indgives til distributions- eller transmissionsselskabet, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om et opgraderingsanlægs tilslutning til naturgasforsyningsnettet, herunder nærmere regler om fordelingen af omkostninger ved nettilslutning og ved at være tilsluttet naturgasforsyningsnettet mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet.

Leveringskvalitet

§ 35 b. Distributions- og transmissionsselskaber kan fastsætte nødvendige krav om, at opgraderet biogas, der ønskes injiceret i distributions- eller transmissionsnettet, leveres ved et givet gastryk og en given brændværdi.

Pristillæg m.v.

§ 35 c. Der ydes pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system. Pristillægget ydes til den, der opgraderer biogassen.

Stk. 2. Der ydes et pristillæg på 79 kr. pr. leveret gigajoule (GJ) opgraderet biogas. Pristillægget indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Stk. 3. Der ydes tillige et pristillæg på 26 kr. pr. leveret GJ opgraderet biogas. Pristillægget nedsættes den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kr. pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kroner pr. GJ. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges pristillægget tilsvarende. Ved beregningen efter 2. og 3. pkt. anvendes den gennemsnitlige markedspris på naturgas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige day ahead-slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi.

Stk. 4. Ved reguleringen af pristillæggene efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2.-5. pkt., beregnes priser og pristillæg med en decimal.

Stk. 5. Der ydes derudover et pristillæg på 10 kr. pr. leveret GJ opgraderet biogas. Pristillægget nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg efter denne bestemmelse skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 7. Det er en betingelse for tildeling af pristillægget, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tillæg, som fremgår af regler udstedt efter § 35 d, stk. 5, 6 og 8.

Stk. 8. Renset biogas, der leveres til et bygasnet, modtager samme pristillæg som opgraderet biogas, der leveres til det sammenkoblede system. Pristillægget ydes til den, der foretager rensningen af biogassen til brug i bygasnettet. Stk. 2-7 finder tilsvarende anvendelse.

Administration

§ 35 d. Energinet.dk varetager administration af pristillæg efter § 35 c, herunder beregning og udbetaling af tillægget.

Stk. 2. Enhver, der anmoder om pristillæg efter § 35 c, skal lade sig registrere hos Energinet.dk og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9. Oplysningerne indberettes til et register, som Energinet.dk opretter.

Stk. 3. Energinet.dk træffer afgørelse om retten til og størrelsen af pristillægget samt udbetaling m.v. heraf.

Stk. 4. Biogas, hvortil der er ydet tilskud efter §§ 43 b, 43 c eller 43 d i lov om fremme af vedvarende energi, er ikke berettiget til støtte efter § 35 c i denne lov.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at opnå pristillæg efter § 35 c. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herudover fastsætte regler med kriterier for bæredygtighed, og at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse kriterier.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tillæg efter § 35 c. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at Energinet.dk kan beslutte, at målingerne skal udføres af det lokale distributionsselskab. Det kan fastsættes, at Energinet.dk kan afslå at udbetale tillæg efter § 35 c, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.

Stk. 7. For så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 c, stk. 1, indberetter distributions- og transmissionsselskaber mængden af den opgraderede biogas, der leveres til det sammenkoblede system til Energinet.dk. Omkostninger ved indberetningen og målingen skal afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan, for så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 c, stk. 8, fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling af mængden af den rensede biogas, der leveres til et bygasnet, skal afholdes af tillægsmodtageren, og at målingen for tillægsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.

Stk. 9. Energinet.dk kan fastsætte retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 2 og for installation, kontrol og teknisk måleudstyr. Energinet.dk kan endvidere fastsætte retningslinjer for måling og indberetning.

Udbetaling af pristillæg

§ 35 e. Udbetaling af pristillæg efter §§ 35 c og 35 d og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis tillægsmodtageren uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller tilsyn eller kontrol med udbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen genoptages, når tillægsmodtageren har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg og andre ydelser.

§ 35 f. Ejerskab til et opgraderingsanlæg eller til et anlæg til rensning af biogas med henblik på levering til et bygasnet, hvortil der ydes pristillæg efter § 35 c, og ændringer i ejerskabet til de pågældende anlæg skal anmeldes til Energinet.dk.

Stk. 2. Energinet.dk kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den, der er anmeldt som ejer af et anlæg som nævnt i stk. 1 i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1 og 2.«

11. I § 51, stk. 1, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk i henhold til § 35 d, stk. 3, jf. § 35 c og regler udstedt i medfør af denne lov, i det omfang de vedrører § 35 c.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

12. § 51, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Klima-, energi- og bygningsministerens, Energitilsynets og Energinet.dk’s afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.«

§ 4

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om elforsyning bortset fra opgaver vedrørende tilskud til industriel kraftvarme, som varetages i medfør af § 2, stk. 4, administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet.«

§ 5

Stk. 1. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af loven får virkning på forskellige tidspunkter, herunder tidspunkter efter vedtagelsen, men forud for ikrafttrædelsen.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at en vindmølleopstiller, der inden den 31. marts 2013 har modtaget de til opstilling af vindmøller nødvendige tilladelser efter den fysiske planlægning, men som på grund af forhold, der ikke kan tilregnes opstilleren, ikke opnår nettilslutning af vindmøllerne inden den 1. januar 2014, er berettiget til pristillæg efter § 36 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi i stedet for § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Afgørelse herom kan kun træffes, såfremt vindmølleopstilleren senest den 1. juli 2013 har anmodet om nettilslutning og i fornødent omfang stillet sikkerhed herfor over for netvirksomheden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard

Sætter i kraft