Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0109
 
32007L0014
 
32010L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser1)

I medfør af § 27, stk. 7, § 30 og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger, hvilke udstedere der er omfattet af kravene i § 27, stk. 7 og 8, § 27 a, § 28 og § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., og fastsætter nærmere regler om de pågældende udstederes forpligtelser. Bekendtgørelsen fastlægger dog ikke omfanget af forpligtelser for udstedere af værdipapirer optaget til handel på alternative markedspladser.

Stk. 2. Kravene i § 27, stk. 7 og 8, § 27 a, § 28 og § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse, finder alene anvendelse på udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og har Danmark som hjemland, jf. stk. 3.

Stk. 3. Danmark anses som hjemland i følgende tilfælde:

1) For udstedere af aktier, og for udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed er under 1000 euro (eller anden valuta end euro, forudsat at den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen er under 1000 euro, medmindre denne værdi er næsten lig med 1000 euro), når

a) udstederen har sit hjemsted i Danmark, eller

b) udstederen er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjeland), og har Danmark som hjemland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra m, punkt iii, i direktiv 2003/71/EF.

2) For udstedere, der ikke er omfattet af nr. 1, når udstederen har valgt Danmark som hjemland, og udstederen

a) har sit hjemsted i Danmark eller

b) har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Stk. 4. Udstedere, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1, og som har deres hjemsted her i landet, er forpligtet til at vælge et hjemland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Valget er bindende i 3 år. Hvis en udsteder vælger Danmark som hjemland, kan udstederen ikke vælge andre lande som hjemland. Udstederen skal offentliggøre sit valg i overensstemmelse med § 2.

Stk. 5. Uanset stk. 2 finder kravene i § 27, stk. 7 og 8, § 27 a, stk. 1, § 28 og § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. og kravene i denne bekendtgørelse anvendelse på udstedere, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, selv om disse udstedere ikke har Danmark som hjemland, med de fravigelser, der følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Ved værdipapirer forstås i denne bekendtgørelse, omsættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk.1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 7. Ved gældsbeviser forstås obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter, bortset fra værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, eller værdipapirer, som, hvis de konverteres, eller de dertil knyttede rettigheder udøves, giver ret til at erhverve aktier eller værdipapirer, der kan sidestilles med aktier.

Stk. 8. Når en udsteders værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked uden udstederens samtykke, påhviler overholdelsen af oplysningsforpligtelserne for udstedere i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse den, der foranlediger optagelse af værdipapiret til handel.

Stk. 9. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.

Krav til offentliggørelse

§ 2. En udsteder af værdipapirer, der skal offentliggøre oplysninger på den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter § 1, stk. 4, § 5 eller § 6 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at udbredelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk. 2-8.

Stk. 2. Oplysningerne skal udbredes på en måde, som sikrer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal så vidt muligt ske samtidig her i landet og andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal ske hurtigt og på et ikke-diskriminerende grundlag.

Stk. 3. Oplysningerne skal distribueres via medier, som med rimelighed kan forventes at sørge for, at oplysningerne rent faktisk når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 4. Oplysningerne skal meddeles medierne i en uredigeret fuldstændig tekst. Dog kan offentliggørelse af årsrapporter, halvårsrapporter, periodemeddelelser og kvartalsrapporter, som en udsteder er forpligtet til at offentliggøre i medfør af § 27, stk. 7 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v., ske ved bekendtgørelse via disse medier med angivelse af, på hvilken internetside de relevante dokumenter er tilgængelige. Henvisningen kan dog ikke alene ske til det sted, hvor oplysningerne i henhold til § 27 a, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., opbevares.

Stk. 5. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som

1) sikrer meddelelsens sikkerhed,

2) mindsker risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang, og

3) giver vished med hensyn til kilden til oplysningerne.

Stk. 6. Udsteder skal sørge for sikkerhed for modtagelsen ved hurtigst muligt at udbedre eventuelle fejl eller forstyrrelser i fremsendelsen af oplysninger. Udstederen er ikke ansvarlig for systemiske fejl eller mangler i de medier, som oplysningerne er meddelt til.

Stk. 7. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som

1) gør det klart, at oplysningerne er omfattet af en pligt til offentliggørelse i medfør af § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. eller i medfør af denne bekendtgørelse,

2) tydeligt identificerer den pågældende udsteder, og

3) tydeligt angiver emnet for oplysningerne samt tidspunkt og dato for udstederens meddelelse af oplysningerne.

Stk. 8. Udstederne skal være i stand til at dokumentere følgende over for Finanstilsynet i relation til enhver offentliggørelse af oplysninger:

1) Navnet på den person, der har sendt oplysningerne til medierne.

2) Detaljerede oplysninger om godkendelse af sikkerheden.

3) Det tidspunkt og den dato, hvor oplysningerne er blevet sendt til medierne.

4) Det medium, hvori oplysningerne er blevet videregivet.

5) Hvis det er relevant, detaljerede oplysninger om eventuelle restriktioner, som udstederen har lagt på oplysningerne.

Oplysninger om besiddelser af aktier m.v. udstedt af udstedere, der ikke har Danmark som hjemland

§ 3. Udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af § 1, stk. 5, der i medfør af § 28, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre oplysninger om besiddelser af egne aktier, skal offentliggøre disse hurtigst muligt, dog senest fire handelsdage efter erhvervelsen eller afhændelsen.

Stk. 2. Udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af § 1, stk. 5, der i medfør af § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre meddelelse om besiddelse af aktier, skal offentliggøre meddelelsen senest tre handelsdage efter modtagelsen.

Periodemeddelelser

§ 4. En udsteder af aktier, der i medfør af § 27, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v. er forpligtet til at offentliggøre periodemeddelelser, skal sikre, at indholdet af periodemeddelelsen opfylder stk. 2. En udsteder, der offentliggør kvartalsrapporter, er ikke forpligtet til at offentliggøre periodemeddelelser.

Stk. 2. Periodemeddelelsen skal indeholde oplysninger om tidsrummet mellem den pågældende halvårsperiodes begyndelse og datoen for periodemeddelelsens offentliggørelse. Periodemeddelelsen skal give:

1) En redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og deres indvirkning på udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling.

2) En generel beskrivelse af udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling og resultater i den pågældende periode.

Supplerende oplysninger

§ 5. En udsteder af aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af de rettigheder, der er knyttet til de forskellige aktieklasser, herunder ændring af de rettigheder, der er knyttet til afledte instrumenter udstedt af udstederen selv, og som giver adgang til at erhverve udstederens aktier.

Stk. 2. En udsteder af andre værdipapirer end aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af rettigheder, som indehavere af disse værdipapirer har, herunder ændringer i værdipapirernes vilkår og betingelser, som indirekte kan berøre disse rettigheder, navnlig som følge af en ændring af lånevilkår eller rentesatser.

Stk. 3. En udsteder skal straks offentliggøre nye udstedelser af lån og eventuelle garantier eller eventuel sikkerhed, som stilles i forbindelse hermed. Med forbehold af direktiv 2003/6/EF gælder dette dog ikke et offentligt internationalt organ, som mindst et land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er medlem af.

§ 6. En udsteder af aktier skal ved udgangen af hver kalendermåned offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet, i hvilken der er sket en stigning eller fald.

Sprog

§ 7. En udsteder, der skal offentliggøre oplysninger på den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter § 1, stk. 4, § 5 og § 6 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at offentliggørelse sker på et eller flere sprog i overensstemmelse med stk. 2-6.

Stk. 2. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger på dansk.

Stk. 3. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer både er optaget til handel på et reguleret marked her i landet og på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre oplysninger på dansk. Derudover skal udstederen offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapiret er optaget til handel.

Stk. 4. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, men på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal enten offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Endvidere skal udsteder offentliggøre oplysninger på dansk eller engelsk.

Stk. 5. En udsteder, der ikke har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger enten på engelsk, dansk, norsk eller svensk.

Stk. 6. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 100.000 euro eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsbeviserne er udstedt i anden valuta end euro, og hvis gældsbeviser er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 1-5 offentliggøre oplysninger på engelsk, jf. dog stk. 7. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

Stk. 7. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst 50.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 50.000 euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010, kan i hele gældsbevisets løbetid uanset stk. 1-5 offentliggøre oplysninger på engelsk. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

Registrering og opbevaring af oplysninger

§ 8. En udsteder af værdipapirer, der skal indsende oplysninger i medfør af § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v., skal sikre, at indsendelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk. 3.

Stk. 2. § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på udstedere, der skal offentliggøre oplysninger efter § 1, stk. 4, § 5, og § 6 i denne bekendtgørelse. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, som er omfattet af § 1, stk. 5.

Stk. 3. Indsendelse af oplysninger skal ske digitalt til Finanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer. Dog er udenlandske udstedere, der har Danmark som hjemland, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, litra b, eller § 1, stk. 3, nr. 2, ikke forpligtet til at bruge digital signatur.

Oplysninger til indehavere af værdipapirer

§ 9. En udsteder af aktier, der ikke er omfattet af selskabsloven, men som er omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1, litra b, eller § 1, stk. 5, skal opfylde de i stk. 2-4 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle aktionærer, der befinder sig i samme situation.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at aktionærerne kan udøve deres rettigheder, er tilgængelige her i landet, eller, hvis udstederen er omfattet af § 1, stk. 5, i et land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har hjemland. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må aktionærer ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udstederen skal herunder:

1) Give oplysninger om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingerne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder samt aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingerne.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en generalforsamling, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

4) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om uddeling og udbetaling af udbytte, udstedelse af nye aktier samt eventuelle tildelings-, tegnings-, annullerings- eller konverteringsordninger.

Stk. 4. Udstederen har mulighed for at fremsende oplysninger til aktionærerne i elektronisk form, såfremt en sådan beslutning træffes på en generalforsamling og mindst opfylder følgende betingelser:

1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af aktionærens hjemsted eller bopæl eller i de tilfælde, der er omhandlet i § 4 i bekendtgørelse om storaktionærer, de fysiske eller juridiske personers hjemsted eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at aktionærerne eller de fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at udøve eller styre udøvelsen af stemmerettigheder, rent faktisk bliver informeret.

3) Aktionærer eller, i de i § 4, nr. 1-5 i bekendtgørelse om storaktionærer omhandlede tilfælde, fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder, skal skriftligt anmodes om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form. Hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af sådanne oplysninger ad elektronisk vej bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om lige behandling i stk. 2.

§ 10. En udsteder af gældsbeviser, der er omfattet af § 1, stk. 3, eller § 1, stk. 5, skal opfylde de i stk. 2-5 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle indehavere af sidestillede gældsbeviser for så vidt angår alle rettigheder, der er knyttet til gældsbeviserne.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle faciliteter og oplysninger, der måtte være nødvendige for, at indehaverne af gældsbeviserne kan udøve deres rettigheder, er offentligt tilgængelige her i landet eller, hvis udstederen er omfattet af § 1, stk. 5, i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har hjemland. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må indehavere af gældsbeviser ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udsteder skal herunder:

1) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om tid, sted og dagsorden for forsamlinger for indehavere af gældsbeviser, udbetaling af renter, udøvelse af eventuelle konverterings- ombytnings- tegnings- eller annulleringsrettigheder og indløsning, samt disse indehaveres ret til at deltage heri.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en forsamling for indehavere af gældsbeviser, sammen med indkaldelsen til forsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, gennem hvilket indehavere af gældsbeviser kan udøve deres finansielle rettigheder.

Stk. 4. Hvis det kun er indehavere af gældsbeviser med en pålydende værdi pr. enhed på mindst 100.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 100.000 euro, der skal indkaldes til en forsamling, kan udsteder vælge et hvilket som helst land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, til mødested, hvis alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, stilles til rådighed i det pågældende land, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Stk. 4 gælder også for udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst 50.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 50.000 euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010 i hele gældsbevisets løbetid, forudsat at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, gøres tilgængelige i det medlemsland, udstederen har valgt.

Stk. 6. Udstedere, der er omfattet af § 1, stk. 3, § 1, stk. 5, eller som i medfør af stk. 4 eller 5 har valgt et mødested her i landet, kan fremsende oplysninger til indehavere af gældsbeviser i elektronisk format, hvis en sådan beslutning træffes på en forsamling og mindst opfylder følgende betingelser:

1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af, hvor gældsbevisindehaveren eller den befuldmægtigede, der repræsenterer ham, har hjemsted eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at indehaverne af gældsbeviser rent faktisk bliver informeret.

3) Indehaverne af gældsbeviser skal anmodes skriftligt om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form, og hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af oplysninger i elektronisk form bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om lige behandling i stk. 2.

Særligt for udstedere, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område

§ 11. En udsteder af værdipapirer, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som i henhold til § 27, stk. 7, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre en årsrapport, skal sikre, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med stk. 2-6.

Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde følgende:

1) Det reviderede årsregnskab.

2) En ledelsesberetning.

3) En ledelsespåtegning, hvor hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

a) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

b) årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet og

c) ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af.

Stk. 3. Hvis den i stk. 1 nævnte udsteder i henhold til direktiv 83/349/EØF skal udarbejde et koncernregnskab, skal den reviderede årsrapport omfatte et sådant koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning nr. 1606/2002/EF samt udsteders årsregnskab aflagt i overensstemmelse med national lovgivning i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udsteder er registreret.

Stk. 4. Hvis den i stk. 1 nævnte udsteder ikke skal udarbejde et koncernregnskab, skal den reviderede årsrapport indeholde udsteders årsregnskab aflagt i overensstemmelse med lovgivningen i det land inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udsteder er registreret.

Stk. 5. Årsrapporten skal revideres i henhold til artikel 51 og 51a i direktiv 78/660/EØF og, hvis udsteder skal aflægge koncernregnskab, i henhold til artikel 37 i direktiv 83/349/EØF. Revisionspåtegningen, underskrevet af den eller de personer, der er ansvarlige for revisionen af regnskaberne, skal i sin helhed gøres tilgængelig for offentligheden sammen med årsrapporten.

Stk. 6. Ledelsesberetningen skal udarbejdes i henhold til artikel 46 i direktiv 78/660/EØF og, hvis udsteder skal udarbejde et koncernregnskab, i henhold til artikel 36 i direktiv 83/349/EØF.

§ 12. En udsteder af værdipapirer, som er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som i henhold til § 27, stk. 7, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. skal offentliggøre en halvårsrapport, skal sikre, at halvårsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med stk. 2-7.

Stk. 2. Halvårsrapporten skal som minimum indeholde følgende:

1) Et 6-måneders regnskab.

2) En ledelsesberetning.

3) En ledelsespåtegning, hvor hver enkelt medlems navn og funktion i forhold til selskabet er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

a) halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

b) halvårsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet og ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af de informationer, der kræves i stk. 6.

Stk. 3. Hvis udstederen skal udarbejde et koncernregnskab, skal halvårsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber, som vedtaget i medfør af artikel 6 i Rådets forordning nr. 1606/2002/EF.

Stk. 4. Hvis udstederen ikke skal udarbejde et koncernregnskab, skal halvårsregnskabet mindst indeholde en balance pr. udgangen af halvårsperioden med sammenligningstal fra balancen ved udgangen af det foregående regnskabsår, en resultatopgørelse dækkende de første 6 måneder af regnskabsåret med sammenligningstal fra den sammenlignelige periode fra foregående regnskabsår og forklarende noter hertil, jf. stk. 5. Balance og resultatopgørelse skal indeholde samme poster, som er indeholdt i den seneste årsrapport samt de eventuelle yderligere poster, der måtte være nødvendige for at sikre et retvisende billede. Udstederen skal anvende samme principper for indregning og måling som ved udarbejdelsen af årsrapporter.

Stk. 5. De forklarende noter i en halvårsrapport efter stk. 4 skal i det mindste indeholde tilstrækkelig information til at sikre sammenligneligheden til årsrapporten samt til at sikre, at væsentlige beløbsmæssige ændringer og udviklinger, der er reflekteret i halvårsregnskabets balance og resultatopgørelse, er forklaret.

Stk. 6. Ledelsesberetningen skal mindst indeholde oplysninger om vigtige begivenheder i de første seks måneder af regnskabsåret og disses indflydelse på regnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i regnskabsårets resterende seks måneder. For udstedere af aktier skal ledelsesberetningen endvidere beskrive større transaktioner med nærtstående parter foretaget i de første seks måneder af regnskabsåret.

Stk. 7. Hvis der er foretaget revision af halvårsrapporten, skal revisionspåtegningen gengives i sin helhed. Det samme gælder i de tilfælde, hvor revisor har foretaget review. Hvis revisor ikke har foretaget revision eller review af halvårsrapporten, skal udstederen bemærke dette i sin rapport.

Særligt for udstedere, der er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjelande)

§ 13. En udsteder omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1, litra b, kan undtages for kravene i henholdsvis § 28 og § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. samt §§ 4 og 6 i denne bekendtgørelse, såfremt lovgivningen i det tredjeland, hvor udsteder er registreret, indeholder ækvivalente krav, eller udsteder opfylder kravene i lovgivningen i et tredjeland i overensstemmelse med stk. 2-5. De oplysninger, der er omfattet af kravene i tredjelandet, skal offentliggøres og indsendes i overensstemmelse med § 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og § 7 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i § 4, når det i henhold til det pågældende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offentliggøre kvartalsrapporter.

Stk. 3. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., når den frist, inden for hvilken en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, i henhold til landets lovgivning, skal underrettes om større besiddelser, og inden for hvilken den skal offentliggøre oplysninger om større besiddelser, i alt svarer til eller er kortere end syv handelsdage.

Stk. 4. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i § 28 i lov om værdipapirhandel m.v., når det i henhold til landets lovgivning kræves, at en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, skal opfylde følgende betingelser:

1) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil højst 5 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart denne tærskel nås eller overskrides.

2) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil mellem 5 % og 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides.

3) En udsteder, der har tilladelse til at besidde mere end 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides.

Stk. 5. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i § 6, når det i henhold til det pågældende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital senest 30 kalenderdage efter, at der er sket en stigning eller fald heri.

§ 14. Årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der skal offentliggøres i medfør af § 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., skal udarbejdes efter samme regnskabsregler som de, der ville gælde, hvis udstederen var hjemmehørende i Danmark. De dele af årsrapporten og halvårsrapporten, der ikke skal følge de internationale regnskabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning nr. 1606/2002/EF om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (koncernregnskabet og halvårsregnskab på konsolideret basis) kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet udarbejdes efter et andet regnskabsregelsæt, når Finanstilsynet vurderer, at det pågældende regelsæt er ækvivalent med det regelsæt, der gælder for udstedere hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt er ækvivalent med de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i stk. 1, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis.

Stk. 3. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning, som er nævnt i stk. 2, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt kan accepteres for en begrænset periode, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis for regnskabsår, der begynder inden 1. januar 2012.

§ 15. En udsteder som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 1, litra b, der offentliggør oplysninger i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som kan have betydning for offentligheden i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre og indsende disse oplysninger i overensstemmelse med § 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse, selv om disse oplysninger ikke er omfattet af oplysningsforpligtelserne i kapitel 7 i lov om værdipapirhandel m.v.

Straf

§ 16. Overtrædelse af § 1, stk. 4, § 2, stk. 1, § 3, § 4, stk. 1, §§ 5 og 6, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og §§ 14 og 15, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2010 om udstederes oplysningsforpligtelser.

Finanstilsynet, den 22. juni 2012

Ulrik Nødgaard

/ Hanne Råe Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (gennemsigtighedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 390, s. 38, dele af Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende, nr. L 69, s. 27, og dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, s. 1.