Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Opkrævning af betaling for opfølgende besøg ændres og hjemvises

Resumé

Fødevarekontrollens Rejsehold havde fremsendt en afgørelse om betaling for opfølgende kontrol, der inkluderede betaling for administration i forbindelse med fremsendelse af klage til Fødevare- og Veterinærklager. Rejseholdet begrundede afgørelsen med, at virksomheden skal betale både for tiden i virksomheden og tiden til sagsbehandling.

Fødevare- og Veterinærklager ændrede og hjemviste afgørelsen. Fødevarekontrollens Rejsehold kan opkræve betaling for opfølgende kontrol fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen er konstateret til og med sidste led i sagsbehandlingen i forbindelse med det opfølgende kontrolbesøg. Sagsbehandlingen omfatter udfærdigelse af indskærpelse, påbud, forbud, administrative bødeforlæg og politianmeldelse. Herefter kan der ikke kræves betaling. Der kan ikke kræves betaling for klagesagsbehandling, herunder henvendelser fra borger eller advokat eller for fremsendelse af klage til ankeinstans.

N.N.
Den 4. februar 2011
Sagsnr.: 7240/942
Ref.: lape
Tlf.: 33951412

Afgørelse om opkrævning af betaling for opfølgende besøg ændres og hjemvises

I har, på vegne af jeres klient, OO, i brev af 11. august 2010 klaget over afgørelse af 30. juni 2010 fra Fødevarekontrollens Rejsehold om betaling for opfølgende kontrol.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og ændrer afgørelsen således, at der ikke kan kræves betaling for administration efter sidste led i sagsbehandlingen i forbindelse med det opfølgende kontrolbesøg. Sagen hjemvises herefter således, at Fødevarekontrollens Rejsehold skal træffe en ny afgørelse, hvori de enkelte beløb er udspecificeret.

Jeres klient skal derfor ikke betale det opkrævede gebyr på 10.098 kr., men afvente en ny opkrævning fra Fødevarekontrollens Rejsehold.

Sammendrag

Den kontrol, som Fødevarekontrollens Rejsehold udfører, er en opfølgende kontrol, efter der er konstateret en overtrædelse. Jeres klient skal betale for selve kontrollen og for den dertil knyttede sagsbehandling. I det omfang overtrædelsen først konstateres under kontrollen, kan der kun opkræves betaling, for den del af kontrollen, der ligger efter konstateringen. Der kan kræves betaling for administration i forbindelse med den opfølgende kontrol, herunder udfærdigelse af indskærpelser, påbud, forbud, administrative bødeforlæg og politianmeldelse. Efter dette tidspunkt er der tale om administration, som borgeren har retskrav på, og der derfor ikke kan opkræves betaling for.

Vi finder, at der kan opkræves betaling for telefonsamtaler og henvendelse fra advokat, hvis det er i forbindelse med selve den opfølgende kontrol, men ikke når der er tale om klage over Rejseholdets afgørelse. Vi finder derfor, at der ikke kan kræves betaling for besvarelse af henvendelser fra borger eller advokat, efter sidste led i sagsbehandlingen i forbindelse med kontrollen er afsluttet.

Vi finder endvidere, at der ikke kan opkræves udgifter til fremsendelse af klage til Fødevare- og Veterinærklager.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Fødevarekontrollens rejsehold fremsender faktura

Fødevarekontrollens rejsehold fremsender den 30. juni 2010 en faktura på 10.098 kr. til jeres klient. Det er for udført opfølgende kontrol i perioden 26. august 2009 til 16. juni 2010.

I klager over fakturaen

I klager på vegne af jeres klient i brev af 11. august 2010. I mener, at der først skal tages stilling til betaling for eventuelle sagsomkostninger i forbindelse med, at retten afsiger dom.

I stiller endvidere spørgsmålstegn ved de 18 timer, der er brugt efter 1. januar 2010. I mener, at de 18 timer er brugt på at besvare jeres spørgsmål med et referat af sagsforløbet.

Fødevarekontrollens Rejsehold udsætter afgørelsen

I brev af 27. august 2010 oplyser Fødevarekontrollens Rejsehold, at afgørelsen om betaling for kontrol og efterfølgende sagsbehandling udsættes, til sagen er afgjort i retten, og at I efterfølgende vil modtage en udspecificering af faktura.

I uddyber klagen

I brev af 2. september 2010 uddyber I klagen over, at der opkræves betaling for almindelig sagsbehandling. I finder, at der kan opkræves gebyr for ekstra målinger og andre kontrolforanstaltninger, men ikke almindelig sagsbehandling, herunder besvarelse af henvendelser med juridisk indhold.

Fødevarekontrollens Rejsehold sender sagen til Fødevare- og Veterinærklager

Den 28. september 2010 sender Fødevarekontrollens Rejsehold sagen til os.

Fødevarekontrollens Rejsehold oplyser i deres oversendelsesbrev til os, at baggrunden for, at de i brev af 27. august 2010 sender jer en meddelelse om, at afgørelsen om betaling for kontrol og efterfølgende sagsbehandling udsættes, ind til sagen er afgjort i retten, er, at sagen på dette tidspunkt er berammet til 20. september 2010.

Da sagen herefter udsættes, fremsender rejseholdet klagen til os. De anmoder om, at vi behandler spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel til at opkræve betaling for sagsbehandling.

Fødevare- og Veterinærklagers kvitteringsbrev

Vi sender et kvitteringsbrev til jer den 29. september 2010. I svarer i brev af 6. oktober 2010, at I mener, at det er retten, der skal tage stilling til omkostningsspørgsmålet. I mener herudover, at der slet ikke kan sendes regninger for det arbejde, der er tale om. I går derfor ud fra, at vi ikke vil behandle sagen.

Vi spørger i brev af 12. oktober 2010 om det betyder, at I ønsker at trække jeres klage.

I ønsker at opretholde klagen

I svarer i brev af 14. oktober 2010, at I ønsker at opretholde klagen, hvis Fødevareministeriet ikke afstår fra at sende regninger for andet end omkostningsbeløb idømt af retten.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Vi behandler jeres klage

Vi finder, at vi kan behandle jeres klage over betaling for opfølgende kontrol, da den administrative klagesagsbehandling som udgangspunkt er uafhængig af straffesagen.

Rejseholdets kontrol er gebyrbelagt opfølgende kontrol, fra der konstateres en lovovertrædelse

Den kontrol, som Fødevarekontrollens Rejsehold udfører, er en opfølgende kontrol, efter der er konstateret en overtrædelse, hvor jeres klient skal betale for den samlede kontrol. Opfølgende kontrol er den kontrol, der er foranlediget af påvist manglende overholdelse af de relevante regler. I det omfang overtrædelsen først konstateres under kontrollen, kan der kun opkræves betaling, for den del af kontrollen, der ligger efter konstateringen, bl.a. vil der ikke kunne opkræves for evt. kørsel til location, hvor kontrollen foregår.

Den gebyrbelagte opfølgende kontrol omfatter sagsbehandling

Vi finder, at der også skal betales for sagsbehandling i forbindelse med den opfølgende kontrol. Det omfatter sagsbehandling indtil, der forligger en tilkendegivelse, det er muligt at klage over administrativt eller ifølge retsplejeloven. Det kan være i form af indskærpelse, påbud, forbud, administrative bødeforlæg eller politianmeldelse og henvendelse fra advokat, hvis det er i forbindelse med selve kontrollen. Efter dette tidspunkt er der tale om administration, som borgeren har retskrav på. Det kan der derfor ikke opkræves betaling for. Det betyder, at der ikke kan opkræves betaling for klagesagsbehandling, herunder henvendelser fra borger eller advokat eller fremsendelse af klage til os.

Fødevarekontrollens Rejsehold skal træffe en ny afgørelse

Det fremgår ikke klart af alle punkter i den fremsendte faktura, om de enkelte poster relaterer sig til kontrollen eller den efterfølgende klagesagsbehandling. Tidsforbruget under de punkter, der relaterer sig til klagesagsbehandling fremgår ikke af den fremsendte faktura. Fødevarekontrollens Rejsehold skal derfor fremsende en ny afgørelse med en udspecificeret faktura.

Det fremgår ikke klart, hvor meget tid der er brugt på de enkelte punkter, og vi kan derfor ikke vurdere om tidsforbrug m.v. i den nuværende faktura er korrekt.

Fødevarekontrollens Rejsehold har givet opsættende virkning

I brev af 27. august 2010 oplyser Fødevarekontrollens Rejsehold, at afgørelsen om betaling for kontrol og efterfølgende sagsbehandling udsættes til sagen er afgjort i retten, og at I efterfølgende vil modtage en udspecificering af faktura.

Fødevarekontrollens Rejsehold skal i sin fremsendelse af en ny afgørelse tage stilling til sin tidligere afgørelse om at tillægge klagen opsættende virkning.

Rejseholdets kontrol er ekstra kontrol

Fødevarekontrollens Rejsehold foretager kontrollen som en opfølgning på en klage, en anmeldelse eller en henvendelse fra en fødevareafdeling. Kontrollen udføres således efter en konstateret manglende overholdelse af fødevarelovgivningen, idet der dog kan indledes med en konstatering af, at f.eks. en anmeldelse er korrekt.

En fødevarevirksomhed skal betale for ekstra omkostninger ved kontrol, der udføres efter, at der er konstateret manglende overholdelse af fødevarelovgivningen.

Det fremgår af den daværende betalingsbekendtgørelses1) § 45, stk. 1. Denne bestemmelse er siden 1. august 2010 fortsat i § 18 i den nye betalingsbekendtgørelse2) Som det fremgår af § 18 stk. 1, nr. 4, er taksterne for kontrol udført af Fødevarestyrelsens rejsehold nu fastsat i samme bekendtgørelses § 39, stk. 3.

På den baggrund finder vi, at der er hjemmel til at opkræve betaling for det pågældende kontrolbesøg. Betalingen sker efter taksterne i den daværende betalingsbekendtgørelses bilag 1, nr. 10, bogstav f, når den opfølgende kontrol udføres af Fødevarekontrollens Rejsehold.

Det fremgår af den daværende betalingsbekendtgørelses bilag 1, nr. 10, bogstav f, sidste punktum, at der også opkræves betaling for sagsbehandling:

»Den under litra f nævnte timesats anvendes for både den tid, der anvendes i virksomheden og den tid, der anvendes på sagsbehandling.«

Der var forskel på taksterne for den tid, der blev anvendt i virksomheden og den øvrige tid.

I den nuværende betalingsbekendtgørelse er der samme betaling:

»betales der 598 kr. pr. påbegyndt time for det samlede tidsforbrug ved den kontrol, der er foranlediget af påvist manglende overholdelse af nævnte regler«

Den bagvedliggende EU lovgivning

Det fremgår af art. 28 i kontrolforordningen3), at hvis påvisning af manglende overholdelse medfører offentlig kontrol, der er mere omfattende end den kompetente myndigheds normale kontrolaktiviteter, opkræver myndigheden de udgifter, som en sådan yderligere kontrol indebærer.

Art. 28 i kontrolforordningen ser bl.a. de normale kontrolaktiviteter som de rutinemæssigt udførte opgaver krævet i lovgivning. De kontrolaktiviteter, der er mere omfattende, omfatter udtagning og analyser af prøver samt anden kontrol, der er nødvendig for at kontrollere problemets omfang, for at undersøge om der er truffet korrigerende foranstaltninger, eller for at påvise og/eller vurdere omfanget af manglende overholdelse. Ved beregning af udgifterne tages principperne i art. 27 i betragtning. Kontrolforordningens præambel nr. 32 finder bl.a., at medlemsstaterne bør kunne opkræve gebyrer eller afgifter til dækning af omkostningerne ved offentlig kontrol baseret på de påløbne omkostninger under hensyn til virksomhedernes særlige situation.

Hvilke udgifter til sagsbehandling kan dækkes

Vi finder klart, at der er hjemmel til at opkræve betaling for det pågældende kontrolbesøg og den dertil hørende sagsbehandling.

Spørgsmålet er, hvilke administrationsomkostninger der er hjemmel til at opkræve.

I mener, at almindelig sagsbehandling, herunder besvarelse af henvendelser af juridisk indhold ikke kan kræves dækket. I finder det ejendommeligt, at det skulle være nødvendigt at anvende 18 timer på at udarbejde de svar, der er sendt i forbindelse med jeres spørgsmål, idet skrivelserne stort set blot er referat af tidligere begivenhedsforløb.

Fødevarerejseholdet medtager følgende punkter i opkrævningen:

Kontrol hos virksomheden.

Udfærdigelse af kontrolrapport med indskærpelse.

Transport til nærmeste kontrolafdeling.

Udfærdigelse af to bøder.

Besvarelse af henvendelser fra advokat.

Telefonsamtaler.

Fremsendelse af klage til Fødevare- og Veterinærklager, med diverse bilag.

Udfærdigelse af politianmeldelse.

Vi finder, at der kun kan kræves betaling for administration i forbindelse med kontrollen, herunder udfærdigelse af indskærpelser, påbud, forbud, administrative bødeforlæg og politianmeldelse, samt korrespondance og telefonopkald i den forbindelse.

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Lars Aslo-Petersen

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevarekontrollens Rejsehold modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 1269 af 16. december 2008 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. denne bekendtgørelse blev sidste gang ændret ved bekendtgørelse af 2. februar 2010. Herefter »den daværende betalingsbekendtgørelse«.

2) Bekendtgørelse nr. 947 af 28. juli 2010 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., seneste ændret ved bekendtgørelse nr. 1687 af 21. december 2010. Herefter »den nuværende betalingsbekendtgørelse«.

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foder- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser overholdes senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004.