Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Dyrevelfærd, manglende partshøring

Resumé

Plantedirektoratet havde påbudt en svinebedrift forskellige dyrevelfærdsforanstaltninger for svinene efter et tilsyn på bedriften. Det fremgik ikke af sagen, at Plantedirektoratet havde oplyst svinebedriften om, at de havde lejlighed til at udtale sig, før påbuddet blev givet.

Fødevare- og Veterinærklager hjemviste sagen til fornyet behandling. Plantedirektoratet skulle gennemføre høringen og, under udarbejdelsen af et nyt påbud, vurdere om den nye udtalelse gav anledning til en ændret vurdering.

NN
Den 4. februar 2011
Sagsnr.: 8385/1033
Ref.: KFAL
Tlf.: 33923710

Påbud om dyrevelfærdsmæssige foranstaltninger for svin hjemvises

I har i brev af 1. december 2010 klaget over påbud af 22. november 2010 fra Plantedirektoratet om forskellige dyrevelfærdsmæssige foranstaltninger.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og hjemviser den del af sagen, der ikke vedrører strakspåbuddet, til fornyet behandling hos Plantedirektoratet.

I skal derfor afvente Plantedirektoratets afgørelse. Denne del af påbuddet skulle have været efterkommet 29. november 2010.

Sammendrag

Plantedirektoratet har ikke dokumenteret, at I blev oplyst om, at I havde lejlighed til at udtale jer, før påbud blev givet. For den del af påbuddet, hvor der var frist til 29. november 2010 til at efterkomme påbuddet, skulle Plantedirektoratet have oplyst om, at I havde lejlighed til at udtale jer, før påbuddet blev givet.

Plantedirektoratet skal derfor behandle sagen igen og herunder gennemføre høringen. Plantedirektoratet skal endvidere, under udarbejdelsen af et nyt påbud, vurdere om den nye udtalelse giver anledning til en ændret vurdering.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn hos jer den 18. november 2010

Fødevareregionen gennemførte et tilsyn i jeres svinebesætning den 18. november 2010. Det fremgår bl.a. af »Kvittering for besætningskontrol«, at der er sat kryds ud for »påbud/forbud (brev følger)«.

Der fremgik intet om, at I var oplyst om, at I havde lejlighed til at udtale jer, før påbuddet blev givet, eller om indholdet af en eventuel udtalelse.

Påbud om forskellige foranstaltninger for svinene

Plantedirektoratet påbød i brev af 22. november 2010 forskellige dyrevelfærdsmæssige foranstaltninger for svinene i besætningen. Fristen for at efterkomme denne del af påbuddet var for alle forholdene den 29. november 2010.

Påbuddet var udstedt i henhold til bl.a. § 7b, stk. 1, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte1) samt § 24b, stk. 1, i dyreværnsloven2).

Det fremgik ikke af påbuddet, at I fik lejlighed til at udtale jer.

Strakspåbud

Plantedirektoratet påbød jer i samme brev at give 4 søer i sygeafdeling en passende behandling. Påbuddet var en skriftlig opfølgning på påbud, der var givet under tilsynet, og som skulle efterkommes straks. Det fremgår, at påbuddet blev efterkommet under tilsynet ved, at I valgte at aflive dyrene.

I klager

I klagede i brev af 1. december 2010 over påbuddet. I skrev bl.a., at I blev noget overraskede, da I modtog rapporten, da det havde taget en meget negativ drejning i forhold til under besøget.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Regler om påbud og høring

Plantedirektoratet kan efter bl.a. § 7b, stk. 1, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte samt § 24b, stk. 1, i dyreværnsloven påbyde den ansvarlige for et dyrehold at udføre nødvendige foranstaltninger, så dyreværnsregler overholdes.

Det fremgår af sidste punktum i begge bestemmelser, at den ansvarlige for dyret skal have lejlighed til at udtale sig, før myndigheden giver påbuddet (høring).

Dette betyder, at Plantedirektoratet skulle have oplyst om, at I havde lejlighed til at udtale jer, før påbuddet blev givet.

Plantedirektoratet skal genoptage behandlingen af sagen og høre jer

Vi finder, at Plantedirektoratet ikke har dokumenteret, at de har gennemført høringen og herunder oplyst jer om, at I havde lejlighed til at komme med en udtalelse til brug for det påtænkte påbud. Påbuddet opfylder derfor ikke alle krav til høringen.

Plantedirektoratet skal behandle sagen igen og herunder gennemføre høringen. Plantedirektoratet skal endvidere, under udarbejdelsen af et nyt påbud, vurdere om den nye udtalelse fra jer giver anledning til en ændret vurdering.

Hjemvisning gælder ikke strakspåbuddet

Da dyrene efter strakspåbuddets indhold skulle behandles straks, var det ikke nødvendigt at give jer mulighed for en udtalelse, før strakspåbuddet blev givet. Dette er begrundet i, at høringen kan udelades, hvis det er nødvendigt for at forhindre en væsentlig lidelse for dyret (§ 24b, stk. 2, i dyreværnsloven).

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Plantedirektoratet modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer.

2) Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 med senere ændringer.