Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32011D0765
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje1)

(Godkendelse af uddannelsessteder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, ændres »bestyrelsesmedlemmerne« til: »medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet«.

2. I § 4 a indsættes efter »jernbaneinfrastrukturforvaltere«: », herunder regler om tilsyn, påbud og forbud«.

3. I § 4 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Transportministeren kan i den anledning bestemme, at virksomheder, som i henhold til retsakter fastsat af Den Europæiske Union udsteder certifikater til virksomheder som angivet i stk. 1 eller til ihændehavere, vedligeholdelsesenheder eller værksteder m.v., skal være omfattet af en akkrediteret ordning. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

4. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om påbud og forbud.«

5. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Transportministeren godkender uddannelsessteder for lokomotivførere i henhold til krav angivet i retsakter fastsat af Den Europæiske Union. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om tilsyn af disse uddannelsessteder, jf. stk. 3, herunder om, at ministeren kan bemyndige andre statslige myndigheder eller offentlige institutioner til at udføre dette tilsyn.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

6. I § 8 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel. Reglerne fastsættes efter forhandling med justitsministeren.

Stk. 3. Transportministeren kan efter høring af den relevante jernbaneinfrastrukturforvalter og vejbestyrelse pålægge jernbaneinfrastrukturforvalteren eller vejbestyrelsen at anlægge eller udbygge viadukter til sikring af vejtrafikken i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

7. § 21 e, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Infrastrukturforvalteren, Metroselskabet I/S eller Trafikstyrelsen kan under samme betingelser som nævnt i stk. 1 få foretaget arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 3. Ejeren af arealer omfattet af stk. 1 skal underrettes skriftligt senest 14 dage inden gennemførelsen af undersøgelserne m.v.

Stk. 4. Ejeren af arealer omfattet af stk. 2 skal underrettes skriftligt senest 28 dage inden gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 5. Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren af arealerne ved de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.«

8. Overskriften til kapitel 8 c affattes således:

»Jernbanesikkerhed og interoperabilitet m.v.«

9. I § 21 i, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) at regler om vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, overholdes,«.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 4-8.

10. § 21 i, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, affattes således:

»5) at indehavere af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse overholder gældende regler for opretholdelse af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen, herunder råder over de nødvendige sikkerheds-, registrerings- og kontrolsystemer i forhold til de pågældende typer infrastruktur, materiel, trafik, uddannelse m.v.,«.

11. I § 21 j, stk. 1, ændres »§ 21 i, stk. 1, nr. 1-4« til: »§ 21 i, stk. 1, nr. 1-5«.

12. I § 21 k, stk. 4, indsættes efter »Jernbaneinfrastruktur«: », herunder vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel,«.

13. I § 21 l, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved konstatering af forhold, der udgør en risiko for sikkerheden for vejtrafikken i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, kan Trafikstyrelsen udstede påbud til jernbaneinfrastrukturforvalterne om, at disse straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de efter Trafikstyrelsens vurdering nødvendige foranstaltninger, for så vidt angår de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger.«

14. I § 21 l, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »sikkerhedsmæssige forhold«: »for jernbanetrafikken eller for vejtrafikken i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel,«.

15. I § 21 l, stk. 6, ændres »§ 6, stk. 3« til: »§ 6, stk. 5« og »§ 21 i, stk. 1, nr. 3« til: »§ 21 i, stk. 1, nr. 4«.

16. Efter § 21 v indsættes:

»Kapitel 8 e

Udgiftsfordeling i jernbaneoverkørsler

§ 21 x. Udgifter til drift og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, afholdes af jernbaneinfrastrukturforvalteren.

§ 21 y. Når et anlægsarbejde i en jernbaneoverkørsel medfører behov for etablering af nye eller ændring af bestående sikkerhedsforanstaltninger, afholdes udgifterne hertil af henholdsvis vedkommende vejbestyrelse eller vedkommende vejmyndighed, hvis etablering af eller ændring i sikkerhedsforanstaltningerne skyldes anlægsarbejder på vejnettet. Tilsvarende afholdes udgifterne af jernbaneinfrastrukturforvalteren, hvis etablering af eller ændring i sikkerhedsforanstaltningerne skyldes anlægsarbejder på banenettet.

§ 21 z. Udgifter i henhold til § 8 a, stk. 3, afholdes af staten. Såfremt anlæg eller udbygning af en sådan viadukt måtte medføre fremtidige lettelser i jernbaneinfrastrukturforvalterens årlige udgifter, afholder jernbaneinfrastrukturforvalteren et beløb, der svarer til den kapitaliserede værdi af udgiftsbesparelsen og andre indvundne fordele. Såfremt enighed ikke opnås om beløbets størrelse, fastsættes dette af transportministeren.«

17. I § 26, stk. 2, indsættes efter »organer«: », herunder bemyndigede, udpegede og andre organer«.

§ 2

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 7 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Aftaler om fordeling af udgifter, jf. § 21 x i lov om jernbane som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, som er gældende på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, kan videreføres med deres indhold, indtil aftalen udløber eller ændres.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens afgørelse af 22. november 2011 (2011/765/EU) om kriterier for anerkendelsen af uddannelsescentre, der er involveret i uddannelsen af lokomotivførere, om kriterier for anerkendelsen af eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for afholdelsen af prøver i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 36ff.