Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Justeringer af udligningssystemet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 10 i lov nr. 592 af 14. juni 2011 og § 6 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4, ophæves.

2. I § 4, nr. 2, ændres »2 pct.« til: »1,5 pct.«

3. I § 5, stk. 2, nr. 1, ændres »18 pct.« til: »19 pct.«

4. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »17,5 pct.« til: »16 pct.«

5. § 5, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) antallet af udlejede beboelseslejligheder eksklusive kollegieboliger og andelslejligheder med en vægt på 5 pct.,«

6. § 5, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) antallet af familier i bestemte boligtyper med en vægt på 15 pct.,«

7. § 5, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende, med en vægt på 8 pct.,«

8. I § 5, stk. 2, nr. 7, ændres »over 65 år« til: »på 65 år og derover«.

9. § 5, stk. 2, nr. 8, affattes således:

»8) antallet af personer med en indkomst lavere end 60 pct. af medianindkomsten og bosat i Danmark i mindst 3 ud af de seneste 4 år med en vægt på 8 pct.,«

10. I § 5, stk. 2, nr. 10, ændres »2,5 pct.« til: »3 pct.«

11. § 5, stk. 2, nr. 11, affattes således:

»11) antallet af 20-59-årige personer i arbejde, der forudsætter færdigheder på grundniveau, med en vægt på 5 pct.,«

12. § 5, stk. 2, nr. 12, affattes således:

»12) den årlige nedgang i befolkningstallet i kommunen, jf. stk. 3, med en vægt på 2 pct.,«

13. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 13:

»13) antallet af 0-15-årige børn af enlige forsørgere med en vægt på 4 pct. og«

14. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 14:

»14) antallet af 0-17-årige børn, som er flyttet over en kommunegrænse mindst tre gange, med en vægt på 2,5 pct.«

15. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Nedgangen i befolkningstallet efter § 5, stk. 2, nr. 12, opgøres således:

1) For kommuner med en samlet nedgang i befolkningstallet over de seneste 5 år opgøres nedgangen som summen af de årlige nedgange over den 5-årige periode.

2) For kommuner, der ikke er omfattet af nr. 1, men som har haft en nedgang i befolkningstallet på mere end 0,5 pct. over de seneste 2 år, opgøres nedgangen som summen af de årlige nedgange over den 2-årige periode.«

16. § 7, stk. 3, ophæves.

17. I § 9, nr. 2, ændres »2 pct.« til: »1,5 pct.«

18. § 10, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) antallet af udlejede beboelseslejligheder eksklusive kollegieboliger og andelslejligheder med en vægt på 8 pct.,«

19. I § 10, stk. 2, nr. 4, ændres »10 pct.« til: »8 pct.«

20. § 10, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) antallet af familier i bestemte boligtyper med en vægt på 7 pct.,«

21. § 10, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende, med en vægt på 25 pct.,«

22. I § 10, stk. 2, nr. 7, ændres »over 65 år« til: »på 65 år og derover« og »10 pct. og« til: »7 pct.,«.

23. I § 10, stk. 2, nr. 8, indsættes efter »5 pct.«: »og«.

24. I § 10, stk. 2, indsættes som nr. 9:

»9) antallet af 0-15-årige børn af enlige forsørgere med en vægt på 5 pct.«

25. I § 12, stk. 1 og 2, ændres to steder »96,5 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel« til: »den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel«.

26. § 12, stk. 4, ophæves.

27. I § 14, stk. 4, 2. pkt., ændres »den årlige tilskudsramme efter § 17 med fradrag af eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for beregningsåret og tidligere tilskudsår« til: »et beløb svarende til statens andel af finansieringen af tilskuddet efter § 17«.

28. I § 16 indsættes som 3. pkt.:

»Tilskudsrammen for 2013 og 2014 udgør dog 400 mio. kr.«

29. § 17 affattes således:

»§ 17. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudsrammen udgør 400 mio. kr. og reguleres fra og med 2014 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Stk. 2. Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til finansiering af tilskuddet med 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Den resterende del af tilskuddet efter stk. 1 finansieres af det kommunale bloktilskud.«

30. § 19 affattes således:

»§ 19. Til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder, ydes et årligt tilskud. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager hertil med 0,05 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag. Hvis hele puljen for et tilskudsår ikke udbetales som tilskud efter 1. pkt., tilbagebetales det overskydende beløb til hovedstadsområdets kommuner i forhold til beskatningsgrundlaget.«

31. I § 20, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Fra og med tilskudsåret 2014 forhøjes tilskuddet med 15 mio. kr.«

32. § 25 ophæves.

33. I § 26, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »grundværdier«: »for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Lovens § 1 har virkning fra og med tilskudsåret 2013.

§ 3

Stk. 1. Økonomi- og indenrigsministeren kan i tilskudsåret 2013 yde et tilskud til de kommuner, som har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af denne lovs § 1, som overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Stk. 2. Det beregnede byrdefordelingsmæssige tab efter stk. 1 fastsættes efter de beregnede konsekvenser den 22. maj 2012. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til den del af kommunens byrdefordelingsmæssige tab, som overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud.

§ 4

Stk. 1. I tilskudsårene 2013-2016 ydes et tilskud til de kommuner, der i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 gennemfører en skattenedsættelse.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2013, 125 mio. kr. for hvert af årene 2014 og 2015 og 62,5 mio. kr. for 2016.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning fra kommunerne. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen i 2013 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2014-2016 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2013, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning i årene 2013-2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager