Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 og senest ved § 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 Ø indsættes:

»§ 7 Å. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (familie- og vennetjenester). Ydelserne må ikke

1) være af kommerciel karakter,

2) indgå i organiseret byttehandel,

3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller

4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag til en person under 16 år som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 10.000 kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. I § 8 V, stk. 1, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

3. I § 8 V, stk. 2, nr. 5, udgår »og betalt«.

4. I § 8 V indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For arbejde udført i 2011 henføres fradraget til indkomståret 2011, såfremt arbejdet er betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 29. februar 2012. For arbejde udført i 2011, der er betalt fra og med den 1. marts 2012 til og med den 28. februar 2013, og for arbejde udført i 2012, der er betalt i perioden fra og med den 1. januar 2012 til og med den 28. februar 2013, henføres fradraget til indkomståret 2012. For personer med forskudt indkomstår henføres fradraget uanset 1. og 2. pkt. til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, forudsat at betaling for lønudgiften er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2013 eller senere.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

§ 2

I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved § 2 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»§ 3 A. Virksomheder, der yder lån eller formidler lån, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer.

Stk. 2. Adgang efter stk. 1 forudsætter, at virksomheden har indgået en aftale med told- og skatteforvaltningen om adgangen. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.«

§ 3

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 377 af 28. april 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes før overskriften før § 8:

»§ 7 A. Virksomheder, der yder lån eller formidler lån, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer.

Stk. 2. Adgang efter stk. 1 forudsætter, at virksomheden har indgået en aftale med told- og skatteforvaltningen om adgangen. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og senest ved § 11 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 A indsættes:

»§ 1 B. Virksomheder, der yder lån eller formidler lån, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer.

Stk. 2. Adgang efter stk. 1 forudsætter, at virksomheden har indgået en aftale med told- og skatteforvaltningen om adgangen. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.«

§ 5

I lov nr. 521 af 12. juni 2009 om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.), som ændret ved § 17 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, ændres »2-10« til: »2-11«.

2. I § 29 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. For personer med bagudforskudt indkomstår, jf. kildeskattelovens § 22, stk. 1, kan der ud over modregning efter kildeskattelovens § 60, stk. 2, ske modregning i slutskatten for indkomståret 2011 for foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst i løbet af den del af kalenderåret 2010, som omfattes af indkomståret 2011.«

§ 6

Stk. 1. § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 2-5 træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 3. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 4. § 1, nr. 2-4, har virkning for arbejde udført i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2012. For arbejde udført i 2011, der er betalt senest den 29. februar 2012, kan den skattepligtige vælge at anvende de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V. Personer med forskudt indkomstår kan vælge at henføre fradraget til det indkomstår, hvori betaling sker, forudsat at det sker for alle udgifter vedrørende arbejde, der fradrages efter ligningslovens § 8 V.

Stk. 5. § 5 har virkning for indkomståret 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen