Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler1)2)

(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, som ændret ved § 75 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 9 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 294 af 11. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.«

2. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Afgift af plantebeskyttelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser«

3. §§ 1-4 affattes således:

»§ 1. Der betales afgift til statskassen af plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 2. Afgiften udgør summen af nr. 1-4 opgjort pr. kilogram eller liter plantebeskyttelsesmiddel:

1) 107 kr. pr. kilogram eller liter plantebeskyttelsesmiddel gange midlets sundhedsbelastning pr. kilogram eller liter middel.

2) 107 kr. pr. kilogram eller liter aktivstof gange midlets miljøeffektbelastning pr. kilogram eller liter middel.

3) 107 kr. pr. kilogram eller liter aktivstof gange midlets miljøadfærdsbelastning pr. kilogram eller liter middel.

4) 50 kr. pr. kilogram eller liter aktivstof.

Stk. 3. Afgiftssatsen opgjort efter stk. 2 afrundes opad til nærmeste hele krone.

Stk. 4. Kriterierne for fastlæggelse af plantebeskyttelsesmidlernes sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning fremgår af bilag 1.

Stk. 5. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, jf. § 7, stk. 1, nr. 7, beskattes som beskrevet i § 7, stk. 2.

Registrerede virksomheder

§ 2. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 3. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

§ 4. Afgiftspligtige varer skal, forinden de udleveres fra de registrerede virksomheder, være pakket i fuldstændig lukkede pakninger. Pakninger skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på den registrerede virksomhed. Der kan dog gives tilladelse til i stedet at angive navn og adresse på den virksomhed, der har eneforhandling af den pågældende vare her i landet.«

4. Overskriften før § 5 udgår.

5. §§ 5 og 6 ophæves.

6. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Afgift af biocider

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser«

7. § 7 affattes således:

»§ 7. Der betales afgift til statskassen af følgende stoffer og produkter, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, hvis stofferne og produkterne ikke er omfattet af § 1:

1) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter, mider, utøj, snegle, regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ fra og på savværker eller træprodukter.

2) Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

3) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.

4) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst.

5) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.

6) Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner.

7) Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Afgiften udgør for de i stk. 1, nr. 1, nævnte midler 40 pct. af den afgiftspligtige værdi, for de i stk. 1, nr. 2, nævnte midler 30 pct. af den afgiftspligtige værdi og for de i stk. 1, nr. 3-7, nævnte midler 3 pct. af den afgiftspligtige værdi.  Er et middel omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats.«

8. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved salg direkte til forbrugerne fastsættes afgiftsværdien til varens almindelige engrospris. Hvis der ikke findes en almindelig engrospris, er afgiftsværdien ved salg direkte til forbruger eller ved overførsel til eget detailudsalg varens detailpris med fradrag af 20 pct.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Fællesbestemmelser

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde og omsætning«

10. § 12, stk. 1 og 2, affattes således:

»De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde efter § 1 og den afgiftspligtige omsætning efter § 7 som henholdsvis den udleverede mængde opgjort i kilogram eller liter for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi af udleverede biocider m.v. i perioden.

Stk. 2. Overførsel af afgiftspligtige varer fra en registreret virksomhed til eget detailudsalg skal indgå i den afgiftspligtige mængde og omsætning. Udtagning til eget forbrug eller udlevering uden modydelse regnes med i opgørelserne af udleveringen nævnt i stk. 1. Varer udtaget til eget forbrug skal holdes klart adskilt fra varer til videresalg.«

11. § 12, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

12. § 13, stk. 1, affattes således:

»Til den afgiftspligtige mængde og omsætning, jf. § 12, stk. 1, medregnes ikke mængden af eller værdien af

1) varer, der efter § 3 eller § 10 leveres til en anden registreret virksomhed,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der i den registrerede virksomhed eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved brand eller forlis, og

4) varer, som udleveres fra virksomheden, og som der tidligere er betalt afgift af.«

13. I § 14, 1. pkt., udgår »uden prismærker«.

14. § 15, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved returnering af afgiftsberigtigede varer til den registrerede virksomhed, der har leveret varen, ydes der godtgørelse af den erlagte afgift, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.«

15. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift af bekæmpelsesmidler, der leveres til udlandet.«

16. I § 17, stk. 1, udgår »modtagne prismærker,«.

17. § 18 affattes således:

»§ 18. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den samlede afgiftsbetaling for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige omsætning for biocider m.v. Den afgiftspligtige mængde eller omsætning skal opgøres efter reglerne i §§ 12 og 13. Afgiften for afgiftsperioden skal indbetales til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

18. I § 24, stk. 2, ændres »værdien af de varer« til: »afgiftsbetalingen for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi for biocider m.v.«

19. § 26, 1. pkt., affattes således:

»Hvor afgift skal betales i forbindelse med erhvervelsen i udlandet, udgør afgiften for de i § 7, stk. 1, nr. 1, nævnte varer 40/60, for de i § 7, stk. 1, nr. 2, nævnte varer 30/70 og for de i § 7, stk. 1, nr. 3-7, nævnte varer 3/97 af en i overensstemmelse med reglerne om toldværdien for værditoldpligtige varer fastsat værdi tillagt eventuel told.«

20. I § 26, 3. pkt., ændres »§ 8, stk. 2« til: »§ 8, stk. 3«.

21. I § 27 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Ved transport af afgiftspligtige varer efter denne lov skal transportøren på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.«

22. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Virksomheder, der forhandler eller anvender bekæmpelsesmidler, må ikke modtage afgiftspligtige varer, der ikke er pakket og mærket efter reglerne i § 4. Virksomheden er forpligtet til, såfremt varerne er leveret, uden at disse forskrifter er overholdt, omgående at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.«

23. I § 30 indsættes som 3. pkt.:

»For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde af plantebeskyttelsesmidler som mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 12, stk. 1.«

24. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter denne lovs bilag 1. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne lovs bilag 1 kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Inden afgørelsen træffes, skal afgørelsens adressat have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse vedrørende de effektværdier, der ligger til grund for beregningen af sundheds-, miljøeffekt- og miljøadfærdsbelastningen.«

25. § 38 ophæves.

26. § 40, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 2, stk. 1, § 4, 1. og 2. pkt., § 9, stk. 1, § 12, stk. 1 og 2, § 17, stk. 1 og 3, § 18, 1. og 2. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 2-6 og 10, § 27 a eller § 30, 1. pkt.,«

27. Som bilag 1 til loven indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven finder alene anvendelse på varer, der fra og med tidspunktet for lovens ikrafttræden udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. Hvor der ikke er betalt afgift af varerne på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, skal den registrerede virksomhed omgående fjerne prismærkerne fra varerne eller på anden vis markere, at prismærkerne ikke længere er gældende.

Stk. 4. Der kan alene ske godtgørelse af afgiften for bekæmpelsesmidler, som er afgiftsberigtiget inden denne lovs ikrafttræden, når bekæmpelsesmidlerne eksporteres. Hvis en vare med påsat prismærke bliver eksporteret, skal eksportøren destruere prismærket inden eksport og omgående give SKAT meddelelse herom.

Stk. 5. For varer, der på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden er afgiftsbelagte, må prismærkerne ikke fjernes. Varerne må ikke afsættes til en højere pris end den, der er angivet på prismærkerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen


Bilag 1

»Bilag 1

Fastsættelse af kriterier for beregning af afgift på plantebeskyttelsesmidler

Kapitel 1

Anvendelsesområde, kompetence og definitioner

Bilaget anvendes ved fastsættelsen af kriterier for beregning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler, jf. § 1, stk. 1 og 2.

Miljøstyrelsen beregner plantebeskyttelsesmidlers sundheds-, miljøeffekt- og miljøadfærdsbelastning, jf. dette bilags kapitel 2-6.

I dette bilag forstås ved:

1) Sundhed: Mål for risikoen for sprøjteførere.

2) Miljøeffekt: Mål for aktivstoffets giftighed over for ikke-målorganismer i miljøet.

3) Miljøadfærd: Mål for stoffers skæbne og fordeling i miljøet.

4) Referenceværdi: Effektværdien for et (ved udgangen af 2007) godkendt aktivstof med den højeste godkendte miljøbelastning (referencestof).

5) Korttidseffekter: Effekter målt i forsøg over højst 1 uge.

6) Langtidseffekter: Effekter målt i forsøg over længere tid end 1 uge.

7) Effektværdi: Mål for aktivstoffets egenskaber eller giftighed bestemt i forskellige typer forsøg.

8) Miljøbelastning: Mål for den belastning, aktivstoffet udgør for miljøet.

9) Nedbrydning: Et aktivstofs halveringstid i jord eller vand.

10) Bioakkumulering: Et aktivstofs ophobning i fedtvæv.

11) Udvaskning til grundvand: Mål for potentiel forurening af grundvand.

12) PPDB-Databasen: Database, der bl.a. indeholder oplysninger om miljøeffekt- og miljøadfærdsdata for aktivstoffer.

13) Bejdsemidler: Plantebeskyttelsesmidler, der bruges til bejdsning af frø, korn, blomsterløg eller -knolde samt kartofler før såning eller lægning.

Kapitel 2

Sundhedsbelastning

For hvert plantebeskyttelsesmiddel beregnes en sundhedsbelastning på baggrund af de risikosætninger, der angiver de risici for sundhed, der er forbundet med produktet, jf. tabel 2.

Sundhedsbelastningen for hver af alle de risikosætninger, som er givet i plantebeskyttelsesmidlets godkendelse, og som findes på midlets etiket, lægges sammen – uanset om de er listet som enkeltstående eller kombinerede risikosætninger.

Et plantebeskyttelsesmiddels sundhedsafgift beregnes i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1.

Hvis plantebeskyttelsesmidlet er et pulver eller en væske, der inden brug skal opløses i eller fortyndes med vand, ganges den samlede sundhedsbelastning, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, med 1,5.

For alle andre formuleringer (ved formuleringer forstås blandinger) af plantebeskyttelsesmidler, herunder

1) brugsfærdige opløsninger (klar til brug),

2) granulater,

3) pellets,

4) vandopløselige tabletter,

5) insektpinde,

6) bejdsemidler til industriel anvendelse uanset formulering,

7) vandopløselige poser og

8) gaspatroner

ganges den samlede sundhedsbelastning, jf. lovens § 1, stk. 2, nr. 1, med 1,0.

Kapitel 3

Miljøeffektbelastning for plantebeskyttelsesmidler

Dette kapitel omhandler alle plantebeskyttelsesmidler (svampemidler, ukrudtsmidler, insektmidler og vækstreguleringsmidler) undtagen bejdsemidler og midler til behandling af høstede afgrøder samt midler udelukkende til anvendelse i lukkede væksthuse. For hvert aktivstof, der indgår i et plantebeskyttelsesmiddel, beregnes en samlet miljøeffektbelastning på baggrund af den belastning, aktivstoffet har på miljøet, jf. tabel 3.

Belastningen pr. kg produkt beregnes ved at lægge bidragene fra de enkelte aktivstoffer sammen vægtet i forhold til aktivstoffernes koncentration i midlet.

Følgende miljøindikatorer indgår i beregningen af miljøeffektbelastning:

1) Korttidseffekt for fugle,

2) korttidseffekt for pattedyr,

3) korttidseffekt for fisk,

4) korttidseffekt for regnorme,

5) korttidseffekt for bier,

6) korttidseffekt for dafnier,

7) korttidseffekt for vandlevende planter,

8) korttidseffekt for alger,

9) langtidseffekt for regnorme,

10) langtidseffekt for fisk og

11) langtidseffekt for dafnier.

Der fastsættes en effektværdi for hver miljøindikator. Disse effektværdier fastsættes på baggrund af data om aktivstoffet fra PPDB-databasen samt Miljøstyrelsens afgørelser om godkendelser. Hvis der ikke findes en værdi, indgår den pågældende indikator ikke i afgiftsberegningen.

For hver miljøindikator er der fastsat en referenceværdi.

Referenceværdien for miljøindikatorerne:

1) Korttidseffektværdi for fugle: 49 mg pr. kg legemsvægt,

2) korttidseffektværdi for pattedyr: 20 mg pr. kg legemsvægt,

3) korttidseffektværdi for fisk: 0,00021 mg pr. liter vand,

4) korttidseffektværdi for regnorme: 3,4 mg pr. kg jord,

5) korttidseffektværdi for bier: 0,02 mikrogram pr. bi,

6) korttidseffektværdi for dafnier: 0,0003 mg pr. liter vand,

7) korttidseffektværdi for vandlevende planter: 0,00036 mg pr. liter vand,

8) korttidseffektværdi for alger: 0,000025 mg pr. liter vand,

9) langtidseffektværdi for regnorme: 0,2 mg pr. kg jord,

10) langtidseffektværdi for fisk: 0,000115 mg pr. liter vand og

11) langtidseffektværdi for dafnier: 0,000115 mg pr. liter vand.

Den enkelte miljøindikators referenceværdi divideres herefter med den tilsvarende miljøindikators effektværdi. For langtidseffekterne korrigeres for stoffernes nedbrydning i beregningen. Resultatet heraf udgør miljøindikatorens miljøscore.

Miljøscoren for hver miljøindikator ganges herefter med miljøindikatorens miljøeffektbelastningsfaktor. Resultatet heraf udgør så miljøindikatorens miljøeffektbelastning.

Miljøeffektbelastningsfaktoren (vægtning) for den enkelte miljøindikator er:

1) Korttidseffekt for fugle: 1,

2) korttidseffekt for pattedyr: 1,

3) korttidseffekt for fisk: 30,

4) korttidseffekt for regnorme: 2,

5) korttidseffekt for bier: 100,

6) korttidseffekt for dafnier: 30,

7) korttidseffekt for vandlevende planter: 3,

8) korttidseffekt for alger: 3,

9) langtidseffekt for regnorme: 2,

10) langtidseffekt for fisk: 3 og

11) langtidseffekt for dafnier: 3.

Miljøeffektbelastningerne for hver miljøindikator lægges herefter sammen, og hvis et plantebeskyttelsesmiddel indeholder flere aktivstoffer, lægges disses miljøeffektbelastninger sammen.

Miljøeffektafgiften for aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler beregnes herefter i henhold til § 1, stk. 2, nr. 2.

Kapitel 4

Miljøeffektbelastning for bejdsemidler

For hvert aktivstof, der indgår i et bejdsemiddel, beregnes en samlet miljøeffektbelastning på baggrund af den belastning, aktivstoffet har på miljøet, jf. tabel 4.

Følgende miljøindikatorer indgår i beregningen af miljøeffektbelastningen:

1) Korttidseffekt for fugle,

2) korttidseffekt for pattedyr,

3) korttidseffekt for fisk,

4) korttidseffekt for regnorme,

5) korttidseffekt for bier,

6) korttidseffekt for dafnier,

7) korttidseffekt for vandlevende planter,

8) korttidseffekt for alger,

9) langtidseffekt for regnorme,

10) langtidseffekt for fisk og

11) langtidseffekt for dafnier.

Der fastsættes en effektværdi for hver miljøindikator. Miljøindikatorens effektværdier fastsættes på baggrund af data om aktivstoffet fra PPDB-databasen samt Miljøstyrelsens afgørelser om godkendelser. Hvis der ikke findes en værdi, indgår den pågældende indikator ikke i afgiftsberegningen.

For hver miljøindikator er fastsat en referenceværdi. Referenceværdien for miljøindikatorerne er:

1) Korttidseffektværdi for fugle: 49 mg pr. kg legemsvægt,

2) korttidseffektværdi for pattedyr: 20 mg pr. kg legemsvægt,

3) korttidseffektværdi for fisk: 0,00021 mg pr. liter vand,

4) korttidseffektværdi for regnorme: 3,4 mg pr. kg jord,

5) korttidseffektværdi for bier: 0,02 mikrogram pr. bi,

6) korttidseffektværdi for dafnier: 0,0003 mg pr. liter vand,

7) korttidseffektværdi for vandlevende planter: 0,00036 mg pr. liter vand,

8) korttidseffektværdi for alger: 0,000025 mg pr. liter vand,

9) langtidseffektværdi for regnorme: 0,2 mg pr. kg jord,

10) langtidseffektværdi for fisk: 0,000115 mg pr. liter vand og

11) langtidseffektværdi for dafnier: 0,000115 mg pr. liter vand.

Den enkelte miljøindikators referenceværdi divideres herefter med den tilsvarende miljøindikators effektværdi. For langtidseffekterne korrigeres for stoffernes nedbrydning i beregningen. Resultatet heraf udgør miljøindikatorens miljøscore.

Miljøscoren for hver miljøindikator ganges herefter med miljøindikatorens miljøeffektbelastningsfaktor. Resultatet heraf udgør miljøindikatorens miljøeffektbelastning.

Miljøeffektbelastningsfaktoren for den enkelte miljøindikator er fastsat af Miljøstyrelsen. Miljøeffektbelastningsfaktoren for den enkelte miljøindikator er:

   
Tabel 1 Miljøeffekter
Miljøeffektbelastningsfaktoren (vægtning)
 
Bejdsemidler til roefrø, kartofler og blomsterløg
og -knolde
Bejdsemidler til andre afgrøder (korn, frø)
Korttidseffekt for fugle
0,1
10
Korttidseffekt for pattedyr
0,1
10
Korttidseffekt for fisk
1
1
Korttidseffekt for regnorme
1
1
Korttidseffekt for bier
0,1
1
Korttidseffekt for dafnier
1
1
Korttidseffekt for vandlevende planter
0,1
0,1
Korttidseffekt for alger
0,1
0,1
Langtidseffekt for regnorme
1
1
Langtidseffekt for fisk
0,1
0,1
Langtidseffekt for dafnier
0,1
0,1
     

Miljøeffektbelastningerne for hver miljøindikator lægges herefter sammen. Hvis et bejdsemiddel indeholder flere aktivstoffer, lægges disses miljøeffektbelastninger sammen.

Miljøeffektafgiften for aktivstoffer i bejdsemidler beregnes herefter i henhold til § 1, stk. 2, nr. 2.

Kapitel 5

Miljøadfærdsbelastning

For hvert aktivstof, der indgår i et plantebeskyttelsesmiddel, beregnes en samlet miljøadfærdsbelastning på baggrund af de egenskaber, aktivstoffet har, når det fordeles i miljøet, jf. tabel 5.

Følgende miljøadfærdsindikatorer indgår i beregningen af miljøadfærdsbelastningen:

1) Nedbrydning,

2) bioakkumulering og

3) udvaskning til grundvand.

Der fastsættes en effektværdi for hver miljøadfærdsindikator, jf. ovenstående. Disse effektværdier fastsættes på baggrund af data om aktivstoffet fra PPDB-databasen samt Miljøstyrelsens afgørelser om godkendelser. Hvis der ikke findes en værdi, indgår den pågældende indikator ikke i afgiftsberegningen.

For hver miljøadfærdsindikator er fastsat en referenceværdi. Referenceværdien for miljøadfærdsindikatorerne er:

1) Nedbrydning: 354,

2) bioakkumulering: 5100 og

3) udvaskning til grundvand: 10,91.

Den enkelte miljøadfærdsindikators effektværdi divideres herefter med den tilsvarende miljøadfærdsindikators referenceværdi. Resultatet heraf udgør miljøadfærdsindikatorens adfærdsscore.

Adfærdsscoren for hver miljøadfærdsindikator ganges herefter med miljøadfærdsindikatorens miljøadfærdsbelastningsfaktor. Resultatet heraf udgør miljøadfærdsindikatorens miljøadfærdsbelastning.

Miljøadfærdsbelastningsfaktoren for den enkelte miljøadfærdsindikator er fastsat af Miljøstyrelsen. Miljøadfærdsbelastningsfaktoren for den enkelte miljøadfærdsindikator er:

1) Nedbrydning: 2,5,

2) bioakkumulering: 2,5 og

3) udvaskning til grundvand: 20.

Miljøadfærdsbelastningerne for hver miljøadfærdsindikator lægges herefter sammen. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel indeholder flere aktivstoffer, lægges disses miljøadfærdsbelastninger sammen.

Belastningen pr. kg produkt beregnes ved at lægge bidragene fra de enkelte aktivstoffer sammen vægtet i forhold til aktivstoffernes koncentration i midlet.

Miljøadfærdsafgiften for aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler beregnes herefter i henhold til § 1, stk. 2, nr. 3.

Kapitel 6

Miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning for midler til behandling af høstede afgrøder (korn og frugt) samt anvendelse i lukkede væksthuse

Som en undtagelse til kapitel 3 og 5 fastsættes i dette kapitel for plantebeskyttelsesmidler, der udelukkende er godkendt til anvendelse til behandling af høstede afgrøder i kornlagre el.lign. :

Miljøeffektbelastningsfaktoren sættes til 0.

Miljøadfærdsbelastningsfaktoren sættes til 0.

For plantebeskyttelsesmidler, der udelukkende er godkendt til anvendelse i lukkede væksthuse:

Miljøeffektbelastningsfaktoren sættes til 0.

Miljøadfærdsbelastningsfaktoren sættes til 0.

 
Tabel 2. Beregning af sundhedsbelastningen
Sundhedsmæssige risikosætninger
Sundhedsmæssige faresætninger
Risikopoint for sundhed efter iboende egenskaber
Belastning
(B pr. kg middel)
R22 Farlig ved indtagelse
Acute Tox. 4, H302: Farlig ved indtagelse
Score 10
0,033
       
R37 Irriterer åndedrætsorganerne
STOT SE 3, H335: Kan forårsage irritation af luftvejene
   
       
R38 Irriterer huden
Skin Irrit. 2 H315: Forårsager hudirritation
   
       
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse
Asp. Tox. 1, H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
   
       
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
   
R20 Farlig ved indånding
Acute Tox. 4, H332: Farlig ved indånding
Score 15
0,050
       
R21 Farlig ved hudkontakt
Acute Tox. 4, H312: Farlig ved hudkontakt
   
       
R36 Irriterer øjnene
Eye Irrit. 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation
   
       
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
Skin sens. 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
Score 20
0,066
R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
 
Score 30
0,100
       
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
STOT SE 3, H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
   
R25 Giftig ved indtagelse
Acute Tox. 3, H301: Giftig ved indtagelse
Score 50
0,166
       
R42 Kan give overfølsomhed ved indånding
Resp. Sens. 1 H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
   
       
R64 Kan skade børn i ammeperioden
Lact. , H362: Kan skade børn, der ammes
   
R23 Giftig ved indånding
Acute Tox. 3, H331: Giftig ved indånding
Score 70
0,233
       
R24 Giftig ved hudkontakt
Acute Tox. 3, H311: Giftig ved hudkontakt
   
       
R28 Meget giftig ved indtagelse
Acute Tox. 2, H300: Livsfarlig ved indtagelse
   
       
R34 Ætsningsfare
Skin Corr. 1B H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
   
       
Carc. Cat. 3; R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt
Carc. 2, H351: Mistænkt for at fremkalde kræft (evt. eksponeringsvej)
   
       
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
Eye Dam. 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade
   
       
Xn; R48 Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning (R48/20, R48/21, R48/22 eller R48 kombineret med 20-22)
STOT RE 2, H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (evt. specifikke organer/eksponeringsvej)
   
       
Rep. 3; R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen
Rep. 3; R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten
Repr. 2, H361(evt. f og/eller d): Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn (evt. specifik effekt/eksponeringsvej)
   
       
Xn; R68 Farlig: Mulighed for varig skade på helbred
STOT SE 2, H371: Kan forårsage organskader (evt. specifikke organer/eksponeringsvej)
   
       
Mut. 3; R68 Mulighed for varig skade på helbred
Muta. 2, H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter (evt. eksponeringsvej)
   
 
Acute Tox. 2, H330: Livsfarlig ved indånding
Score 85
0,283
       
 
Acute Tox. 2, H310 Livsfarlig ved hudkontakt
   
       
 
Acute Tox. 1, H300: Livsfarlig ved indtagelse
   
R26 Meget giftig ved indånding
Acute Tox. 1, H330: Livsfarlig ved indånding
Score 100
0,330
       
R27 Meget giftig ved hudkontakt
Acute Tox. 1, H310 Livsfarlig ved hudkontakt
   
       
R35 Alvorlig ætsningsfare
Skin Corr. 1A, H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
   
       
R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred
STOT SE 1, H370: Forårsager organskader (evt. specifikke organer/eksponeringsvej)
   
       
Carc. 1/2; R45 Kan fremkalde kræft
Carc. 1A/B, H350 (evt. i): Kan fremkalde kræft (evt. eksponeringsvej)
   
       
Mut. 1/2; R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
Muta. 1A/B; H340: Kan forårsage genetiske defekter (evt. eksponeringsvej)
   
       
T; R48 Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning (R48/23, R48/24, R48/25 eller R48 kombineret med 23-25)
STOT RE 1, H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (evt. specifikke organer/eksponeringsvej)
   
       
R49 Kan fremkalde kræft ved indånding
     
       
Rep. 1/2; R60 Kan skade forplantningsevnen
Rep. 1/2; R61 Kan skade barnet under graviditeten
Repr. 1A/B, H360(evt. F/f og/eller D/d): Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn (evt. specifik effekt/eksponeringsvej)
   

R-sætninger er produktets klassificering med risikosætninger. For at beregne belastningen divideres risikopointværdien med en belastningsfaktor på 300.

       
Tabel 3. Formler til beregning af miljøeffektbelastning
Beteg-nelse
Referenceværdi
Miljøeffektbelastningsfaktor
Miljøindikatorer
     
1)
Korttidseffekt for fugle, LD50 mg pr. kg legemsvægt
Fa
49
1
2)
korttidseffekt for pattedyr, LD50 mg pr. kg legemsvægt
Pa
20
1
3)
korttidseffekt for fisk, LC50 mg pr. liter vand
FIa
0,00021
30
4)
korttidseffekt for dafnier, EC50 mg pr. liter vand
Da
0,0003
30
5)
korttidseffekt for alger, EC50 mg pr. liter vand
Aa
0,000025
3
6)
korttidseffekt for vandplanter, EC50 mg pr. liter vand
VP
0,00036
3
7)
korttidseffekt for regnorme, LC50 mg pr. kg jord
Ra
3,4
2
8)
korttidseffekt for bier, mikrogram (µg) pr. bi
Ba
0,02
100
9)
langtidseffekt for fisk, NOEC mg pr. liter vand
FIk
0,000115
3
10)
langtidseffekt for dafnier, NOEC mg pr. liter vand
Dk
0,000115
3
11)
langtidseffekt for regnorme, NOEC mg pr. kg jord
Rk
0,2
2

Referenceværdierne og miljøeffektbelastningsfaktorerne ses i ovenstående tabel.

Miljøeffektbelastningen for de forskellige indikatorer beregnes ud fra følgende formler:

Fa = (49/LD50) x 1

Pa = (20/LD50) x 1

FIa = (0,0021/LC50) x 30

Da = (0,0003/EC50) x 30

Aa = (0,000025/EC50) x 3

VP = (0,00036/EC50) x 3

Ra = (3,4/LC50) x 2

Ba = (0,02/LC50) x 0,1 for roefrø, kartofler og blomsterløg og -knolde

Ba = (0,02/LC50) x 1 for bejdsemidler til andre afgrøder (korn og frø)

For langtidseffekterne inddrages stoffets nedbrydning i beregningen for såvel referenceværdier som for de øvrige aktivstoffer på følgende måde:

For vandorganismer, fisk og dafnier (FIk og Dk) bruges halveringstiden i vand (DT50 vand):

1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7), hvis ikke der findes en værdi for DT50 vand, ganges med 1.

FIk = (0,000115/NOEC) x [(1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7)] x3, hvis der findes en halveringstid i vand.

FIk = (0,000115/NOEC) x [1] x 3, hvis der ikke findes en halveringstid i vand.

Dk = (0,000115/NOEC) x [(1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7)] x3, hvis der findes en halveringstid i vand.

Dk = (0,000115/NOEC) x [1] x 3, hvis der ikke findes en halveringstid i vand.

For regnorme (Rk) bruges halveringstiden i jord (DT50 jord):

(1-EKSP((-LN(2)/DT50) *180))/((LN(2)/DT50) *180), hvis ikke der findes en værdi for DT50 jord, ganges med 1.

Rk = (0,2/NOEC) x [1-EKSP((-LN(2)/DT50) *180))/((LN(2)/DT50) *180] x 2, hvis der findes en halveringstid i jord.

Rk = (0,2/NOEC) x [1] x 2, hvis der ikke findes en halveringstid i jord.

Samlet Miljøeffektbelastning = F a +P a + FI a +D a +A a + VP +R a + B a + FI k + D k + R k

Ordforklaring:

LD50: Dosis af aktivstoffet, der slår 50 pct. af dyrene ihjel.

LC50: Koncentration af aktivstoffet, der slår 50 pct. af dyrene ihjel.

EC50: Koncentration af aktivstoffet, der giver effekt på 50 pct. af organismerne.

NOEC: Koncentration, hvor der ikke ses statistisk signifikante effekter i forhold til kontrol.

DT50: Tid, det tager, indtil 50 pct. af et stof er nedbrudt.

Eksp: Eksponentialfunktionen.

LN: Den naturlige logaritme.

       
Tabel 4. Formler til beregning af miljøeffektbelastning for bejdsemidler
Betegnelse
Referenceværdi
Miljøeffektbelastningsfaktor (vægtning)
Miljøindikatorer
   
Roefrø, kartofler og blom-
sterløg og
-knolde
Andre afgrøder
(korn og frø)
1)
korttidseffekt for fugle, LD50 mg pr. kg legemsvægt
Fa
49
0,1
10
2)
korttidseffekt for pattedyr, LD50 mg pr. kg legemsvægt
Pa
20
0,1
10
3)
korttidseffekt for fisk, LC50 mg pr. liter vand
FIa
0,00021
1
1
4)
korttidseffekt for dafnier, EC50 mg pr. liter vand
Da
0,0003
1
1
5)
korttidseffekt for alger, EC50 mg pr. liter vand
Aa
0,000025
0,1
0,1
6)
korttidseffekt for vandplanter, EC50 mg pr. liter vand
VP
0,00036
0,1
0,1
7)
korttidseffekt for regnorme, LC50 mg pr. kg jord
Ra
3,4
1
1
8)
korttidseffekt for bier, mikrogram pr. bi
Ba
0,02
0,1
1
9)
langtidseffekt for fisk, NOEC mg pr. liter vand
FIk
0,000115
0,1
0,1
10)
langtidseffekt for dafnier, NOEC mg pr. liter vand
Dk
0,000115
0,1
0,1
11)
langtidseffekt for regnorme, NOEC mg pr. kg jord
Rk
0,2
1
1
           

Referenceværdierne og miljøeffektbelastningsfaktorerne ses i ovenstående tabel.

Miljøeffektbelastningen for de forskellige indikatorer beregnes ud fra følgende formler:

Fa = (49/LD50) x 0,1 for roefrø, kartofler og blomsterløg og -knolde

Fa = (49/LD50) x 10 for bejdsemidler til andre afgrøder (korn og frø)

Pa = (20/LD50) x 0,1 roefrø, kartofler og blomsterløg og -knolde

Pa = (20/LD50) x 10 for bejdsemidler til andre afgrøder (korn og frø)

FIa = (0,0021/LC50) x 1

Da = (0,0003/EC50) x 1

Aa = (0,000025/EC50) x 0,1

VP = (0,00036/EC50) x 0,1

Ra = (3,4/LC50) x 1

Ba = (0,02/LC50) x 0,1 for roefrø, kartofler og blomsterløg og -knolde

Ba = (0,02/LC50) x 1 for bejdsemidler til andre afgrøder (korn og frø)

For langtidseffekterne inddrages stoffets nedbrydning i beregningen for såvel referenceværdier som for de øvrige aktivstoffer på følgende måde:

For vandorganismer, fisk og dafnier (FIk og Dk) bruges halveringstiden i vand (DT50 vand):

1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7), hvis ikke der findes en værdi for DT50 vand, ganges med 1.

FIk = (0,000115/NOEC) x [(1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7)] x 0,1, hvis der findes en halveringstid i vand.

FIk = (0,000115/NOEC) x [1] x 0,1, hvis der ikke findes en halveringstid i vand.

Dk = (0,000115/NOEC) x [(1-EKSP((-LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/DT50) * 7)] x 0,1, hvis der findes en halveringstid i vand.

Dk = (0,000115/NOEC) x [1] x 0,1, hvis der ikke findes en halveringstid i vand.

For regnorme (Rk) bruges halveringstiden i jord (DT50 jord):

(1-EKSP((-LN(2)/DT50) *180))/((LN(2)/DT50) *180), hvis ikke der findes en værdi for DT50 jord, ganges med 1.

Rk = (0,2/NOEC) x [1-EKSP((-LN(2)/DT50) *180))/((LN(2)/DT50) *180] x 1, hvis der findes en halveringstid i jord.

Rk = (0,2/NOEC) x [1] x 1, hvis der ikke findes en halveringstid i jord.

 
Tabel 5. Formler til beregning af miljøadfærdsbelastningen
Miljøadfærdsindikatorer
Beteg-
nelse
Reference-værdi
Miljøad-
færdsbelast-
ningsfaktor
(vægtning)
Persistens: Halveringstiden i jord (DT50) i dage
P
354
2,5
Bioakkumulering: Biokoncentrationsfaktoren (BCF) eller LogPow
B
5100
2,5
Udvaskning til grundvand: SCI-GROW indeks
U
10,91
20
       

Samlet miljøadfærdsbelastning = P+B+U

P = (DT50/354) x 2,5

B = (BCF/5100) x 2,5

Hvis der ikke findes en BCF-værdi i PPDB-databasen, beregnes den på grundlag af LogPow ud fra følgende formler:

Log BCF = 0,85 x logPow -0,7, hvis logPow er under 6 og

Log BCF = -0,2 x logPow^2 + 2,74 x logPow - 4,72, hvis logPow er over 6.

Den beregnede BCF anvendes derefter i formlen til beregning af B.

U: SCI-GROW indeks beregnes ud fra følgende formler.

For aktivstoffer (herefter kaldet as):

Uas=10^(-2,24+(0,61*(LOG(DT50-5)*(4-LOG(Koc+5)))))*0,89, hvis DT50 > 6 dage

Uas=10^(-2,24)*0,89, hvis DT50 < 6 dage

For nedbrydningsprodukter kaldet Met 1, Met 2 osv.:

UMet 1=10^(-2,24+(0,61*(LOG(DT50Met1-5)*(4-LOG(KocMet1+5)))))* FFMet1*0,89, hvis DT50 > 6 dage

UMet 1=10^(-2,24)*0,89*FFMet1, hvis DT50 < 6 dage

Værdierne for aktivstoffet og metabolitter lægges sammen, hvorefter summen normaliseres ved at dividere med 10,91 og ganges med miljøadfærdsbelastningensfaktoren 20.

Det vil sige:

U= [(Uas + UMet 1+ UMet 2…)/10,91] x 20

Ordforklaring

DT50: Tid, det tager, indtil 50 pct. af et aktivstof er nedbrudt.

BCF: Biokoncentrationsfaktor – mål for aktivstoffers opkoncentrering i organismer – fastsat ud fra forsøg med fisk.

Log: Titalslogaritmen.

Pow: Fordelingskoefficient mellem octanol og vand, hvilket er et mål for aktivstoffers fedtopløselighed.

SCI-GROW indeks: Screening Concentration In GROund Water, hvilket er et mål for aktivstoffers relative udvaskning til grundvand.

Koc: Mål for aktivstoffers binding til jord.

Met 1: Nedbrydningsprodukt i jord.

FFMet 1: Den procentdel af et aktivstof, som omdannes til nedbrydningsproduktet (Met 1) ved nedbrydning i jord.«

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.