Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

(Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 21. august 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Det Økonomiske Råd skal herunder årligt vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser og den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser givet de reformer og finansieringsinitiativer m.v., som er besluttet af et flertal i Folketinget. Det Økonomiske Råd skal endvidere vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overholdes såvel i planlægningsfasen, som når regnskabet foreligger.«

2. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »sekretariatschef« til: »direktør«.

3. I § 4, stk. 3, ændres »sekretariatschefen« til: »direktøren«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager