Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af regionsloven

(Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 606 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 387 af 24. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »den i § 13 nævnte«: », herunder om, at den umiddelbare forvaltning kan henlægges til stående udvalg«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager