Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

I medfør af § 14 e i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, fastsættes:

Formål

§ 1. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan desuden efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative opgaver på vegne af teatrene i ordningen.

Stk. 2. Statens tilskud i henhold til § 2 ydes, for at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til, at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker, samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten. Det er Det Københavnske Teatersamarbejdes opgave at koordinere de enkelte teatres profiler til et samlet varieret udbud.

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove. Det er en forudsætning for statens tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde, at institutionen overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Det er en forudsætning for Det Københavnske Teatersamarbejdes udbetaling af tilskud til et teater, som er omfattet af ordningen, at det pågældende teater overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Ledelsen af Det Københavnske Teatersamarbejde

§ 3. Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. De 5 medlemmer udpeges som følger: Kulturministeren udpeger formanden og 2 menige medlemmer, og Statens Kunstråd udpeger 2 menige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælger iblandt sig en næstformand.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Indtil den 1. januar 2014 fortsætter den siddende bestyrelse for Københavns Teater som bestyrelse for Det Københavnske Teatersamarbejde. Den første bestyrelse for Det Københavnske Teatersamarbejde udpeget i henhold til stk. 1 og 2 beskikkes fra den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2017.

Stk. 5. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning og i overensstemmelse med lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 7. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder for Det Københavnske Teatersamarbejde. Den daglige leder har ansvaret for institutionens daglige drift og administration. Den daglige leder ansætter et sekretariat. Sekretariatet varetager administrationen af Det Københavnske Teatersamarbejde og en række tværgående opgaver på vegne af teatrene i ordningen.

Vedtægter

§ 4. Det Københavnske Teatersamarbejde udarbejder vedtægter for institutionen.

§ 5. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1) institutionens navn og hjemsted,

2) institutionens formål,

3) udpegning og konstituering af bestyrelse,

4) bestyrelsens valgperioder og antal genvalg,

5) udformning og godkendelse af budgetter,

6) definition af regnskabsåret,

7) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten,

8) vedtægtsændringer og

9) forhold ved en eventuel ophørssituation, herunder anvendelse af nettoformuen efter institutionens ophør.

§ 6. Vedtægterne skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Bestyrelsens opgaver

§ 7. Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde træffer beslutning om fordeling af det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Tilskud inden for Det Københavnske Teatersamarbejde kan ydes som tilskud til et teaters drift og tilskud til et teaters produktion.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden i eller udtræden af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder strategiske udviklingsplaner for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af tilskud efter formidlingsordningen for de teatre, der modtager tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde, i henhold til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af kapitalindskud af permanent eller midlertidig karakter til teatrene i ordningen.

Direktørforum

§ 8. Direktørerne for de enkelte teatre indgår i et direktørforum, der fungerer som rådgivende enhed for bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 2. Hvis et teater har mere end en direktør, udpeger teatrets bestyrelse blandt dem en ordførende direktør, som indgår i direktørforum efter stk. 1.

Stk. 3. Direktørforum fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Inden bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde træffer beslutninger om ændringer af fælles ordninger på det administrative område, skal den rådføre sig med direktørforummet. Forud for beslutninger om de nærmere vilkår for tilbageførselsordningen, jf. § 11, stk. 4, skal bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde ligeledes rådføre sig med direktørforummet. Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde skal desuden inddrage direktørforummet forud for fastlæggelsen af nye strategiske udviklingsplaner og den overordnede profil for gruppen af teatre, der er omfattet af tilskudsordningen.

Stk. 5. Direktørforum sekretariatsbetjenes af sekretariatet for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Flerårige aftaler

§ 9. Mellem Det Københavnske Teatersamarbejde og bestyrelserne for de enkelte teatre, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion, indgås flerårige aftaler.

Stk. 2. I aftalerne fastsættes størrelsen af tilskuddet til det enkelte teater. Aftalerne skal herudover blandt andet indeholde betingelser forbundet med tilskuddet, teatrets kunstneriske profil, herunder tiltag til nytænkning og udvikling, fastsættelse af institutionens målsætninger, oplysninger om egenkapital, (værdi)belægningsprocenter og evaluering. Aftalerne kan desuden indeholde krav om, at teatrene indgår i tværgående opgaveløsninger og anvender for eksempel et fælles aktivitets- og økonomistyringssystem, fælles revisor m.v.

Stk. 3. Justering af aftalen i aftaleperioden kan, når der er enighed herom mellem parterne, finde sted én gang årligt.

Stk. 4. Folketeatret indgår som landsdækkende turnéteater flerårige aftaler med Kulturstyrelsen. Det Københavnske Teatersamarbejde stiller som tilskudsbetingelse en række scenekunstfaglige krav til Folketeatret.

Kapitalindskud

§ 10. Det Københavnske Teatersamarbejde træffer beslutning om kapitalindskud til teatre, der modtager tilskud i henhold til ordningen.

Stk. 2. Til nyoptagne teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde kan der ydes kapitalindskud til etablering af egenkapital. Tilsvarende kan der ydes kapitalindskud ved lederskifte og ved overgang til en ny aftaleperiode.

Stk. 3. Kapitalindskud kan i øvrigt anvendes i særlige tilfælde, hvor et teater i ordningen har tabt hele eller så stor en del af sin egenkapital, at det i en længere periode i væsentligt omfang vil blokere teatres mulighed for at realisere den forudsatte virksomhed. Kapitalindskud kan i sådanne tilfælde ydes i form af ansvarlig lånekapital.

Tilbageførselsordningen

§ 11. Det Københavnske Teatersamarbejde kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos teatre, der er omfattet af ordningen, delvist skal tilbageføres til Det Københavnske Teatersamarbejde og indgå i de midler, som fordeles mellem teatrene i ordningen, eller anvendes til kapitalindskud.

Stk. 2. Den årlige tilbageførsel sker, hvis det enkelte teater som minimum har et driftsoverskud af en nærmere fastsat størrelse, jf. stk. 3. Der kan kun ske tilbagebetaling fra et teater med en positiv egenkapital på minimum 300.000 kr. Tilbagebetaling kan aldrig overstige det modtagne tilskud.

Stk. 3. Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i forbindelse med indgåelse af de flerårige aftaler med teatrene i ordningen størrelsen på det driftsoverskud, der som minimum skal realiseres, førend der skal ske tilbageførsel.

Stk. 4. Det Københavnske Teatersamarbejde kan herudover fastsætte nærmere vilkår for tilbageførselsordningen.

Bygninger

§ 12. Det Københavnske Teatersamarbejde ejer eller lejer de teaterbygninger, som fremlejes til teatre i ordningen. I det driftstilskud, som teatrene i ordningen modtager, indgår midler til betaling af husleje. Det Københavnske Teatersamarbejde udfærdiger nærmere regler for ejerforholdene vedrørende inventar i teaterbygningerne.

§ 13. Det Københavnske Teatersamarbejde har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af de teatres bygninger, som Det Københavnske Teatersamarbejde udlejer til teatrene i ordningen, i det omfang denne ikke påhviler bygningsejerne.

Stk. 2. Det enkelte teater har ansvaret for teatrets daglige drift og den indvendige vedligeholdelse. Det Københavnske Teatersamarbejde skal føre tilsyn med, at der sker en forsvarlig drift og indvendig vedligeholdelse af de enkelte teaterbygninger.

Kollektive overenskomster

§ 14. Det Københavnske Teatersamarbejde indgår efter aftale med teatrene i ordningen kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på de teatre, der indgår i ordningen.

Stk. 2. Kollektive overenskomster for ansatte i Det Københavnske Teatersamarbejde og på teatre under Det Københavnske Teatersamarbejde skal godkendes af finansministeren, jf. lov om scenekunst § 31, stk. 1.

Udpegning af bestyrelser og teaterledere på de enkelte teatre i ordningen

§ 15. De enkelte teatre, som modtager tilskud til drift og tilskud til produktion, ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Teaterbestyrelsen er teatrets øverste ledelse.

Stk. 2. Kulturministeren kan beslutte, at bestyrelsen for et teater i ordningen skal træde tilbage, hvis teatret ikke opfylder betingelserne for driftstilskuddet.

Stk. 3. Teatrets hjemstedskommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Statens Kunstråd udpeger 2 medlemmer og kulturministeren udpeger 2 medlemmer, herunder formanden for bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer. Der skal endvidere sikres en lokal forankring af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer vælger blandt sig en næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Dette gælder dog ikke for det medlem, der er udpeget af teatrets medarbejdere.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 9. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 11. Bestyrelsen for Folketeatret sammensættes i henhold til bekendtgørelse om blandt andet Folketeatret i sin egenskab af landsdækkende turnerende teater.

§ 16. Bestyrelsen for det enkelte teater ansætter og afskediger teaterlederen eller -ledelsen for det teater, den er bestyrelse for. Ansættelsen skal ske under hensyn til de gældende fireårsaftaler med Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder teatrets kunstneriske profil.

Stk. 2. Teaterlederen eller -ledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode. Teaterlederen eller -ledelsen ansættes for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse 1 gang for en periode på maksimalt 4 år uden at stillingen slås op. En teaterleder eller teaterledelse kan maksimalt være ansat i en sammenhængende periode på 12 år. For teaterledere, som var ansat før 1. juli 2012 (lovens ikrafttræden), gælder, at ansættelsestiden regnes fra datoen for første ansættelse som leder på det pågældende teater.

Stk. 3. En teaterleder kan efter en pause på mindst 4 år igen ansættes som beskrevet i stk. 2.

§ 17. Teaterlederen eller -ledelsen er teatrets kunstneriske leder og har over for teatrets bestyrelse og inden for rammerne af den flerårige aftale, som teatret indgår med Det Københavnske Teatersamarbejde, ansvaret for teatrets daglige drift og administration. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterlederens eller -ledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. lov om scenekunst § 31, stk. 2.

Vedtægter for de enkelte teatre i ordningen

§ 18. De enkelte teatre i ordningen udarbejder egne vedtægter.

§ 19. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1) institutionens navn og hjemsted,

2) institutionens formål,

3) udpegning og konstituering af bestyrelse,

4) bestyrelsens valgperioder og antal genvalg,

5) udformning og godkendelse af budgetter,

6) definition af regnskabsåret,

7) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten,

8) vedtægtsændringer og

9) forhold ved en eventuel ophørssituation, herunder anvendelse af nettoformuen efter institutionens ophør.

§ 20. Vedtægterne skal godkendes af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 2. Vedtægterne for Folketeatret godkendes af Kulturstyrelsen.

Budget, Regnskab og Revision

§ 21. Det Københavnske Teatersamarbejde skal vedrørende budget, regnskab og revision følge reglerne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Det Københavnske Teatersamarbejde skal i de krav, som institutionen stiller til teatrene i ordningen, sikre sig, at grundlaget for at overholde stk. 1 er til stede.

Tilsyn

§ 22. Det Københavnske Teatersamarbejde er underlagt tilsyn fra Kulturstyrelsen.

Stk. 2. Det Københavnske Teatersamarbejde skal føre tilsyn med såvel økonomiske og administrative forhold som teaterfaglige forhold hos de teatre, der modtager tilskud efter ordningen. Tilsynet skal sikre, at alle betingelser for de ydede tilskud er opfyldt.

Stk. 3. Folketeatret er grundet sin funktion som landsdækkende turnerende teater undtaget fra stk. 2. Folketeatret er underlagt tilsyn fra Kulturstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012

Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 367 af 26. april 2006 om Hovedstadens Teater.

Kulturministeriet, den 30. maj 2012

Uffe Elbæk

/ Ane Kathrine Lærkesen