Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, og § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes.

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) At beskytte de natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til de lavvandede dele af søterritoriet omkring Amager og at regulere færdsel og jagt for at beskytte fuglelivet i området.

2) At sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til

a) Rådets direktiv af 30. november 2009 (2009/147/EF) om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) og

b) Rådets direktiv af 21. maj 1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet).

Afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter som vist på kortbilag 1-3: Vestamager, matr.nr. 1a Koklapperne, Tårnby og de dele af matr. nr. 890 Sundby overdrev, København, der ligger syd for Øresundsmotorvejen; Aflandshage, del af matr.nr. 135a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100b smst. samt den del af søterritoriet, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og EU-habitatområde nr. 127 syd og vest for Amager. Bekendtgørelsen omfatter endvidere dele af søterritoriet som afgrænset i bilag 1.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Færdsel

§ 3. Færdsel er forbudt følgende steder, jf. kortbilag 1:

1) Aflandshage, matr.nr. del af 135a St. Magleby By, St. Magleby, og på søterritoriet i en 50 meters zone ud fra samme matr.nr.

2) På den del af Vestamager, matr.nr. 1a Koklapperne, Tårnby, der er beliggende syd og vest for Reservatvej og dennes forlængelse til Granatvej, vest og syd for Sydmøllehøj, vest for Sydmøllevej, samt på den i dette område beliggende del af dæmningen med skråninger.

3) Kofoeds Enge, matr.nr. 100b St. Magleby By, St. Magleby og på søterritoriet i en 50 meters zone ud for samme matr.nr. i perioden 1. april til 15. juli.

4) På sandøer og sandrevler ud for de i nr. 1 og 3 nævnte arealer samt indenfor en afstand af 50 meter fra øer og revler er færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for nødvendig færdsel i forbindelse med driften af og opsynet med arealerne.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1, nr. 3, gælder ikke for færdsel på den afmærkede sti langs de dyrkede arealer på Kofoeds enge fra 1. april til 15. juli, samt på Dæmningsvej langs forbudszonen på Vestamager.

§ 4. Brætsejlads er forbudt fra 1. november til 31. marts.

Stk. 2. Fra 1. april til 15. juli er brætsejlads forbudt inden for en afstand af 200 meter fra Aflandshage og Kofoeds Enge.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1. gælder dog ikke brætsejlads inden for de på kortbilag 3 viste områder øst og syd for Hvidovre lystbådehavn samt vest for Sydvestpynten.

§ 5. Sejlads med motordrevet fartøj med en højere hastighed end 5 knob, og sejlads uden for sejlrender er forbudt i det område af søterritoriet, der ligger mellem Hvidovre og Vestamager, mod nord afgrænset af Sjællandsbroen og mod syd af en ret linje mod øst i forlængelse af den sydlige dæmning på Avedøre Holme. Området er vist på kortbilag 1.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke sejlads i forbindelse med fiskeri med nedgarn og ruser.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke for rosport, og sejlads uden motor fra 1. april til 31. oktober.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke for rosport, når vindforholdene nødvendiggør at anvende den på kortbilag 1 viste 1 km lange og 100 meter brede robane syd for Valbyparken.

Jagt

§ 6. Jagt er forbudt på søterritoriet i området nord for en ret linje mod øst fra forlængelse af den sydlige dæmning på Avedøre Holme og inden for en afstand af 150 meter fra dæmningen, som vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i det i stk. 1 nævnte område er forbudt.

§ 7. Jagt på Vestamager og Aflandshage, jf. kortbilag 2, er forbudt.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for jagt på og regulering af pattedyr, husskade, krage og fasan.

§ 8. Udsætning af fuglevildt er forbudt.

Andre bestemmelser

§ 9. Tilladelser til gennemførelse af anlægsarbejder, opfyldning, kystsikring, naturgenopretning og lignende i Kalveboderne, meddeles efter lovgivningens almindelige regler efter forhandling med Naturstyrelsen.

§ 10. I Kalveboderne må der ikke

1) foretages klapning af havbundsmaterialer og

2) udsættes dyr og planter, der er fremmede for området.

Stk. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 er bekendtgørelsen ikke til hinder for, at der:

1) foretages foranstaltninger for at mindske kollisionsrisikoen mellem fugle og fly ved beflyvning af Københavns lufthavn, Kastrup,

2) etableres faste fyrafmærkninger og bøjer m.v.,

3) foretages anlæg af undersøiske ledninger samt gennemføres tilsyn med og reparation af ledninger og andre tekniske anlæg,

4) anlægges indtil 250 lystbådepladser langs Kalvebodløbet,

5) etableres en gang- og cykelbro over Kalvebodløbet i Københavns kommune, og en ladeplads på Vestamagersiden syd for Tippen eller

6) foretages bortsprængning af knækkede bundgarnspæle i perioden 16. juli til 1. sept.

Stk. 3. Bekendtgørelsen er ikke til hinder for, at Naturstyrelsen foretager plejeforanstaltninger til fremme af fredningens formål.

§ 11. Optagning af organismer og råstoffer fra havbunden er forbudt.

Stk. 2. Mekanisk bearbejdning af havbunden, boring, sprængning og lignende er forbudt.

§ 12. Fortidsminder og andre kulturspor på havbunden må ikke fjernes eller beskadiges.

Administrative bestemmelser

§ 13. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-12.

Stk. 2. Sejlads i forbindelse med opsyns- og redningsopgaver og udlægning af afmærkning, der er nødvendig for sejlads kan gennemføres uanset bestemmelserne i § 3 og § 5.

Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Naturstyrelsen fører tilsyn med at bestemmelserne overholdes.

§ 15. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-12 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 13, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juni 2012.

Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 230 af 21. februar 2007 om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet ophæves.

Miljøministeriet, den 20. maj 2012

Ida Auken

/ Peter Ilsøe


Bilag 1

Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet

1. Afgrænsning af reservatet på søterritoriet:

   
Sydgrænse
12° 40,550'E. 55° 35,204'N
-
12° 41,097'E. 55° 34,802'N
-
12° 36,575'E. 55° 31,899'N
-
12° 35,332'E. 55° 31,882'N
-
12° 33,674'E. 55° 31,854'N
-
12° 29,349'E. 55° 34,862'N
Sydgrænse
12° 29,719'E. 55° 36,295'N
Avedøre Havn
12° 30,112'E. 55° 36,622'N
Avedøre Havn
12° 30,115'E. 55° 36,694'N
Hvidovre Lystbådehavn
12° 30,170’E. 55° 37,522'N
Hvidovre Lystbådehavn
12° 30,180'E. 55° 37,541'N
Kystagerparken Lystbådehavn
12° 30,255'E. 55° 37,712'N
-
12° 30,320'E. 55° 37,747'N
-
12° 30,328'E. 55° 37,782'N
Kystagerparken Lystbådehavn
12° 30,230'E. 55° 37,789'N
Kalvebod Løb
12° 32,118'E. 55° 38,013'N
-
12° 32,146'E. 55° 37,993'N
Kalvebod Løb
12° 32,803'E. 55° 38,341'N
Fiskerihavn
12° 32,661'E. 55° 38,431'N
Fiskerihavn
12° 32,752'E. 55° 38,506'N
   

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til projektion WGS 84.

kort 1 Size: (639 X 923)

kort 2 Size: (639 X 912)

kort 3 Size: (640 X 934)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.