Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010 og senest ved lov nr. 165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 56, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve afholdes af ansøgeren.«

2. I § 61, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort i de tilfælde, hvor en sådan oversættelse kan kræves efter bestemmelser fastsat i medfør af 1. pkt., afholdes af ansøgeren.«

3. I § 66 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af en godkendelse ikke er opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. Efter § 66 indsættes i kapitel 10:

»§ 66 a. Den, der ved dom findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer, kan ved dommen frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år eller for bestandig.

Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for længere tid end 2 år efter stk. 1, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene. Indbringelse sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvis og tidligst, når der er forløbet 5 år.

Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til rettighedsfrakendelse frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes.

Stk. 4. Den, der har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal aflevere sit kørekort til politiet. Den, der under en sags behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer, jf. stk. 3, skal aflevere sit kørekort til politiet mod udstedelse af midlertidigt kørekort uden kørelærergodkendelse.

Stk. 5. Har retten til at udøve virksomhed som kørelærer været frakendt efter stk. 1, er opnåelse af kørelærergodkendelse efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende består en ny kørelærerprøve, opfylder betingelserne i § 66, stk. 1, nr. 2, og ikke efter frakendelsen er dømt for et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.«

5. I § 118, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§§ 63-65,«: »§ 66 a, stk. 4,«.

6. I § 124 b ændres »tre hverdage« til: »5 hverdage«, og efter »sygdom« indsættes: », eller at øvelseskørsel ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste 2 hverdage inden den teoretiske eller praktiske prøve og dette skyldes vejrliget«.

7. I § 124 e indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 66 a, stk. 4, 1. pkt., betales 100 kr.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 3. Færdselslovens § 66 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, finder kun anvendelse på forhold begået efter den 15. juli 2012. Forhold begået før den 15. juli 2012 kan dog tillægges betydning ved pådømmelsen af, om et forhold begået efter den 15. juli 2012 bør medføre, at retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendes efter § 66 a, stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov